Herziene Statenvertaling (HSV)
28

Wee de trotse kroon

281Wee de trotse kroon van de dronkaards van Efraïm,

en een verwelkende bloem, een schitterend sieraad

op het hoofd van de vruchtbare vallei van hen die geveld zijn door de wijn.

2Zie, de Heere heeft iemand die sterk en machtig is

als een hagelstorm, een storm van verderf.

Zoals een vloed van geweldige, alles wegspoelende wateren

werpt hij ze hardhandig28:2 hardhandig - Letterlijk: met de hand. ter aarde.

3Met voeten zal vertrapt worden

de trotse kroon van de dronkaards van Efraïm.

4En de verwelkende bloem van zijn schitterend sieraad

op het hoofd van de vruchtbare vallei

zal zijn als een vroege vijg vóór de zomer:

als iemand die ziet,

slokt hij die meteen op uit zijn hand.

5Op die dag zal de HEERE van de legermachten

tot een schitterende kroon en sierlijke krans zijn voor het overblijfsel van Zijn volk,

6tot een geest van het recht voor wie zit om recht te spreken,

en tot een kracht voor wie de strijd terugdringt naar de poort.

Tegen de leiders van Jeruzalem

7

28:7
Jes. 5:11
Ook dezen hier zwalken van wijn,

dwalen rond door sterkedrank.

Priester en profeet zwalken door sterkedrank.

Zij zijn opgeslokt door de wijn,

zij dwalen rond door de sterkedrank.

Zij zwalken bij het uitleggen van het visioen,

zij struikelen tijdens hun gerechtelijke uitspraak.

8Ja, alle tafels zitten vol walgelijk braaksel,

geen plek is schoon.

9Wie kan Hij dan de kennis bijbrengen?

Wie kan Hij dan het gehoorde doen begrijpen?

Wie net van de moedermelk af zijn,

wie net van de borst zijn afgehaald?

10Want het is gebod op gebod, gebod op gebod,

regel op regel, regel op regel,

hier een beetje,

daar een beetje.

11Ja, met belachelijke klanken

en in een

28:11
1 Kor. 14:21
andere taal

zal Hij tot dit volk spreken,

12tegen wie Hij zei:

Dit is de rust,

geef de vermoeide rust,

en dit is de verademing –

maar zij wilden niet luisteren.

13Daarom zal voor hen het woord van de HEERE zijn:

gebod op gebod, gebod op gebod,

regel op regel, regel op regel,

hier een beetje,

daar een beetje,

28:13
2 Kor. 2:16
zodat zij, als zij weggaan, achterovervallen,

verpletterd worden, verstrikt raken en gevangen worden.

14Daarom, hoor het woord van de HEERE,

u, spotters,28:14 spotters - Letterlijk: mannen van spotternij.

u, heersers over dit volk

dat in Jeruzalem is!

15Omdat u zegt: Wij hebben

een verbond gesloten met de dood,

en met het rijk van de dood

zijn wij een verdrag aangegaan,

wanneer de alles wegspoelende gesel voorbijtrekt,

komt hij niet bij ons,

want van de leugen hebben wij ons toevluchtsoord gemaakt

en in het bedrog hebben wij ons verborgen,

16daarom, zo zegt

de Heere HEERE:

Zie,

28:16
Ps. 118:22
Matt. 21:42
Hand. 4:11
Rom. 9:33
10:11
Efez. 2:20
1 Petr. 2:6,7,8
Ik leg in Sion een steen ten grondslag,

een beproefde steen,

een kostbare hoeksteen, die vast gegrondvest is.

Wie gelooft, zal zich niet weghaasten.

17Ik stel het recht tot meetlint,

en de gerechtigheid tot paslood.

De hagel zal het toevluchtsoord van de leugen wegvagen,

het water zal de schuilplaats overspoelen.

18Dan zal uw verbond met de dood tenietgedaan worden,

uw verdrag met het rijk van de dood zal geen stand houden.

