Herziene Statenvertaling (HSV)
10

De goede Herder

101Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Wie de schaapskooi niet door de deur binnengaat, maar van elders naar binnen klimt, die is een dief en een rover.

2Maar wie door de deur naar binnen gaat, die is herder van de schapen.

3Voor hem doet de deurwachter open en de schapen horen zijn stem, en hij roept zijn eigen schapen bij hun naam en leidt ze naar buiten.

4En wanneer hij zijn eigen schapen naar buiten gedreven heeft, gaat hij voor hen uit, en de schapen volgen hem, omdat zij zijn stem kennen.

5Maar een vreemde zullen zij beslist niet volgen, maar zij zullen van hem wegvluchten, omdat zij de stem van vreemden niet kennen.

6Deze gelijkenis sprak Jezus tot hen, maar zij begrepen niet wat datgene wat Hij tot hen sprak, betekende.

7Jezus dan zei opnieuw tegen hen: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Ik ben de Deur voor de schapen.

8Allen die vóór Mij gekomen zijn, zijn dieven en rovers, maar de schapen hebben niet naar hen geluisterd.

9

10:9
Joh. 14:6
Ik ben de Deur; als iemand door Mij naar binnen gaat, zal hij behouden worden; en hij zal ingaan en uitgaan en weide vinden.

10De dief komt alleen maar om te stelen, te slachten en verloren te laten gaan; Ik ben gekomen, opdat zij leven hebben en overvloed hebben.

11

10:11
Jes. 40:11
Ezech. 34:23
Hebr. 13:20
1 Petr. 5:4
Ik ben de goede Herder; de goede herder geeft zijn leven voor de schapen.

12

10:12
Zach. 11:16
Maar de huurling en wie geen herder is, die de schapen niet tot eigendom heeft, ziet de wolf komen en laat de schapen in de steek en vlucht; en de wolf grijpt ze en drijft de schapen uiteen.

13En de huurling vlucht, omdat hij een huurling is en zich niet om de schapen bekommert.

14Ik ben de goede Herder en

10:14
2 Tim. 2:19
Ik ken de Mijnen en word door de Mijnen gekend,

15

10:15
Matt. 11:27
Luk. 10:22
Joh. 6:46
7:29
zoals de Vader Mij kent en Ik de Vader ken; en Ik geef Mijn leven voor de schapen.

16Ik heb nog andere schapen, die niet van deze schaapskooi zijn; ook die moet Ik binnenbrengen, en zij zullen Mijn stem horen

10:16
Ezech. 37:22
en het zal worden één kudde en één Herder.

17Daarom heeft de Vader Mij lief, omdat Ik

10:17
Jes. 53:12
Mijn leven geef om het opnieuw te nemen.

18Niemand neemt het Mij af, maar Ik geef het uit Mijzelf;

10:18
Joh. 2:19
Ik heb macht het te geven, en heb macht het opnieuw te nemen. Dit gebod heb Ik van Mijn Vader ontvangen.

19

10:19
Joh. 7:12
9:16
Er ontstond dan opnieuw verdeeldheid onder de Joden vanwege deze woorden.

20En velen van hen zeiden:

10:20
Joh. 7:20
8:48,52
Hij is door een demon bezeten en is buiten zinnen, waarom luistert u naar Hem?

21Anderen zeiden: Dit zijn geen woorden van een bezetene;

10:21
Ex. 4:11
Ps. 94:9
146:8
kan een demon soms ogen van blinden openen?

Jezus op het feest van de tempelwijding

22En het was het feest van de inwijding van de tempel in Jeruzalem, en het was winter.

23En Jezus liep rond in de tempel,

10:23
1 Kon. 6:3
Hand. 3:11
5:12
in de zuilengang van Salomo.

24De Joden dan omringden Hem en zeiden tegen Hem: Hoelang houdt U ons in het onzekere?10:24 houdt U ons in het onzekere? - Letterlijk: neemt U onze ziel weg? Als U de Christus bent, zeg het ons vrijuit.

25Jezus antwoordde hun: Ik heb het u gezegd en u gelooft het niet.

10:25
Joh. 5:36
De werken die Ik doe in de Naam van Mijn Vader, die getuigen van Mij.

26Maar u gelooft niet, want u bent niet van Mijn schapen, zoals Ik u gezegd heb.

27

10:27
Joh. 8:47
Mijn schapen horen Mijn stem en Ik ken ze en zij volgen Mij.

28En Ik geef hun eeuwig leven;

10:28
Joh. 6:39
17:12
18:9
en zij zullen beslist niet verloren gaan in eeuwigheid en niemand zal ze uit Mijn hand rukken.

29Mijn Vader, Die hen aan Mij gegeven heeft, is meer dan allen, en niemand kan hen uit de hand van Mijn Vader rukken.

30

10:30
Jes. 54:5
Joh. 5:19
14:9
17:5
Ik en de Vader zijn Één.

31

10:31
Joh. 8:59
11:8
De Joden dan pakten opnieuw stenen op om Hem te stenigen.

32Jezus antwoordde hun: Ik heb u vele goede werken van Mijn Vader laten zien. Vanwege welk van die werken stenigt u Mij?

33De Joden antwoordden Hem: Wij stenigen U niet vanwege een goed werk,

10:33
Joh. 5:18
maar vanwege godslastering, namelijk omdat U, Die een Mens bent, Uzelf God maakt.

34Jezus antwoordde hun: Is er niet geschreven in uw wet:

10:34
Ps. 82:6
Ik heb gezegd: U bent goden?

35Als de wet hén goden noemde tot wie het woord van God kwam, en de Schrift niet van kracht beroofd10:35 van kracht beroofd - Letterlijk: losgemaakt. kan worden,

36zegt u dan tegen Mij,

10:36
Joh. 6:27
Die de Vader geheiligd en in de wereld gezonden heeft: U lastert God, omdat Ik
10:36
Joh. 5:17
gezegd heb: Ik ben Gods Zoon?

37

10:37
Joh. 15:24
Als Ik niet de werken van Mijn Vader doe, geloof Mij dan niet,

38maar als Ik ze doe en u Mij niet gelooft, geloof dan de werken, opdat u erkent en gelooft dat

10:38
Joh. 14:11
17:21
de Vader in Mij is en Ik in Hem.

39

10:39
Luk. 4:29
Joh. 8:59
Zij probeerden dan opnieuw Hem te grijpen, maar Hij ontkwam aan hun handen.

40En Hij ging opnieuw naar de overkant van de Jordaan, naar de plaats

10:40
Joh. 1:28
3:23
waar Johannes eerst doopte, en Hij bleef daar.

41En velen kwamen naar Hem toe en zeiden: Johannes deed wel geen teken, maar alles wat Johannes over Deze Man zei, was waar.

42En velen geloofden daar in Hem.