Herziene Statenvertaling (HSV)
18

De gevangenneming van Jezus

181Nadat Hij

18:1
2 Sam. 15:23
Matt. 26:36
Mark. 14:32
Luk. 22:39
dit gezegd had, vertrok Jezus met Zijn discipelen naar de overkant van de beek Kedron, waar een hof was, die Hij met Zijn discipelen inging.

2En Judas, die Hem verraadde, kende die plaats ook, omdat Jezus daar vaak met Zijn discipelen samengekomen was.

3

18:3
Matt. 26:47
Mark. 14:43
Luk. 22:47
Judas dan, die de afdeling soldaten en enkele dienaars van de overpriesters en Farizeeën meegenomen had, kwam daar met lantaarns, fakkels en wapens.

4Jezus dan, Die alles wist wat er over Hem komen zou, trad naar voren en zei tegen hen: Wie zoekt u?

5Zij antwoordden Hem: Jezus de Nazarener. Jezus zei tegen hen: Ik ben het. En Judas, die Hem verraadde, stond ook bij hen.

6Toen Hij dan tegen hen zei: Ik ben het, deinsden zij terug en vielen op de grond.

7Hij vroeg hun dan opnieuw: Wie zoekt u? En zij zeiden: Jezus de Nazarener.

8Jezus antwoordde: Ik heb u gezegd dat Ik het ben. Als u dan Mij zoekt, laat dezen weggaan.

9Dit zei Hij opdat het woord vervuld zou worden dat Hij gesproken had:

18:9
Joh. 6:39
10:28
17:12
Uit hen die U Mij gegeven hebt, heb Ik niemand verloren laten gaan.

10

18:10
Matt. 26:51
Mark. 14:47
Luk. 22:50
Simon Petrus dan, die een zwaard had, trok dat, trof de dienaar van de hogepriester en sloeg zijn rechteroor af. En de naam van de dienaar was Malchus.

11Jezus dan zei tegen Petrus: Steek uw zwaard in de schede. De

18:11
Matt. 20:22
26:39
drinkbeker die de Vader Mij gegeven heeft, zal Ik die niet drinken?

Jezus voor het Sanhedrin

12De afdeling soldaten dan en de overste over duizend en de dienaars van de Joden namen Jezus gevangen en boeiden Hem.

13

18:13
Matt. 26:57
Mark. 14:53
Luk. 22:54
En zij leidden Hem weg, eerst naar
18:13
Luk. 3:2
Annas, want hij was de schoonvader van Kajafas, die de hogepriester van dat jaar was.

14

18:14
Joh. 11:50
Kajafas nu was het die de Joden de raad gegeven had dat het nuttig zou zijn dat één Mens voor het volk zou sterven.

De verloochening door Petrus

15

18:15
Matt. 26:58
Mark. 14:54
Luk. 22:54
En Simon Petrus volgde Jezus, evenals een andere discipel. Die discipel nu was een bekende van de hogepriester, en hij ging met Jezus het paleis van de hogepriester binnen.

16Petrus echter stond buiten bij de deur. De andere discipel dan, die een bekende van de hogepriester was, ging naar buiten, sprak met de portierster en bracht Petrus binnen.

17Het dienstmeisje dan, de portierster, zei tegen Petrus: Bent ook u niet een van de discipelen van deze Mens? Hij zei: Dat ben ik niet.

18En de slaven en de dienaars hadden een kolenvuur gemaakt, omdat het koud was, en stonden zich te warmen.

18:18
Matt. 26:69
Mark. 14:67
Luk. 22:55
Petrus stond zich bij hen te warmen.

19De hogepriester dan ondervroeg Jezus over Zijn discipelen en over Zijn onderricht.

20Jezus antwoordde hem:

18:20
Joh. 7:26
Ik heb openlijk gesproken tot de wereld; Ik heb altijd onderwezen in de synagoge en in de tempel, waar de Joden altijd samenkomen, en Ik heb niets in het verborgen gesproken.

21Waarom ondervraagt u Mij? Ondervraag hen die gehoord hebben wat Ik tot hen gesproken heb; zie, dezen weten wat Ik gezegd heb.

