Herziene Statenvertaling (HSV)
27

Job verdedigt nogmaals zijn onschuld

271En Job hief opnieuw zijn spreuk aan en zei:

2Zo waar God leeft, Die mijn recht heeft weggenomen,

en de Almachtige, Die mijn ziel bitterheid heeft aangedaan:

3Voorzeker, zolang mijn adem nog in mij is,

en het blazen van God in mijn neus,

4zullen mijn lippen geen onrecht spreken,

en zal mijn tong geen bedrog uiten!

5Er is geen sprake van dat ik jullie gelijk zou geven;

tot ik de geest geef, zal ik mijn oprechtheid niet van mij wegdoen.

6Ik zal aan mijn gerechtigheid vasthouden, en zal haar niet loslaten;

mijn hart zal die in mijn dagen niet minachten.

7Laat mijn vijand zijn als een goddeloze,

en mijn tegenstander als iemand die onrecht doet.

8

27:8
Matt. 16:26
Luk. 12:20
Want wat is de hoop van de huichelaar, als God zijn leven afsnijdt,

als God zijn ziel wegneemt?

9

27:9
Job 35:12
Ps. 18:42
109:7
Spr. 1:28
28:9
Jes. 1:15
Jer. 14:12
Ezech. 8:18
Micha 3:4
Joh. 9:31
Jak. 4:3
Zal God zijn hulpgeroep horen

als benauwdheid over hem komt?

10Zal hij vreugde scheppen in de Almachtige?

Zal hij God te allen tijde aanroepen?

11Ik zal jullie onderwijzen aangaande de hand van God;

wat bij de Almachtige is, zal ik niet verbergen.

12Zie, jullie hebben het allen zelf gezien.

Waarom blijven jullie dan aan vluchtigheid vasthouden?27:12 Waarom … vasthouden? - Letterlijk: Waarom vervluchtigen jullie dan in vluchtigheid?

13

27:13
Job 20:29
Dit is het deel van de goddeloze mens bij God,

en het erfelijk bezit van de geweldplegers, dat zij van de Almachtige ontvangen:

14als zijn kinderen talrijk worden, is

27:14
Deut. 28:41
Hos. 9:13
het voor het zwaard,

en zijn nakomelingen zullen niet met brood verzadigd worden.

15Wie van hem overgebleven zijn, zullen door de dood begraven worden,

en

27:15
Ps. 78:64
zijn weduwen zullen niet wenen.

16Als hij zilver ophoopt als stof,

en kleding vervaardigt als leem,

17zal hij die vervaardigen,

27:17
Spr. 28:8
Pred. 2:26
maar de rechtvaardige zal die aantrekken,

en de onschuldige zal het zilver verdelen.

18Hij heeft zijn huis als een mot gebouwd,

en als een hut die een wachter gemaakt heeft.

19

27:19
Ps. 49:18
Rijk legt hij zich te slapen; hij wordt wel niet weggenomen,

maar als hij zijn ogen opendoet, is het er niet meer.

20

27:20
Job 15:21
18:11
Verschrikkingen treffen hem als water;

's nachts zal een wervelwind hem wegnemen.

21De oostenwind zal hem opnemen, en daar gaat hij;

hij zal hem van zijn plaats wegvagen.

22God zal dit alles over hem werpen en hem niet sparen;

voor Zijn hand zal hij snel wegvluchten.

23Men zal over hem zijn handen ineenslaan,

en van afschuw over hem sissen vanuit zijn woonplaats.

28

Het oordeel van Job over de wijsheid

281Voorzeker, er is voor het zilver een plaats waar het tevoorschijn gebracht wordt,

en een plaats voor het goud waar het gezuiverd wordt.

2Het ijzer wordt uit de aarde gehaald,

en uit gesteente wordt koper gesmolten.

3De mens bepaalt het einde voor de duisternis,

en elke grens onderzoekt men,

het gesteente in het donker en de schaduw van de dood.

4Hij hakt een mijnschacht uit, ver van de plaats waar hij verblijft;

zonder steun van de voet28:4 zonder steun van de voet - Letterlijk: vergeten door de voet. hangen zij,

ver van de sterveling zweven zij.

5Uit de aarde komt het brood voort,

en onder in haar wordt zij veranderd, als door vuur.

6Haar gesteente is de plaats van saffier,

en zij bevat goudstofjes.

7De roofvogel kent het pad erheen niet,

en het oog van de kiekendief heeft het niet waargenomen.

8De trotse jonge dieren hebben het niet betreden,

geen felle leeuw is er overheen gegaan.

9De mens slaat zijn hand aan het harde gesteente,

hij keert de bergen vanaf de wortel om.

10In de rotsen hakt hij gangen uit,

zijn oog ziet alles wat kostbaar is.

11Hij damt de rivieren af, zodat er geen druppel doorheen komt,

en wat verborgen is, brengt hij naar buiten in het licht.

12Maar de wijsheid, waar wordt die gevonden?

