Herziene Statenvertaling (HSV)
63

De dag van de wraak van God

631Wie is Deze Die uit Edom komt,

in helrode kleding uit Bozra,

Die luisterrijk is in Zijn gewaad,

Die voorttrekt in Zijn grote kracht?

Ik ben het, Die spreek in gerechtigheid,

Die machtig ben om te verlossen.

2Waarom is dat

63:2
Openb. 19:13
rood aan Uw gewaad,

en is Uw kleding als die van iemand die de wijnpers treedt?

3Ik heb de pers alleen getreden;

er was niemand uit de volken met Mij.

Ik heb hen vertreden in Mijn toorn,

hen vertrapt in Mijn grimmigheid.

Hun bloed63:3 Hun bloed - Letterlijk: Hun kracht; zie ook vers 6. is op Mijn kleding gespat,

heel Mijn gewaad heb Ik besmet.

4Want

63:4
Jes. 61:2
de dag van de wraak was in Mijn hart,

het jaar van Mijn verlosten was gekomen.

5

63:5
Jes. 59:16
Ik keek rond, maar er was niemand die hielp;

Ik ontzette Mij, want er was niemand die ondersteunde.

Daarom heeft Mijn arm Mij heil verschaft,

en Mijn grimmigheid, die heeft Mij ondersteund.

6Ik heb de volken vertrapt in Mijn toorn,

Ik heb hen dronken gemaakt in Mijn grimmigheid,

Ik heb hun bloed ter aarde doen neerdalen.

Gebed om genade

7Ik zal de goedertierenheid van de HEERE in herinnering roepen,

de loffelijke daden van de HEERE,

naar alles wat de HEERE voor ons heeft gedaan,

de grote goedheid voor het huis van Israël,

die Hij hun bewezen heeft naar Zijn barmhartigheid

en naar de veelheid van Zijn goedertierenheid.

8Want Hij zei: Zij zijn immers Mijn volk,

kinderen die niet zullen liegen!

Zo werd Hij hun tot een Heiland.

9In al hun benauwdheid

was Hij benauwd;

de Engel van Zijn aangezicht heeft hen verlost.

63:9
Deut. 7:7,8,9
Door Zijn liefde en door Zijn genade

heeft Híj hen bevrijd;

Hij hief hen op en droeg hen

al de dagen van weleer.

10

63:10
Num. 14:11
Ps. 78:57
95:9
Zíj daarentegen zijn ongehoorzaam geworden

en hebben Zijn Heilige Geest bedroefd.

Daarom is Hij voor hen veranderd in een vijand,

Hij Zelf heeft tegen hen gestreden.

11Toch dacht Hij aan de dagen vanouds,

aan Mozes, aan Zijn volk.

Maar nu, waar is Hij Die hen deed opgaan uit de zee

met de herders van Zijn kudde,

waar is Hij Die Zijn Heilige Geest

in hun midden stelde,

12Die Zijn luisterrijke arm heeft doen gaan

aan de rechterhand van Mozes,

Die het water voor hun ogen doormidden spleet

om Zich een eeuwige Naam te maken,

13Die hen deed gaan door de diepe wateren?

Als een paard in de woestijn

63:13
Ps. 105:37
struikelden zij niet,

14als een dier dat in de vallei afdaalt,

heeft de Geest van de HEERE hun rust gegeven.

Zo hebt U Uw volk geleid

om U een luisterrijke Naam te maken.

15

63:15
Deut. 26:15
Kijk neer uit de hemel en zie

uit Uw heilige en luisterrijke woning.

Waar zijn Uw na-ijver en Uw machtige daden,

Uw innerlijke bewogenheid63:15 Uw innerlijke bewogenheid - Letterlijk: het rommelen van Uw ingewanden.

en Uw barmhartigheid? Ze houden zich jegens mij in.

16Toch bent U onze Vader,

want Abraham weet van ons niet

en Israël kent ons niet.

U, HEERE, bent onze Vader;

onze Verlosser van oude tijden af is Uw Naam.

17HEERE, waarom doet U ons afdwalen van Uw wegen?

Waarom verhardt U ons hart, zodat wij U niet vrezen?

Keer terug omwille van Uw dienaren,

de stammen van Uw eigendom.

18Slechts korte tijd heeft Uw heilig volk het in bezit gehad.