Trekt de alles wegspoelende gesel voorbij,

dan zult u door hem afgeranseld28:18 afgeranseld - Letterlijk: vertrapt. worden.

19Zo dikwijls als hij voorbijtrekt,

zal hij u grijpen;

ja, ochtend na ochtend zal hij voorbijtrekken,

bij dag en bij nacht.

Het zal gebeuren dat het begrijpen van het bericht

slechts beroering teweeg zal brengen.

20Want het bed zal te kort zijn om zich erop uit te strekken,

en de deken te smal om zich erin te wikkelen.

21Want de HEERE zal opstaan zoals op de berg Perazim.

Hij zal woeden, zoals in het dal van Gibeon,

om Zijn werk te doen

– vreemd zal Zijn werk zijn –

en om Zijn daad te verrichten

– ongewoon zal Zijn daad zijn.

22Nu dan, spot niet,

anders zullen uw boeien nog strakker aangehaald worden;

want een vernietigend einde – en het is vast besloten, heb ik gehoord

van de Heere, de HEERE van de legermachten – komt over heel het land.

Het werk van de HEERE is wijs

23Neem ter ore en luister naar mijn stem,

sla er acht op en luister naar mijn woorden!

24Ploegt de ploeger heel de dag door om te zaaien?

Blijft hij zijn land altijd maar openleggen en eggen?

25Is het niet zo: heeft hij de bovenlaag ervan geëffend,

dan strooit hij wikke uit, zaait er komijn op,

en zet tarwe op rij, gerst per vak,

en spelt aan de rand?

26Zijn God onderwijst hem

over de juiste wijze. Hij onderwijst hem.

27Want men dorst wikke toch niet met een dorsslede,

en rolt over komijn toch geen wagenwiel?

Maar wikke wordt uitgeklopt met een stok,

en komijn met een staak.

28Broodkoren moet wel fijngemaakt worden,

maar hij dorst en dorst

het niet voor altijd door;

hij plet het niet met zijn wagenwiel,

met zijn paarden verpulvert hij het niet.

29Ook dit gaat uit van de HEERE van de legermachten.

Hij is wonderbaar van raad, Hij

28:29
Jer. 32:19
is groot in wijsheid.

29

Wee over Jeruzalem

291Wee Ariël, Ariël,

de stad waar David zich gelegerd heeft!

Voeg jaar bij jaar,

laat de feesten hun kringloop hebben,

2toch zal Ik Ariël in het nauw drijven,

er zal geklag en geklaag zijn,

zij zal Mij als een ariël29:2 ariël - Ariël kan betekenen leeuw van God, offeraltaar of vuurhaard en is een aanduiding van de stad Jeruzalem. zijn.

3Want

29:3
Jer. 6:3
Ezech. 17:17
Ik zal u rondom belegeren,

Ik zal u insluiten met bolwerken

en versterkingen tegen u opwerpen.

4Dan zult u vernederd worden, spreken vanuit de aarde

en gedempt zullen

29:4
Jes. 8:19
uw woorden klinken uit het stof.

Uw stem vanuit de aarde zal zijn als die van een dodenbezweerder;

en uw woorden klinken piepend uit het stof.

5Dan zal de menigte van hen die u vreemd zijn, worden als fijn stof,

en de menigte van geweldplegers

29:5
Job 21:18
Ps. 1:4
35:5
Jes. 17:13
als voorbijvliegend kaf.

29:5
Jes. 30:13
In een ogenblik zal het gebeuren, plotseling.

6Door de HEERE van de legermachten zult u gestraft worden

met donder, aardbeving en groot geluid,

wervelwind, storm en de vlam van een verterend vuur.

7Als een droom, een nachtelijk visioen

zal de menigte van al de volken worden die strijden tegen Ariël,

ja, allen die strijden tegen hem en zijn vestingen, en die hem in het nauw drijven.

