Herziene Statenvertaling (HSV)
21

Izak geboren; Ismaël weggestuurd

211De HEERE nu zag om naar Sara

21:1
Gen. 17:19
18:10
zoals Hij gezegd had; de HEERE deed bij Sara zoals Hij gesproken had.

2

21:2
Gal. 4:23
Hebr. 11:11
Sara werd zwanger en baarde Abraham een zoon in zijn ouderdom,
21:2
Gen. 18:10,14
op de vastgestelde tijd die God hem genoemd had.

3Abraham gaf zijn zoon die hem geboren was, die Sara hem gebaard had, de naam Izak.21:3 Izak betekent: hij lacht.

4En Abraham besneed zijn zoon Izak, toen die acht dagen oud was,

21:4
Gen. 17:10
zoals God hem geboden had.

5Abraham was honderd jaar oud, toen zijn zoon Izak hem geboren werd.

6Sara zei: God heeft mij doen lachen; ieder die het hoort, zal met mij meelachen.

7Verder zei zij: Wie zou Abraham hebben durven zeggen: Sara heeft zonen de borst gegeven? Voorzeker, ik heb een zoon gebaard in zijn ouderdom.

8Het kind werd groot en werd van de borst genomen. Op de dag dat Izak van de borst af was, richtte Abraham een grote maaltijd aan.

9En Sara zag dat de zoon die Hagar, de Egyptische, Abraham gebaard had, aan het spotlachen was.

10Toen zei zij tegen Abraham:

21:10
Gal. 4:30
Jaag deze slavin en haar zoon weg, want de zoon van deze slavin zal niet met mijn zoon, met Izak, erven.

11Deze woorden waren volstrekt kwalijk in de ogen van Abraham, vanwege zijn zoon.

12Maar God zei tegen Abraham: Laat deze zaak met betrekking tot de jongen en uw slavin niet kwalijk zijn in uw ogen. Bij alles wat Sara u zegt, luister naar haar stem,

21:12
Rom. 9:7
Hebr. 11:18
want alleen het nageslacht van Izak zal uw nageslacht genoemd worden.

13

21:13
Gen. 16:10
17:20
Maar Ik zal ook de zoon van deze slavin tot een volk maken, omdat hij uw nageslacht is.

14Toen stond Abraham 's morgens vroeg op, nam brood en een zak met water, gaf die aan Hagar en legde die op haar schouder. Hij gaf haar ook het kind en stuurde haar weg. Zij ging op weg en dwaalde rond in de woestijn van Berseba.

15Toen het water uit de zak op was, wierp zij het kind onder een van de struiken.

16Zij ging op een afstand zitten, zo ver als men met een boog kan schieten, want zij zei: Laat ik het kind niet zien sterven. Terwijl zij op een afstand zat, begon ze luid te huilen.21:16 begon ze luid te huilen - Letterlijk: verhief ze haar stem en huilde.

17Toen hoorde God de stem van de jongen en de Engel van God riep tot Hagar vanuit de hemel en zei tegen haar: Wat is er met u, Hagar? Wees niet bevreesd, want God heeft naar de stem van de jongen, die daar ligt, geluisterd.

18Sta op, til de jongen overeind en houd hem met uw hand goed vast,

21:18
Gen. 16:10
17:20
want Ik zal hem tot een groot volk maken.

19God opende toen haar ogen, zodat zij een waterput zag. Zij liep ernaartoe, vulde de zak met water en gaf de jongen te drinken.

20God was met de jongen en hij werd groot. Hij woonde in de woestijn en werd boogschutter.

21Hij woonde in de woestijn Paran en zijn moeder nam een vrouw voor hem uit het land Egypte.

Verbond tussen Abraham en Abimelech

22En het gebeurde in die tijd dat Abimelech, met Pichol, zijn legerbevelhebber, tegen Abraham zei: God is met u bij alles wat u doet.

23Nu dan, zweer mij hier bij God, dat u mij, mijn zoon, of mijn kleinzoon niet

21:23
Gen. 14:23
bedriegen zult. In overeenstemming met de goedertierenheid die ik u bewezen heb, moet u mij en het land, waarin u als vreemdeling verblijft, goedertierenheid bewijzen.

24Abraham zei: Ik zweer het.

25Maar Abraham wees Abimelech eerst terecht over een waterput die de dienaren van Abimelech hem met geweld afgenomen hadden.

26Abimelech zei daarop: Ik weet niet wie dit gedaan heeft; bovendien hebt u het ook zelf niet eerder aan mij verteld, en heb ik er ook zelf niet eerder van gehoord dan vandaag.

27Toen nam Abraham kleinvee en runderen en gaf die aan Abimelech en zij beiden sloten een verbond.

28Maar Abraham zette zeven ooilammeren van het kleinvee apart.

29Toen zei Abimelech tegen Abraham: Wat betekenen die zeven ooilammeren hier, die u apart gezet hebt?

30Hij zei: U moet die zeven ooilammeren uit mijn hand aannemen, zodat het voor mij als bewijs zal dienen dat ik deze put gegraven heb.

31Daarom noemde men die plaats Berseba,21:31 Berseba betekent: ‘put van zeven’ of ‘put van de eed’ (zie ook Gen. 26:33). want zij beiden hebben daar een eed gezworen.

32Zo sloten zij een verbond in Berseba. Daarna stond Abimelech op, met Pichol, zijn legerbevelhebber, en keerden zij terug naar het land van de Filistijnen.

33En Abraham plantte een tamarisk in Berseba,

21:33
Gen. 4:26
en hij riep daar de Naam van de HEERE, de eeuwige God, aan.

34Abraham verbleef vele dagen als vreemdeling in het land van de Filistijnen.