Herziene Statenvertaling (HSV)
24

Verbondsvernieuwing in Sichem

241Daarna verzamelde Jozua alle stammen van Israël in Sichem, en hij riep de oudsten van Israël, zijn stamhoofden, zijn rechters en zijn beambten, en zij stelden zich op voor het aangezicht van God.

2Toen zei Jozua tegen heel het volk: Zo zegt de HEERE, de God van Israël:

24:2
Deut. 26:5
Aan de overzijde van de rivier hebben uw vaderen van oude tijden af gewoond, namelijk
24:2
Gen. 11:26,31
Terah, de vader van Abraham, en de vader van Nahor; en zij hebben andere goden gediend.

3

24:3
Gen. 12:1
Toen nam Ik uw vader Abraham van de overzijde van de rivier en liet hem door heel het land Kanaän gaan.
24:3
Gen. 21:2
Ik maakte zijn nageslacht talrijk en gaf hem Izak.

4

24:4
Gen. 25:24
En aan Izak gaf Ik Jakob en Ezau.
24:4
Gen. 36:8
Ik gaf aan Ezau het Seïrgebergte om dat in bezit te nemen,
24:4
Gen. 46:1
maar Jakob en zijn kinderen trokken naar Egypte.

5

24:5
Ex. 3:1012:37
Toen zond Ik Mozes en Aäron en Ik trof Egypte met plagen zoals Ik in het midden van dat land gedaan heb, en daarna leidde Ik u daaruit.

6Toen Ik uw vaderen uit Egypte geleid had, kwam u bij de zee,

24:6
Ex. 14:1
en de Egyptenaren achtervolgden uw vaderen met wagens en ruiters, tot aan de Schelfzee.

7Toen riepen zij tot de HEERE, en Hij maakte een duisternis tussen u en de Egyptenaren; en Hij deed de zee over hen komen en bedekte hen. En uw ogen hebben gezien wat Ik in Egypte gedaan heb. Daarna hebt u vele dagen in de woestijn gewoond.

8

24:8
Num. 21:21,33
Toen bracht Ik u in het land van de Amorieten, die aan de overzijde van de Jordaan woonden. Die streden tegen u, maar Ik gaf hen in uw hand. U nam hun land in bezit, en Ik vaagde hen weg van voor uw ogen.

9

24:9
Num. 22:5
Deut. 23:4
Richt. 11:25
Vervolgens maakte Balak, de zoon van Zippor, de koning van Moab, zich gereed en streed hij tegen Israël. Hij zond boden en liet Bileam, de zoon van Beor, roepen om u te vervloeken.

10Maar Ik wilde niet naar Bileam luisteren; daarom zegende hij u steeds weer, en Ik redde u uit zijn hand.

11

24:11
Joz. 3:14
6:1
Toen u over de Jordaan getrokken was en bij Jericho kwam, streden de burgers van Jericho tegen u, en de Amorieten, de Ferezieten, de Kanaänieten, de Hethieten, de Girgasieten, de Hevieten en de Jebusieten,
24:11
Joz. 6:20
10:8
11:8
maar Ik gaf hen in uw hand.

12En

24:12
Ex. 23:28
Deut. 7:20
Ik zond horzels voor u uit, die hen van voor uw ogen verdreven, zoals eerder
24:12
Ps. 44:4
de beide koningen van de Amorieten verdreven werden. Dat gebeurde niet door uw zwaard en ook niet door uw boog.

13

24:13
Deut. 6:10,11,12
Zo heb Ik u een land gegeven waarvoor u zich niet ingespannen hebt, en steden die u niet gebouwd hebt, en u woont erin. U eet van wijngaarden en olijfbomen die u niet geplant hebt.

14Nu dan, vrees de HEERE, dien Hem in oprechtheid en trouw, doe de goden weg die uw vaderen gediend hebben aan de overzijde van de rivier en in Egypte, en dien de HEERE.

