Herziene Statenvertaling (HSV)
4

De rust die God geeft

41Laten wij er dan beducht voor zijn dat iemand van u ooit schijnt achter te blijven, terwijl de belofte om in Zijn rust binnen te gaan nog van kracht is.4:1 van kracht is - Letterlijk: overgelaten is.

2Want ook aan ons is het Evangelie verkondigd, evenals aan hen. Maar het gepredikte woord bracht hun geen voordeel, omdat het niet met geloof gepaard ging bij hen die het hoorden.

3Wij die tot geloof gekomen zijn, gaan immers de rust binnen, zoals Hij gezegd heeft:

4:3
Ps. 95:11
Daarom heb Ik in Mijn toorn gezworen: Mijn rust zullen zij niet binnengaan! En dat terwijl Zijn werken al sinds de grondlegging van de wereld voltooid zijn.

4Want Hij heeft ergens over de zevende dag als volgt gesproken:

4:4
Gen. 2:2
Ex. 20:11
31:17
En God heeft op de zevende dag van al Zijn werken gerust.

5En op deze plaats opnieuw: Zij zullen Mijn rust niet binnengaan!

6Omdat dus het feit blijft dat sommigen deze rust binnengaan, en dat zij aan wie het Evangelie eerst verkondigd was, niet binnengegaan zijn vanwege hun ongehoorzaamheid,

7bepaalt Hij opnieuw een zekere dag, namelijk heden, wanneer Hij zo lange tijd daarna door David zegt (zoals al eerder gezegd is):

4:7
Ps. 95:7
Hebr. 3:7
Heden, als u Zijn stem hoort, verhard dan uw hart niet.

8Want als Jozua hen al in de rust gebracht had, zou God daarna niet gesproken hebben over een andere dag.

9Er blijft dus nog een sabbatsrust over voor het volk van God,

10want wie Zijn rust binnengegaan is, die heeft zelf ook van zijn werken gerust, zoals God van de Zijne.

11Laten wij ons dan beijveren om die rust binnen te gaan, opdat niemand door het volgen van dit voorbeeld van ongehoorzaamheid ten val zal komen.

12Want het Woord van God is levend en krachtig en scherper

4:12
Pred. 12:11
Jes. 49:2
Efez. 6:17
dan enig tweesnijdend zwaard, en het dringt door tot op de scheiding van ziel en geest, van gewrichten en merg, en het oordeelt de overleggingen en gedachten van het hart.

13

4:13
Ps. 33:13
En er is geen schepsel onzichtbaar voor Hem, maar alles ligt naakt en ontbloot voor de ogen van Hem aan Wie wij rekenschap hebben af te leggen.

Vrijmoedig naderen

14

4:14
Hebr. 3:1
6:20
8:1
9:11
Nu wij dan een grote Hogepriester hebben, Die de hemelen is doorgegaan, namelijk Jezus, de Zoon van God, laten wij aan deze belijdenis vasthouden.

15

4:15
Hebr. 2:18
Want wij hebben geen Hogepriester Die geen medelijden kan hebben met onze zwakheden,
4:15
Filipp. 2:7
maar Een Die in alles op dezelfde wijze als wij is verzocht, maar
4:15
Jes. 53:9
2 Kor. 5:21
1 Petr. 2:22
1 Joh. 3:5
zonder zonde.

16Laten wij dan met vrijmoedigheid naderen

4:16
Rom. 3:25
tot de troon van de genade, opdat wij barmhartigheid verkrijgen en genade vinden om geholpen te worden op het juiste tijdstip.

5

Christus hoger dan Aäron

51Want elke hogepriester die uit de mensen wordt genomen, is ten dienste van mensen aangesteld met het oog op de dingen die bij God te doen zijn, om gaven en offers te brengen vanwege de zonden.

2Hij kan voluit medelijden hebben met de onwetenden en dwalenden, omdat hij ook zelf met zwakheid omvangen is.

3En daarom moet hij,

5:3
Lev. 9:7
16:6
Hebr. 7:26
evenals voor het volk, ook voor zichzelf offeren vanwege de zonden.

4

5:4
2 Kron. 26:16
En niemand neemt die eer voor zichzelf, maar men wordt er door God toe geroepen,
5:4
Ex. 28:1
1 Kron. 23:13
zoals Aäron.

5Zo heeft ook Christus Zichzelf niet de eer gegeven om Hogepriester te worden, maar Hij Die tot Hem heeft gesproken:

5:5
Ps. 2:7
Hand. 13:33
Hebr. 1:5
U bent Mijn Zoon, heden heb Ik U verwekt.

6Zoals Hij ook op een andere plaats zegt:

5:6
Ps. 110:4
Hebr. 7:17
U bent Priester in eeuwigheid, naar de ordening van Melchizedek.

7

5:7
Matt. 26:39
27:46,50
Joh. 17:1
In de dagen dat Hij op aarde was,5:7 dat Hij op aarde was - Letterlijk: in de dagen van Zijn vlees. heeft Hij met luid geroep en onder tranen gebeden en smeekbeden geofferd aan Hem Die Hem uit de dood kon verlossen. En Hij is uit de angst verhoord.

