Herziene Statenvertaling (HSV)
30

Niet steunen op Egypte

301Wee de opstandige kinderen,

spreekt de HEERE,

om een plan te maken,

maar niet van Mij uit;

om een verdrag te sluiten,30:1 een verdrag te sluiten - Letterlijk: een gegoten beeld te gieten.

maar niet vanuit Mijn Geest;

het is om zonde op zonde

te hopen.

2Zij gaan om af te dalen naar Egypte

– maar naar wat Mijn mond spreekt, vragen zij niet –

om zichzelf in veiligheid te brengen bij de macht van de farao,

en om hun toevlucht te zoeken in de schaduw van Egypte.

3Maar de macht van de farao zal u tot schaamte zijn,

en de toevlucht in de schaduw van Egypte tot schande.

4Wanneer zijn vorsten in Zoan geweest zijn,

en zijn gezanten Chanes bereikt hebben,

5zullen allen beschaamd staan

om een volk

30:5
Jer. 2:36
dat hun geen nut kan doen,

niet tot hulp of voordeel zal zijn,

maar tot schande en ook tot smaad.

6De last over de dieren van het Zuiderland.

Door een land van benauwdheid en angst,

waar leeuwin en leeuw,

adder en vliegende draak wonen,

vervoeren zij op de ruggen van ezels hun vermogen,

en op de bulten van kamelen hun schatten,

naar een volk dat hun geen nut kan doen.

7Egypte zal namelijk tevergeefs en voor niets helpen.

Daarom roep Ik hierover uit:

Dit is nu Rahab: het blijft stilzitten.

8Nu dan, kom, schrijf het in hun bijzijn op een schrijftafel

en teken het op in een boek,

zodat het blijft staan tot de laatste dag,

voor altijd en eeuwig.

9Want het is een opstandig volk,

het zijn leugenachtige kinderen,

kinderen die niet willen luisteren naar

de wet van de HEERE;

10die tegen de zieners zeggen: U mág niet zien;

tegen de schouwers: U mág niet voor ons schouwen wat waar is.

Spreek tot ons vleierijen,

schouw bedriegerijen.

11Wijk af van de weg,

keer af van het pad,

houd de Heilige van Israël

bij ons vandaan.

12Daarom, zo zegt de Heilige van Israël:

Omdat u dit woord verwerpt,

op onderdrukking en bedrog vertrouwt

en daarop steunt,

13daarom zal deze misdaad

voor u zijn

als een zakkende, wijder wordende scheur

in een hoge muur;

plotseling, in een ogenblik,

komt

30:13
Jes. 29:5
de breuk ervan.

14Ja, Hij zal hem stukbreken als het breken van een

30:14
Jer. 19:11
pottenbakkerskruik;

Hij zal hem verbrijzelen en niet sparen,

zodat in zijn gruis

geen scherf gevonden wordt

om vuur uit de haard te halen

of water uit de poel te scheppen.

15Want zo zegt de Heere HEERE, de Heilige van Israël:

Door terugkeer en rust zou u verlost worden,

in stilheid en vertrouwen zou uw sterkte zijn,

maar u hebt niet gewild.

16U zegt: Nee!

Te paard zullen wij vluchten.

Daarom zúlt u vluchten.

En op snelle paarden zullen wij rijden.

Daarom zullen uw achtervolgers ook snel zijn.

17Duizend zullen vluchten voor het dreigen van één;

voor het dreigen van vijf zult u allen op de vlucht slaan,

30:17
Jes. 17:6
24:6,13
tot u bent overgebleven

als een paal op een bergtop,

en als een banier op een heuvel.

De HEERE wacht

18En daarom wacht de HEERE, opdat Hij u genadig zal zijn;

en daarom zal Hij Zich verheffen om Zich over u te ontfermen.

Voorzeker, de HEERE is een God van recht.

30:18
Ps. 2:12
34:9
Spr. 16:20
Jer. 17:7
Welzalig zijn allen die Hem verwachten.

19Want op Sion zal het volk wonen, in Jeruzalem,

u hoeft nooit meer te wenen.

Hij zal u zeker genadig zijn op uw luide roepen:

zodra Hij dat hoort, zal Hij u antwoorden.

20De Heere zal u wel geven

brood van benauwdheid en water van verdrukking,

maar uw leraren zullen zich niet langer verbergen:

uw ogen zullen uw leraren zien.

21Met uw eigen oren zult u een woord van achter u horen:

Dit is de weg, bewandel die.

Dit voor het geval u naar rechts of naar links zou gaan.

