Herziene Statenvertaling (HSV)
12

De zalving van Jezus in Bethanië

121Jezus

12:1
Matt. 26:6
Mark. 14:3
Luk. 7:37
Joh. 11:2
dan kwam zes dagen voor het Pascha in Bethanië, waar Lazarus was, die gestorven was maar die Hij uit de doden opgewekt had.

2Zij nu bereidden daar een maaltijd voor Hem, en Martha bediende; en Lazarus was een van hen die met Hem aanlagen.

3Maria dan nam een pond zuivere narduszalf van zeer grote waarde, zalfde de voeten van Jezus en droogde Zijn voeten met haar haren af; en het huis werd vervuld met de geur van de zalf.

4Toen zei een van Zijn discipelen, Judas Iskariot, de zoon van Simon, die Hem verraden zou:

5

12:5
Mark. 14:5
Waarom is deze zalf niet voor driehonderd penningen12:5 penningen - Letterlijk: denarie, dat is het dagloon van een arbeider. verkocht en aan de armen gegeven?

6En dit zei hij niet omdat hij zich bekommerde om de armen, maar omdat hij een dief was,

12:6
Joh. 13:29
en de beurs beheerde en droeg wat gegeven werd.

7Jezus dan zei: Laat haar begaan; zij heeft dit bewaard met het oog op

12:7
Mark. 14:8
de dag van Mijn begrafenis.

8Want de

12:8
Deut. 15:11
Matt. 26:11
Mark. 14:7
armen hebt u altijd bij u, maar Mij hebt u niet altijd.

9Een grote menigte dan van de Joden kwam te weten dat Hij daar was; en zij kwamen niet alleen vanwege Jezus, maar ook om Lazarus te zien,

12:9
Joh. 11:44
die Hij uit de doden opgewekt had.

10En de overpriesters beraadslaagden om ook Lazarus te doden,

11omdat omwille van hem velen van de Joden weggingen en in Jezus geloofden.

De intocht in Jeruzalem

12

12:12
Matt. 21:8
Mark. 11:8
Luk. 19:36
Toen de volgende dag een grote menigte die naar het feest gekomen was, hoorde dat Jezus naar Jeruzalem kwam,

13namen zij de takken van palmbomen en gingen de stad uit Hem tegemoet en riepen: Hosanna!

12:13
Ps. 118:26
Gezegend is Hij Die komt in de Naam van de Heere, de Koning van Israël!

14En toen Jezus een jonge ezel gevonden had, ging Hij daarop zitten, zoals geschreven is:

15

12:15
Jes. 62:11
Zach. 9:9
Matt. 21:5
Wees niet bevreesd, dochter van Sion, zie, uw Koning komt, zittend op het veulen van een ezelin.

16Dit nu begrepen Zijn discipelen eerst niet, maar toen Jezus verheerlijkt was, herinnerden zij zich dat dit over Hem geschreven was en dat zij dit met Hem gedaan hadden.

17De menigte dan die bij Hem geweest was toen Hij Lazarus uit het graf geroepen en hem uit de doden opgewekt had, getuigde daarvan.

18Daarom ging de menigte Hem ook tegemoet, omdat zij gehoord had dat Hij dat teken gedaan had.

19De Farizeeën dan zeiden tegen elkaar:

12:19
Joh. 11:47
U ziet dat u totaal niets bereikt! Zie, de hele wereld loopt achter Hem aan.

Het stervend tarwegraan

20Nu waren er enkele Grieken onder hen

12:20
Hand. 8:27
die gekomen waren om op het feest te aanbidden.

21Die dan gingen naar Filippus,

12:21
Joh. 1:45
die van Bethsaïda in Galilea afkomstig was, en vroegen hem: Heer, wij willen Jezus graag zien.

22Filippus kwam en zei het tegen Andreas, en Andreas en Filippus zeiden het op hun beurt tegen Jezus.

23Maar Jezus antwoordde hun: Het uur is gekomen

12:23
Joh. 13:32
17:1
dat de Zoon des mensen verheerlijkt zal worden.

24Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u:

12:24
1 Kor. 15:36
Als de tarwekorrel niet in de aarde valt en sterft, blijft hij alleen, maar als hij sterft, draagt hij veel vrucht.

25

12:25
Matt. 10:39
16:25
Mark. 8:35
Luk. 9:24
17:33
Wie zijn leven liefheeft, zal het verliezen, en wie zijn leven haat in deze wereld, zal het behouden tot het eeuwige leven.

26Als iemand Mij dient, laat hij Mij volgen, en

12:26
Joh. 14:3
17:24
waar Ik ben, daar zal ook Mijn dienaar zijn. En als iemand Mij dient, zal de Vader hem eren.

27Nu

12:27
Matt. 26:37,38,39
Mark. 14:34
Luk. 22:44
is Mijn ziel in beroering en wat zal Ik zeggen? Vader, verlos Mij uit dit uur. Maar hierom ben Ik in dit uur gekomen.

