Herziene Statenvertaling (HSV)
2

De bruiloft in Kana

21En op de derde dag was er een bruiloft te Kana in Galilea; en de moeder van Jezus was daar.

2En Jezus was ook voor de bruiloft uitgenodigd, en Zijn discipelen.

3En toen er een tekort aan wijn ontstond, zei de moeder van Jezus tegen Hem: Zij hebben geen wijn meer.

4Jezus zei tegen haar: Vrouw, wat heb Ik met u te doen? Mijn uur is nog niet gekomen.

5Zijn moeder zei tegen de dienaars: Wat Hij ook tegen u zal zeggen, doe het.

6En daar waren zes stenen watervaten neergezet,

2:6
Mark. 7:3
volgens het reinigingsgebruik van de Joden, elk met een inhoud van twee of drie metreten.2:6 metreten - Een metreet komt overeen met ruim 39 liter.

7Jezus zei tegen hen: Vul de watervaten met water. En zij vulden ze tot aan de rand.

8En Hij zei tegen hen: Schep er nu iets uit en breng het naar de ceremoniemeester; en zij brachten het.

9Toen nu de ceremoniemeester het water geproefd had, dat wijn geworden was – hij wist niet waar de wijn vandaan kwam, maar de dienaars die het water geschept hadden, wisten het – riep de ceremoniemeester de bruidegom.

10En hij zei tegen hem: Iedereen zet eerst de goede wijn voor, en wanneer men er goed van gedronken heeft, daarna de mindere; u hebt de goede wijn tot nu bewaard.

11Dit heeft Jezus gedaan als begin van de tekenen, te Kana in Galilea, en Hij heeft Zijn heerlijkheid geopenbaard; en Zijn discipelen geloofden in Hem.

12Daarna ging Hij naar Kapernaüm, Hij, Zijn moeder, Zijn broers en Zijn discipelen; en zij bleven daar niet veel dagen.

De tempelreiniging

13En het Pascha van de Joden was nabij en Jezus ging naar Jeruzalem.

14

2:14
Matt. 21:12
Mark. 11:15
Luk. 19:45
En Hij trof in de tempel mensen aan die runderen, schapen en duiven verkochten, en de geldwisselaars die daar zaten.

15En nadat Hij een gesel van touwen gemaakt had, dreef Hij ze allen de tempel uit, ook de schapen en de runderen. En het geld van de wisselaars wierp Hij op de grond en de tafels keerde Hij om.

16En Hij zei tegen hen die de duiven verkochten: Neem deze dingen vanhier weg, maak niet het huis van Mijn Vader tot een huis van koophandel.

17En Zijn discipelen herinnerden zich dat er geschreven is:

2:17
Ps. 69:10
De ijver voor Uw huis heeft mij verslonden.

18Toen antwoordden de Joden en zeiden tegen Hem:

2:18
Matt. 12:38
16:1
Mark. 8:11
Luk. 11:29
Joh. 6:30
Welk teken laat U ons zien dat U het recht hebt deze dingen te doen?

19Jezus antwoordde en zei tegen hen:

2:19
Matt. 26:61
27:40
Mark. 14:58
15:29
Breek deze tempel af en in drie dagen zal Ik hem laten herrijzen.

20De Joden zeiden dan: Zesenveertig jaar is aan deze tempel gebouwd, en Ú zult hem in drie dagen laten herrijzen?

21Maar Hij sprak over de tempel van Zijn lichaam.

22Toen Hij dan uit de doden was opgewekt,

2:22
Luk. 24:8
herinnerden Zijn discipelen zich dat Hij dit tegen hen gezegd had en geloofden zij de Schrift en het woord dat Jezus gesproken had.

23En toen Hij in Jeruzalem was op het Pascha, tijdens het feest, geloofden velen in Zijn Naam, toen zij Zijn tekenen zagen die Hij deed.

24Maar Jezus Zelf vertrouwde Zichzelf aan hen niet toe, omdat Hij hen allen kende,

25en omdat Hij het niet nodig had dat iemand van de mens getuigde,

2:25
1 Sam. 16:7
1 Kron. 28:9
Ps. 7:10
103:14
Jer. 11:20
17:10
20:12
Joh. 6:64
want Hij wist Zelf wat in de mens was.