Herziene Statenvertaling (HSV)
45

Kores, het werktuig van God

451Zo zegt de HEERE tegen Zijn gezalfde,

tegen Kores, die Ik vastgrijp bij zijn rechterhand,

om de volken vóór hem neer te werpen,

en de lendenen van koningen zal Ik ontgorden;

om deuren voor hem te openen,

poorten zullen niet gesloten worden:

2Zelf zal Ik voor u uit gaan,

het oneffene zal Ik rechtmaken,

bronzen deuren zal Ik openbreken,

en ijzeren grendels stukbreken.

3En Ik zal u geven schatten die in het duister zijn,

verborgen rijkdommen,

opdat u zult weten dat Ik de HEERE ben, Die u bij uw naam roept,

de God van Israël.

4Ter wille van Jakob, Mijn dienaar,

Israël, Mijn uitverkorene,

riep Ik u bij uw naam;

Ik gaf u een erenaam, hoewel u Mij niet kende.

5

45:5
Deut. 4:35,39
32:39
Jes. 44:8
Ik ben de HEERE, en niemand anders,

buiten Mij is er geen God.

Ik zal u omgorden, hoewel u Mij niet kende,

6opdat men zal weten, vanwaar de zon opkomt tot waar zij ondergaat,

dat er buiten Mij niets is.

Ik ben de HEERE, en niemand anders.

7Ik formeer het licht en schep de duisternis,

Ik maak de vrede en schep

45:7
Klaagl. 3:38
Amos 3:6
het onheil;

Ik, de HEERE, doe al deze dingen.

8Druip, hemel van boven,

en laten de wolken gerechtigheid uitgieten,

laat de aarde zich openen.

Laten de wolken heil voortbrengen,

en laat de aarde tegelijk gerechtigheid doen opkomen.

Ík, de HEERE, heb het geschapen.

9Wee hem die het tegen zijn Formeerder opneemt

– een potscherf tussen aarden scherven.

45:9
Jer. 18:6
Rom. 9:20
Zal het leem soms tegen zijn formeerder zeggen: Wat maakt u?

Of zal uw werk zeggen: Hij heeft geen handen?

10Wee hem die tegen zijn vader zegt: Wat verwekt u?

Of tegen diens vrouw: Wat baart u?

11Zo zegt de HEERE,

de Heilige van Israël, zijn Formeerder:

Zij hebben Mij naar de toekomstige dingen gevraagd, aangaande Mijn kinderen –

zou u Mij bevel geven aangaande het werk van Mijn handen?

12Ik heb de aarde gemaakt

en Ik heb de mens daarop geschapen.

Ik ben het, Mijn handen hebben de hemel uitgespannen

en aan heel zijn sterrenleger geef Ik Mijn bevelen.

13Ík heb Kores doen opstaan in gerechtigheid,

en al zijn wegen zal Ik rechtmaken.

Híj zal Mijn stad

45:13
2 Kron. 36:22
Ezra 1:1
Jes. 44:28
bouwen

en hij zal Mijn ballingen vrijlaten,

zonder betaling en zonder geschenk,

zegt de HEERE van de legermachten.

14Zo zegt de HEERE:

De arbeidsopbrengst van de Egyptenaren en de koophandel van de Cusjieten,

en de Sabeeërs, mannen van grote lengte,

zullen naar u overgaan en zullen van u zijn.

Zíj zullen u navolgen, in boeien zullen zij overkomen

en voor u zullen zij zich buigen,

zij zullen u smeken en zeggen:

Voorzeker, God is bij u, en niemand anders;

45:14
Vers
er is geen andere God.

De Verborgene openbaart Zich

15Voorwaar, U bent een God Die Zich verborgen houdt,

de God van Israël, de Heiland.

16Zij allen zullen beschaamd en ook te schande worden,

tezamen zullen zij met smaad weggaan,

45:16
Jes. 44:11
de makers van afgodsbeelden.

17Israël echter wordt door de HEERE verlost:

een eeuwige verlossing.45:17 eeuwige verlossing - Letterlijk: verlossing van eeuwigheden.

U zult niet beschaamd en niet te schande worden,

voor eeuwig niet, nooit!

18Want zo zegt de HEERE,

45:18
Jes. 42:5
Die de hemel geschapen heeft,

die God

Die de aarde geformeerd en haar gemaakt heeft.

