Herziene Statenvertaling (HSV)
49

Profetie over Ammon

491Over de Ammonieten.

Zo zegt de HEERE:

Heeft Israël geen kinderen

of heeft het geen erfgenaam?

Waarom is Malcam dan erfgenaam van

49:1
Amos 1:13
Gad

en woont zijn volk in diens steden?

2Daarom, zie, er komen dagen, spreekt de HEERE,

dat Ik tegen

49:2
Amos 1:14
Rabba van de Ammonieten

krijgsgeschreeuw zal doen horen.

Het zal tot een woeste ruïne worden,

de bijbehorende plaatsen zullen met vuur aangestoken worden.

Dan zal Israël in bezit nemen hen die het in bezit genomen hadden,

zegt de HEERE.

3Weeklaag, Hesbon, want Ai is verwoest,

schreeuw het uit, dochters van Rabba!

Omgord u met rouwgewaden,

49:3
Jes. 32:12
Jer. 4:8
6:26
bedrijf rouw,

loop rond bij de omheiningen,

want Malcam zal in ballingschap gaan,

zijn

49:3
Jer. 48:7
priesters en zijn vorsten samen.

4Wat beroemt u zich op de dalen? Weggevloeid is uw dal,

afvallige dochter,

die vertrouwt op haar

49:4
Jer. 48:7
schatten

en zegt:

49:4
Jer. 21:13
Wie zou er tegen mij opkomen?

5Zie, Ik ga angst over u laten komen,

spreekt de Heere, de HEERE van de legermachten,

overal om u heen.

U zult verdreven worden, ieder voor zich,

en niemand is er die bijeenbrengt wie weggevlucht zijn.

6Maar daarna zal Ik een omkeer brengen in de gevangenschap van de Ammonieten, spreekt de HEERE.

Profetie over Edom

7Over Edom.

Zo zegt de HEERE van de legermachten:

49:7
Obadja vs. 8
Is er geen wijsheid meer in Teman?

Is de raad van verstandige mensen vergaan?

Is hun wijsheid overbodig geworden?

8Vlucht, keer u om, verblijf in diepgelegen plaatsen,

inwoners van

49:8
Jer. 25:23
Dedan!

Want Ik heb de ondergang van Ezau over hem gebracht,

de tijd dat Ik hem straf.

9

49:9
Obadja vs. 5
Als er druivenplukkers bij u komen,

laten zij dan geen nalezing over?

Als er dieven in de nacht komen,

zouden zij dan geen verderf aanrichten tot zij genoeg hebben?

10Ik echter, Ik zal Ezau ontbloten,

Ik zal zijn verborgen plaatsen blootleggen,

zodat hij zich niet kan verstoppen.

Zijn nageslacht wordt verdelgd, evenals zijn broers

en zijn buren – en hij is er niet meer.

11Laat uw wezen achter, Ík zal hen in het leven behouden,

en laten uw weduwen op Mij vertrouwen.

12Want zo zegt de HEERE: Zie, zij die niet verdienden om de beker te moeten drinken,49:12 zij … drinken - Letterlijk: zij van wie het oordeel niet is om te drinken. moeten hem beslist drinken. Zou u dan in enig opzicht voor onschuldig gehouden worden? U zult niet voor onschuldig gehouden worden, maar u moet hem beslist drinken!

13Want Ik heb bij Mijzelf gezworen, spreekt de HEERE, dat Bozra zal worden tot een verschrikking, tot smaad, tot een verwoeste plaats en tot een vloek. Al zijn steden zullen tot eeuwige puinhopen worden.

14Ik heb een

49:14
Obadja vs. 1
bericht gehoord van de HEERE,

een gezant is uitgezonden onder de heidenvolken:

Verzamel u, kom ertegen op,

sta op voor de strijd!

15Want zie, Ik heb u klein gemaakt onder de heidenvolken,

veracht onder de mensen.

16De schrik voor u heeft u bedrogen,

de

49:16
Jer. 48:29
overmoed van uw hart,

u die woont in rotskloven,

u die zich vastklemt aan hoge heuvels.

Al zou u uw

49:16
Obadja vs. 4
nest zo hoog maken als de arend,

vandaar zal Ik u neerhalen,

spreekt de HEERE.

17Edom zal worden tot een verschrikking.

