Herziene Statenvertaling (HSV)
17

Zonde en straf van Juda

171De zonde van Juda is opgeschreven

met een stift van ijzer,

met een punt van diamant

ingegrift op de schrijftafel van hun hart

en op de hoorns van uw

17:1
Jer. 11:13
altaren.

2Zoals zij aan hun kinderen denken,

denken zij aan hun altaren en hun gewijde palen,

bij bladerrijke

17:2
Jer. 2:20
bomen, op de hoge heuvels.

3Mijn berg in het veld,

17:3
Jer. 15:13
uw vermogen, al uw schatten,

zal Ik als buit geven –

uw hoogten vanwege de zonde

in heel uw gebied.

4Dan zult u – en dat om uzelf – uw erfelijk bezit, dat Ik u gegeven heb,

met rust moeten laten,

want Ik zal u uw vijanden doen

17:4
Deut. 28:68
dienen

in een land dat u niet

17:4
Jer. 16:13
kent.

U hebt immers in Mijn toorn een

17:4
Jer. 15:14
vuur aangestoken,

dat tot in eeuwigheid zal branden.

5Zo zegt de HEERE:

Vervloekt is de man die vertrouwt op een mens,

en die een schepsel tot zijn arm stelt,

terwijl zijn hart van de HEERE afwijkt.

6Hij zal zijn als een kale struik in de vlakte,

die het niet ziet wanneer het goede komt:

hij verblijft op de droogste plekken in de woestijn,

in zilt en onbewoond land.

7

17:7
Ps. 2:12
34:9
Spr. 16:20
Jes. 30:18
Gezegend is de man die op de HEERE vertrouwt,

wiens vertrouwen de HEERE is.

8Hij zal zijn als een

17:8
Ps. 1:3
boom, die bij water geplant is,

en die zijn wortels laat uitlopen bij een waterloop.

Hij merkt het niet als er hitte komt,

zijn blad blijft groen.

Een jaar van droogte deert hem niet,

en hij houdt niet op vrucht te dragen.

9Arglistig is het hart, boven alles,

ja, ongeneeslijk is het, wie zal het kennen?

10Ik, de HEERE,

17:10
1 Sam. 16:7
Ps. 7:10
doorgrond het hart,

beproef de nieren,

en dat om ieder te geven overeenkomstig zijn wegen,

overeenkomstig de vrucht van zijn daden.

11Wie rijkdom verwerft, maar niet op rechtmatige wijze,

is als een patrijs die eieren uitbroedt, maar ze niet heeft gelegd.17:11 een patrijs … gelegd. - Of: een patrijs die eieren bebroedt, maar niet uitbroedt. Ook mogelijk is de vertaling: een patrijs die kuikens koestert, maar ze niet heeft uitgebroed.

Op de helft van zijn dagen moet hij die achterlaten,

in zijn einde blijkt hij een dwaas te zijn.

12Een eretroon, een hoge plaats vanaf het begin,

is de plaats van ons heiligdom.

13HEERE, Hoop van Israël,

17:13
Ps. 73:27
Jes. 1:28
allen die U verlaten, zullen beschaamd worden.

Wie zich van mij afkeren, zullen in de aarde worden geschreven,

want zij hebben de

17:13
Jer. 2:13
bron van het levende water, de HEERE, verlaten.

14Genees mij, HEERE, en ik zal genezen worden,

verlos mij, en ik zal verlost worden,

want U bent mijn lofzang.

15Zie, zij zeggen tegen mij:

17:15
Jes. 5:19
2 Petr. 3:4
Waar is het woord van de HEERE? Laat het toch uitkomen!

16Wat mij betreft, ik heb niet meer aangedrongen dan een herder achter U betaamde,

naar een onheilsdag heb ik niet verlangd.

U weet Zelf wat over mijn lippen kwam,

het was voor Uw aangezicht.

17Wees mij niet tot een verschrikking,

U bent mijn

17:17
Jer. 16:19
toevlucht op een dag van onheil.

18

17:18
Ps. 35:4
40:15
Jer. 15:15
Laten mijn vervolgers beschaamd worden, maar laat mij niet beschaamd worden.

Laten zij ontsteld zijn, maar laat mij niet ontsteld zijn.

Breng over hen een dag van onheil,

breek ze met een dubbele verbreking.

Heiliging van de sabbat

19Zo heeft de HEERE tegen mij gezegd: Ga in de Volkspoort staan, waardoor de koningen van Juda binnenkomen en waardoor zij naar buiten gaan, ja, in alle poorten van Jeruzalem,

20en zeg tegen hen: Hoor het woord van de HEERE, koningen van Juda, heel Juda en alle inwoners van Jeruzalem, die door deze poorten binnenkomen.

21Zo zegt de HEERE:

17:21
Neh. 13:19
Wacht u er omwille van uw leven voor om op de sabbatdag een last te dragen en die door de poorten van Jeruzalem binnen te brengen.

22Ook mag u op de sabbatdag geen last uit uw huizen naar buiten brengen en geen enkel werk mag u doen. U moet de sabbatdag heiligen, zoals Ik uw

17:22
Ex. 20:8
23:12
31:13
Ezech. 20:12
vaderen geboden heb.

23Zij hebben echter niet

17:23
Jer. 11:10
13:10
16:12
geluisterd en hun oor niet geneigd, maar zij waren halsstarrig17:23 zij waren halsstarrig - Letterlijk: zij verhardden hun nek. door niet te luisteren en geen vermaning te aanvaarden.

24Het zal echter gebeuren, als u daadwerkelijk naar Mij zult luisteren, spreekt de HEERE, door op de sabbatdag geen last door de poorten van deze stad naar binnen te brengen, en door de sabbatdag te heiligen en daarop geen enkel werk te doen,

25

17:25
Jer. 22:4
dat dan koningen en vorsten, die op de troon van David zitten, door de poorten van deze stad naar binnen zullen komen, rijdend op wagens en op paarden, zij en hun vorsten, de mannen van Juda en de inwoners van Jeruzalem. Dan zal deze stad voor eeuwig bewoond blijven.

26Zij zullen uit de steden van Juda komen, en uit de omstreken van Jeruzalem, uit het land van Benjamin, uit het Laagland, uit het Bergland en uit het Zuiderland, terwijl zij brandoffers, slachtoffers, graanoffers en wierook brengen, en terwijl zij lofoffers zullen brengen in het huis van de HEERE.

27Maar als u niet naar Mij luistert door de sabbatdag te heiligen en door daarop geen last te dragen als u op de sabbatdag door de poorten van Jeruzalem binnenkomt, dan zal Ik een vuur aansteken in zijn poorten; dat zal de paleizen van Jeruzalem verteren, en het zal niet geblust worden.