Herziene Statenvertaling (HSV)
9

De genezing van de blindgeborene

91En in het voorbijgaan zag Hij iemand die blind was van de geboorte af.

2En Zijn discipelen vroegen Hem: Rabbi, wie heeft er gezondigd, hij of zijn ouders, dat hij blind geboren zou worden?

3Jezus antwoordde: Hij heeft niet gezondigd en zijn ouders ook niet,

9:3
Joh. 11:4
maar dit is gebeurd, opdat de werken van God in hem geopenbaard zouden worden.

4

9:4
Joh. 5:19
Ik moet de werken doen van Hem Die Mij gezonden heeft, zolang het dag is; er komt een nacht waarin niemand kan werken.

5Zolang Ik in de wereld ben, ben Ik

9:5
Jes. 42:6
Luk. 2:32
Joh. 1:9
8:12
12:35,46
Hand. 13:47
het Licht der wereld.

6Nadat Hij dit gezegd had,

9:6
Mark. 8:23
spuwde Hij op de grond, maakte slijk met het speeksel en streek het slijk op de ogen van de blinde,

7en Hij zei tegen hem: Ga heen, was u in het badwater Siloam (wat vertaald wordt met: Uitgezonden). Hij dan ging weg en waste zich en kwam ziende terug.

8De buren dan en zij die eerder gezien hadden dat hij blind was, zeiden: Is deze het niet die zat

9:8
Hand. 3:2
te bedelen?

9Anderen zeiden: Hij is het; en weer anderen: Hij lijkt op hem. Hij zei: Ik ben het.

10Zij dan zeiden tegen hem: Hoe zijn uw ogen geopend?

11Hij antwoordde en zei: Een Mens, genaamd Jezus, maakte slijk, bestreek mijn ogen en zei tegen mij: Ga heen naar het badwater Siloam en was u. En ik ging weg, waste mij en werd ziende.

12Zij dan zeiden tegen hem: Waar is Hij? Hij zei: Ik weet het niet.

13Zij brachten hem die eerder blind was, naar de Farizeeën.

14

9:14
Matt. 12:1
Mark. 2:23
Luk. 6:1
Joh. 5:9
En het was sabbat toen Jezus het slijk maakte en zijn ogen opende.

Miskenning door de Joodse leiders

15Opnieuw vroegen nu ook de Farizeeën hem hoe hij ziende geworden was. En hij zei tegen hen: Hij legde slijk op mijn ogen, ik waste mij, en ik zie.

16Sommigen dan van de Farizeeën zeiden: Deze Mens is niet van God, want Hij neemt de sabbat niet in acht. Anderen zeiden:

9:16
Vers 33;
Joh. 3:2
Hoe kan een zondig mens zulke tekenen doen?
9:16
Joh. 7:12
10:19
En er was verdeeldheid onder hen.

17Zij zeiden opnieuw tegen de blinde: U dan, wat zegt u van Hem, omdat Hij uw ogen geopend heeft? En hij zei:

9:17
Luk. 7:16
24:19
Joh. 4:19
6:14
Hij is een Profeet.

18De Joden dan geloofden niet van hem dat hij blind geweest was en ziende was geworden, totdat zij de ouders geroepen hadden van hem die ziende geworden was.

19En zij vroegen hun: Is dit uw zoon, van wie u zegt dat hij blindgeboren is? Hoe kan hij dan nu zien?

20Zijn ouders antwoordden hun en zeiden: Wij weten dat dit onze zoon is en dat hij blindgeboren is,

21maar hoe hij nu ziet, weten wij niet, of wie zijn ogen geopend heeft, weten wij niet. Hij is volwassen, vraag het hemzelf, hij zal voor zichzelf spreken.

22Dit zeiden zijn ouders

9:22
Joh. 7:13
12:42
omdat zij bevreesd waren voor de Joden;
9:22
Joh. 12:42
want de Joden waren al overeengekomen dat, als iemand zou belijden dat Hij de Christus was, hij uit de synagoge geworpen zou worden.

23Daarom zeiden zijn ouders: Hij is volwassen, vraag het hemzelf.

24Zij dan riepen voor de tweede keer de man die blind geweest was, en zeiden tegen hem:

9:24
Joz. 7:19
Geef God de eer, wij weten dat deze Mens een zondaar is.

25Hij dan antwoordde en zei: Of Hij een zondaar is, weet ik niet; één ding weet ik, dat ik blind was en nu zie.

26En zij zeiden opnieuw tegen hem: Wat heeft Hij met u gedaan? Hoe heeft Hij uw ogen geopend?

27Hij antwoordde hun: Ik heb het u al gezegd, maar u hebt niet geluisterd; waarom wilt u het nog eens horen? Wilt u soms ook Zijn discipelen worden?

28Zij dan scholden hem uit en zeiden: U bent een discipel van Hem, maar wij zijn discipelen van Mozes.

29Wij weten dat God tot Mozes gesproken heeft, maar van Deze weten wij niet waar Hij vandaan komt.

30De man antwoordde en zei tegen hen: Er is toch iets wonderlijks in dat u niet weet waar Hij vandaan komt en dat Hij wel mijn ogen geopend heeft.

31

9:31
Spr. 15:29
28:9
Jes. 1:15
Micha 3:4
En wij weten dat God niet naar zondaars luistert, maar als iemand godvrezend is en Zijn wil doet, naar hem hoort Hij.

32Door de eeuwen heen is het niet gehoord dat iemand de ogen van een blindgeborene geopend heeft.

33Als Deze niet van God was, zou Hij niets kunnen doen.

34Zij antwoordden en zeiden tegen hem: U bent geheel in zonden geboren, en onderwijst u ons? En zij wierpen hem de synagoge uit.

35Jezus hoorde dat zij hem uit de synagoge geworpen hadden, en toen Hij hem gevonden had, zei Hij tegen hem: Gelooft u in de Zoon van God?

36Hij antwoordde en zei: Wie is Hij, Heere, zodat ik in Hem kan geloven?

37En Jezus zei tegen hem: Die u gezien hebt

9:37
Joh. 4:26
én Die met u spreekt, Die is het.

38En hij zei: Ik geloof, Heere! En hij aanbad Hem.

39En Jezus zei:

9:39
Joh. 3:17
12:47
Ik ben tot een oordeel in deze wereld gekomen,
9:39
Matt. 13:13
opdat zij die niet zien, zien zouden, en die zien, blind zouden worden.

40En sommigen van de Farizeeën die bij Hem waren, hoorden dit en zeiden tegen Hem: Zijn wij dan soms ook blind?

41Jezus zei tegen hen: Als u blind was, zou u geen zonde hebben, maar nu u zegt: Wij zien, zo blijft dan uw zonde.