28Vader, verheerlijk Uw Naam! Er kwam dan een stem uit de hemel: En Ik heb hem verheerlijkt en Ik zal hem opnieuw verheerlijken.

29De menigte dan die daar stond en dit hoorde, zei dat er een donderslag geweest was. Anderen zeiden: Een engel heeft tot Hem gesproken.

30Jezus antwoordde en zei:

12:30
Joh. 11:42
Niet voor Mij is deze stem er geweest, maar voor u.

31

12:31
Joh. 16:11
Efez. 2:2
Nu wordt het oordeel over deze wereld voltrokken,
12:31
Joh. 14:30
Kol. 2:15
nu zal de vorst van deze wereld buitengeworpen worden.

32

12:32
Num. 21:9
2 Kon. 18:4
Joh. 3:14
8:28
En Ik, als Ik van de aarde verhoogd ben, zal allen naar Mij toe trekken.

33En dit zei Hij om aan te duiden welke dood Hij zou sterven.

34De menigte antwoordde Hem: Wij hebben uit de wet gehoord

12:34
2 Sam. 7:16
1 Kron. 22:10
Ps. 45:7
89:37
110:4
Jes. 9:5
Jer. 23:6
Ezech. 37:26
Dan. 2:44
7:14,27
Micha 4:7
Hebr. 1:8
dat de Christus tot in eeuwigheid blijft. En hoe kunt U dan zeggen dat de Zoon des mensen verhoogd moet worden? Wie is die Zoon des mensen?

35Jezus dan zei tegen hen: Nog een korte tijd

12:35
Vers 46;
Joh. 1:9
8:12
9:5
is het licht bij u;
12:35
Jer. 13:16
Efez. 5:8
1 Thess. 5:4
wandel zolang u het licht hebt, opdat de duisternis u niet overvalt. En wie in de duisternis wandelt, weet niet waar hij heen gaat.

36Zolang u het licht hebt, geloof in het licht, opdat u kinderen van het licht mag zijn. Deze dingen sprak Jezus. En Hij ging weg en verborg Zich voor hen.

Blijvend ongeloof van de Joden

37Maar hoewel Hij zoveel tekenen in hun bijzijn gedaan had, geloofden zij niet in Hem;

38opdat het woord van de profeet Jesaja vervuld werd dat hij gesproken heeft:

12:38
Jes. 53:1
Rom. 10:16
Heere, wie heeft onze prediking geloofd en aan wie is de arm van de Heere geopenbaard?

39Daarom konden zij niet geloven, omdat Jesaja verder gezegd heeft:

40

12:40
Jes. 6:9
Ezech. 12:2
Matt. 13:14
Mark. 4:12
Luk. 8:10
Hand. 28:26
Rom. 11:8
Hij heeft hun ogen verblind en hun hart verhard, opdat zij niet met de ogen zouden zien en met het hart inzien en zich bekeren en Ik hen zou genezen.

41

12:41
Jes. 6:1
Dit zei Jesaja toen hij Zijn heerlijkheid zag en over Hem sprak.

42

12:42
Joh. 7:13,48
En toch geloofden ook velen van de leiders in Hem, maar vanwege de Farizeeën beleden zij het niet,
12:42
Joh. 9:22
opdat zij niet uit de synagoge geworpen zouden worden.

43

12:43
Joh. 5:44
Want zij hadden de eer van de mensen meer lief dan de eer van God.

44Jezus nu riep en zei: Wie in Mij gelooft, gelooft niet in Míj maar in Hem Die Mij gezonden heeft.

45

12:45
Joh. 10:30
14:9
En wie Mij ziet, ziet Hem Die Mij gezonden heeft.

46

12:46
Vers 35;
Jes. 42:6
49:6
Joh. 1:9
8:12
9:5
Hand. 13:47
Ik ben een licht, in de wereld gekomen opdat ieder die in Mij gelooft, niet in de duisternis blijft.

47En als iemand Mijn woorden hoort en niet gelooft, veroordeel Ik hem niet,

12:47
Joh. 3:17
9:39
want Ik ben niet gekomen om de wereld te veroordelen, maar om de wereld zalig te maken.

48

12:48
Joh. 3:18
8:24
Wie Mij verwerpt en Mijn woorden niet aanneemt, heeft iets wat hem veroordeelt, namelijk
12:48
Mark. 16:16
het woord dat Ik gesproken heb; dat zal hem veroordelen op de laatste dag.

49

12:49
Deut. 18:18
Joh. 3:11
5:20
7:16
8:28
14:10,24
16:13
Want Ik heb niet uit Mijzelf gesproken, maar de Vader, Die Mij gezonden heeft, Hijzelf heeft Mij een gebod gegeven wat Ik zeggen en wat Ik spreken moet.

50En Ik weet dat Zijn gebod eeuwig leven is. Wat Ik dan spreek, spreek Ik zoals de Vader Mij gezegd heeft.