49:17
Jer. 50:13
Ieder die er voorbijtrekt, zal zich ontzetten en sissen van afschuw over al zijn wonden.

18

49:18
Gen. 19:25
Jer. 50:40
Amos 4:11
Zoals Sodom, Gomorra en hun naburige plaatsen ondersteboven zijn gekeerd, zegt de HEERE, zal daar niemand wonen en zal geen mensenkind erin verblijven.

19

49:19
Jer. 50:44
Zie, zoals een leeuw zal hij opkomen

uit de

49:19
Jer. 12:5
glorie van de Jordaan, tegen de sterke woonplaats;

want in een ogenblik zal Ik hem eruit doen wegsnellen.

En wie daarvoor uitgekozen is, zal Ik erover aanstellen.

Want wie is Mij gelijk en

49:19
Job 41:1
Jer. 50:44,45
wie zou Mij dagvaarden?

En wie is die herder dat hij voor Mijn aangezicht standhouden zou?

20Daarom, hoor het raadsbesluit van de HEERE

dat Hij over Edom genomen heeft,

en Zijn plannen die Hij bedacht heeft

tegen de inwoners van Teman:

Voorwaar, de geringsten van de kudde zullen hen wegslepen!

Voorwaar, men zal hun woonplaats boven hen verwoesten!

21Van het geluid van hun val beeft de aarde,

het geschreeuw – bij de Schelfzee wordt het geluid daarvan gehoord.

22Zie, als een arend stijgt hij op,

49:22
Jer. 48:40
komt hij aanzweven, spreidt hij zijn vleugels uit over Bozra. Het hart van de helden van Edom zal op die dag zijn als het hart van een
49:22
Jer. 48:41
vrouw in barensnood.

Profetie over Damascus

23Over

49:23
Jes. 17:1
Damascus.

Hamath en Arpad staan beschaamd.

Omdat zij een slecht bericht hebben gehoord,

smelten zij weg. Bij de zee is bezorgdheid,

men kan niet tot rust komen.

24Damascus heeft de moed verloren, het keert zich om om te vluchten,

siddering heeft het aangegrepen,

benauwdheid en weeën hebben het aangegrepen als een

49:24
Jer. 4:31
6:24
30:6
barende vrouw.

25Hoe is de stad van de roem verlaten,

de stad van mijn vreugde!

26Daarom zullen haar jongemannen vallen op haar pleinen en alle strijdbare mannen zullen op die dag verdelgd worden, spreekt de HEERE van de legermachten.

27Ik zal een

49:27
Amos 1:4,14
vuur aansteken binnen de muren van Damascus;

dat zal de paleizen van Benhadad verteren.

Profetie over Kedar en de koninkrijken van Hazor

28Over Kedar en over de koninkrijken van Hazor, die Nebukadrezar, de koning van Babel, heeft verslagen.

Zo zegt de HEERE:

Sta op, ruk op naar Kedar,

en verdelg de mensen van het oosten.

29Zij zullen hun tenten en hun kudden wegnemen,

hun tentkleden en heel hun uitrusting.

Zij zullen hun kamelen voor zichzelf wegnemen,

en zij zullen tegen hen roepen: Angst van rondom!

30Vlucht, vlucht zo snel mogelijk weg,49:30 vlucht zo snel mogelijk weg - Letterlijk: vlucht zeer. verblijf in diepgelegen plaatsen,

inwoners van Hazor, spreekt de HEERE.

Want Nebukadrezar, de koning van Babel, heeft een raadsbesluit over u genomen

en plannen tegen hen bedacht.

31Sta op, ruk op naar het geruste volk,

dat onbezorgd woont, spreekt de HEERE,

dat geen poorten en geen grendel heeft

– zij wonen alleen.

32Hun kamelen zullen tot buit worden

en hun menigte van vee tot prooi.

Ik zal hen naar alle windstreken verstrooien,

hen die kaalgeschoren zijn aan hun

49:32
Jer. 9:26
25:23
slapen,

en Ik zal van alle kanten

hun ondergang doen komen,

spreekt de HEERE.

33Hazor zal tot een

49:33
Jer. 9:11
10:22
verblijfplaats van jakhalzen worden,

een woestenij tot in eeuwigheid.

Daar zal niemand wonen,

en geen mensenkind erin verblijven.