22En toen Hij dit zei,

18:22
Jer. 20:2
Hand. 23:2
gaf een van de dienaars die daarbij stond, Jezus een slag in het gezicht en zei: Antwoordt U zo de hogepriester?

23Jezus antwoordde hem: Als Ik verkeerd gesproken heb, bewijs dan wat er verkeerd is; maar als het terecht was, waarom slaat u Mij dan?

24

18:24
Matt. 26:57
Mark. 14:53
Luk. 22:54
Annas nu had Hem gebonden naar Kajafas, de hogepriester, gezonden.

25

18:25
Matt. 26:71
Mark. 14:69
Luk. 22:58
En Simon Petrus stond zich te warmen. Zij zeiden dan tegen hem: Bent ook u niet een van Zijn discipelen? Hij ontkende het en zei: Dat ben ik niet.

26Een van de dienaren van de hogepriester, die familie was van hem bij wie Petrus het oor afgeslagen had, zei: Heb ik u niet met Hem in de hof gezien?

27Petrus dan ontkende het opnieuw.

18:27
Joh. 13:38
En meteen kraaide de haan.

De veroordeling door Pilatus

28

18:28
Matt. 27:1
Mark. 15:1
Luk. 22:66
23:1
Ze brachten dan Jezus van Kajafas naar het gerechtsgebouw, en het was 's morgens vroeg. En zij gingen het gerechtsgebouw niet in,
18:28
Hand. 10:28
11:3
opdat zij niet bezoedeld zouden worden, maar het Pascha konden eten.

29Pilatus dan ging naar buiten, naar hen toe en zei: Welke aanklacht brengt u tegen deze Mens in?

30Zij antwoordden en zeiden tegen hem: Als Deze geen misdadiger was, zouden wij Hem niet aan u overgeleverd hebben.

31Pilatus dan zei tegen hen: Neemt u Hem en oordeel Hem volgens uw wet. De Joden dan zeiden tegen hem: Het is ons niet geoorloofd iemand te doden.

32Dat gebeurde

18:32
Matt. 20:19
Joh. 12:32
opdat het woord vervuld zou worden dat Jezus gesproken had, toen Hij aanduidde wat voor dood Hij zou sterven.

33

18:33
Matt. 27:11
Mark. 15:2
Luk. 23:3
Pilatus dan ging het gerechtsgebouw weer in, riep Jezus en zei tegen Hem: Bent U de Koning van de Joden?

34Jezus antwoordde hem: Zegt u dit uit uzelf of hebben anderen het u over Mij gezegd?

35Pilatus antwoordde: Ben ik soms een Jood? Uw eigen volk en de overpriesters hebben U aan mij overgeleverd; wat hebt U gedaan?

36Jezus antwoordde:

18:36
Joh. 6:15
1 Tim. 6:13
Mijn Koninkrijk is niet van deze wereld. Als Mijn Koninkrijk van deze wereld was, zouden Mijn dienaars gestreden hebben, opdat Ik niet aan de Joden overgeleverd zou worden, maar nu is Mijn Koninkrijk niet van hier.

37Pilatus dan zei tegen Hem: U bent dus toch een koning? Jezus antwoordde: U zegt dat Ik een Koning ben. Hiervoor ben Ik geboren en hiervoor ben Ik in de wereld gekomen: om voor de waarheid te getuigen. Iedereen die uit de waarheid is, geeft aan Mijn stem gehoor.

38Pilatus zei tegen Hem: Wat is waarheid? En nadat hij dat gezegd had, ging hij opnieuw naar buiten naar de Joden, en zei tegen hen:

18:38
Matt. 27:24
Luk. 23:4
Ik vind geen schuld in Hem.

39Maar u hebt

18:39
Matt. 27:15
Mark. 15:6
Luk. 23:17
de gewoonte dat ik op het Pascha iemand voor u loslaat. Wilt u dan dat ik de Koning van de Joden voor u loslaat?

40Zij dan schreeuwden allemaal opnieuw:

18:40
Hand. 3:14
Niet Deze, maar Barabbas!
18:40
Matt. 27:16
Mark. 15:7
Luk. 23:19
En Barabbas was een misdadiger.