Herziene Statenvertaling (HSV)
11

Geloofsgetuigen

111Het geloof nu is een vaste grond van de dingen die men hoopt, en een bewijs van de zaken die men niet ziet.

2Hierdoor immers hebben de ouden een goed getuigenis gekregen.

3Door het geloof zien wij in

11:3
Gen. 1:1
Ps. 33:6
Joh. 1:10
Efez. 3:9
Kol. 1:16
dat de wereld tot stand gebracht is door het Woord van God,
11:3
Rom. 4:17
Kol. 1:16
en wel zo dat de dingen die men ziet, niet ontstaan zijn uit wat zichtbaar is.

4Door het geloof

11:4
Gen. 4:4
heeft Abel God een beter offer gebracht dan Kaïn. Daardoor
11:4
Matt. 23:35
kreeg hij getuigenis dat hij rechtvaardig was; dit heeft God met het oog op zijn gaven getuigd. En door dit geloof spreekt hij nog, nadat hij gestorven is.

5Door het geloof werd

11:5
Gen. 5:24
Henoch weggenomen, opdat hij de dood niet zou zien. En hij werd niet gevonden, omdat God hem weggenomen had. Vóór zijn wegneming kreeg hij namelijk het getuigenis dat hij God behaagde.

6Zonder geloof is het echter onmogelijk God te behagen. Want wie tot God komt, moet geloven dat Hij is, en dat Hij beloont wie Hem zoeken.

7Door het geloof heeft

11:7
Gen. 6:13
Noach, toen hij een aanwijzing van God ontvangen had van de dingen die nog niet te zien waren, uit ontzag voor God de ark gebouwd, tot redding van zijn gezin. Daardoor heeft hij de wereld veroordeeld en is hij een erfgenaam geworden van de rechtvaardigheid die overeenkomstig het geloof is.

8Door het geloof is

11:8
Gen. 12:4
Abraham, toen hij geroepen werd, gehoorzaam geweest om weg te gaan naar de plaats die hij tot een erfdeel ontvangen zou. En hij is weggegaan zonder te weten waar hij komen zou.

9Door het geloof is hij een inwoner geweest in het land van de belofte als in een vreemd land en heeft hij in tenten gewoond, met Izak en Jakob, die mede-erfgenamen waren van dezelfde belofte.

10Want hij verwachtte de stad die fundamenten heeft, waarvan God de Ontwerper en Bouwer is.

11Door het geloof heeft ook

11:11
Gen. 17:19
21:2
Sara zelf kracht ontvangen om zwanger te worden11:11 om zwanger te worden - Letterlijk: tot grondlegging van zaad. en een kind te baren,
11:11
Luk. 1:36
ondanks haar hoge ouderdom, omdat zij Hem getrouw heeft geacht Die het beloofd had.

12Daarom zijn er zelfs uit één man en dat uit iemand wiens kracht al gestorven was, zovelen geboren

11:12
Gen. 15:5
22:17
Rom. 4:18
als de sterren van de hemel in menigte en als het zand op het strand van de zee, dat niet te tellen is.

13

11:13
Joh. 8:53
Deze allen zijn in het geloof gestorven. Zij hebben de vervulling van de beloften niet verkregen, maar hebben die vanuit de verte gezien en geloofd en begroet, en zij hebben beleden
11:13
Gen. 23:4
47:9
dat zij vreemdelingen en bijwoners op de aarde waren.

14Want wie zulke dingen zeggen, laten duidelijk blijken dat zij een vaderland zoeken.

15En als zij aan het vaderland gedacht hadden vanwaaruit zij weggegaan waren, zouden zij gelegenheid gehad hebben om terug te keren.

16Maar nu verlangen zij naar een beter, dat is naar een hemels vaderland. Daarom schaamt God Zich niet voor hen

11:16
Ex. 3:6
Matt. 22:32
Hand. 7:32
om hun God genoemd te worden. Want Hij had voor hen een stad gereedgemaakt.

17

11:17
Gen. 22:10
Door het geloof heeft Abraham, toen hij door God op de proef gesteld werd, Izak geofferd. En hij, die de beloften ontvangen had, heeft zijn eniggeborene geofferd.

18Tegen hem was gezegd:

11:18
Gen. 21:12
Rom. 9:7
Gal. 3:29
Dat van Izak11:18 Dat van Izak - Letterlijk: In Izak. zal uw nageslacht genoemd worden. Hij overlegde bij zichzelf dat God bij machte was hem zelfs uit de doden op te wekken.

19En hij kreeg hem als het ware daaruit ook terug.

