Herziene Statenvertaling (HSV)
66

Oordeelsaankondiging over de huichelaars

661Zo zegt de HEERE:

66:1
1 Kon. 8:27
2 Kron. 6:18
Hand. 7:48,49
17:24
De hemel is Mijn troon

en de aarde de voetbank van Mijn voeten.

Waar zou dan het huis zijn dat u voor Mij zou willen bouwen

en waar de plaats van Mijn rust?

2Want Mijn hand heeft al die dingen gemaakt,

en daardoor bestaan al die dingen, spreekt de HEERE.

Maar Ik zal zien op deze, op de ellendige

en verslagene van geest, en wie voor Mijn woord beeft.

3Wie een rund slacht, slaat een man neer,

wie een lam offert, breekt een hond de nek,

wie een graanoffer offert, offert varkensbloed,

wie wierook brandt als gedenkoffer, looft daarmee een afgod.66:3 een afgod - Letterlijk: onrecht, bedrog.

Zoals zíj ook hun eigen wegen gekozen hebben

en hun ziel vreugde vindt in hun afschuwelijke afgoden,

4zo zal Ík het loon voor hun handelingen kiezen

en zal Ik over hen doen komen wat zij vrezen,

66:4
Spr. 1:24
Jer. 7:13
omdat Ik riep, maar niemand antwoord gaf,

Ik sprak, maar zij niet luisterden.

Zij

66:4
Jes. 65:12
deden wat slecht is in Mijn ogen

en zij kozen wat Mij niet behaagt.

5Hoor het woord van de HEERE,

u die beeft voor Zijn woord:

Uw broeders die u haten,

die u verstoten vanwege Mijn Naam, zeggen:

66:5
Jes. 5:19
Laat de HEERE verheerlijkt worden!

Maar Hij zal verschijnen tot uw blijdschap,

zíj daarentegen zullen beschaamd worden.

6Een geluid van een gejoel uit de stad,

een geluid uit de tempel,

de stem van de HEERE! Hij vergeldt

Zijn vijanden naar wat zij verdienen.

De wonderlijke geboorte van de kinderen van Sion

7Voordat zij weeën kreeg,

heeft zij gebaard.

Nog voor een wee over haar kwam,

heeft zij een jongetje ter wereld gebracht.

8Wie heeft ooit zoiets gehoord?

Wie heeft iets dergelijks gezien?

Zou een land geboren kunnen worden

op één dag?

Zou een volk geboren kunnen worden

in één keer?

Maar Sion heeft nauwelijks weeën gekregen,

of zij heeft haar zonen al gebaard.

9Zou Ík ontsluiting geven en niet doen baren?

zegt de HEERE.

Of zou Ik, Die doe baren, toesluiten?

zegt uw God.

10Verblijd u met Jeruzalem en verheug u over haar,

u allen die haar liefhebt.

Wees vrolijk met haar met vreugde,

u allen die over haar treurt,

11opdat u mag zuigen en verzadigd worden

aan haar vertroostende borst,66:11 haar vertroostende borst - Letterlijk: de borst van haar vertroostingen.

opdat u zich met volle teugen mag laven66:11 zich … laven - Letterlijk: mag zuigen en vreugde mag scheppen.

aan de overvloed van haar luister.66:11 aan … luister - Of: aan haar volle moederborst.

12Want zo zegt de HEERE:

Zie, Ik doe de vrede naar haar toestromen

als een rivier,

en de luister van de heidenvolken

als een alles overstromende beek.

Dan zult u zuigen, u zult

66:12
Jes. 49:22
60:4
op de heup gedragen

en op de knieën vertroeteld worden.

13Zoals iemands moeder hem troost,

zo zal Ík u troosten;

ja, in Jeruzalem zult u getroost worden!

14U zult het zien, uw hart zal vrolijk zijn,

en uw gebeente zal groeien als het jonge gras.

Dan zal de hand van de HEERE gekend worden door Zijn dienaren,

maar op Zijn vijanden zal Hij toornig zijn.

15Want zie, de HEERE zal komen in vuur,

en Zijn strijdwagens zullen komen als een wervelwind,

om in grimmigheid Zijn toorn te laten gelden,

Zijn bestraffing in vlammen van vuur.

16Want met vuur en met Zijn zwaard zal de HEERE een rechtszaak voeren met alle vlees.

Zij die door de HEERE dodelijk gewond zijn, zullen talrijk zijn.

17Zij die zich heiligen en reinigen in de tuinen

achter één in hun midden,

die varkensvlees eten, afschuwelijk gedierte en muizen,

tezamen zullen zij weggevaagd worden, spreekt de HEERE.

18Ik ken hun werken en hun gedachten!

De roeping van de heidenvolken

De tijd komt dat Ik alle heidenvolken en talen bijeen zal brengen. En zij zullen komen en Mijn heerlijkheid zien.

19En Ik zal een teken op hen aanbrengen: Ik zal uit hen die aan het gericht ontkomen zijn, boden zenden naar de heidenvolken, Tarsis, Pul, Lud, de boogschutters, naar Tubal, Javan, de verafgelegen kustlanden, die geen tijding over Mij hebben gehoord en die Mijn heerlijkheid niet hebben gezien. Zij zullen Mijn heerlijkheid onder de heidenvolken verkondigen.

20En zij zullen al uw broeders uit alle heidenvolken brengen als graanoffer aan de HEERE, op paarden en op wagens, met huifkarren, op muildieren en op snelle kamelen, naar Mijn heilige berg toe, naar Jeruzalem, zegt de HEERE, zoals de Israëlieten het graanoffer in rein vaatwerk naar het huis van de HEERE brengen.

21Ook zal Ik enigen uit hen tot priesters en Levieten aanstellen,66:21 aanstellen - Letterlijk: nemen. zegt de HEERE.

22Want zoals de

66:22
Jes. 65:17
2 Petr. 3:13
Openb. 21:1
nieuwe hemel

en de nieuwe aarde die Ik ga maken,

voor Mijn aangezicht zullen blijven staan, spreekt de HEERE,

zo zullen ook uw nageslacht en uw naam blijven staan.

23En het zal geschieden dat van nieuwe maan tot nieuwe maan

en van sabbat tot sabbat

alle vlees zal komen

om zich neer te buigen voor Mijn aangezicht, zegt de HEERE.

24En zij zullen de stad uit gaan en zien

de dode lichamen van de mannen die tegen Mij in opstand zijn gekomen;

want hun worm zal niet sterven

en hun vuur zal niet uitgeblust worden,

en zij zullen voor alle vlees een afgrijzen zijn.