8Het zal zijn zoals wanneer een hongerige droomt, en zie, hij eet,

maar als hij ontwaakt, is hij nog onverzadigd;29:8 is hij nog onverzadigd - Letterlijk: zijn ziel is leeg.

of zoals wanneer een dorstige droomt, en zie, hij drinkt,

maar als hij ontwaakt, zie, hij is uitgeput en nog versmacht hij:29:8 versmacht hij - Letterlijk: zijn ziel versmacht.

zó zal het met de menigte van alle heidenvolken zijn

die strijden tegen de berg Sion.

9Zij aarzelen. Sta daarover verbijsterd.

Zij zijn verblijd. Roep daarom.

Zij zijn dronken, maar niet van wijn;

zij waggelen, maar niet van sterkedrank.

10Want de HEERE heeft over u uitgegoten

29:10
Rom. 11:8
een geest van diepe slaap.

Gesloten heeft Hij uw ogen, de profeten;

en uw hoofden, de zieners, heeft Hij omhuld.

11Daarom is voor u het visioen van dit alles geworden als de woorden van een verzegeld boek. Men geeft het aan iemand die lezen kan en zegt: Lees dit eens! Maar hij zegt: Dat kan ik niet, het is verzegeld.

12Of men geeft het aan iemand die niet lezen kan, en zegt: Lees dit eens! Maar hij zegt: Ik kan niet lezen.

13De Heere zei:

29:13
Matt. 15:8
Mark. 7:6
Omdat dit volk tot Mij nadert met zijn mond

en zij Mij eren met hun lippen,

maar hun hart ver van Mij houden,

en hun vrees voor Mij

slechts een aangeleerd gebod van mensen is,

14daarom, zie, ga Ik verder

met wonderlijk te handelen met dit volk, wonderlijk en wonderbaar;

29:14
Jer. 49:7Matt. 11:25
1 Kor. 1:19
want de wijsheid van zijn wijzen zal vergaan

en het verstand van zijn verstandigen zal zich verbergen.

15Wee hun die zich diep verbergen voor de HEERE

om hun voornemen te verbergen;

hun daden vinden in het duister plaats,

zij zeggen:

29:15
Ps. 94:7
Wie ziet ons

en wie kent ons?

16U draait de zaken om!29:16 U draait de zaken om! - Letterlijk: Uw omkering!

Alsof de pottenbakker als gelijk beschouwd kan worden met het leem,

29:16
Jes. 45:9
zodat het maaksel over zijn maker zegt:

Hij heeft mij niet gemaakt,

en het gevormde voorwerp over zijn pottenbakker zegt:

Hij heeft er geen inzicht in.

Een heerlijke toekomst

17Is het niet nog een klein moment

totdat de Libanon zal veranderen in een vruchtbaar veld,

en het vruchtbare veld als een woud beschouwd zal worden?

18Op die dag zullen

29:18
Matt. 11:5
de doven horen de woorden van het Boek,

en, verlost van donkerheid en duisternis, zullen de ogen van de blinden zien.

19De zachtmoedigen zullen blijdschap op blijdschap hebben29:19 blijdschap op blijdschap hebben - Letterlijk: blijdschap toevoegen. in de HEERE,

en de armen onder de mensen zullen zich in de Heilige van Israël verheugen.

20Want de geweldpleger zal omkomen, het zal uit zijn met de spotter.

En allen die uit zijn op onrecht,29:20 uit zijn op onrecht - Letterlijk: onrecht bewaken. zullen uitgeroeid worden:

21zij die een mens schuldig verklaren om een woord,

zij die valstrikken leggen voor wie opkomt voor het recht in de poort,

zij die de rechtvaardige wegdrukken, de woestenij in.

22Daarom, zo zegt de HEERE tegen het huis van Jakob, Hij Die Abraham heeft verlost:

Nu zal Jakob niet beschaamd hoeven te worden,

en nu zal zijn gezicht niet wit wegtrekken,

23want als hij zijn kinderen ziet, het werk van Mijn handen in zijn midden,

dan zullen zij Mijn Naam als heilig erkennen,

zij zullen de Heilige van Jakob als heilig erkennen,

zij zullen bevreesd zijn voor de God van Israël.

