Herziene Statenvertaling (HSV)
4

De HEERE klaagt de priesters en het volk aan

41Hoor het woord van de HEERE, Israëlieten,

want de HEERE heeft een

4:1
Micha 6:2
rechtszaak

met de inwoners van dit land,

omdat er geen trouw, geen goedertierenheid

en geen kennis van God in het land is.

2Vloeken, liegen,

moorden, stelen en overspel plegen

zijn wijdverbreid;

bloedbad volgt op bloedbad.

3Daarom treurt het land,

en ieder die erin woont, verkommert,

met de dieren van het veld en de vogels in de lucht.

Zelfs de vissen in de zee worden weggenomen.

4Maar laat niemand een rechtszaak voeren,

laat niemand een ander ter verantwoording roepen,

want uw volk is als zij die een priester aanklagen.

5Daarom zult u overdag struikelen.

Zelfs de profeet zal 's nachts met u struikelen,

en Ik zal uw moeder uitroeien.

6Mijn volk is uitgeroeid, omdat het zonder kennis is.

Omdat ú de kennis verworpen hebt,

heb Ik u verworpen om als priester voor Mij te dienen.

Omdat u de wet van uw God hebt vergeten,

zal Ik ook uw kinderen vergeten.

7Hoe talrijker zij werden, hoe meer zij tegen Mij zondigden.

Ik zal hun eer inruilen voor schande.

8Zij eten de zonde van Mijn volk,

en zij verlangen4:8 zij verlangen - Letterlijk: zij heffen hun ziel op. naar hun ongerechtigheid.

9En het zal zijn:

4:9
Jes. 24:2
zoals het volk is, zo is de priester.

Ik zal hem zijn wegen vergelden

en hem voor zijn daden doen boeten.

10

4:10
Micha 6:14
Zij zullen eten, maar niet verzadigd worden,

hoererij bedrijven, maar zich niet uitbreiden,

want zij hebben nagelaten de HEERE te vereren.

11Hoererij, wijn en nieuwe wijn nemen het hart in beslag.

12Mijn volk raadpleegt zijn hout,

en zijn stok moet het hem bekendmaken.

Want

4:12
Hos. 5:4
de geest van de hoererijen heeft hen misleid,

zodat zij in hoererij hun God verlaten.

13Op de toppen van de

4:13
Jes. 57:7
bergen offeren zij,

op de

4:13
Ezech. 20:28
heuvels brengen zij reukoffers,

onder eik, populier

4:13
Jes. 1:29
en terebint,

omdat hun schaduw goed is.

Daarom bedrijven uw dochters hoererij

en plegen uw schoondochters overspel.

14Ik zal niet meer omzien naar uw dochters

omdat zij hoererij bedrijven,

en naar uw schoondochters,

omdat zij overspel plegen,

want zij zonderen zichzelf af met de hoeren,

zij offeren met de tempelhoeren.

Zo zal het volk dat geen inzicht heeft, ten val komen.

15Als u, Israël, hoererij wilt bedrijven,

laat Juda toch niet medeschuldig worden!

Kom toch niet naar Gilgal,

ga niet naar Beth-Aven,

en zweer niet: Zo waar de HEERE leeft!

16Want Israël is opstandig

als een onhandelbare koe.

Nu zal de HEERE hen weiden

als een lam in het ruime veld.

17Efraïm is verknocht aan de afgoden;

laat hem met rust!

18Is hun drinkgelag voorbij,

dan geven zij zich over aan hoererij.

Hun vorsten4:18 Hun vorsten - Letterlijk: hun schilden. – een schande – houden van het woord: Geef.

19Wind heeft hen op zijn vleugels gebonden:

zij zullen zich schamen vanwege hun offers.

5

De vorsten en de priesters van Juda bestraft en tot bekering geroepen

51Hoor dit, priesters! Sla er acht op, huis van Israël!

Neem ter ore, huis van de koning!

Want het gericht gaat u aan,

omdat u een strik geworden bent voor Mizpa,

een uitgespannen net op de Tabor.

2De afvalligen zijn afgedaald om te slachten,

maar Ik zal een vermaning voor hen allen zijn.