En waar is de plaats van het inzicht?

13De sterveling kent haar waarde niet,

zij wordt niet gevonden in het land van de levenden.

14

28:14
Vers
De watervloed zegt: In mij is zij niet;

en de zee zegt: Bij mij is zij niet.

15

28:15
Spr. 3:14
8:11,19
16:16
Fijn goud kan niet in ruil voor haar gegeven worden,

en haar prijs kan niet met zilver worden afgewogen.

16Zij kan met het fijne goud van Ofir niet betaald worden,

en evenmin met de kostbare onyx en saffier.

17Haar waarde kan niet met goud of kristal gemeten worden,

en zij is niet in te ruilen voor een kleinood van zuiver goud.

18Aan koraal en kristal wordt niet meer gedacht,

want de prijs van de wijsheid is hoger dan die van robijnen.

19Haar waarde kan niet met die van een topaas uit Cusj gemeten worden;

en met het fijne zuivere goud kan zij niet betaald worden.

20

28:20
Vers
De wijsheid dus, waar komt zij vandaan,

en waar is de plaats van het inzicht?

21Zij is bedekt voor de ogen van alle levenden,

en voor de vogels in de lucht is zij verborgen.

22

28:22
Vers
Het verderf en de dood zeggen:

Met onze oren hebben wij slechts een gerucht over haar gehoord.

23God begrijpt haar weg,

en Híj kent haar plaats.

24Want Híj ziet tot aan de einden der aarde,

Hij ziet onder heel de hemel,

25terwijl Hij de kracht van de wind bepaalt,

en

28:25
Spr. 8:29
de wateren meet met een maat.

26Toen Hij een verordening maakte voor de regen,

en een weg voor het weerlicht van de donder –

27toen zag Hij haar, en peilde haar.

Hij stelde haar vast en ook onderzocht Hij haar.

28Maar tegen de mens heeft Hij gezegd:

Zie,

28:28
Ps. 111:10
Spr. 1:7
9:10
de vreze des Heeren, dat is wijsheid,

en zich afkeren van het kwade is inzicht.

29

Job beschrijft zijn vroegere voorspoed

291En Job hief opnieuw zijn spreuk aan en zei:

2Och, was ik maar zoals in de maanden van weleer,

zoals in de dagen toen God mij bewaarde!

3Toen Hij Zijn lamp liet schijnen boven mijn hoofd,

en ik bij Zijn licht door de duisternis wandelde.

4Was ik maar zoals in de dagen van mijn jeugd,

toen de vertrouwelijke omgang met God over mijn tent was.

5Toen de Almachtige nog met mij was,

en mijn jongens rondom mij.

6Toen ik mijn voeten baadde in boter,

en de rots bij mij beken van olie uitgoot.

7Toen ik door de stad naar de poort ging,

toen ik mijn zetel op het plein liet klaarzetten,

8zagen de jongens mij en hielden zich schuil,

en stokouden stonden op en bleven staan.

9Vorsten hielden hun woorden in,

en legden de hand op hun mond.

10De stem van de vorsten verstomde,

en hun tong kleefde aan hun gehemelte.

11Als een oor mij hoorde, prees het mij gelukkig;

als een oog mij zag, getuigde het ten gunste van mij.

12

29:12
Ps. 72:12
Spr. 21:13
Want ik bevrijdde de ellendige die om hulp riep,

en de wees die geen helper had.

13De zegen van hem die verloren ging, kwam over mij;

en het hart van de weduwe deed ik vrolijk zingen.

14

29:14
Jes. 59:17
Efez. 6:141 Thess. 5:8
Ik bekleedde mij met gerechtigheid, en die bekleedde mij;

mijn recht was als een mantel en een tulband.

15Voor de blinde was ik als ogen,

en voor de kreupele was ik als voeten.

16Ik was een vader voor de armen,

en de aanklacht die ik niet kende, onderzocht ik.

17Ik brak de hoektanden van wie onrecht deed,

en rukte de prooi uit zijn tanden.

18Ik zei: Ik zal in mijn eigen nest de geest geven,

en ik zal de dagen talrijk maken als het zand.

19Mijn wortel was uitgestrekt naar het water,

en dauw overnachtte op mijn twijgen.

20Mijn eer was steeds nieuw bij mij,

en mijn boog vernieuwde zich in mijn hand.

21Zij luisterden naar mij, en wachtten,

en zwegen om mijn raad te horen.

22Na mijn woorden spraken zij niet opnieuw,

en mijn woorden druppelden op hen neer.

23Want zij wachtten op mij, zoals op de regen,

en sperden hun mond open, zoals naar de late regen.

24Lachte ik hun toe, zij geloofden het niet;

en het licht van mijn aangezicht konden zij niet verdonkeren.29:24 konden zij niet verdonkeren - Letterlijk: lieten zij niet vallen.

25Ik koos hun weg en zat aan het hoofd,

en ik woonde als een koning onder de troepen,

als iemand die treurenden troost.