Herziene Statenvertaling (HSV)
55

Uitnodiging tot het heil

551O,

55:1
Joh. 7:37,38
alle dorstigen, kom tot de wateren,

en u die geen geld hebt, kom,

koop en eet, ja, kom, koop zonder geld,

zonder prijs, wijn en melk.

2Waarom weegt u geld af voor wat geen brood is,

en uw arbeid voor wat niet verzadigen kan?

Luister aandachtig naar Mij, eet het goede,

en laat uw ziel vreugde scheppen in de overvloed.

3Neig uw oor en kom tot Mij,

luister, en uw ziel zal leven;

want Ik zal met u een eeuwig verbond sluiten:

55:3
Hand. 13:34
de betrouwbare gunstbewijzen aan David.

4Zie, Ik heb Hem gegeven als Getuige voor de volken,

als Vorst en Gebieder voor de volken.

5Zie, U zult een volk roepen dat U niet kende,55:5 dat U niet kende - Bedoeld is: U kende dat volk niet.

en het volk dat U niet kende,55:5 dat U niet kende - Bedoeld is: dat volk kende U niet. zal naar U toe snellen,

omwille van de HEERE, Uw God,

voor de Heilige van Israël, want Hij heeft U verheerlijkt.

6Zoek de HEERE terwijl Hij te vinden is,

roep Hem aan terwijl Hij nabij is.

7Laat de goddeloze zijn weg verlaten,

de man van ongerechtigheid zijn gedachten.

Laat hij zich bekeren tot de HEERE, dan zal Hij Zich over hem ontfermen,

tot onze God, want Hij vergeeft veelvuldig.

8Want Mijn gedachten zijn niet uw gedachten,

en uw wegen zijn niet Mijn wegen,

spreekt de HEERE.

9Want zoals de hemel hoger is dan de aarde,

zo zijn Mijn wegen hoger dan uw wegen

en Mijn gedachten dan uw gedachten.

10Want zoals regen of sneeuw

neerdaalt van de hemel

en daarheen niet terugkeert,

maar de aarde doorvochtigt

en maakt dat zij voortbrengt en doet opkomen,

zaad geeft aan de zaaier en brood aan de eter,

11zo zal Mijn woord zijn dat uit Mijn mond uitgaat:

het zal niet vruchteloos tot Mij terugkeren,

maar het zal doen wat Mij behaagt,

en het zal voorspoedig zijn in hetgeen waartoe Ik het zend.

12Want in blijdschap zult u uittrekken

en met vrede voortgeleid worden.

De bergen en de heuvels zullen voor uw ogen uitbreken in gejuich

en

55:12
1 Kron. 16:33
alle bomen van het veld zullen in de handen klappen.

13Voor een doornstruik zal een cipres opkomen,

voor een distel zal een mirt opkomen;

en het zal de HEERE zijn tot een naam,

tot een eeuwig teken, dat niet zal worden uitgewist.

56

Aansporing tot godsvrucht

561Zo zegt de HEERE:

Neem het recht in acht en doe gerechtigheid,

want Mijn heil is nabij om te komen,

en Mijn gerechtigheid om geopenbaard te worden.

2Welzalig een sterveling die zo handelt,

het mensenkind dat daaraan vasthoudt;

die de sabbat in acht neemt, zodat hij die niet ontheiligt,

en die zijn hand ervoor behoedt om enig kwaad te doen.

3Laat de vreemdeling die zich bij de HEERE gevoegd heeft, niet zeggen:

De HEERE heeft mij geheel en al van Zijn volk gescheiden;

laat de ontmande niet zeggen:

Zie, ik ben maar een dorre boom.

4Want zo zegt de HEERE

over de ontmanden die Mijn sabbatten in acht nemen,

verkiezen wat Mij behaagt,

en vasthouden aan Mijn verbond:

5Ik zal hun in Mijn huis en binnen Mijn muren een plaats56:5 een plaats - Letterlijk: een hand. en een naam geven,

beter dan die van zonen en dan die van dochters;

een eeuwige naam zal Ik ieder van hen56:5 ieder van hen - Letterlijk: aan hem. geven,

een naam die niet uitgewist zal worden.

6En de vreemdelingen die zich bij de HEERE voegen

om Hem te dienen en om de Naam van de HEERE lief te hebben,

om Hem tot dienaren te zijn;

allen die de sabbat in acht nemen, zodat zij hem niet ontheiligen,

en die aan Mijn verbond vasthouden:

7hen zal Ik ook brengen naar Mijn heilige berg,

en Ik zal hen verblijden in Mijn huis van gebed.

Hun brandoffers en hun slachtoffers zullen welgevallig zijn op Mijn altaar.

Want

56:7
Matt. 21:13
Mark. 11:17
Luk. 19:46
Mijn huis zal een huis van gebed genoemd worden voor alle volken.

8De Heere HEERE,

Die de verdrevenen uit Israël bijeenbrengt, spreekt:

Ik zal er tot Hem nog meer bijeenbrengen,

naast hen die al tot Hem bijeengebracht zijn.

Een goddeloos volk

9Alle dieren van het veld, kom om te eten,

ja, alle dieren in het woud!