24Wie dwalen in hun geest, zullen tot inzicht komen,

wie morren, zullen onderwijzing aanvaarden.

30

Niet steunen op Egypte

301Wee de opstandige kinderen,

spreekt de HEERE,

om een plan te maken,

maar niet van Mij uit;

om een verdrag te sluiten,30:1 een verdrag te sluiten - Letterlijk: een gegoten beeld te gieten.

maar niet vanuit Mijn Geest;

het is om zonde op zonde

te hopen.

2Zij gaan om af te dalen naar Egypte

– maar naar wat Mijn mond spreekt, vragen zij niet –

om zichzelf in veiligheid te brengen bij de macht van de farao,

en om hun toevlucht te zoeken in de schaduw van Egypte.

3Maar de macht van de farao zal u tot schaamte zijn,

en de toevlucht in de schaduw van Egypte tot schande.

4Wanneer zijn vorsten in Zoan geweest zijn,

en zijn gezanten Chanes bereikt hebben,

5zullen allen beschaamd staan

om een volk

30:5
Jer. 2:36
dat hun geen nut kan doen,

niet tot hulp of voordeel zal zijn,

maar tot schande en ook tot smaad.

6De last over de dieren van het Zuiderland.

Door een land van benauwdheid en angst,

waar leeuwin en leeuw,

adder en vliegende draak wonen,

vervoeren zij op de ruggen van ezels hun vermogen,

en op de bulten van kamelen hun schatten,

naar een volk dat hun geen nut kan doen.

7Egypte zal namelijk tevergeefs en voor niets helpen.

Daarom roep Ik hierover uit:

Dit is nu Rahab: het blijft stilzitten.

8Nu dan, kom, schrijf het in hun bijzijn op een schrijftafel

en teken het op in een boek,

zodat het blijft staan tot de laatste dag,

voor altijd en eeuwig.

9Want het is een opstandig volk,

het zijn leugenachtige kinderen,

kinderen die niet willen luisteren naar

de wet van de HEERE;

10die tegen de zieners zeggen: U mág niet zien;

tegen de schouwers: U mág niet voor ons schouwen wat waar is.

Spreek tot ons vleierijen,

schouw bedriegerijen.

11Wijk af van de weg,

keer af van het pad,

houd de Heilige van Israël

bij ons vandaan.

12Daarom, zo zegt de Heilige van Israël:

Omdat u dit woord verwerpt,

op onderdrukking en bedrog vertrouwt

en daarop steunt,

13daarom zal deze misdaad

voor u zijn

als een zakkende, wijder wordende scheur

in een hoge muur;

plotseling, in een ogenblik,

komt

30:13
Jes. 29:5
de breuk ervan.

14Ja, Hij zal hem stukbreken als het breken van een

30:14
Jer. 19:11
pottenbakkerskruik;

Hij zal hem verbrijzelen en niet sparen,

zodat in zijn gruis

geen scherf gevonden wordt

om vuur uit de haard te halen

of water uit de poel te scheppen.

15Want zo zegt de Heere HEERE, de Heilige van Israël:

Door terugkeer en rust zou u verlost worden,

in stilheid en vertrouwen zou uw sterkte zijn,

maar u hebt niet gewild.

16U zegt: Nee!

Te paard zullen wij vluchten.

Daarom zúlt u vluchten.

En op snelle paarden zullen wij rijden.

Daarom zullen uw achtervolgers ook snel zijn.

17Duizend zullen vluchten voor het dreigen van één;

voor het dreigen van vijf zult u allen op de vlucht slaan,

30:17
Jes. 17:6
24:6,13
tot u bent overgebleven

als een paal op een bergtop,

en als een banier op een heuvel.