Profetie over Elam

34Hetgeen als het woord van de HEERE tot de profeet Jeremia gekomen is tegen Elam, aan het begin van het koningschap van Zedekia, koning van Juda:

35Zo zegt de HEERE van de legermachten:

Zie, Ik ga de boog van Elam breken,

de keur van hun gevechtskracht.

36Ik zal over Elam doen komen vier stormwinden,

van de vier einden van de hemel,

en Ik zal hen verstrooien

naar al deze windstreken.

Er zal geen volk zijn

waarheen de verdrevenen uit Elam niet zullen komen.

37Ik zal Elam ontsteld doen staan ten overstaan van hun vijanden,

ten overstaan van wie hen naar het leven staan.

Ik zal onheil over hen brengen:

Mijn brandende toorn, spreekt de HEERE.

Ik zal het zwaard achter hen aan zenden,

tot Ik aan hen een einde zal hebben gemaakt.

38Ik zal Mijn troon opstellen in Elam

en koning en vorsten vandaar verdelgen, spreekt de HEERE.

39Maar het zal in later tijd49:39 in later tijd - Letterlijk: aan het einde van de dagen. gebeuren dat Ik een omkeer zal brengen

in de

49:39
Jer. 48:47
gevangenschap van Elam, spreekt de HEERE.

50

Profetie over Babel

501Het woord dat de HEERE gesproken heeft tegen Babel, tegen het land van de Chaldeeën, door de dienst van de profeet Jeremia:

2Verkondig onder de heidenvolken, laat het horen,

hef een banier omhoog, laat het horen,

verberg het niet, zeg: Babel is ingenomen,

50:2
Jes. 46:1
Jer. 51:44
Bel staat beschaamd, Merodach is verpletterd.

Zijn afgoden staan beschaamd, zijn stinkgoden zijn verpletterd.

3Want een volk rukt ertegen op vanuit het noorden,

en dat zal van zijn land een woestenij maken,

zodat er geen inwoner in zal zijn.

Van mens tot dier – zij zijn weggevlucht, weggegaan.

4In die dagen en in die tijd, spreekt de HEERE,

zullen de Israëlieten komen, zij en de Judeeërs tezamen

– al wenend zullen zij hun weg gaan –

en zij zullen de HEERE, hun God, zoeken.

5Zij zullen vragen naar Sion,

hun gezicht gericht op de weg daarheen.

Zij zullen komen en bij de HEERE gevoegd worden

met een eeuwig verbond, het zal niet vergeten worden.

6Mijn volk – het waren verloren schapen.

Hun herders hadden hen misleid, hen naar de bergen geleid.

Zij gingen van berg naar heuvel.

Zij vergaten hun rustplaats.

7Allen die hen vonden, verslonden hen,

en hun tegenstanders zeiden: Wij laden geen schuld op ons,

omdat zij gezondigd hebben tegen de HEERE,

de

50:7
Jer. 31:23
woonplaats van de gerechtigheid, ja, de hoop van hun vaderen, de HEERE.

8

50:8
Jes. 48:20
Jer. 51:6
Openb. 18:4
Vlucht weg uit het midden van Babel,

uit het land van de Chaldeeën.

Ga weg, wees als bokken

voor de kudde uit!

9Want zie, Ik doe opstaan en tegen Babel optrekken

een menigte van grote volken

uit het land in het noorden. Zij zullen zich ertegen gereedmaken.

Vandaaruit zal het ingenomen worden.

Hun pijlen zijn als van een bedreven held,

zonder uitwerking keert er geen terug.

10Chaldea zal tot buit worden.

Allen die het beroven, zullen verzadigd worden, spreekt de HEERE.

11Omdat u zich verblijdt, omdat u opspringt van vreugde,

plunderaars van Mijn eigendom,

omdat u dartelt als een kalf in pas gemaaid gras,

en u hinnikt als machtige paarden,

12staat uw moeder zeer beschaamd.

Zij die u gebaard heeft, is rood van schaamte.

Zie, Babel is de minste onder de heidenvolken:

woestijn, dorheid en wildernis.

13Vanwege de grote toorn van de HEERE zal het niet bewoond worden,

het zal geheel en al een woestenij worden.