8

5:8
Filipp. 2:6
Hoewel Hij de Zoon was, heeft Hij toch gehoorzaamheid geleerd uit wat Hij heeft geleden.

9En toen Hij volmaakt was geworden, is Hij voor allen die Hem gehoorzamen, een oorzaak van eeuwige zaligheid geworden.

10Door God is Hij Hogepriester genoemd naar de ordening van Melchizedek.

Geestelijke onvolwassenheid

11Over hem hebben wij veel dingen te zeggen, die moeilijk zijn om uit te leggen, omdat u traag geworden bent in het horen.

12

5:12
1 Kor. 3:1,2,3
Want hoewel u, gelet op de tijd, leraars zou moeten zijn, hebt u weer iemand nodig die u onderwijst in de grondbeginselen van de woorden van God. U bent geworden als mensen die melk nodig hebben en niet vast voedsel.

13Ieder immers die van melk leeft, is onervaren in het woord van de gerechtigheid, want hij is een kind.

14Maar voor de volwassenen5:14 volwassenen - Letterlijk: volmaakten. is er het vaste voedsel, voor hen die hun zintuigen door het gebruik ervan geoefend hebben om te kunnen onderscheiden tussen goed en kwaad.

6

61Laten wij daarom het eerste onderwijs met betrekking tot Christus laten rusten, en doorgaan tot de volmaaktheid, zonder opnieuw het fundament te leggen van bekering van dode werken en van geloof in God,

2van de leer van de dopen, van de handoplegging, van de opstanding van de doden en van het eeuwig oordeel.

3En dat zullen wij ook doen,

6:3
Hand. 18:21
1 Kor. 4:19
Jak. 4:15
als God het toestaat.

Waarschuwing tegen afvalligheid

4

6:4
Matt. 12:31
Hebr. 10:26
1 Joh. 5:16
Want het is onmogelijk om hen die eens verlicht zijn geweest, die de hemelse gave geproefd hebben en deelgenoot zijn geworden van de Heilige Geest,

5en die het goede Woord van God geproefd hebben en de krachten van de komende wereld,

6en die daarna afvallig worden, weer opnieuw tot bekering te brengen, omdat zij voor zichzelf de Zoon van God opnieuw kruisigen en openlijk te schande maken.

7Want de aarde die de regen indrinkt, die er dikwijls op valt, en die nuttig gewas voortbrengt voor hen door wie hij ook bewerkt wordt, ontvangt zegen van God.

8Maar de aarde die dorens en distels voortbrengt, is verwerpelijk en de vervloeking nabij, waarvan het einde tot verbranding leidt.

Hoop die opbloeit

9Ook al spreken wij zo, geliefden, wat u betreft zijn wij echter overtuigd van betere dingen, die met de zaligheid samenhangen.

10

6:10
Spr. 14:31
Matt. 10:42
25:40
Mark. 9:41
Joh. 13:20
Want God is niet onrechtvaardig dat Hij uw werk zou vergeten en de liefdevolle inspanning die u Zijn Naam bewezen hebt, doordat u de heiligen gediend hebt en nog dient.

11Maar wij verlangen ernaar dat ieder van u dezelfde inzet toont, tot volle zekerheid van de hoop, tot het einde toe,

12opdat u niet traag wordt, maar navolgers bent van hen die door geloof en geduld de beloften beërven.

De belofte van God aan Abraham

13Want toen God Abraham de belofte deed, zwoer Hij bij Zichzelf, omdat Hij bij niemand die hoger was, kon zweren.

14Hij zei:

6:14
Gen. 12:3
17:4
22:16
Ps. 105:9
Luk. 1:73
Voorzeker, rijk zal Ik u zegenen6:14 rijk zal Ik u zegenen - Letterlijk: zegenende zal Ik u zegenen. en overvloedig zal Ik u in aantal doen toenemen.6:14 overvloedig zal Ik … doen toenemen - Letterlijk: vermenigvuldigende zal Ik u vermenigvuldigen.

15En zo heeft hij de belofte verkregen na daar geduldig op gewacht te hebben.

16Mensen zweren immers bij Iemand die hoger is dan zijzelf, en

6:16
Ex. 22:11
de eed, die hun tot bevestiging dient, is het eind van alle tegenspraak.

17Omdat Hij aan de erfgenamen van de belofte overvloediger de onveranderlijkheid van Zijn raadsbesluit wilde bewijzen, heeft God die bekrachtigd met een eed,

18opdat wij door twee onveranderlijke dingen, waarin het onmogelijk is dat God zou liegen, een sterke troost zouden ontvangen, wij die bij Hem de toevlucht genomen hebben om de hoop die voor ons ligt, vast te houden.

19Deze hoop hebben wij als een anker voor de ziel, dat vast en onwrikbaar is en reikt tot in het binnenste heiligdom, achter het voorhangsel.

20Daar is de Voorloper voor ons binnengegaan, namelijk Jezus, Die naar de ordening van Melchizedek

6:20
Hebr. 3:1
4:14
8:1
9:11
Hogepriester geworden is tot in eeuwigheid.