Herziene Statenvertaling (HSV)
14

141De mens, geboren uit een vrouw,

14:1
Ps. 90:5,6,9
102:12
103:15
144:4
Jak. 4:14
is kort van dagen en verzadigd van onrust.

2Als

14:2
Ps. 103:15
Jes. 40:6
1 Petr. 1:24
een bloem komt hij op en hij verwelkt;

14:2
Job 8:9
Ps. 90:6,10
102:12
144:4
hij vlucht als een schaduw en houdt geen stand.

3

14:3
Job 7:17,18
10:20
Ja, voor zo iemand doet U Uw ogen open,

en U brengt mij met U in het gericht.

4

14:4
Gen. 5:3
Ps. 51:7
Joh. 3:6
Rom. 5:12
Efez. 2:3
Wie zal een reine geven uit een onreine?

Niet één.

5

14:5
Job 7:1
Als zijn dagen vastgesteld zijn,

het getal van zijn maanden bij U bekend is,

en U zijn grenzen bepaald hebt, die hij niet kan overschrijden,

6

14:6
Job 7:16,19
10:20
wend Uw blik dan van hem af, zodat hij rust heeft

en als een

14:6
Job 7:1,2
dagloner van zijn dag geniet.

7Want voor een boom is er, als hij omgehakt wordt, nog hoop

dat hij zich weer vernieuwt,

en zijn jonge loten niet ophouden uit te lopen.

8Al wordt zijn wortel in de aarde oud,

en sterft zijn stronk in het stof,

9bij het ruiken van water zal hij weer uitlopen,

en maakt hij weer een twijg, zoals een plant.

10Maar een man sterft en is krachteloos;

als een mens de geest geeft, waar is hij dan?

11Het water loopt weg uit een meer,

en een rivier verzandt en valt droog.

12Zo gaat een mens liggen, en hij staat niet meer op.

Totdat de hemel er niet meer is, zullen zij niet ontwaken

of opgewekt worden uit hun slaap.

13Och, verstopte U mij maar14:13 verstopte U mij maar - Letterlijk: wie zal geven dat U mij verbergt. in het graf,

verborg U mij maar totdat Uw toorn zich afkeert;

stelde U maar een grens voor mij vast en dacht U maar aan mij!

14Als een man gestorven is, zal hij dan weer levend worden?

Dan zou ik alle dagen van mijn strijd hopen,

totdat er voor mij verandering zou komen.

15U zou roepen, en ík zou U antwoorden,

U zou verlangen naar het werk van Uw handen.

16

14:16
Job 31:4
34:21
Ps. 56:9
139:2,3,4
Spr. 5:21
Jer. 32:19
Maar nu telt U mijn voetstappen;

U bewaart mij niet vanwege mijn zonde.

17Mijn overtreding is in een buidel verzegeld,

en U houdt mijn ongerechtigheid bijeen.

18Zeker, een berg die valt, vergaat,

en een rots wordt van zijn plaats gehaald.

19Water vermaalt stenen,

het stof van de aarde overdekt het gewas, dat vanzelf opkomt;

zo doet U de hoop van de sterveling vergaan.

20U overweldigt hem voor altijd, en hij gaat heen;

U verandert zijn gezicht en stuurt hem weg.

21Zijn kinderen krijgen aanzien en hij weet het niet;

of zij worden veracht, en hij let niet op hen.

22Maar zijn vlees aan hem lijdt pijn;

en zijn ziel binnen in hem rouwt.

15

De tweede toespraak van Elifaz

151Toen antwoordde Elifaz, de Temaniet, en zei:

2Zal een wijze antwoorden met wetenschap die als wind is?

Zal hij zijn buik vullen met oostenwind?

3Bestraft hij met woorden die nutteloos zijn,

en met uitspraken waarvan hij geen voordeel heeft?

4Ja, jíj doet de vreze Gods teniet,

en neemt het gebed voor het aangezicht van God weg.

5Want je eigen mond geeft je ongerechtigheid te kennen,

je hebt de tong van de sluwen gekozen.

6Je eigen mond verklaart je schuldig, en niet ik;

je lippen getuigen tegen je.

7Ben jij de eerste mens die geboren werd?

Ben jij vóór de heuvels voortgebracht?

8

15:8
Rom. 11:34
Heb jij geluisterd in de verborgen raad van God?

En heb jij de wijsheid naar je toe getrokken?

9Wat weet jij dat wij niet weten?

Wat begrijp jij dat bij ons ontbreekt?

10

15:10
Job 32:7
Onder ons is ook een grijsaard en een stokoude,

ouder van dagen dan jouw vader.

11Zijn de vertroostingen van God te klein voor je,

of woorden in zachtheid met je gesproken?

12Waarom voert je hart je zo mee,

en waarom flikkeren je ogen,

13dat je je geest tegen God keert

en zulke woorden uit je mond laat gaan?

14

15:14
1 Kon. 8:46
2 Kron. 6:36
Job 14:4
Ps. 14:3
Spr. 20:9
Pred. 7:20
1 Joh. 1:8,10
Wat is de sterveling dat hij zuiver zou zijn,

en dat hij, geboren uit een vrouw, rechtvaardig zou zijn?

15

15:15
Job 4:18
Zie, zelfs op Zijn heiligen vertrouwt Hij niet,

en zelfs

15:15
Job 4:18
25:5
de hemel is niet zuiver in Zijn ogen.

16Hoeveel te meer is dan een man afschuwelijk en verdorven

die het onrecht indrinkt als water!