Onze tegenstanders hebben

63:18
Ps. 74:7
Uw heiligdom vertrapt.

19Wij zijn geworden als mensen over wie U van oude tijden af niet hebt geheerst,

die niet naar Uw Naam zijn genoemd.

64

641Och, dat U de hemel zou openscheuren, dat U zou neerdalen,

dat de bergen voor Uw aangezicht zouden wegsmelten,

2zoals vuur kreupelhout aansteekt,

en vuur het water laat opborrelen,

om Uw Naam aan Uw tegenstanders bekend te maken!

Laat zo de heidenvolken voor Uw aangezicht sidderen.

3Toen U ontzagwekkende dingen deed, die wij niet verwachtten,

daalde U neer; voor Uw aangezicht smolten de bergen weg.

4Ja, van oude tijden af heeft men het

64:4
Ps. 31:19,20
1 Kor. 2:9
niet gehoord,

men heeft het niet ter ore genomen

en geen oog heeft het gezien, behalve U, o God,

wat Hij doen zal voor wie op Hem wacht.

5U ontmoet wie zich in U verblijdt, wie gerechtigheid doet,

wie op Uw wegen aan U blijven denken.

Zie, Ú was zeer toornig, want wij hadden gezondigd.

Maar in deze wegen is de eeuwigheid en zouden wij verlost zijn geweest.

6Echter, wij zijn allen als een onreine,

al onze rechtvaardige daden zijn als een bezoedeld kleed

64:6
Ps. 90:5,6
wij allen vallen af als een blad

en onze misdaden voeren ons weg als de wind.

7Er is niemand die Uw Naam aanroept,

die zich beijvert om U vast te grijpen,

want U verbergt Uw aangezicht voor ons

en U doet ons wegkwijnen in de greep van onze ongerechtigheden.

8Maar nu, HEERE, U bent onze Vader!

Wij zijn het leem en U bent onze Pottenbakker:

wij zijn allen het werk van Uw handen.

9HEERE, wees niet al te vertoornd

en

64:9
Ps. 79:8
denk niet voor eeuwig aan de ongerechtigheid.

Zie, aanschouw toch, wij allen zijn Uw volk.

10Uw heilige steden zijn een woestijn geworden.

Sion is een woestijn geworden,

Jeruzalem een woestenij.

11Ons heilig, luisterrijk huis,

waarin onze vaderen U prezen,

is met vuur verbrand;

alles wat ons dierbaar was, is tot een puinhoop geworden.

12HEERE, zou U Zich om al deze dingen inhouden?

Zou U zwijgen en ons al te zeer neerdrukken?

65

Gebedsverhoring

651Ik ben gezocht door hen die naar Mij niet vroegen,

Ik ben gevonden door hen die Mij niet zochten.

Tegen het volk dat Mijn Naam niet aanriep65:1 dat Mijn Naam niet aanriep - Of: dat niet naar Mijn Naam genoemd was.

heb Ik gezegd: Zie, hier ben Ik, zie, hier ben Ik.

2De hele dag heb Ik Mijn handen uitgespreid

naar een opstandig volk,

dat de weg gaat die niet goed is,

naar hun eigen gedachten;

3een volk dat Mij voortdurend tot toorn verwekt,

recht in Mijn aangezicht,

door offers te brengen in de tuinen

en een reukoffer te brengen op bakstenen.

4Zij zitten in de grafspelonken

en overnachten bij wie daar bewaard worden;

zij eten varkensvlees

en er is kooknat van onrein vlees in hun vaatwerk.

5Zij zeggen: Blijf waar u bent,

nader niet tot mij, want ik ben heiliger dan u.

Dezen zijn rook in Mijn neus,

een vuur dat de hele dag brandt.

6Zie, het staat geschreven voor Mijn aangezicht.

Ik zal niet zwijgen, maar Ik zal het vergelden,

ja, Ik zal het vergelden

in hun boezem

7uw ongerechtigheden en de ongerechtigheden van uw vaderen tegelijk,

zegt de HEERE,

omdat zij reukoffers hebben gebracht op de bergen

en Mij smaadheid hebben aangedaan op de heuvels.

Daarom zal Ik hun ook hun eerstverdiende arbeidsloon uitbetalen

in hun boezem.

8Zo zegt de HEERE:

Zoals wanneer er nog sap in een druiventros gevonden wordt

en men zegt: Richt hem niet te gronde,

want er is een zegen in,

zo zal Ik doen ter wille van Mijn dienaren.

