Herziene Statenvertaling (HSV)
23

Profetie over Tyrus

231De last over

23:1
Jer. 47:4
Ezech. 26
27
28
Zach. 9:3,4
Tyrus.

Weeklaag, schepen van Tarsis!

Want het is verwoest, zodat er geen huis meer staat;

niemand kan erin. Vanuit het land van de Kittiërs

is het hun onthuld.

2Zwijg, bewoners van de kuststreek!

De kooplieden van Sidon,

die de zee bevaren, hebben u welvaart gebracht.

3Over de grote wateren

kwam het zaad van Sichor, de oogst van de Nijl was zijn inkomen;

het was de marktplaats voor de heidenvolken.

4Schaam u, Sidon! Want de zee zegt,

de zeevesting zegt:

Ik heb geen weeën gehad en ook niet gebaard,

geen jongemannen grootgebracht,

geen meisjes doen opgroeien.

5Zoals bij de tijding over Egypte

zal men ineenkrimpen bij de tijding over Tyrus.

6Steek over naar Tarsis,

weeklaag, bewoners van de kuststreek!

7Is dit uw uitgelaten stad,

waarvan de oorsprong in de dagen van weleer ligt,

waarvan de voeten haar ver wegdroegen

om er als vreemdeling te verblijven?

8Wie heeft dit besloten

over Tyrus, de stad die kronen uitdeelt,

waarvan de kooplieden vorsten zijn,

waarvan de handelaars de groten der aarde zijn?

9De HEERE van de legermachten heeft dit besloten

om de trots van alle sieraad te ontluisteren,

om alle groten der aarde

verachtelijk te maken.

10Overstroom uw land zoals de Nijl, dochter van Tarsis,

er is geen gordel meer!

11Hij heeft Zijn hand uitgestrekt over de zee,

Hij heeft koninkrijken doen sidderen.

Wat Kanaän aangaat, heeft de HEERE bevel gegeven

om zijn vestingen weg te vagen.

12Hij zei: U zult niet meer van vreugde opspringen,

geschonden maagd, dochter van Sidon!

Sta op, steek over naar de Kittiërs,

maar ook daar zult u voor uzelf geen rust hebben.

13Zie, het land van de Chaldeeën.

Dit volk bestaat niet meer. Assyrië heeft het land bestemd voor de woestijnbewoners.

Zij richtten hun stormtorens op,

slechtten hun paleizen,

maar Hij heeft het tot een ruïne gemaakt.

14Weeklaag, schepen van Tarsis,

want uw vesting is verwoest!

15Op die dag zal Tyrus vergeten worden voor zeventig jaar – overeenkomstig de levenstijd23:15 de levenstijd - Letterlijk: de dagen. van één koning. Na verloop van die zeventig jaar zal het Tyrus vergaan als in het lied op de hoer:

16Neem een harp,

ga de stad rond,

vergeten hoer!

Speel mooi,

zing veel,

dan wordt er aan je gedacht.

17Na verloop van die zeventig jaar zal het gebeuren dat de HEERE naar Tyrus zal omzien. Vervolgens zal zij weer terugkeren naar haar hoerenloon en hoererij bedrijven met alle koninkrijken van de wereld die zich op de aardbodem bevinden.

18Haar winst en hoerenloon zal echter heilig worden voor de HEERE. Het zal niet opgeslagen of weggelegd worden, maar haar winst zal zijn voor hen die wonen voor het aangezicht van de HEERE, om tot verzadiging te kunnen eten en kostbare kleding te kopen.

24

Ondergang en heil

241Zie, de HEERE maakt het land leeg en verwoest het;

het oppervlak ervan keert Hij ondersteboven, Hij verspreidt zijn inwoners.

2Het vergaat het volk dan net als de priester,

de knecht als zijn heer,

de slavin als haar meesteres,

de koper

24:2
Ezech. 7:12,13
als de verkoper,

wie uitleent als wie te leen krijgt,

de schuldeiser als zijn schuldenaar.

3Het land zal volkomen leeggehaald

en leeggeplunderd worden,

want de HEERE heeft dit woord gesproken.

4Het treurt, verwelkt – dat land;

hij verkommert, verwelkt – de bewoonde wereld;

zij verkommeren – de voornaamsten van de bevolking van het land.

5Want het land is ontheiligd door zijn inwoners:

zij overtreden de wetten, zij veranderen elke verordening,

zij verbreken het eeuwige verbond.

6Daarom verteert de vervloeking het land

en moeten zijn inwoners boeten.

Daarom zullen de inwoners van het land

24:6
Jes. 9:18
10:16
verbrand worden,

zodat er weinig stervelingen zullen overblijven.

7De nieuwe wijn treurt,

de wijnstok verkommert,

allen die blij zijn van hart, zuchten.

8De

24:8
Jer. 7:34
16:9
25:10
Ezech. 26:13
Hos. 2:10
vreugdemuziek van tamboerijnen houdt op,

het gejoel van uitgelaten mensen verstomt,

de vreugdemuziek van de harp houdt op.

9Zij zullen geen wijn meer drinken

24:9
Jes. 16:10
onder gezang,

sterkedrank zal bitter zijn voor wie hem drinken.

10Gebroken is Chaos-stad,

gesloten zijn alle huizen, niemand kan erin.

11Op straat is er gejammer over de wijn;

alle blijdschap is ondergegaan,

de vreugde uit het land is verdwenen.

