Herziene Statenvertaling (HSV)
5

De vorsten en de priesters van Juda bestraft en tot bekering geroepen

51Hoor dit, priesters! Sla er acht op, huis van Israël!

Neem ter ore, huis van de koning!

Want het gericht gaat u aan,

omdat u een strik geworden bent voor Mizpa,

een uitgespannen net op de Tabor.

2De afvalligen zijn afgedaald om te slachten,

maar Ik zal een vermaning voor hen allen zijn.

3Ikzelf ken Efraïm

en Israël is voor Mij niet verborgen.

Werkelijk, nu bedrijft Efraïm hoererij,

Israël verontreinigt zich.

4Hun daden zijn er niet op gericht

zich tot hun God te bekeren,

want

5:4
Hos. 4:12
de geest van hoererij is in hun midden,

en de HEERE kennen zij niet.

5

5:5
Hos. 7:10
De trots van Israël getuigt openlijk tegen hem.

En Israël en Efraïm zullen struikelen om hun ongerechtigheid,

en met hen zal ook Juda struikelen.

6Met hun schapen en hun runderen

zullen zij de HEERE gaan zoeken,

maar zij zullen Hem niet vinden:

Hij heeft Zich aan hen onttrokken.

7Zij hebben trouweloos gehandeld tegen de HEERE,

want zij hebben bastaardkinderen verwekt.

Nu zal de nieuwemaan hen met hun stuk land verteren!

8Blaas de bazuin in Gibea,

de trompet in Rama,

sla alarm in Beth-Aven:

Achter u, Benjamin!

9Efraïm zal tot een woestenij worden

op de dag van de bestraffing.

Onder de stammen van Israël

maak Ik bekend wat zeker is.

10De vorsten van Juda zijn

als verleggers van grenzen.

Over hen zal Ik Mijn verbolgenheid uitstorten als water.

11Efraïm is onderdrukt,

zijn recht verbroken,

want hij heeft het zo gewild:

hij heeft gewandeld overeenkomstig het gebod.

12Daarom ben Ik voor Efraïm als een mot,

en voor het huis van Juda als een verrotting.

13Toen Efraïm zijn ziekte zag

en Juda zijn gezwel,

ging Efraïm naar Assyrië

en stuurde hij boden naar koning Jareb.

Maar die zal u niet kunnen genezen,

en van u het gezwel niet wegnemen.

14Want Ik zal voor Efraïm zijn als een felle leeuw,

voor het huis van Juda als een jonge leeuw.

Ik, Ik verscheur en ga;

Ik sleep weg en

5:14
Hos. 2:9
er zal geen redder zijn.

15Ik ga en keer terug naar Mijn woonplaats,

totdat zij zich schuldig weten en Mijn aangezicht zoeken.

In hun benauwdheid zullen zij Mij ernstig zoeken.

6

Israëls boete

61Kom, laten wij terugkeren naar de HEERE,

want Hij heeft verscheurd, maar Hij zal ons genezen;

Hij heeft geslagen, maar Hij zal ons verbinden.

2Na twee dagen zal Hij ons levend maken,

op de derde dag zal Hij ons doen opstaan

en zullen wij voor Zijn aangezicht leven.

3Dan zullen wij kennen,

wij zullen ernaar jagen de HEERE te kennen!

Zijn verschijning staat vast als de dageraad.

Ja, Hij komt naar ons toe als de regen,

als late regen, die het land natmaakt.

4Wat zal Ik u doen, Efraïm?

Wat zal Ik u doen, Juda?

Uw goedertierenheid is als een morgenwolk,

als dauw die vroeg optrekt en weggaat.

5Daarom heb Ik op hen ingehakt door de profeten,

Ik heb hen gedood met de woorden van Mijn mond;

en de oordelen over u zullen voor de dag komen als het licht.

6Want

6:6
Matt. 9:13
12:7
Ik vind vreugde in goedertierenheid en niet in offer,

in kennis van God meer dan in brandoffers!

7Zíj

6:7
Hos. 8:1
hebben echter als Adam het verbond overtreden.

Daar hebben zij trouweloos gehandeld tegenover Mij.

8Gilead is een oord van bedrijvers van onrecht,

het is vol bloedsporen.

9Zoals roversbenden op iemand wachten,

zo is het gezelschap van priesters.

Zij moorden op de weg naar Sichem.

Werkelijk, zij gedragen zich schandelijk.

10In het huis van Israël

zie Ik afschuwelijke dingen:

daar is de hoererij van Efraïm,

Israël heeft zich verontreinigd.

11Ook voor u, Juda, is een oogst weggelegd,

wanneer Ik een omkeer breng in de gevangenschap van Mijn volk.

7

Gods antwoord op Israëls boetedoening

71Zodra Ik Israël genees,

worden de ongerechtigheid van Efraïm

en de slechte daden van Samaria openbaar,

want zij plegen bedrog.

Een dief breekt in,

een roversbende plundert op de straat.

2Maar zij zeggen niet in hun hart

dat Ik al hun kwaad in gedachten houd.

Nu dan, hun daden omringen hen,

ze zijn voor Mijn aangezicht bedreven.

3Met hun slechte daden verblijden zij de koning,

met hun leugens de vorsten.

4Allen plegen zij overspel,

zij zijn als een oven,

opgestookt door een bakker,

die pas ophoudt met stoken

als het deeg dat hij gekneed heeft, gezuurd is.

5Op de dag van onze koning

maken de vorsten hem ziek met de gloed van wijn.

Hij reikt spotters de hand.

6Als zij naderbijkomen, is hun hart in hun arglist als een oven;

heel de nacht sluimert hun woede,

's morgens ontbrandt die als een laaiend vuur.

7Zij zijn allen heet als een oven,

zodat zij hun rechters verteren;

al hun koningen komen ten val.

Niemand van hen roept tot Mij.

8Efraïm, met de volken

7:8
Ps. 106:35
vermengt het zich.

Efraïm is een koek die niet omgekeerd is.

9Vreemden verteren zijn kracht,

maar zelf merkt hij dat niet.

Ook heeft hij grijze haren gekregen,7:9 Ook … gekregen - Letterlijk: Ook is grijsheid op hem gesprenkeld.

maar ook dat merkt hij niet.

10

7:10
Hos. 5:5
Hoewel de trots van Israël tegen hem getuigde,

hebben zij zich niet bekeerd tot de HEERE, hun God.

In dit alles zochten zij Hem niet.

11Efraïm is als een duif, onnozel, zonder verstand;7:11 verstand - Letterlijk: hart.

Egypte roepen zij te hulp, naar Assyrië gaan zij!

12Maar als zij gaan, spreid Ik Mijn net over hen uit.

Als vogels in de lucht haal Ik hen neer.

Ik straf hen zodra er een zwerm van wordt gehoord.

13Wee over hen, want zij zijn van Mij weggevlucht.

Verwoesting over hen, want zij zijn tegen Mij in opstand gekomen.

Ík zou hen wel willen verlossen,

maar zij spreken leugens tegen Mij.

14Zij roepen ook niet tot Mij met hun hart,

wanneer zij weeklagen op hun slaapplaats.

Om koren en nieuwe wijn verzamelen zij zich,

maar tegen Mij zijn zij weerspannig.

15Ik echter heb hen geoefend,

hun armen sterk gemaakt,

maar zij blijven kwaad tegen Mij bedenken.

16Zij keren niet terug naar de Allerhoogste,

zij zijn

7:16
Ps. 78:57
als een bedrieglijke boog.

Hun vorsten vallen door het zwaard

vanwege de gramschap van hun tong.

Dit is tot hun spot in het land Egypte.