Hij heeft haar gegrondvest,

Hij heeft haar niet geschapen opdat zij woest zou zijn,

maar Hij heeft haar geformeerd opdat men erop zou wonen:

45:18
Vers 5,14
Ik ben de HEERE, en niemand anders.

19Ik heb

45:19
Deut. 30:11
niet in het verborgene gesproken,

in een duistere plaats op aarde.

Ik heb tegen het nageslacht van Jakob niet gezegd:

Zoek Mij tevergeefs.

Ik ben de HEERE, Die gerechtigheid spreekt,

Die bekendmaakt wat billijk is.

20Verzamel u, kom,

treed tezamen naar voren,

u die bent ontkomen aan de heidenvolken.

45:20
Jes. 44:18,19
Zij weten niets,

zij die hun houten beelden ronddragen,

of een god aanbidden

die niet verlossen kan.

21Maak bekend en breng naar voren,

ja, beraadslaag samen:

Wie heeft dit

45:21
Jes. 41:22,26,27
43:9,10
van oudsher doen horen?

Wie heeft dat van toen af bekendgemaakt?

45:21
Vers 5,14,18
Ben Ik het niet, de HEERE?

Buiten Mij is er geen andere God,

een rechtvaardig God, een Heiland;

er is niemand behalve Ik.

22Wend u tot Mij, word behouden,

alle einden der aarde,

want Ik ben God en niemand anders.

23Ik heb gezworen bij Mijzelf

– uit Mijn mond is in gerechtigheid

een woord uitgegaan en het zal niet terugkeren –

dat voor

45:23
Rom. 14:11
Filipp. 2:10
Mij elke knie zich zal buigen,

elke tong bij Mij zal zweren.

24Voorzeker, in de HEERE – zal men van Mij zeggen –

zijn rechtvaardige daden en kracht,

tot Hem zal men komen. Maar zij zullen beschaamd worden,

45:24
Jes. 41:11
allen die tegen Hem in woede ontstoken zijn.

25Echter in de HEERE zal gerechtvaardigd worden en zich beroemen

heel het nageslacht van Israël.

46

De dwaasheid van afgoderij

461Bel is gekromd, Nebo neergebogen,

hun afgodsbeelden zijn geworden

voor de dieren en voor de beesten;

uw opgeladen pakken zijn een last voor de vermoeide dieren.

2Tezamen zijn ze neergebogen, gekromd.

Ze hebben de last niet kunnen redden,

maar zijn zelf46:2 zelf - Letterlijk: hun ziel. in gevangenschap gegaan.

3Luister naar Mij, huis van Jakob,

en heel het overblijfsel van het huis van Israël,

u, die door Mij gedragen bent vanaf de moederschoot,

gedragen vanaf de baarmoeder.

4Tot uw ouderdom toe zal Ik Dezelfde zijn,

ja, tot uw grijsheid toe zal Ík u dragen;

Ík heb het gedaan en Ík zal u opnemen,

Ík zal dragen en redden.

5

46:5
Jes. 40:18,25
Met wie wilt u Mij vergelijken en met wie op één lijn stellen?

Met wie wilt u Mij meten, dat wij elkaars gelijken zouden zijn?

6Zij schudden goud uit hun beurs

en wegen zilver op een weegschaal.

Zij huren een edelsmid, en die maakt er een god van.

Zij knielen, ook buigen zij zich ervoor neer.

7

46:7
Jes. 45:20
Zij nemen hem op de schouder, zij dragen hem

en zetten hem op zijn plaats.

Daar staat hij en van zijn plaats wijkt hij niet.

Ja, roept iemand tot hem, hij antwoordt niet,

hij verlost hem niet uit zijn benauwdheid.

8Denk hieraan en wees flink;

neem het weer ter harte, overtreders.

9Denk aan de dingen van vroeger, van oude tijden af,

dat Ik God ben en niemand anders.

46:9
Jes. 45:5,14,18,21,22
48:12
Ik ben God, en er is er geen als Ik,

10Die vanaf het begin verkondigt wat het einde zal zijn,

van oudsher de dingen die nog niet plaatsgevonden hebben;

Die zegt:

46:10
Ps. 33:11
Spr. 19:21
21:30
Hebr. 6:17
Mijn raadsbesluit houdt stand

en Ik zal al Mijn welbehagen doen;

11Die een roofvogel roept uit het oosten,

een man van Mijn raad uit een ver land.