12In de stad is verwoesting overgebleven,

een ruïne; de poort is verbrijzeld.

13Want het zal op24:13 op - Letterlijk: in het midden van. de aarde,

te midden van de volken, zo gaan

24:13
Jes. 17:6
als bij het afschudden van een olijfboom,

als bij de nalezing wanneer de wijnoogst ten einde is.

14Zíj zullen hun stem verheffen,

zij zullen vrolijk zingen;

om de majesteit van de HEERE

zullen zij juichen, van de zee af.

15Eer daarom de HEERE

in de landen van het licht,

op de eilanden in de zee

de Naam van de HEERE,

de God van Israël.

16Vanaf het uiterste einde der aarde

horen wij psalmen

tot verheerlijking van de Rechtvaardige.24:16 tot verheerlijking van de Rechtvaardige - Of: heerlijkheid voor de Rechtvaardige.

Maar ik zeg: Ik kwijn weg, ik kwijn weg, wee mij!

De trouwelozen handelen trouweloos,

in ontrouw handelen de trouwelozen trouweloos.

17

24:17
Jer. 48:43
Angst, valkuil en strik

over u, bewoners van de aarde!

18En het zal gebeuren dat wie vlucht voor het beangstigende geluid,

24:18
Jer. 48:44
Amos 5:19
neervallen zal in de valkuil;

en wie opklimt uit het midden van de valkuil,

gevangen zal worden in de strik.

Want de sluizen in de hoogte worden geopend

en de fundamenten van de aarde zullen beven.

19Scheuren, openscheuren zal de aarde,

splijten, opensplijten zal de aarde,

vervaarlijk wankelen zal de aarde,

20hevig waggelen zal de aarde,

24:20
Jes. 19:14
als een dronkaard.

Zij zal heen en weer slingeren

24:20
Job 27:18
Jes. 1:8
als een nachthutje,

haar overtreding zal zwaar op haar drukken,

zij zal neervallen en niet meer opstaan.

21Op die dag zal het gebeuren dat de HEERE

de legermacht van de hoogte in de hoogte

en de koningen van de aardbodem op de aardbodem zal straffen.

22Zij zullen verzameld worden

als gevangenen in een kerker,

zij zullen opgesloten worden in een gevangenis,

maar na vele dagen zal er weer naar hen omgezien worden.

23

24:23
Jes. 13:10
Ezech. 32:7
Joël 2:31
3:15
De volle maan zal rood worden van schaamte,

de gloeiende zon zal beschaamd worden,

als de HEERE van de legermachten zal regeren

op de berg Sion, en in Jeruzalem;

en voor Zijn oudsten

zal er heerlijkheid zijn.

25

Dank voor verlossing

251HEERE, U bent mijn God,

ik zal U roemen, Uw Naam loof ik.

Want U hebt wonderen gedaan.

Uw raadsbesluiten zijn van oudsher vast en zeker.

2Want U hebt van de stad een

25:2
Jes. 21:9
23:13
Openb. 14:8
18:2
steenhoop gemaakt,

van de versterkte stad een ruïne,

van de vesting van vreemden iets wat geen stad mag heten;

in eeuwigheid zal zij niet herbouwd worden.

3Daarom zal een sterk volk U eren,

de stad van gewelddadige volken zal U vrezen.

4Want U bent voor de geringe een vesting geweest,

een vesting voor de arme in zijn nood,

een toevlucht tegen de vloed, een schaduw tegen de hitte.

Want het razen25:4 het razen - Letterlijk: ‘de wind’ of ‘de geest’. van geweldplegers is als een vloed tegen een muur.

5Als de hitte in een dorre streek

zult U het gedruis van de vreemden onderdrukken;

als de hitte door de schaduw van een dikke wolk

zal het gezang van de geweldplegers worden gedempt.

Heil op Sion

6De HEERE van de legermachten zal

op deze berg voor alle volken

een feestmaal met uitgelezen gerechten aanrichten,

een feestmaal met gerijpte wijnen,

met uitgelezen gerechten vol merg,

met gezuiverde gerijpte wijnen.

7En Hij zal op deze berg verslinden

de sluier waarmee het gezicht van alle volken omsluierd is,

en de bedekking waarmee alle naties bedekt zijn.

8

25:8
1 Kor. 15:54
Hij zal de dood voor altijd verslinden,

de Heere HEERE zal de tranen van alle gezichten afwissen

en de smaad van Zijn volk wegnemen van heel de aarde,

want de HEERE heeft gesproken.

9Op die dag zal men zeggen:

Zie, Dit is onze God;

wij hebben Hem verwacht, en Hij zal ons verlossen.

Dit is de HEERE, wij hebben Hem verwacht,

wij zullen ons verheugen en verblijden in Zijn heil.

10Want de hand van de HEERE zal rusten op deze berg.

Maar Moab zal onder Hem worden vertrapt,

zoals stro vertrapt wordt in de mest.

11Hij zal Zijn handen te midden van hem uitspreiden,

zoals een zwemmer ze uitspreidt om te zwemmen,

en

25:11
Jes. 16:6
Hij zal zijn hoogmoed vernederen, ondanks zijn listige handelingen.25:11 zijn listige handelingen - Letterlijk: de listen van zijn handen.

12Hij zal uw hoge vestingmuren neerhalen,

neerwerpen, neerstorten ter aarde, tot in het stof.