Herziene Statenvertaling (HSV)
51

De reddende gerechtigheid van God

511Luister naar Mij, u die de gerechtigheid najaagt,

u die de HEERE zoekt.

Aanschouw de rots waarin u uitgehakt bent,

de holte van de put waaruit u gegraven bent.

2Aanschouw Abraham, uw vader,

en Sara, die u gebaard heeft.

Want toen hij nog alleen was, riep Ik hem,

Ik zegende hem en maakte hem talrijk.

3Want de HEERE zal Sion troosten,

Hij zal al haar puinhopen troosten.

Hij zal haar woestijn maken als Eden,

haar wildernis als de hof van de HEERE.

Vreugde en blijdschap zal daarin gevonden worden,

dankzegging en luid psalmgezang.

4Sla acht op Mij, Mijn volk,

Mijn natie, hoor Mij aan,

want een wet zal van Mij uitgaan

en Mijn recht zal Ik tot rust doen komen tot een licht voor de volken.

5Mijn gerechtigheid is nabij,

Mijn heil treedt tevoorschijn

en Mijn armen zullen de volken oordelen,

de kustlanden zullen op Mij wachten

en op Mijn arm zullen ze hopen.

6Sla uw ogen op naar de hemel

en aanschouw de aarde beneden,

want de hemel zal verdwijnen als rook,

de aarde zal verslijten als een kleed,

evenzo51:6 evenzo - Of: als muggen. zullen haar bewoners sterven.

Maar Mijn heil zal voor eeuwig bestaan,

Mijn gerechtigheid zal niet verbroken worden.

7Luister naar Mij, u die de gerechtigheid kent,

volk dat Mijn wet

51:7
Ps. 37:31
in zijn hart heeft,

51:7
Vers
12
Ps. 118:6
wees niet bevreesd voor de smaad van stervelingen,

wees niet ontsteld door hun beschimpingen.

8Want

51:8
Jes. 50:9
de mot zal hen opeten als een kleed,

de mottenlarve zal hen opeten als wol.

Maar Mijn gerechtigheid zal voor eeuwig bestaan,

en Mijn heil van generatie op generatie.

9Ontwaak, ontwaak, bekleed u met kracht,

arm van de HEERE!

Ontwaak als in de dagen van weleer,

als bij de generaties van vroeger eeuwen!

Bent u het niet die Rahab hebt neergehouwen,

het zeemonster doorboord?

10Bent u het niet die de zee heeft drooggelegd,

de wateren van de grote watervloed,

51:10
Jes. 43:16
die de diepten van de zee gemaakt heeft tot een weg,

zodat de verlosten erdoor konden gaan?

11Zo zullen wie door de HEERE zijn vrijgekocht, terugkeren

en met gejuich in Sion komen.

Eeuwige blijdschap zal op hun hoofd zijn,

vreugde en blijdschap zullen zij verkrijgen,

verdriet en gezucht zullen wegvluchten.

12Ik, Ik ben het Die u troost.

Wie bent u dat u bevreesd bent voor

51:12
Vers
7
Ps. 118:6
een sterveling, die sterven moet,

voor een mensenkind, gras, dat vergaat,

13en dat u de HEERE vergeet, Die u gemaakt heeft,

51:13
Job 9:8
Ps. 104:2
Jes. 40:22
42:5
44:24
Die de hemel uitgespannen heeft

en de aarde gegrondvest,

en dat u voortdurend, de hele dag, angstig bent

vanwege de woede van de onderdrukker,

wanneer hij zich gereedmaakt om u te gronde te richten?

Waar is dan de woede van de onderdrukker?

14De geknevelde zal snel worden losgelaten,

hij zal niet sterven in de put van ellende,

zijn brood zal hem niet ontbreken.

15Want Ik ben de HEERE, uw God,

Die de zee opzweept, zodat zijn golven bruisen,

HEERE van de legermachten is Zijn Naam.

16Ik leg Mijn woorden in uw mond,

en bedek u onder de schaduw van Mijn hand,

om de hemel te planten en de aarde te grondvesten,

om te zeggen tegen Sion: U bent Mijn volk.

17

51:17
Jes. 52:1
Ontwaak, ontwaak,

sta op, Jeruzalem!

U die uit de hand van de HEERE gedronken hebt

de beker van Zijn grimmigheid;

de droesem uit de beker van bedwelming hebt u gedronken, opgedronken.

18Er is niemand die haar zachtjes leidt

van al de kinderen die zij heeft gebaard;

er is niemand die haar hand grijpt

onder al de kinderen die zij heeft grootgebracht.

19

51:19
Jes. 47:9
Deze twee dingen zijn u overkomen.

Wie betuigt u zijn medeleven?

Er is verwoesting en ondergang,51:19 ondergang - Letterlijk: breuk. honger en zwaard.

Door wie zal Ik u troosten?

20

51:20
Klaagl. 2:11,12
Uw kinderen zijn uitgeput,

zij liggen op de hoeken van alle straten, als een antilope in een net;

zij zijn vol van de grimmigheid van de HEERE,

van de bestraffing door uw God.

21Daarom, luister toch hiernaar,

u die ellendig bent, dronken, maar niet van wijn.

22Zo zegt uw Heere, de HEERE en uw God,

Die voor Zijn volk een rechtszaak zal voeren:

Zie, Ik neem de beker van bedwelming uit uw hand,

de droesem van de beker van Mijn grimmigheid –

u zult die voortaan niet meer drinken.

23Maar Ik zal hem geven in de hand van hen die u bedroeven,

die tegen uw ziel zeiden:

Werp je neer, dan lopen wij over je heen.

En u legde uw rug neer als was u aarde,

als was u de straat voor wie daaroverheen gaan.