Herziene Statenvertaling (HSV)
49

Profetie over Ammon

491Over de Ammonieten.

Zo zegt de HEERE:

Heeft Israël geen kinderen

of heeft het geen erfgenaam?

Waarom is Malcam dan erfgenaam van

49:1
Amos 1:13
Gad

en woont zijn volk in diens steden?

2Daarom, zie, er komen dagen, spreekt de HEERE,

dat Ik tegen

49:2
Amos 1:14
Rabba van de Ammonieten

krijgsgeschreeuw zal doen horen.

Het zal tot een woeste ruïne worden,

de bijbehorende plaatsen zullen met vuur aangestoken worden.

Dan zal Israël in bezit nemen hen die het in bezit genomen hadden,

zegt de HEERE.

3Weeklaag, Hesbon, want Ai is verwoest,

schreeuw het uit, dochters van Rabba!

Omgord u met rouwgewaden,

49:3
Jes. 32:12
Jer. 4:8
6:26
bedrijf rouw,

loop rond bij de omheiningen,

want Malcam zal in ballingschap gaan,

zijn

49:3
Jer. 48:7
priesters en zijn vorsten samen.

4Wat beroemt u zich op de dalen? Weggevloeid is uw dal,

afvallige dochter,

die vertrouwt op haar

49:4
Jer. 48:7
schatten

en zegt:

49:4
Jer. 21:13
Wie zou er tegen mij opkomen?

5Zie, Ik ga angst over u laten komen,

spreekt de Heere, de HEERE van de legermachten,

overal om u heen.

U zult verdreven worden, ieder voor zich,

en niemand is er die bijeenbrengt wie weggevlucht zijn.

6Maar daarna zal Ik een omkeer brengen in de gevangenschap van de Ammonieten, spreekt de HEERE.

Profetie over Edom

7Over Edom.

Zo zegt de HEERE van de legermachten:

49:7
Obadja vs. 8

Is er geen wijsheid meer in Teman?

Is de raad van verstandige mensen vergaan?

Is hun wijsheid overbodig geworden?

8Vlucht, keer u om, verblijf in diepgelegen plaatsen,

inwoners van

49:8
Jer. 25:23
Dedan!

Want Ik heb de ondergang van Ezau over hem gebracht,

de tijd dat Ik hem straf.

9

49:9
Obadja vs. 5

Als er druivenplukkers bij u komen,

laten zij dan geen nalezing over?

Als er dieven in de nacht komen,

zouden zij dan geen verderf aanrichten tot zij genoeg hebben?

10Ik echter, Ik zal Ezau ontbloten,

Ik zal zijn verborgen plaatsen blootleggen,

zodat hij zich niet kan verstoppen.

Zijn nageslacht wordt verdelgd, evenals zijn broers

en zijn buren – en hij is er niet meer.

11Laat uw wezen achter, Ík zal hen in het leven behouden,

en laten uw weduwen op Mij vertrouwen.

12Want zo zegt de HEERE: Zie, zij die niet verdienden om de beker te moeten drinken,49:12 zij … drinken - Letterlijk: zij van wie het oordeel niet is om te drinken. moeten hem beslist drinken. Zou u dan in enig opzicht voor onschuldig gehouden worden? U zult niet voor onschuldig gehouden worden, maar u moet hem beslist drinken!

13Want Ik heb bij Mijzelf gezworen, spreekt de HEERE, dat Bozra zal worden tot een verschrikking, tot smaad, tot een verwoeste plaats en tot een vloek. Al zijn steden zullen tot eeuwige puinhopen worden.

14Ik heb een

49:14
Obadja vs. 1

bericht gehoord van de HEERE,

een gezant is uitgezonden onder de heidenvolken:

Verzamel u, kom ertegen op,

sta op voor de strijd!

15Want zie, Ik heb u klein gemaakt onder de heidenvolken,

veracht onder de mensen.

16De schrik voor u heeft u bedrogen,

de

49:16
Jer. 48:29
overmoed van uw hart,

u die woont in rotskloven,

u die zich vastklemt aan hoge heuvels.

Al zou u uw

49:16
Obadja vs. 4

nest zo hoog maken als de arend,

vandaar zal Ik u neerhalen,

spreekt de HEERE.

17Edom zal worden tot een verschrikking.

49:17
Jer. 50:13
Ieder die er voorbijtrekt, zal zich ontzetten en sissen van afschuw over al zijn wonden.

18

49:18
Gen. 19:25
Jer. 50:40
Amos 4:11
Zoals Sodom, Gomorra en hun naburige plaatsen ondersteboven zijn gekeerd, zegt de HEERE, zal daar niemand wonen en zal geen mensenkind erin verblijven.

19

49:19
Jer. 50:44
Zie, zoals een leeuw zal hij opkomen

uit de

49:19
Jer. 12:5
glorie van de Jordaan, tegen de sterke woonplaats;

want in een ogenblik zal Ik hem eruit doen wegsnellen.