50:13
Jer. 49:17
Ieder die Babel voorbijtrekt, zal zich ontzetten

en sissen van afschuw over al zijn wonden.

14Maak u gereed tegen Babel, rondom,

u allen die de boog spant.

Beschiet het, spaar geen pijl,

want het heeft tegen de HEERE gezondigd.

15Juich erover, rondom:

het heeft zich overgegeven.50:15 het heeft zich overgegeven - Letterlijk: zij heeft haar hand gegeven.

Zijn torens zijn gevallen,

zijn muren afgebroken,

want het is de wraak van de HEERE. Wreek u erop,

doe ermee zoals het zelf heeft gedaan.

16Roei de zaaiers uit van Babel

en wie de sikkel hanteren in de oogsttijd.

Voor het zwaard van de onderdrukker

zullen zij omkeren, ieder naar zijn volk,

en vluchten, ieder naar zijn land.

17Israël is een opgedreven schaap,

leeuwen hebben het opgejaagd.

Eerst heeft de koning van Assyrië het verslonden,

en ten slotte heeft deze, Nebukadrezar, de koning van Babel, zijn beenderen verbrijzeld.

18Daarom, zo zegt de HEERE van de legermachten, de God van Israël: Zie, Ik ga de koning van Babel en zijn land straffen, zoals ik de

50:18
2 Kon. 19:35,37
Jes. 37:36,38
koning van Assyrië gestraft heb.

19Ik zal Israël terugbrengen naar zijn woonplaats. Het zal de Karmel en de Basan afweiden en op het bergland van Efraïm en Gilead zal het verzadigd worden.

20In die dagen en in die tijd, spreekt de HEERE,

zal gezocht worden naar de ongerechtigheid van Israël, maar die zal er niet zijn,

en naar de zonden van Juda, maar ze zullen niet gevonden worden,

want Ik zal vergeving schenken aan wie Ik laat overblijven.

21Tegen het land Merathaïm,

ruk daartegen op.

En tegen de inwoners van Pekod,

verwoest en sla met de ban achter hen, spreekt de HEERE,

en doe overeenkomstig alles wat Ik u geboden heb.

22Er is oorlogsgeschreeuw in het land,

een grote ramp.50:22 ramp - Letterlijk: breuk.

23Hoe is de moker van heel de aarde

afgehakt en stukgebroken!

Hoe is Babel tot een verschrikking geworden

onder de heidenvolken!

24Ik heb voor u een strik gezet en u werd ook gevangen, Babel,

maar zelf wist u het niet.

U bent betrapt en ook gegrepen,

omdat u zich in de strijd tegen de HEERE hebt gemengd.

25De HEERE heeft Zijn schatkamer geopend

en de instrumenten van Zijn gramschap naar buiten gebracht,

want dit is een werk van de Heere, de HEERE van de legermachten,

in het land van de Chaldeeën.

26Kom ertegen op van het einde van de aarde,

open zijn graanschuren,

stapel het op als korenhopen en sla het met de ban,

laat het geen overblijfsel hebben.

27Breng al zijn jonge stieren om met het zwaard,

voer ze af ter slachting.

Wee hun, want hun dag is gekomen,

de tijd van de vergelding aan hen.

28Hoor hen die gevlucht zijn en die ontkomen zijn

uit het land Babel,

om in Sion te verkondigen

de wraak van de HEERE, onze God, de wraak voor Zijn tempel:

29Laat u horen tegen Babel, schutters,

allen die de boog spannen.

Beleger het aan alle kanten,

laat niemand ervan ontkomen.

Vergeld het naar zijn werk,

doe het overeenkomstig alles wat het zelf gedaan heeft.

Want het heeft overmoedig gehandeld tegen de HEERE,

tegen de Heilige van Israël.

30Daarom zullen

50:30
Jer. 49:26
zijn jongemannen vallen op zijn pleinen en al zijn strijdbare mannen zullen op die dag verdelgd worden, spreekt de HEERE.

31Zie, Ik zál u, overmoedige!

spreekt de Heere, de HEERE van de legermachten.

Want uw dag is gekomen,

de tijd dat Ik u straffen zal.

32Dan zal de overmoedige struikelen en vallen,

en er is niemand die hem opricht.

Ja, Ik zal een vuur aansteken in zijn steden,

dat alles om hem heen verteert.