De HEERE wacht

18En daarom wacht de HEERE, opdat Hij u genadig zal zijn;

en daarom zal Hij Zich verheffen om Zich over u te ontfermen.

Voorzeker, de HEERE is een God van recht.

30:18
Ps. 2:12
34:9
Spr. 16:20
Jer. 17:7
Welzalig zijn allen die Hem verwachten.

19Want op Sion zal het volk wonen, in Jeruzalem,

u hoeft nooit meer te wenen.

Hij zal u zeker genadig zijn op uw luide roepen:

zodra Hij dat hoort, zal Hij u antwoorden.

20De Heere zal u wel geven

brood van benauwdheid en water van verdrukking,

maar uw leraren zullen zich niet langer verbergen:

uw ogen zullen uw leraren zien.

21Met uw eigen oren zult u een woord van achter u horen:

Dit is de weg, bewandel die.

Dit voor het geval u naar rechts of naar links zou gaan.

22Dan zult u voor onrein houden uw met zilver bedekte gesneden beelden

en uw met goud overtrokken gegoten beelden.

U zult ze wegwerpen als een menstruatiedoek;

u zult ervan zeggen: Weg ermee!

23Dan zal Hij regen geven over uw zaad

waarmee u het land ingezaaid hebt,

en broodkoren als opbrengst van het land;

het zal vol en overvloedig zijn.

Op die dag zal uw vee grazen

op wijde weidegronden.

24De koeien en ezels die het land bewerken,

zullen gezouten voer eten,

dat geschud is met schep en zeef.

25Er zullen op elke hoge berg

en elke verheven heuvel

beken zijn en waterstromen,

op de dag van de grote slachting,

wanneer de torens zullen vallen.

26Dan zal het licht van de volle maan zijn als het licht van de gloeiende zon,

en het licht van de zon zal zevenmaal sterker zijn, net als het licht van zeven dagen,

op de dag dat de HEERE de breuk van Zijn volk zal verbinden

en de wond die het is toegebracht, zal genezen.

Bedreiging tegen Assyrië

27Zie, de Naam van de HEERE komt van ver,

Zijn toorn brandt – de last is zwaar –

Zijn lippen zijn vol gramschap,

Zijn tong is als verterend vuur.

28

30:28
Jes. 8:8
Zijn adem is als een overstromende beek,

die reikt tot de hals,

om de heidenvolken te wannen met de wan van nutteloosheid;

en een toom die doet dwalen, ligt op de kaken van de volken.

29Er zal een lied bij u zijn,

als in de nacht waarin men zich heiligt voor een feest;

en blijdschap van hart, als bij iemand die met fluitspel voortgaat

om te komen tot de berg van de HEERE, tot de Rots van Israël.

30De HEERE zal Zijn majestueuze stem doen horen,

Hij zal het neerkomen van zijn arm doen zien

in grimmige toorn: een vlam van verterend vuur,

slagregens, een vloed, hagelstenen.

31Want door de stem van de HEERE zal Assyrië verpletterd worden,

hij die met de roede sloeg.

32En overal waar de door God beschikte staf voorbij is getrokken,

overal waarop de HEERE die heeft doen rusten,

zullen er tamboerijnen en harpen zijn,

want met alles in beroering brengende strijdhandelingen zal Hij hen bestrijden.30:32 En … bestrijden - Letterlijk: En elke doortocht van de gestichte staf, die de HEERE op hem doet rusten, met tamboerijnen en met harpen, en met strijdhandelingen van beweging zal Hij tegen hen strijden.

33Want de verbrandingsplaats30:33 verbrandingsplaats - SV: Tofeth; Hebreeuws: tofteh. is al eerder30:33 al eerder - Letterlijk: van gisteren. gereedgemaakt,

ook voor de koning is hij in gereedheid gebracht. Hij heeft hem diep gemaakt en wijd.

Voor zijn brandstapel is er vuur en hout in overvloed.

De adem van de HEERE zal hem aansteken als een zwavelstroom.