En wie daarvoor uitgekozen is, zal Ik erover aanstellen.

Want wie is Mij gelijk en

49:19
Job 41:1
Jer. 50:44,45
wie zou Mij dagvaarden?

En wie is die herder dat hij voor Mijn aangezicht standhouden zou?

20Daarom, hoor het raadsbesluit van de HEERE

dat Hij over Edom genomen heeft,

en Zijn plannen die Hij bedacht heeft

tegen de inwoners van Teman:

Voorwaar, de geringsten van de kudde zullen hen wegslepen!

Voorwaar, men zal hun woonplaats boven hen verwoesten!

21Van het geluid van hun val beeft de aarde,

het geschreeuw – bij de Schelfzee wordt het geluid daarvan gehoord.

22Zie, als een arend stijgt hij op,

49:22
Jer. 48:40
komt hij aanzweven, spreidt hij zijn vleugels uit over Bozra. Het hart van de helden van Edom zal op die dag zijn als het hart van een
49:22
Jer. 48:41
vrouw in barensnood.

Profetie over Damascus

23Over

49:23
Jes. 17:1
Damascus.

Hamath en Arpad staan beschaamd.

Omdat zij een slecht bericht hebben gehoord,

smelten zij weg. Bij de zee is bezorgdheid,

men kan niet tot rust komen.

24Damascus heeft de moed verloren, het keert zich om om te vluchten,

siddering heeft het aangegrepen,

benauwdheid en weeën hebben het aangegrepen als een

49:24
Jer. 4:31
6:24
30:6
barende vrouw.

25Hoe is de stad van de roem verlaten,

de stad van mijn vreugde!

26Daarom zullen haar jongemannen vallen op haar pleinen en alle strijdbare mannen zullen op die dag verdelgd worden, spreekt de HEERE van de legermachten.

27Ik zal een

49:27
Amos 1:4,14
vuur aansteken binnen de muren van Damascus;

dat zal de paleizen van Benhadad verteren.

Profetie over Kedar en de koninkrijken van Hazor

28Over Kedar en over de koninkrijken van Hazor, die Nebukadrezar, de koning van Babel, heeft verslagen.

Zo zegt de HEERE:

Sta op, ruk op naar Kedar,

en verdelg de mensen van het oosten.

29Zij zullen hun tenten en hun kudden wegnemen,

hun tentkleden en heel hun uitrusting.

Zij zullen hun kamelen voor zichzelf wegnemen,

en zij zullen tegen hen roepen: Angst van rondom!

30Vlucht, vlucht zo snel mogelijk weg,49:30 vlucht zo snel mogelijk weg - Letterlijk: vlucht zeer. verblijf in diepgelegen plaatsen,

inwoners van Hazor, spreekt de HEERE.

Want Nebukadrezar, de koning van Babel, heeft een raadsbesluit over u genomen

en plannen tegen hen bedacht.

31Sta op, ruk op naar het geruste volk,

dat onbezorgd woont, spreekt de HEERE,

dat geen poorten en geen grendel heeft

– zij wonen alleen.

32Hun kamelen zullen tot buit worden

en hun menigte van vee tot prooi.

Ik zal hen naar alle windstreken verstrooien,

hen die kaalgeschoren zijn aan hun

49:32
Jer. 9:26
25:23
slapen,

en Ik zal van alle kanten

hun ondergang doen komen,

spreekt de HEERE.

33Hazor zal tot een

49:33
Jer. 9:11
10:22
verblijfplaats van jakhalzen worden,

een woestenij tot in eeuwigheid.

Daar zal niemand wonen,

en geen mensenkind erin verblijven.

Profetie over Elam

34Hetgeen als het woord van de HEERE tot de profeet Jeremia gekomen is tegen Elam, aan het begin van het koningschap van Zedekia, koning van Juda:

35Zo zegt de HEERE van de legermachten:

Zie, Ik ga de boog van Elam breken,

de keur van hun gevechtskracht.

36Ik zal over Elam doen komen vier stormwinden,

van de vier einden van de hemel,

en Ik zal hen verstrooien

naar al deze windstreken.

Er zal geen volk zijn

waarheen de verdrevenen uit Elam niet zullen komen.

37Ik zal Elam ontsteld doen staan ten overstaan van hun vijanden,

ten overstaan van wie hen naar het leven staan.

Ik zal onheil over hen brengen:

Mijn brandende toorn, spreekt de HEERE.

Ik zal het zwaard achter hen aan zenden,

tot Ik aan hen een einde zal hebben gemaakt.

38Ik zal Mijn troon opstellen in Elam

en koning en vorsten vandaar verdelgen, spreekt de HEERE.

39Maar het zal in later tijd49:39 in later tijd - Letterlijk: aan het einde van de dagen. gebeuren dat Ik een omkeer zal brengen

in de

49:39
Jer. 48:47
gevangenschap van Elam, spreekt de HEERE.