17Ik zal het je te kennen geven, luister naar mij;

wat ik gezien heb, zal ik vertellen,

18wat de wijzen bekendgemaakt hebben,

en wat men voor hun vaderen niet verborgen heeft.

19Aan hen alleen was het land gegeven,

en geen vreemde ging door hun midden.

20Alle dagen doet de goddeloze zichzelf verdriet aan;

en voor de geweldpleger is een klein aantal jaren weggelegd.

21Het geluid van angstaanjagende dingen klinkt in zijn oren;

15:21
1 Thess. 5:3
zelfs tijdens de vrede komt de verwoester naar hem toe.

22Hij verwacht niet dat hij terugkeert uit de duisternis,

omdat er met een zwaard op hem geloerd wordt.

23Hij zwerft rond om brood. Waar is het?

Hij weet

15:23
Job 18:12
Ps. 109:10
dat een dag van duisternis voor hem ophanden is.15:23 voor hem … is - Letterlijk: bij zijn hand gereed is.

24Benauwdheid en angst overvallen hem;

ze overweldigen hem als een koning die klaar is voor de strijd.

25Ja, hij strekt zijn hand tegen God uit,

en hij verheft zich tegen de Almachtige.

26Hij rent op Hem af met opgeheven nek,

met de dikke knoppen van zijn schilden vooruit.

27Want hij heeft zijn gezicht bedekt met zijn vet,

en hij heeft een vetlaag op zijn lendenen gedaan.

28Hij bewoont verwoeste steden,

huizen waarin niemand meer woont,

bestemd om een puinhoop te worden.

29Hij zal niet rijk worden, zijn vermogen houdt geen stand,

en hun bezit breidt zich niet uit over de aarde.

30Hij kan de duisternis niet ontwijken,

een vlam verdroogt zijn jonge loot;

15:30
Job 4:9
hij gaat weg door de adem van Gods mond.

31Laat hij niet vertrouwen op iets wat nutteloos is, waardoor hij misleid wordt;

want iets nutteloos zal hij als vergelding krijgen.

32

15:32
Job 22:16
Ps. 55:24
Terwijl het zijn sterfdag nog niet is, zal die vervuld worden,

en zijn palmtak zal niet groen worden.

33Hij zal zijn onrijpe druiven afstoten als een wijnstok,

en zijn bloesem afwerpen als een olijfboom.

34Ja, de gemeenschap van de huichelaars is onvruchtbaar,

en het vuur verteert de tenten van hen die geschenken aannemen.

35

15:35
Ps. 7:15
Jes. 59:4
Hos. 10:13
Zij zijn zwanger van moeite en baren onheil,

en hun buik brengt bedrog voort.

16

Antwoord van Job aan Elifaz

161Maar Job antwoordde en zei:

2Ik heb al vaak dergelijke dingen gehoord,

16:2
Job 13:4
jullie zijn allemaal moeitevolle vertroosters.

3Is er een einde aan de woorden van wind?

Of wat maakt jullie zo stellig als jullie antwoord geven?

4Zou ík ook spreken zoals jullie,

als jullie ziel in de plaats van mijn ziel was?

Zou ik woorden aaneenrijgen tegen jullie,

en zou ik mijn hoofd over jullie schudden?

5Ik zou jullie met mijn mond bemoedigen;

medelijden zou mijn lippen inhouden.

6Als ik echter spreek, wordt mijn leed niet verzacht;

en als ik ophoud, wat gaat er dan van mij weg?

7Zeker, nu heeft Hij mij laten bezwijken.

U hebt heel mijn gemeenschap verwoest.

8U hebt mij gegrepen, en dat is als een getuige tegen mij;

en mijn vermagering beschuldigt mij,16:8 beschuldigt mij - Letterlijk: staat tegen mij op. zij getuigt openlijk tegen mij.

9

16:9
Job 10:16,17
Zijn toorn verscheurt en haat mij;

Hij knarsetandt tegen mij;

mijn Tegenstander

16:9
Job 13:24
scherpt Zijn ogen tegen mij.

10Zij sperren hun mond tegen mij open;

smadelijk slaan zij mij op de kaak;

zij komen allen samen tegen mij.

11God heeft mij aan een verkeerde overgegeven,

en heeft mij uitgeleverd in de handen van goddelozen.

12Ik had rust, maar Hij heeft mij gebroken,

en mij bij de nek gegrepen en mij verpletterd;

16:12
Job 7:20
Klaagl. 3:12
Hij heeft mij neergezet als een doelwit voor Hem.

13Zijn schutters omringen mij;

Hij splijt mijn nieren en spaart mij niet,

Hij giet mijn gal op de aarde uit.

14Hij breekt mij met breuk op breuk,

Hij stormt tegen mij aan als een held.

15Ik heb een rouwgewaad over mijn huid genaaid,

16:15
Job 30:19
ik heb mijn hoorn in het stof gestoken.

16Mijn gezicht is rood van het huilen,

en over mijn oogleden ligt de schaduw van de dood,

17en dat terwijl er geen geweld in mijn handen is,

en mijn gebed zuiver is!

18Aarde, bedek mijn bloed niet,

en laat er geen rustplaats zijn voor mijn geroep.

19Ook nu, zie, in de hemel is mijn Getuige,

en mijn Pleitbezorger is in de hoogten.

20Mijn vrienden bespotten mij,

maar mijn oog weent tranen tot God.

21Laat hij een man

16:21
Job 31:35
Pred. 6:10
Jes. 45:9
Rom. 9:20
verdedigen bij God,

zoals een mensenkind voor zijn vriend doet.

22Want er komt nog maar een klein aantal jaren,

voor ik het pad ga waarlangs ik niet terugkeer.