Ik zal hen niet allen te gronde richten.

9Ik zal nageslacht uit Jakob doen voortkomen,

uit Juda een erfgenaam van Mijn bergen;

Mijn uitverkorenen zullen het in bezit nemen

en daar zullen Mijn dienaren wonen.

10Saron zal tot een schaapskooi worden

en het Dal van Achor tot een rustplaats voor rundvee,

voor Mijn volk, dat Mij gezocht heeft.

11Maar u die de HEERE verlaat,

u die Mijn heilige berg vergeet,

u die de tafel gereedmaakt voor de god Gad,

u die voor de god Meni65:11 Meni klinkt als het Hebreeuwse werkwoord voor ‘tellen’ in vers 12.de bekers vult met gemengde drank,

12Ik zal u tellen, maar voor het zwaard.

U zult allen moeten neerbukken ter slachting,

omdat Ik geroepen heb, maar u niet geantwoord hebt,

omdat Ik gesproken heb, maar u niet geluisterd hebt,

maar gedaan hebt wat slecht was in Mijn ogen,

en gekozen hebt voor wat Mij niet behaagt.

13Daarom, zo zegt de Heere HEERE:

Zie, Mijn dienaren zullen eten,

maar ú zult hongerlijden.

Zie, Mijn dienaren zullen drinken,

maar ú zult dorst hebben.

Zie, Mijn dienaren zullen verblijd zijn,

maar ú zult beschaamd worden.

14Zie, Mijn dienaren zullen juichen

vanwege een hart vol vreugde,65:14 een hart vol vreugde - Letterlijk: goedheid van hart.

maar ú zult schreeuwen vanwege een hart vol leed,

en vanwege een gebroken geest zult u weeklagen.

15U zult uw naam voor Mijn uitverkorenen achterlaten als een vloekwoord

en de Heere HEERE zal u doden,

maar Zijn dienaren zal Hij noemen met een andere naam,

16zodat wie zich zegenen zal op aarde,

zich zal zegenen in de God van de waarheid,

en wie zweren zal op aarde,

zal zweren bij de God van de waarheid,

omdat de benauwdheden van vroeger vergeten zullen zijn,

omdat zij verborgen zullen zijn voor Mijn ogen.

Een nieuwe hemel en een nieuwe aarde

17Want zie, Ik schep een nieuwe hemel

en een nieuwe aarde.

Aan de vorige dingen zal niet meer gedacht worden,

ze zullen niet meer opkomen in het hart.

18Maar wees vrolijk en verheug u tot in eeuwigheid

in wat Ik schep,

want zie, Ik schep Jeruzalem een vreugde

en zijn volk blijdschap.

19En Ik zal Mij verheugen over Jeruzalem

en vrolijk zijn over Mijn volk.

Geen stem van geween zal erin meer gehoord worden,

of een stem van geschreeuw.

20Daar zal niet meer zijn

een zuigeling die maar enkele dagen leeft

of een oude man

die zijn dagen niet zal volmaken,

want een jonge man zal sterven als een honderdjarige,

maar een zondaar, al is hij honderd jaar, zal vervloekt worden.

21Zij zullen huizen bouwen en erin wonen,

zij zullen wijngaarden planten en van hun vrucht eten.

22In wat zij bouwen, zal geen ander wonen,

van wat zij planten, zal geen ander eten.

Want de dagen van Mijn volk zullen zijn als de dagen van een boom,

en Mijn uitverkorenen zullen lang genieten van65:22 lang genieten van - Letterlijk: verslijten. het werk van hun handen.

23Zij zullen zich niet voor niets vermoeien

of kinderen baren voor iets verschrikkelijks,

want zij zijn het nageslacht van de gezegenden door de HEERE,

en hun nakomelingen met hen.

24En het zal geschieden dat voordat zij roepen, Ík zal antwoorden,

terwijl zij nog spreken, Ík zal horen.

25

65:25
Jes. 11:6,7,8,9
Matt. 18:3
Een wolf en een lammetje zullen gezamenlijk weiden,

een leeuw zal stro eten als een rund,

een slang – zijn voedsel zal stof zijn.

Zij zullen geen kwaad doen en geen verderf aanrichten

op heel Mijn heilige berg, zegt de HEERE.