15Maar als het in uw ogen kwalijk is de HEERE te dienen, kies voor u heden wie u zult dienen: óf de goden die uw vaderen, die aan de overzijde van de rivier woonden, gediend hebben, óf de goden van de Amorieten, van wie u het land bewoont. Maar wat mij en mijn huis betreft, wij zullen de HEERE dienen!

16Toen antwoordde het volk en zei: Er is geen sprake van dat wij de HEERE zouden verlaten om andere goden te dienen.

17Want de HEERE is onze God. Hij is het Die ons en onze vaderen uit het land Egypte, uit het slavenhuis, heeft uitgeleid en Die deze grote tekenen voor onze ogen gedaan heeft en ons bewaard heeft op heel de weg die wij gegaan zijn, en voor alle volken door het midden waarvan wij getrokken zijn.

18De HEERE heeft al die volken van voor onze ogen verdreven, zelfs de Amorieten, de inwoners van het land. Wíj zullen eveneens de HEERE dienen, want Hij is onze God.

19Toen zei Jozua tegen het volk: U zult de HEERE niet kunnen dienen, want Hij is een heilig God, Hij is een na-ijverig God. Hij zal uw overtreding en uw zonden niet vergeven.

20Als u de HEERE zult verlaten en vreemde goden gaat dienen,

24:20
Joz. 23:15
zal Hij Zich van u afkeren; Hij zal u kwaad doen en Hij zal u vernietigen, nadat Hij u goedgedaan zal hebben.

21Daarop zei het volk tegen Jozua: Nee, wij zullen voorzeker de HEERE dienen.

22Jozua zei tegen het volk: U bent getuigen voor uzelf dat ú voor u de HEERE gekozen hebt om Hem te dienen. En zij zeiden: Wij zijn getuigen.

23Nu dan, doe de vreemde goden weg die te midden van u zijn, en richt uw hart op de HEERE, de God van Israël.

24Het volk zei tegen Jozua: Wij zullen de HEERE, onze God, dienen en wij zullen Zijn stem gehoorzamen.

25Zo

24:25
Ex. 15:25
sloot Jozua op die dag een verbond met het volk en stelde het in Sichem voor hen vast als een verordening en bepaling.

26Jozua schreef deze woorden in het wetboek van God. Vervolgens nam hij een grote steen en richtte die daar op, onder de eik die bij het heiligdom van de HEERE stond.

27En Jozua zei tegen heel het volk: Zie, deze steen zal voor ons getuige zijn, want hij heeft al de woorden van de HEERE gehoord, die Hij tegen ons gesproken heeft. Ja, hij zal getuige voor u zijn, opdat u uw God niet verloochent.

28Toen stuurde Jozua het volk weg, iedereen naar zijn erfelijk bezit.

Jozua en Eleazar sterven

29Het gebeurde na deze dingen dat Jozua, de zoon van Nun, de dienaar van de HEERE, stierf, honderdtien jaar oud.

30Zij begroeven hem in het gebied dat zijn erfelijk bezit was,

24:30
Joz. 19:50
Richt. 2:9
in Timnath-Serah, dat in het bergland van Efraïm ligt, ten noorden van de berg Gaäs.

31Israël diende de HEERE al de dagen van Jozua, en al de dagen van de oudsten die lang na Jozua leefden24:31 die lang na Jozua leefden - Letterlijk: die de dagen verlengden na Jozua. en die wisten van al de daden van de HEERE, die Hij voor Israël verricht had.

32En de beenderen van Jozef,

24:32
Gen. 50:25
Ex. 13:19
die de Israëlieten uit Egypte meegenomen hadden, begroeven zij in Sichem, op het stuk land dat Jakob voor honderd geldstukken gekocht had van de zonen van Hemor, de vader van Sichem. Het was namelijk erfelijk bezit van de zonen van Jozef geworden.

33Ook Eleazar, de zoon van Aäron, stierf, en zij begroeven hem op de heuvel van zijn zoon Pinehas, die hem in het bergland van Efraïm gegeven was.