Herziene Statenvertaling (HSV)
9

91Het

9:1
Matt. 4:15,16
Efez. 5:14
volk dat in duisternis wandelt,

zal een groot licht zien.

Zij die wonen in het land van de schaduw van de dood,

over hen zal een licht schijnen.

2U hebt dit volk talrijk gemaakt;

hebt U niet de blijdschap groot gemaakt?

Zij zullen blij zijn voor Uw aangezicht,

zoals men zich verblijdt bij de oogst,

zoals men zich verheugt

wanneer men de buit verdeelt.

3Want het juk van hun last,

de stok op hun schouders,

en de knuppel van hun slavendrijver

hebt U verbroken

9:3
Richt. 7:22
Jes. 10:26
als eens op Midiansdag.

4Ja, elke laars,

stampend met gedreun,

iedere soldatenmantel,

gewenteld in bloed,

zal verbrand worden,

voedsel voor het vuur.

5Want een Kind is ons geboren,

een Zoon is

9:5
Jes. 22:22
Luk. 2:10,11
Joh. 4:10
ons gegeven,

en de heerschappij rust

op Zijn schouder.

En men noemt Zijn Naam

9:5
Richt. 13:18
Wonderlijk,
9:5
Jes. 11:2
Jer. 23:6
Raadsman,

Sterke God,

Eeuwige Vader,

Vredevorst.

6Aan de uitbreiding van deze heerschappij

en aan de vrede zal geen einde komen

op de troon van David

en over zijn koninkrijk,

om het te grondvesten

en het te ondersteunen

door recht en gerechtigheid,

van nu aan tot in eeuwigheid.

De

9:6
2 Kon. 19:31
Jes. 37:32
na-ijver van de HEERE van de legermachten

zal dit doen.

De toorn van God over Manasse en Efraïm

7De Heere heeft een woord gezonden in Jakob,

en het is gevallen in Israël.

8En heel dit volk zal het weten,

Efraïm en de inwoners van Samaria,

die in hoogmoed en in trots9:8 trots - Letterlijk: grootheid van hart. zeggen:

9Bakstenen muren zijn gevallen, maar wij zullen ze weer opbouwen met gehouwen stenen.

Wilde vijgenbomen zijn geveld, wij zullen er ceders voor in de plaats zetten.

10Want de HEERE zal de tegenstanders van Rezin tegen hem opzetten

en Hij zal zijn vijanden ophitsen:

11de Syriërs vanuit het oosten en de Filistijnen vanuit het westen,

zodat zij Israël verslinden met heel hun mond.

9:11
Jes. 5:25
10:4
Bij dit alles keert Zijn toorn zich niet af;

nog is Zijn hand tegen hen uitgestrekt.

12Want het volk bekeert zich niet tot Hem Die het slaat,

en de HEERE van de legermachten zoeken zij niet.

13Daarom zal de HEERE van Israël kop en staart,

palmtak en riet, op één dag afsnijden.

14De oudste en aanzienlijke: zij zijn de kop,

en de leugen onderwijzende profeet: hij is de staart.

15Want de leiders van dit volk zijn misleiders:

wie door hen worden geleid, worden in verwarring gebracht.

16Daarom zal de Heere Zich niet verblijden over hun jongemannen,

en zal Hij Zich niet ontfermen over hun wezen en hun weduwen,

want zij zijn allen

9:16
Jes. 10:6
huichelaars en kwaaddoeners

en elke mond spreekt dwaasheid.

Bij dit alles keert Zijn toorn zich niet af;

nog is Zijn hand tegen hen uitgestrekt.

17Want

9:17
Jes. 5:24
24:6
de goddeloosheid brandt als vuur,

verteert dorens en distels,

steekt het struikgewas in het woud aan,

en ze gaan op in een wolk van rook.

18Door de verbolgenheid van de HEERE van de legermachten zal het land zwartgeblakerd worden

en het volk zal als voedsel worden voor het vuur.

De een zal de ander niet sparen.

19Hapt men naar rechts, toch lijdt men honger;

eet men naar links, toch wordt men niet verzadigd.

Eenieder zal het vlees van zijn eigen arm eten:

20Manasse van Efraïm, Efraïm van Manasse;

en die samen zijn tegen Juda.

Bij dit alles keert Zijn toorn zich niet af;

nog is Zijn hand tegen hen uitgestrekt.