10Zijn wachters56:10 Zijn wachters - Namelijk: van het volk. zijn allen blind,

zij weten van niets.

Zij allen zijn stomme honden,

zij kunnen niet blaffen;

slaperig liggen zij neer,

zij hebben het sluimeren lief.

11Deze honden zijn vraatzuchtig,56:11 vraatzuchtig - Letterlijk: sterk van ziel.

zij kennen geen verzadiging.

Ja, zij zijn herders

die niet tot inzicht weten te komen.

Zij allen keren zich naar hun eigen weg,

ieder is uit op eigen gewin, niemand uitgezonderd.

12Kom, zeggen zij, ik zal wijn halen,

en wij zullen ons dronken drinken aan sterkedrank;

en de dag van morgen zal zijn als deze,

ja, groter, nog veel geweldiger!

57

571De rechtvaardige komt om,

en er is niemand die het ter harte neemt.

57:1
Ps. 12:2
Micha 7:2
De goedertieren mensen worden weggenomen,

zonder dat er iemand op let

dat de rechtvaardige weggenomen wordt vóór het onheil.

2Hij zal ingaan in de vrede;

zij zullen rusten op hun slaapplaatsen,

eenieder die in zijn oprechtheid wandelt.

3Maar u, kom naderbij,

kinderen van een waarzegster,

gebroed van een overspeler en van iemand die hoererij bedrijft!

4Over wie verlustigt u zich,

tegen wie spert u uw mond wijd open,

steekt u uw tong uit?

Bent ú geen kinderen van overtreding,

gebroed van bedrog?

5U die gloeit van lust bij de eiken,

onder elke bladerrijke boom;

u die de kinderen slacht in de beekdalen,

onder in de kloven van de rotsen.

6Bij de gladde stenen van de dalen ligt uw deel,

die, die zijn uw lot.

Voor hen ook vergiet u een plengoffer,

hun brengt u een graanoffer.

Zou Ik Mij daarmee laten troosten?

7Op een hoge en verheven berg

spreidt u uw bed uit;

ook daarheen klimt u op

om een slachtoffer te brengen.

8Achter de deur en de deurposten

zet u uw gedenkteken neer.

Want van Mij wendt u zich af, u ontbloot zich en klimt naar boven.

U slaat uw bed wijd open

en met enkelen van hen sluit u voor u een verbintenis.

U hebt hun bed lief, op elke plaats57:8 plaats - Letterlijk: hand. die u ziet.

9U reist met olie naar de koning

en u vermeerdert uw welriekende zalven.

U zendt uw gezanten ver weg

en vernedert u tot de hel toe.

10Door uw grote reis bent u afgemat,

maar u zegt niet: Er is geen hoop meer.

U hebt nieuwe levenskracht57:10 levenskracht - Letterlijk: het leven van uw hand. gevonden,

daarom bent u niet verzwakt.

11Maar voor wie bent u beducht of bevreesd geweest?

U hebt immers gelogen

en hebt aan Mij niet gedacht,

Ik ben u niet ter harte gegaan.

Is het niet omdat Ik heb gezwegen, en dat van oude tijden af,

dat u Mij niet vreest?

12Ík zal uw gerechtigheid bekendmaken,

en uw daden:

ze zullen u niets baten.

13Wanneer u roept, laten zij u dan redden die door u verzameld zijn.

Maar de wind zal hen allemaal wegvoeren,

een zucht zal hen wegnemen.

57:13
Ps. 34:9
Maar wie tot Mij de toevlucht neemt, zal de aarde in erfelijk bezit krijgen

en Mijn heilige berg in bezit nemen.

Troost voor verbrijzelden

14Men zal zeggen:

Verhoog de weg, verhoog de weg, bereid de weg,

neem elk struikelblok voor Mijn volk van de weg!

15Want zo zegt de Hoge en Verhevene,

Die in de eeuwigheid woont en Wiens Naam heilig is:

Ik woon in de hoge hemel en in het heilige,

en bij de verbrijzelde en nederige van geest,

om levend te maken de geest van de nederigen,

en om levend te maken het hart van de verbrijzelden.

16Want

57:16
Ps. 103:9
Ik zal niet voor eeuwig ter verantwoording roepen

en Ik zal niet voor altijd zeer toornig zijn.

Want de geest zou van voor Mijn aangezicht bezwijken,

de zielen

57:16
Hebr. 12:9
die Ík gemaakt heb.

17Ik was zeer toornig over de ongerechtigheid van hun winstbejag,

Ik sloeg het volk, Ik verborg Mij en was zeer toornig.

Maar het ging afkerig verder op de weg van zijn hart.

18Ik heb zijn wegen gezien,

Ik zal hem genezen, Ik zal hem leiden

en hem vertroosting bieden,

namelijk zijn treurenden.

19Ik schep de vrucht van de lippen,

vrede, vrede voor wie ver weg is en voor wie dichtbij is,

zegt de HEERE, en Ik zal hem genezen.

20Maar de goddelozen zijn als een opgezweepte zee,

want die kan niet tot rust komen,

en zijn water woelt modder en slijk op.

21

57:21
Jes. 48:22
De goddelozen, zegt mijn God, hebben geen vrede!