33Zo zegt de HEERE van de legermachten:

De Israëlieten zijn onderdrukt geweest,

tezamen met de Judeeërs.

Allen die hen gevangen hadden, hebben hen vastgehouden,

zij hebben geweigerd hen los te laten.

34Maar hun Verlosser is sterk,

HEERE van de legermachten is Zijn Naam.

Hij zal hun rechtszaak zeker voeren,

opdat Hij het land tot rust zal brengen,

maar de inwoners van Babel doet Hij sidderen.

35Het zwaard over de Chaldeeën, spreekt de HEERE,

en over de inwoners van Babel,

over zijn vorsten en over zijn wijzen!

36Het zwaard over die snoevers, zodat zij dwaas zullen handelen,

het zwaard over zijn helden, zodat zij ontstellen!

37Het zwaard over zijn paarden en over zijn strijdwagens,

over alle mensen van allerlei herkomst die in zijn midden zijn, zodat zij als vrouwen worden!

Het zwaard over zijn schatten, zodat zij geplunderd worden!

38De droogte over zijn wateren, zodat zij droogvallen!

Want het is een land van beelden.

Zij gedragen zich als een waanzinnige door verschrikkelijke afgoden!

39Daarom zullen er wilde woestijndieren met hyena's wonen,

struisvogels zullen er wonen.

Er zal voor altijd niet meer in worden gewoond,

van generatie op generatie zal het niet worden bewoond.

40

50:40
Gen. 19:25
Jer. 49:18
Zoals God Sodom

en Gomorra en de naburige plaatsen ervan ondersteboven heeft gekeerd,

spreekt de HEERE,

zo zal niemand daar wonen

en geen mensenkind erin verblijven.

41Zie,

50:41
Jer. 6:22
er komt een volk uit het noorden,

een grote natie,

en talrijke koningen worden opgewekt

van de uithoeken van de aarde.

42Boog en werpspies hanteren zij,

meedogenloos zijn zij, zij zullen geen medelijden hebben.

Hun stem bruist als de zee,

op paarden rijden zij,

als mannen voor de strijd opgesteld,

tegen u, dochter van Babel.

43Toen de koning van Babel het bericht over hen hoorde,

verloor hij de moed.50:43 verloor hij de moed - Letterlijk: werden zijn handen slap.

50:43
Jer. 49:24
Benauwdheid greep hem aan,

smart als van een barende vrouw.

44

50:44
Jer. 49:19
Zie, zoals een leeuw zal hij opkomen

uit de glorie van de Jordaan tegen de sterke woonplaats,

want in een ogenblik zal Ik hem eruit doen wegsnellen.

En wie daarvoor uitgekozen is, zal Ik erover aanstellen.

Want

50:44
Job 41:1
Jer. 49:19
wie is Mij gelijk en wie zou Mij dagvaarden?

En wie is die herder die voor Mijn aangezicht standhouden zou?

45Daarom, hoor het

50:45
Jer. 49:20
raadsbesluit van de HEERE

dat Hij over Babel genomen heeft,

en Zijn plannen die Hij bedacht heeft

tegen het land van de Chaldeeën:

Voorwaar, de geringsten van de kudde zullen hen wegslepen!

Voorwaar, men zal de woonplaats boven hen verwoesten!

46Van het gerucht dat Babel ingenomen is,

beeft de

50:46
Jer. 49:21
aarde

en geschreeuw wordt gehoord onder de volken.

51

De eeuwige ondergang van Babel

511Zo zegt de HEERE:

Zie, Ik ga een

51:1
Jer. 4:11
stormwind opwekken die te gronde richt,

tegen Babel en tegen de inwoners van Leb-Kamai.51:1 Leb-Kamai betekent: hart van Mijn tegenstanders.

2Ik zal op Babel

51:2
Jer. 4:11
15:7
wanners afsturen, zodat zij het zullen wannen

en zijn land leeghalen,

want zij zullen er van alle kanten vijandig tegenover staan

op de dag van het onheil.

3Laat de boogschutter zijn boog spannen tegen wie de boog spant,

en tegen wie zich in zijn pantser verheft.

Spaar zijn jongemannen niet,

sla heel zijn leger met de ban.

4De gesneuvelden liggen in het land van de Chaldeeën,

wie doorstoken zijn in zijn

51:4
Jer. 49:26
straten.