22Dan zult u voor onrein houden uw met zilver bedekte gesneden beelden

en uw met goud overtrokken gegoten beelden.

U zult ze wegwerpen als een menstruatiedoek;

u zult ervan zeggen: Weg ermee!

23Dan zal Hij regen geven over uw zaad

waarmee u het land ingezaaid hebt,

en broodkoren als opbrengst van het land;

het zal vol en overvloedig zijn.

Op die dag zal uw vee grazen

op wijde weidegronden.

24De koeien en ezels die het land bewerken,

zullen gezouten voer eten,

dat geschud is met schep en zeef.

25Er zullen op elke hoge berg

en elke verheven heuvel

beken zijn en waterstromen,

op de dag van de grote slachting,

wanneer de torens zullen vallen.

26Dan zal het licht van de volle maan zijn als het licht van de gloeiende zon,

en het licht van de zon zal zevenmaal sterker zijn, net als het licht van zeven dagen,

op de dag dat de HEERE de breuk van Zijn volk zal verbinden

en de wond die het is toegebracht, zal genezen.

Bedreiging tegen Assyrië

27Zie, de Naam van de HEERE komt van ver,

Zijn toorn brandt – de last is zwaar –

Zijn lippen zijn vol gramschap,

Zijn tong is als verterend vuur.

28

30:28
Jes. 8:8
Zijn adem is als een overstromende beek,

die reikt tot de hals,

om de heidenvolken te wannen met de wan van nutteloosheid;

en een toom die doet dwalen, ligt op de kaken van de volken.

29Er zal een lied bij u zijn,

als in de nacht waarin men zich heiligt voor een feest;

en blijdschap van hart, als bij iemand die met fluitspel voortgaat

om te komen tot de berg van de HEERE, tot de Rots van Israël.

30De HEERE zal Zijn majestueuze stem doen horen,

Hij zal het neerkomen van zijn arm doen zien

in grimmige toorn: een vlam van verterend vuur,

slagregens, een vloed, hagelstenen.

31Want door de stem van de HEERE zal Assyrië verpletterd worden,

hij die met de roede sloeg.

32En overal waar de door God beschikte staf voorbij is getrokken,

overal waarop de HEERE die heeft doen rusten,

zullen er tamboerijnen en harpen zijn,

want met alles in beroering brengende strijdhandelingen zal Hij hen bestrijden.30:32 En … bestrijden - Letterlijk: En elke doortocht van de gestichte staf, die de HEERE op hem doet rusten, met tamboerijnen en met harpen, en met strijdhandelingen van beweging zal Hij tegen hen strijden.

33Want de verbrandingsplaats30:33 verbrandingsplaats - SV: Tofeth; Hebreeuws: tofteh. is al eerder30:33 al eerder - Letterlijk: van gisteren. gereedgemaakt,

ook voor de koning is hij in gereedheid gebracht. Hij heeft hem diep gemaakt en wijd.

Voor zijn brandstapel is er vuur en hout in overvloed.

De adem van de HEERE zal hem aansteken als een zwavelstroom.

31

Niet Egypte, maar de HEERE verlost

311Wee hun die afdalen naar Egypte om hulp,

die steunen

31:1
Ps. 20:8
Jer. 17:5
op paarden,

vertrouwen op strijdwagens, omdat er zoveel zijn,

op ruiters, omdat die zeer machtig zijn,

maar die geen acht slaan op de Heilige van Israël

en de HEERE niet zoeken.

2Echter, ook Hij is wijs, Hij doet het kwaad komen

en neemt Zijn woorden niet terug.

Hij zal opstaan tegen het huis van de kwaaddoeners

en tegen de hulp van hen die onrecht bedrijven,

3want de Egyptenaren zijn mensen en geen God,

en hun paarden zijn vlees en geen geest.

De HEERE zal Zijn hand uitstrekken,

zodat de helper zal struikelen,

en wie geholpen wordt, zal neervallen,

tezamen zullen zij allen omkomen.

4Want zo heeft de HEERE tegen mij gezegd:

Zoals een leeuw

of een jonge leeuw gromt boven zijn prooi

– al wordt tegen hem

een menigte herders samengeroepen,

hij ontstelt niet door hun stemgeluid

en hij krimpt niet ineen voor hun menigte –

zo zal de HEERE van de legermachten neerdalen

om te strijden om de berg Sion en zijn heuvel.

5

31:5
Deut. 32:11
Zoals vogels boven hun nest vliegen,

zo zal de HEERE van de legermachten Jeruzalem beschermen,

Hij zal het beschermen en redden,

Hij zal het voorbijgaan en bevrijden.