Ja, Ik heb gesproken, Ik zal het ook doen komen;

Ik heb het geformeerd, Ik zal het ook doen.

12Luister naar Mij, onbuigzamen van hart,

u die ver bent van gerechtigheid:

13Ik breng Mijn gerechtigheid nabij, zij zal niet ver zijn,

en Mijn heil zal niet uitblijven,

maar Ik zal heil geven in Sion,

aan Israël Mijn luister.

47

De ondergang van Babel

471Daal af en

47:1
Jes. 26:5
zit neer in het stof,

maagd, dochter van Babel;

zit neer op de grond, er is geen troon meer,

dochter van de Chaldeeën.

Want men zal u niet meer noemen:

weekhartig en teergevoelig.

2Neem de handmolen en maal meel,

neem uw sluier af,

schort de rokken op,47:2 schort de rokken op - Letterlijk: ontbloot de enkels. maak de benen bloot,

ga door de rivieren.

3

47:3
Jes. 3:17
Nahum 3:5
Uw schaamte zal ontbloot worden,

ja, uw schande zal gezien worden.

Ik zal wraak nemen,

en Ik zal u niet als een mens aanvallen.

4Onze Verlosser,

HEERE van de legermachten is Zijn Naam,

de Heilige van Israël.

5Zit neer in stilzwijgen, ga het duister in,

dochter van de Chaldeeën;

want men zal u niet meer noemen:

gebiedster van de koninkrijken.

6Ik was zeer toornig op Mijn volk,

Ik ontheiligde Mijn eigendom

en Ik gaf hen over in uw hand,

maar u bewees hun geen barmhartigheid,

ja, zelfs voor de oude maakte u

uw juk zeer zwaar.

7U zei: Ik zal voor eeuwig

47:7
Openb. 18:7
gebiedster zijn.

Tot nog toe hebt u deze dingen niet ter harte genomen,

u hebt niet aan het einde ervan gedacht.

8Nu dan, hoor dit, genotzuchtige,

die zo onbezorgd woont,

die in haar hart zegt:

Ik ben het, en niemand anders dan ik,

ik zal niet als weduwe neerzitten

of verlies van kinderen kennen.

9Maar

47:9
Jes. 51:19
deze beide dingen zullen u overkomen

in een ogenblik, op één dag:

verlies van kinderen en weduwschap.

Ze zullen in volle omvang over u komen,

vanwege uw vele toverijen

en uw zeer talrijke bezweringen.

10Want u hebt op uw slechtheid vertrouwd.

U hebt gezegd: Niemand ziet mij.

Uw wijsheid, uw wetenschap,

die heeft u afvallig gemaakt.

U zei in uw hart:

Ik ben het, en niemand anders dan ik.

11Daarom zal er onheil over u komen.

Wanneer het aan de dag treedt,47:11 Wanneer … treedt - Letterlijk: Zijn dageraad. zult u niet weten;

rampspoed zal u treffen,

u zult die niet kunnen afkopen;

er zal plotseling verwoesting over u komen,

zonder dat u een vermoeden hebt.

12Blijf maar bij uw bezweringen

en uw vele toverijen,

waarmee u zich vermoeid hebt vanaf uw jeugd.

Misschien kunt u er baat bij hebben,

misschien zult u zich sterk maken.47:12 zich sterk maken - Of: schrik aanjagen.

13U bent moe geworden van uw vele plannen.

Laten zij toch opstaan

die de hemel waarnemen,

die naar de sterren kijken,

die bij nieuwe maan voorspellingen doen;

laten zij u verlossen van de dingen die over u zullen komen!

14Zie, zij zijn als stoppels,

vuur verbrandt hen,

zij kunnen zichzelf niet redden

uit de greep van de vlammen.

Het is geen kolengloed om er zich bij te warmen,

geen vuur om erbij te zitten.

15Zó zijn zij voor u met wie u zich hebt vermoeid,

zij met wie u vanaf uw jeugd zaken gedaan hebt;

ieder dwaalt zijn eigen kant uit,

niemand zal u verlossen.