5Want Israël noch Juda wordt als weduwe achtergelaten

door zijn God, door de HEERE van de legermachten,

al is hun land vol van schuld

tegenover de Heilige van Israël.

6

51:6
Jer. 50:8
Openb. 18:4
Vlucht weg uit het midden van Babel, laat ieder zijn leven redden,

word in zijn ongerechtigheid niet verdelgd.

Want dit is de tijd van de

51:6
Jer. 50:15,28
wraak van de HEERE,

Hij vergeldt het wat het verdient.

7Babel was in de hand van de HEERE een gouden beker,

die heel de aarde dronken maakte.

Van zijn wijn hebben de volken gedronken,

daarom gedragen de volken zich als een waanzinnige.

8Plotseling is Babel

51:8
Jes. 21:9
Openb. 14:8
18:2
gevallen en stukgebroken.

Weeklaag erover.

Haal

51:8
Jer. 8:22
balsem tegen zijn pijn,

misschien zal het genezen.

9Wij hebben getracht Babel te genezen, maar het is niet genezen.

51:9
Jer. 46:11
Verlaat het, en laten wij gaan, ieder naar zijn land,

want het oordeel erover reikt tot aan de hemel,

het is verheven tot aan de wolken.

10De HEERE heeft onze rechtvaardige daden naar voren gebracht.

Kom, laten wij in Sion vertellen de daden van de HEERE, onze God.

11

51:11
Jer. 46:4
Slijp de pijlen scherp,

vul de kokers!

De HEERE heeft de geest van de koningen van Medië opgewekt,

want Zijn plan met Babel is om het te gronde te richten,

want dit is de wraak van de HEERE, de

51:11
Jer. 50:28
wraak voor Zijn tempel.

12Hef een banier omhoog tegen de muren van Babel,

versterk de bewaking,

stel wachters op,

leg hinderlagen!

Wat de HEERE Zich immers voorgenomen heeft, zal Hij ook doen:

wat Hij gesproken heeft over de inwoners van Babel.

13U die woont aan grote wateren,

die rijk bent aan schatten,

uw einde is gekomen,

de maat van uw winstbejag.

14

51:14
Amos 6:8
De HEERE van de legermachten heeft gezworen bij Zichzelf:

Al heb Ik u met mensen gevuld als met treksprinkhanen,

toch zal men over u de vreugderoep aanheffen.

15Hij maakte de

51:15
Gen. 1:1
Jer. 10:12
aarde door Zijn kracht,

grondvestte de wereld door Zijn wijsheid

en

51:15
Job 9:8
Ps. 104:2
Jes. 40:22
44:24
51:13
Jer. 10:12
spande de hemel uit door Zijn inzicht.

16Als Hij Zijn stem laat klinken, is er gedruis van wateren aan de hemel.

Hij doet dampen opstijgen van het einde van de aarde.

Hij heeft bliksemflitsen bij de regen gemaakt.

De wind brengt Hij uit Zijn schatkamers tevoorschijn.

17Ieder mens is dom geworden, zonder kennis,

elke edelsmid is beschaamd over zijn beeld.

Zijn gegoten beeld is immers bedrog: er zit in hen geen adem.

18Nietig zijn zij, bespottelijk werk,

ten tijde van hun vergelding zullen zij vergaan.

19Maar het

51:19
Jer. 10:16
Deel van Jakob is niet als zij,

want Hij is de Formeerder van alles,

en Israël is de stam die Zijn eigendom is,

HEERE van de legermachten is Zijn Naam.

20U bent voor Mij

51:20
Jer. 50:23
een strijdhamer,

wapenrusting.

Met u zal Ik volken stukslaan,

met u zal Ik koninkrijken te gronde richten.

21Met u zal Ik het paard en zijn ruiter stukslaan,

met u zal Ik de strijdwagen en zijn ruiter stukslaan.

22Met u zal Ik man en vrouw stukslaan,

met u zal Ik oud en jong stukslaan,

met u zal Ik jongen en meisje stukslaan.

23Met u zal Ik de herder en zijn kudde stukslaan,

met u zal Ik de akkerbouwer en zijn juk ossen stukslaan,

met u zal Ik landvoogden en machthebbers stukslaan.