3Ikzelf ken Efraïm

en Israël is voor Mij niet verborgen.

Werkelijk, nu bedrijft Efraïm hoererij,

Israël verontreinigt zich.

4Hun daden zijn er niet op gericht

zich tot hun God te bekeren,

want

5:4
Hos. 4:12
de geest van hoererij is in hun midden,

en de HEERE kennen zij niet.

5

5:5
Hos. 7:10
De trots van Israël getuigt openlijk tegen hem.

En Israël en Efraïm zullen struikelen om hun ongerechtigheid,

en met hen zal ook Juda struikelen.

6Met hun schapen en hun runderen

zullen zij de HEERE gaan zoeken,

maar zij zullen Hem niet vinden:

Hij heeft Zich aan hen onttrokken.

7Zij hebben trouweloos gehandeld tegen de HEERE,

want zij hebben bastaardkinderen verwekt.

Nu zal de nieuwemaan hen met hun stuk land verteren!

8Blaas de bazuin in Gibea,

de trompet in Rama,

sla alarm in Beth-Aven:

Achter u, Benjamin!

9Efraïm zal tot een woestenij worden

op de dag van de bestraffing.

Onder de stammen van Israël

maak Ik bekend wat zeker is.

10De vorsten van Juda zijn

als verleggers van grenzen.

Over hen zal Ik Mijn verbolgenheid uitstorten als water.

11Efraïm is onderdrukt,

zijn recht verbroken,

want hij heeft het zo gewild:

hij heeft gewandeld overeenkomstig het gebod.

12Daarom ben Ik voor Efraïm als een mot,

en voor het huis van Juda als een verrotting.

13Toen Efraïm zijn ziekte zag

en Juda zijn gezwel,

ging Efraïm naar Assyrië

en stuurde hij boden naar koning Jareb.

Maar die zal u niet kunnen genezen,

en van u het gezwel niet wegnemen.

14Want Ik zal voor Efraïm zijn als een felle leeuw,

voor het huis van Juda als een jonge leeuw.

Ik, Ik verscheur en ga;

Ik sleep weg en

5:14
Hos. 2:9
er zal geen redder zijn.

15Ik ga en keer terug naar Mijn woonplaats,

totdat zij zich schuldig weten en Mijn aangezicht zoeken.

In hun benauwdheid zullen zij Mij ernstig zoeken.

6

Israëls boete

61Kom, laten wij terugkeren naar de HEERE,

want Hij heeft verscheurd, maar Hij zal ons genezen;

Hij heeft geslagen, maar Hij zal ons verbinden.

2Na twee dagen zal Hij ons levend maken,

op de derde dag zal Hij ons doen opstaan

en zullen wij voor Zijn aangezicht leven.

3Dan zullen wij kennen,

wij zullen ernaar jagen de HEERE te kennen!

Zijn verschijning staat vast als de dageraad.

Ja, Hij komt naar ons toe als de regen,

als late regen, die het land natmaakt.

4Wat zal Ik u doen, Efraïm?

Wat zal Ik u doen, Juda?

Uw goedertierenheid is als een morgenwolk,

als dauw die vroeg optrekt en weggaat.

5Daarom heb Ik op hen ingehakt door de profeten,

Ik heb hen gedood met de woorden van Mijn mond;

en de oordelen over u zullen voor de dag komen als het licht.

6Want

6:6
Matt. 9:13
12:7
Ik vind vreugde in goedertierenheid en niet in offer,

in kennis van God meer dan in brandoffers!

7Zíj

6:7
Hos. 8:1
hebben echter als Adam het verbond overtreden.

Daar hebben zij trouweloos gehandeld tegenover Mij.

8Gilead is een oord van bedrijvers van onrecht,

het is vol bloedsporen.

9Zoals roversbenden op iemand wachten,

zo is het gezelschap van priesters.

Zij moorden op de weg naar Sichem.

Werkelijk, zij gedragen zich schandelijk.

10In het huis van Israël

zie Ik afschuwelijke dingen:

daar is de hoererij van Efraïm,

Israël heeft zich verontreinigd.

11Ook voor u, Juda, is een oogst weggelegd,

wanneer Ik een omkeer breng in de gevangenschap van Mijn volk.