Herziene Statenvertaling (HSV)
30

Profetie van de verlossing

301Het woord dat van de HEERE gekomen is tot Jeremia:

2Zo zegt de HEERE, de God van Israël: Schrijf voor u al de woorden die Ik tot u gesproken heb, in een boek.

3Want zie, er komen dagen, spreekt de HEERE, dat Ik een omkeer zal brengen in de gevangenschap van Mijn volk, Israël en Juda, zegt de HEERE, en Ik hen zal terugbrengen naar het land dat Ik hun vaderen gegeven heb, en zij zullen het in bezit nemen.

4Dit zijn de woorden die de HEERE gesproken heeft tot Israël en tot Juda.

5Want zo zegt de HEERE:

Een schrikwekkende stem hebben wij gehoord,

angst is er, geen vrede.

6Vraag toch en zie

of een man baren kan?

Waarom heb Ik dan iedere man gezien

met zijn handen op zijn heupen als een

30:6
Jer. 4:31
6:24
barende vrouw,

en waarom zijn alle gezichten lijkbleek weggetrokken?

7

30:7
Joël 2:11
Zef. 1:15
Wee!

Want die dag is groot,

er is er geen als hij.

Het is een tijd van benauwdheid voor Jakob,

toch zal hij daaruit verlost worden.

8Want op die dag zal het geschieden, spreekt de HEERE van de legermachten, dat Ik zijn juk van uw nek zal breken en uw banden zal verscheuren. Vreemden zullen zich niet meer door hem laten dienen,

9maar zij zullen de HEERE, hun God, dienen, en hun Koning

30:9
Ezech. 34:23,24
37:24
Hos. 3:5
David, Die Ik hun zal doen opstaan.

10U dan, wees niet bevreesd,

30:10
Jes. 41:13
43:5
44:1
Jer. 46:28
Mijn dienaar Jakob,

spreekt de HEERE, wees niet ontsteld, Israël,

want zie, Ik ga u verlossen uit verre landen,

uw nageslacht uit het land van hun gevangenschap,

zodat Jakob terugkeert, rust heeft en zonder zorgen is,

en niemand hem schrik aanjaagt.

11Want Ik ben met u, spreekt de HEERE, om u te verlossen,

want Ik maak een vernietigend einde aan alle heidenvolken

waarheen Ik u verspreid heb,

30:11
Jer. 4:27
5:10,18
46:28
maar aan u zal Ik geen vernietigend einde maken.

Ik zal u bestraffen met

30:11
Jes. 27:8
Jer. 10:24
mate,

maar u beslist niet voor onschuldig houden.

12Want zo zegt de HEERE:

30:12
Jer. 10:19
15:18
Ongeneeslijk is uw breuk,

pijnlijk uw wond.

13Er is niemand die uw zaak behartigt;

voor een gezwel zijn er medicijnen, maar voor u is er geen herstel.

14Al uw

30:14
Jer. 22:20
minnaars zijn u vergeten,

zij vragen niet naar u,

want Ik heb u getroffen met een wond als door een vijand,

met een bestraffing als door een meedogenloze,

vanwege de grootheid van uw ongerechtigheid,

omdat uw zonden machtig veel zijn.

15Wat

30:15
Jer. 13:17
schreeuwt u het dan uit vanwege uw breuk,

omdat uw leed ongeneeslijk is?

Vanwege de grootheid van uw ongerechtigheid, omdat uw zonden

30:15
Jer. 5:6
machtig veel zijn,

heb Ik u deze dingen aangedaan.

16Evenwel zullen allen die u verslinden, zelf

30:16
Ex. 23:22
Jes. 41:11
Jer. 10:25
verslonden worden,

al uw tegenstanders – zij allen zullen in gevangenschap gaan.

Wie u plunderen, zullen tot buit worden,

allen die u uitplunderen zal Ik als buit geven.

17Ja, Ik zal uw herstel bevorderen,

u van uw wonden genezen,

spreekt de HEERE,

al noemen ze u: Verdrevene,

het is Sion,

niemand vraagt naar haar.

18Zo zegt de HEERE:

Zie, Ik ga een omkeer brengen in de gevangenschap van de tenten van Jakob

en zal Mij ontfermen over zijn woningen.

De stad zal herbouwd worden op haar ruïne

en het paleis zal op zijn rechtmatige plaats gelegen zijn.

19Van hen zal dankzegging uitgaan,

en het geluid

30:19
Jer. 31:4
van vrolijke mensen.

Ik zal hen talrijk maken, ze zullen niet in aantal verminderen.

Ik zal hen tot aanzien brengen, ze zullen niet veracht worden.

20Zijn zonen zullen zijn als vanouds,

en zijn gemeente zal voor Mijn aangezicht bevestigd worden.

Ik zal al zijn onderdrukkers straffen.

21Zijn Machtige zal één van hem zijn,

zijn Heerser zal uit zijn midden voortkomen.

Ik zal Hem naderbij doen komen, en Hij zal tot Mij naderen.

Want wie is hij die met zijn hart borg wordt

om tot Mij te naderen? – spreekt de HEERE.

22En u zult

30:22
Jer. 24:7
31:1,33
32:38
Mij tot een volk zijn

en Ík zal u tot een God zijn.

23Zie, een

30:23
Jer. 23:19
25:32
storm van de HEERE, grimmigheid is uitgegaan,

een aanhoudende storm,

op het hoofd van de goddelozen zal hij blijven.

24De brandende toorn van de HEERE zal zich niet afwenden,

tot Hij gedaan en tot Hij tot stand gebracht heeft

de gedachten van Zijn hart.

In later tijd30:24 In later tijd - Letterlijk: Aan het einde van de dagen.

zult u dat begrijpen.