Herziene Statenvertaling (HSV)
1

Afzender, geadresseerden, groet

11Jakobus, een dienstknecht van God en van de Heere Jezus Christus, aan de twaalf stammen

1:1
Hand. 8:1
1 Petr. 1:1
die in de verstrooiing zijn: wees verheugd!

De zegen van de geloofsbeproeving

2

1:2
Matt. 5:11
Rom. 5:3
1 Petr. 1:6
Acht het enkel vreugde, mijn broeders, wanneer u in allerlei verzoekingen terechtkomt,

3

1:3
Rom. 5:3
1 Petr. 1:7
want u weet dat de beproeving van uw geloof volharding teweegbrengt.

4Maar laat die volharding ook volledig mogen doorwerken, opdat u volmaakt bent en geheel oprecht, en in niets tekortschiet.

5

1:5
Spr. 2:3
En als iemand van u in wijsheid tekortschiet, laat hij die dan vragen aan God, Die aan ieder overvloedig geeft en geen verwijten maakt, en
1:5
Jer. 29:12
Matt. 7:7
21:22
Mark. 11:24
Joh. 16:24
1 Joh. 3:22
5:14
ze zal hem gegeven worden.

6Maar laat hij er in geloof om vragen en daarbij niet twijfelen. Immers, wie twijfelt, lijkt op een golf van de zee, die door de wind voortgestuwd en op- en neergeworpen wordt.

7Want zo iemand moet niet denken dat hij iets ontvangen zal van de Heere.

8Hij is een dubbelhartig man, onstandvastig in al zijn wegen.

9Maar laat de broeder die nederig is, zich beroemen op zijn hoge staat,

10en de rijke in zijn nederige staat, want hij zal als een bloem in het gras voorbijgaan.

11

1:11
Jes. 40:6
1 Kor. 7:31
Jak. 4:14
1 Petr. 1:24
1 Joh. 2:17
Want de zon is opgegaan met haar hitte en heeft het gras doen verdorren, ook is zijn bloem afgevallen en is de schoonheid van zijn uiterlijk verloren gegaan. Zo zal ook de rijke in zijn wegen verwelken.

12

1:12
Job 5:17
Zalig is de man die verzoeking verdraagt, want als hij beproefd gebleken is, zal hij
1:12
2 Tim. 4:8
1 Petr. 5:4
Openb. 2:10
de kroon van het leven ontvangen, die de Heere
1:12
Matt. 10:22
19:28,29
beloofd heeft aan hen die Hem liefhebben.

13Laat niemand zeggen, als hij verzocht wordt: Ik word door God verzocht. God immers kan niet verzocht worden met het kwade en Hijzelf verzoekt niemand.

14Maar ieder mens wordt verzocht, als hij door zijn eigen begeerte wordt meegesleurd en verlokt.

15Daarna, wanneer de begeerte bevrucht is, baart ze zonde, en wanneer de zonde volgroeid is, baart ze de dood.

16Dwaal niet, mijn geliefde broeders!

17

1:17
Spr. 2:6
1 Kor. 4:7
Elke goede gave en elk volmaakt geschenk is van boven en daalt neer van de Vader der lichten,
1:17
Jes. 14:27
46:10
Mal. 3:6
Rom. 11:29
bij Wie er geen verandering is, of schaduw van omkeer.

18

1:18
1 Kor. 4:15
Gal. 4:19
1 Petr. 1:23
Overeenkomstig Zijn wil heeft Hij ons gebaard door het Woord van de waarheid, opdat wij in zeker opzicht eerstelingen van Zijn schepselen zouden zijn.

Horen en doen

19Zo dan, mijn geliefde broeders,

1:19
Spr. 17:27
Pred. 5:1
ieder mens moet haastig zijn om te horen, maar traag om te spreken en traag tot toorn.

20De toorn van een man brengt immers geen gerechtigheid voor God teweeg.

21

1:21
Rom. 13:12
Kol. 3:8
Leg daarom af alle vuilheid en elke uitwas van slechtheid en ontvang met zachtmoedigheid het in u geplante Woord, dat uw zielen zalig kan maken.

22

1:22
Matt. 7:21
Luk. 11:28
Rom. 2:13
1 Joh. 3:7
En wees daders van het Woord en niet alleen hoorders. Anders bedriegt u uzelf.

23

1:23
Luk. 6:47
Als iemand immers een hoorder van het Woord is en geen dader, lijkt hij op een man die het gezicht waarmee hij geboren is,1:23 het gezicht … geboren is - Letterlijk: het gezicht van zijn geboorte. in een spiegel bekijkt,

24want hij heeft zichzelf bekeken, is weggegaan en is meteen vergeten hoe hij eruitzag.

25

1:25
Matt. 5:19
Hij echter die zich in de volmaakte wet verdiept, die van de vrijheid, en daarbij blijft, die zal, omdat hij niet een vergeetachtige hoorder geworden is, maar een dader van het werk, zalig zijn in wat hij doet.

26

1:26
Ps. 34:14
Jak. 3:6
1 Petr. 3:10
Als iemand onder u denkt dat hij godsdienstig is, en hij zijn tong niet in toom houdt, maar zijn hart misleidt, dan is zijn godsdienst zinloos.

27De zuivere en onbevlekte godsdienst voor God en de Vader is dit: wezen en weduwen bezoeken in hun verdrukking en zichzelf onbesmet bewaren van de wereld.