24Maar Ik zal aan Babel vergelden

en aan al de inwoners van Chaldea

al hun kwaad dat zij Sion aangedaan hebben

– voor uw ogen – spreekt de HEERE.

25Zie, Ik zál u, berg die te gronde richt, spreekt de HEERE,

u, die heel de aarde te gronde richt!

Ik zal Mijn hand tegen u uitstrekken,

Ik zal u van de rotsen afrollen

en Ik zal u maken tot een berg die in brand staat.

26Zij zullen uit u geen steen halen voor een hoek

of een steen voor fundamenten,

want u zult eeuwige woestenijen worden, spreekt de HEERE.

27Hef een banier omhoog in het land,

blaas de bazuin onder de heidenvolken,

zet de heidenvolken in tegen de stad,51:27 zet … stad - Letterlijk: heilig de heidenvolken ertegen. Zie ook vers 28.

roep tegen haar op de koninkrijken

van Ararat, Minni en Askenaz.

Stel tegen haar een legeroverste aan,

laat paarden oprukken als ruige treksprinkhanen.

28Zet de heidenvolken tegen haar in,

de koningen van Medië, zijn landvoogden

en al zijn machthebbers,

ja, heel het land van zijn heerschappij.

29Dan zal het land beven en pijn lijden,

want de gedachten van de HEERE tegen Babel staan vast,

om van het land van Babel een woestenij te maken,

zodat er geen inwoner meer is.

30De helden van Babel houden op met strijden,

zij blijven in de bergvestingen zitten.

Hun macht is opgedroogd, zij zijn als

51:30
Jer. 50:37
vrouwen geworden.

Men heeft zijn woningen in brand gestoken,

zijn grendels zijn stukgebroken.

31De ene ijlbode rent de andere ijlbode tegemoet,

de ene boodschapper rent de andere boodschapper tegemoet,

om de koning van Babel bekend te maken

dat zijn stad van alle kanten wordt ingenomen,

32dat de doorwaadbare plaatsen zijn bezet,

dat ze de rietvelden met vuur hebben verbrand

en dat de strijdbare mannen door schrik overmand zijn.

33Want zo zegt de HEERE van de legermachten, de God van Israël:

De dochter van Babel is als een dorsvloer, het is tijd dat men die aanstampt.

Nog even, en dan komt voor haar de oogsttijd.

34Nebukadrezar, de koning van Babel, heeft mij verslonden, heeft mij verpletterd,

hij heeft mij neergezet als een leeg vat.

Hij heeft mij verzwolgen als een zeemonster,

hij heeft zijn buik gevuld met mijn lekkernijen, hij heeft mij weggespoeld.

35Laat het geweld mij en mijn familie51:35 familie - Letterlijk: vlees; zie Lev. 18:6. aangedaan, komen op Babel,

moet de inwoonster van Sion zeggen.

Laat mijn bloed komen op de inwoners van Chaldea,

moet Jeruzalem zeggen.

36Daarom, zo zegt de HEERE:

Zie, Ik ga uw rechtszaak voeren

en Ik zal zeker wraak voor u nemen.

Ik zal zijn

51:36
Jer. 50:38
zee droogleggen

en zijn bron doen opdrogen.

37Babel zal worden tot steenhopen,

een verblijfplaats van jakhalzen,

een verschrikking en aanfluiting,

zodat er geen inwoner meer is.

38Tezamen zullen zij brullen als jonge leeuwen

en grommen als leeuwenwelpen.

39Als zij verhit zijn, zal Ik hun drank voorzetten;

Ik zal hen dronken maken, zodat zij opspringen van schrik.

Maar zij zullen een eeuwige slaap slapen,

zij zullen niet ontwaken, spreekt de HEERE.

40Ik zal hen afvoeren als lammeren ter slachting,

als rammen met bokken.

41Hoe is

51:41
Jer. 25:26
Sesach veroverd,

de

51:41
Jes. 13:19
roem van heel de aarde ingenomen!

Hoe is Babel tot een verschrikking geworden

onder de volken!

42De zee is tegen Babel opgerezen,

met een menigte van zijn golven is het bedekt.

43Zijn steden zijn tot een woestenij geworden,

een dor land, een wildernis,

een land waarin niemand woont

en waar geen mensenkind doorheen trekt.