6Bekeer u tot Hem van Wie de Israëlieten diep afvallig geworden zijn,

7want op

31:7
Jes. 2:20
die dag zal ieder verwerpen

zijn zilveren afgoden en zijn gouden afgoden,

die uw eigen handen voor uzelf hebben gemaakt, tot zonde.

8Assyrië zal vallen door het zwaard, maar niet door dat van een man;

en het zwaard, maar niet van een mens, zal hem verslinden.

Hij zal vluchten voor het zwaard

en zijn jongemannen zullen herendienst verrichten.

9En

31:9
2 Kon. 19:36,37
zijn rots zal van angst verdertrekken,

en zijn vorsten zullen ontstellen door de banier,

spreekt de HEERE, Die op Sion een vuur heeft

en in Jeruzalem een oven.

32

Profetie van het Rijk van Christus

321Zie, een

32:1
Ps. 45:7
Zach. 9:9
Koning zal regeren in gerechtigheid,

en vorsten zullen heersen overeenkomstig het recht.

2Die Man zal zijn als een beschutting tegen de wind,

een schuilplaats tegen de vloed,

als waterbeken in een dorre streek,

als de schaduw van een zware rots in een dorstig land.

3Dan zullen de

32:3
Jes. 29:18
30:21
ogen van wie zien, zich niet afwenden,

en de oren van wie horen, zullen er acht op slaan.

4Het hart van onbedachtzamen zal inzicht krijgen,32:4 inzicht krijgen - Letterlijk: kennis begrijpen.

en de tong van stamelaars zal bedreven zijn om duidelijk te spreken.

5Een dwaas zal niet langer edelmoedig genoemd worden,

en van een bedrieger zal niet gezegd worden: Hij is vrijgevig,

6want een dwaas spreekt dwaasheid

en zijn hart bedrijft onrecht

door het plegen van goddeloosheid,

het spreken van lastertaal tegen de HEERE,

het onverzadigd laten van de hongerige,32:6 de hongerige - Letterlijk: de ziel van de hongerige.

en het de dorstige aan drinken doen ontbreken.

7De middelen van de bedrieger zijn slecht;

híj beraamt schandelijke plannen

om de ellendigen te gronde te richten door leugenachtige woorden,

en wanneer de arme spreekt, het recht.

8Maar de edelmoedige beraamt edelmoedige plannen

en híj staat voor edelmoedige daden.

9Zorgeloze vrouwen, sta op,

luister naar mijn stem!

Onbezorgde dochters,

neem mijn woorden ter ore!

10Over ruim een jaar32:10 Over ruim een jaar - Letterlijk: Dagen over een jaar.

zult u sidderen, onbezorgde dochters,

want het zal gedaan zijn met de wijnoogst;

geen inzameling van de oogst zal er komen.

11Beef, zorgeloze vrouwen;

sidder, onbezorgde dochters!

Trek uw kleren uit, doe alles uit!

Omgord uw heupen met een rouwgewaad.

12Men zal rouw bedrijven om de borsten,

om de begerenswaardige akkers,

om de vruchtbare wijnstokken.

13Op het land van mijn volk

zullen dorens en distels opkomen,

ja, op alle vreugdehuizen

in de uitgelaten stad.

14Want het paleis zal verlaten zijn,

het stadsrumoer zal ophouden;

Ofel en wachttoren zullen

tot in eeuwigheid als grotten zijn,

een vreugde voor wilde ezels,

een weide voor kudden.

15Totdat over ons

32:15
Joël 2:28
Joh. 7:37,38
Hand. 2:17,18
uitgegoten wordt de Geest uit de hoogte.

Dan zal de

32:15
Jes. 29:17
woestijn tot een vruchtbaar veld worden

en het vruchtbare veld zal als een woud beschouwd worden.

16Het recht zal wonen in de woestijn

en de gerechtigheid zal verblijven op het vruchtbare veld.

17De vrucht van de gerechtigheid zal vrede zijn,

en de uitwerking van de gerechtigheid: rust en veiligheid tot in eeuwigheid.

18Mijn volk zal verblijven in

32:18
Jer. 33:16
een woonplaats van vrede,

in veilige woningen, in oorden van zorgeloze rust;

19maar waar men afdaalt in het woud, zal het hagelen

en de stad zal wegzinken in de diepte.

20Welzalig bent u die aan alle wateren zaait,

die rund en ezel32:20 rund en ezel - Letterlijk: de voet van het rund en van de ezel.daarheen drijft.