20

11:20
Gen. 27:28,39
Door het geloof heeft Izak zijn zonen Jakob en Ezau gezegend, met betrekking tot toekomstige dingen.

21

11:21
Gen. 48:15
Door het geloof heeft Jakob bij zijn sterven ieder van de zonen van Jozef gezegend
11:21
Gen. 47:31
en hij boog zich in aanbidding neer, terwijl hij leunde op het uiteinde van zijn staf.

22

11:22
Gen. 50:24
Door het geloof heeft Jozef bij zijn sterven melding gemaakt van de uittocht van de Israëlieten en heeft hij een opdracht gegeven in verband met zijn gebeente.

23

11:23
Ex. 2:2
Hand. 7:20
Door het geloof werd Mozes, toen hij geboren was, drie maanden lang door zijn ouders verborgen, omdat zij zagen dat het een heel bijzonder kind was. En zij waren niet bevreesd voor het bevel van de koning.

24Door het geloof heeft Mozes, toen hij groot geworden was, geweigerd een zoon van de dochter van de farao genoemd te worden.

25

11:25
Ps. 84:11
Hij koos ervoor liever met het volk van God slecht behandeld te worden dan voor een ogenblik het genot van de zonde te hebben.

26Hij beschouwde de smaad van Christus als grotere rijkdom dan de schatten in Egypte, want hij had het loon voor ogen.

27Door het geloof heeft hij Egypte verlaten zonder bevreesd te zijn voor de toorn van de koning. Want hij bleef standvastig, als zag hij de Onzichtbare.

28

11:28
Ex. 12:21
Door het geloof heeft hij het Pascha ingesteld en het besprenkelen met het bloed, opdat de verderver van de eerstgeborenen hen niet zou treffen.

29

11:29
Ex. 14:22
Door het geloof zijn zij door de Rode Zee gegaan als over het droge. Toen de Egyptenaren dat ook probeerden te doen, zijn ze verdronken.

30

11:30
Joz. 6:20
Door het geloof zijn de muren van Jericho gevallen, nadat ze tot zeven dagen toe omringd waren geweest.

31

11:31
Joz. 6:23
Jak. 2:25
Door het geloof is Rachab, de hoer, niet omgekomen met de ongehoorzamen,
11:31
Joz. 2:1
omdat zij de verkenners met vrede had ontvangen.

32En wat zal ik nog meer zeggen? Want de tijd ontbreekt mij om te vertellen over

11:32
Richt. 6:11
Gideon,
11:32
Richt. 4:6
Barak,
11:32
Richt. 13:24
Simson,
11:32
Richt. 11:1
12:7
Jefta,
11:32
1 Sam. 17:45
David en
11:32
1 Sam. 12:20
Samuel en de profeten.

33Zij hebben door het geloof koninkrijken overwonnen, gerechtigheid in praktijk gebracht, beloften verkregen,

11:33
Richt. 14:6
1 Sam. 17:34
Dan. 6:23
muilen van leeuwen gesloten.

34

11:34
Dan. 3:25
Zij hebben de kracht van het vuur geblust, zij zijn aan
11:34
1 Sam. 20:1
1 Kon. 19:3
2 Kon. 6:16
de scherpte van het zwaard ontkomen,
11:34
Job 42:10
Ps. 6:9
Jes. 38:21
zij hebben in zwakheid kracht ontvangen, zij zijn machtig geworden in de oorlog, legers van vreemden hebben zij op de vlucht gejaagd.

35

11:35
1 Kon. 17:23
2 Kon. 4:36
Vrouwen hebben hun doden teruggekregen door opstanding uit de dood.
11:35
Hand. 22:25
Maar anderen zijn gefolterd en namen de aangeboden verlossing niet aan, opdat zij een betere opstanding verkrijgen zouden.

36En weer anderen hebben spot en geselslagen verdragen, ja zelfs

11:36
Jer. 20:2
boeien en gevangenis.

37

11:37
1 Kon. 21:13
Zij zijn gestenigd, in stukken gezaagd, in verzoeking gebracht, met het zwaard ter dood gebracht. Zij hebben rondgelopen
11:37
2 Kon. 1:8
Matt. 3:4
in schapenvachten en geitenvellen. Zij leden gebrek, werden verdrukt en mishandeld.

38De wereld was hen niet waard. Zij dwaalden rond in afgelegen plaatsen en verbleven op bergen, in grotten en in holen in de aarde.

39En deze allen hebben, hoewel zij door het geloof een goed getuigenis van God gekregen hebben, de vervulling van de belofte niet verkregen,

40daar God met het oog op ons iets beters voorzien had, opdat zij zonder ons niet tot de volmaaktheid zouden komen.