44Ik zal Bel in Babel straffen,

Ik zal wat hij verzwolgen heeft, uit zijn muil halen.

De heidenvolken zullen niet meer

naar hem toestromen.

Zelfs de muur van Babel is gevallen!

45Ga weg uit zijn midden, Mijn volk,

laat ieder zijn leven redden

vanwege de brandende toorn van de HEERE.

46Anders zal uw hart week worden en zult u bevreesd worden door het bericht dat in het land gehoord zal worden. Want er zal een bericht komen in het ene jaar en daarna een bericht in een ander jaar, en geweld in het land, heerser tegen heerser.

47Daarom zie, er komen dagen

dat Ik de beelden van Babel zal straffen.

Heel zijn land zal beschaamd worden,

en in zijn midden zullen al zijn gesneuvelden liggen.

48Hemel en aarde

en al wat daarin is,

zullen juichen over Babel,

want vanuit het noorden zullen de verwoesters

eropaf komen, spreekt de HEERE.

49Zoals Babel geweest is tot een val

voor de dodelijk gewonden van Israël,

zo zullen in Babel

de dodelijk gewonden van heel de aarde vallen.

50U die ontkomen bent aan het zwaard,

ga op weg, blijf niet staan.

Denk vanuit verre landen aan de HEERE,

laat de gedachte aan Jeruzalem opkomen in uw hart.

51Zeg dan maar: Wij zijn beschaamd geworden, want wij hebben smaad gehoord,

het schaamrood heeft ons gezicht bedekt,

want vreemden zijn gekomen

op de heilige plaatsen van het huis van de HEERE.

52Daarom zie, er komen dagen,

spreekt de HEERE,

dat Ik zijn beelden zal straffen,

en de dodelijk gewonden zullen kermen in heel zijn land.

53Al klom Babel op naar de hemel,

en al versterkte het de hoogte van zijn vesting,

toch zullen van Mij uit verwoesters erover komen,

spreekt de HEERE.

54Hoor, geschreeuw vanuit Babel,

een grote ramp51:54 ramp - Letterlijk: breuk. vanuit het land van de Chaldeeën.

55Want de HEERE is Babel aan het verwoesten

en Hij zal het grote geluid eruit doen vergaan;

want hun golven zullen bruisen als machtige wateren,

hun gebruis zal klinken.

56Want de verwoester zal erover komen, over Babel,

en zijn helden zullen gevangen worden genomen,

hun bogen zijn verbroken,

want de HEERE is een God van vergeldingen,

Hij zal het hem zeker vergelden.

57Ik zal zijn vorsten, zijn wijzen, zijn landvoogden, zijn machthebbers en zijn helden dronken maken, en zij zullen een eeuwige slaap slapen en niet ontwaken, spreekt de Koning, van Wie de Naam HEERE van de legermachten is.

58Zo zegt de HEERE van de legermachten:

De brede muur van Babel

zal zeker geslecht worden,

en zijn hoge poorten

zullen met vuur aangestoken worden.

Zo hebben de volken zich voor niets moe gemaakt,

de natiën voor vuur – en zij zijn afgemat.

59Het woord dat de profeet Jeremia als opdracht gaf aan Seraja, de zoon van Neria, de zoon van Machseja, toen deze vanwege Zedekia, de koning van Juda, naar Babel ging, in het vierde jaar van zijn regering. Seraja nu was kwartiermeester.

60En Jeremia schreef al het onheil dat over Babel zou komen op een boekrol, al deze woorden die geschreven zijn tegen Babel.

61En Jeremia zei tegen Seraja: Zodra u in Babel komt, zult u het bezien en al deze woorden voorlezen,

62en zeggen: HEERE, U hebt Zelf over deze plaats gesproken dat U hem zult uitroeien, zodat er geen inwoner meer in is, van mens tot dier, maar dat hij zal worden tot eeuwige woestenijen.

63Dan zal het gebeuren, zodra u het voorlezen van deze boekrol beëindigt, dat u daaraan een steen zult binden en hem midden in de Eufraat zult werpen.

64Dan moet u zeggen: Zo zal Babel wegzinken en niet meer boven komen, vanwege het onheil dat Ik erover zal brengen. En zij zullen afgemat zijn.

Tot zover de woorden van Jeremia.