Herziene Statenvertaling (HSV)
14

Veldtocht van Abram

141In de dagen van Amrafel, de koning van Sinear, Arioch, de koning van Ellasar, Kedor-Laomer, de koning van Elam, en Tideal, de koning van de volken, gebeurde het

2dat ze oorlog voerden tegen Bera, de koning van Sodom, tegen Birsa, de koning van Gomorra, tegen Sinab, de koning van Adama, tegen Semeber, de koning van Zeboïm en tegen de koning van Bela, het tegenwoordige Zoar.

3Deze allen waren een verbintenis aangegaan en trokken op naar het Siddimdal, dat is tegenwoordig de Zoutzee.

4Twaalf jaar hadden zij Kedor-Laomer gediend, maar in het dertiende jaar kwamen zij in opstand.

5Daarom kwam Kedor-Laomer in het veertiende jaar met de koningen die bij hem waren; en zij versloegen de

14:5
Gen. 15:20
Refaïeten in Asteroth-Karnaïm, de Zuzieten in Ham, de
14:5
Deut. 2:10,11
Emieten in Sjave-Kiriathaïm,

6en de Horieten in hun bergland Seïr tot aan El-Paran, dat aan de woestijn grenst.

7Daarna keerden zij terug en kwamen in En-Mispat – het tegenwoordige Kades – en zij versloegen allen in heel het gebied van de Amalekieten, en ook de Amorieten die in Hazezon-Thamar woonden.

8Toen trok de koning van Sodom ten strijde met de koning van Gomorra, de koning van Adama, de koning van Zeboïm en de koning van Bela – het tegenwoordige Zoar – en zij stelden zich op voor de strijd tegen hen in het Siddimdal,

9tegen Kedor-Laomer, de koning van Elam, Tideal, de koning van de volken, Amrafel, de koning van Sinear, en Arioch, de koning van Ellasar; vier koningen tegen vijf.

10Het Siddimdal nu was vol asfaltputten; de koningen van Sodom en Gomorra vluchtten en vielen daarin, en de overgeblevenen vluchtten naar het bergland.

11Zij namen al de bezittingen van Sodom en Gomorra en al hun voedsel mee en trokken weg.

12Ook namen zij Lot, de zoon van Abrams broer, en zijn bezittingen mee, en trokken weg; hij woonde namelijk in Sodom.

13Toen kwam er iemand die ontkomen was, en vertelde het aan Abram, de Hebreeër; die woonde bij de

14:13
Gen. 13:18
eiken van de Amoriet Mamre, de broer van Eskol en Aner. Zij waren bondgenoten van Abram.

14Toen Abram hoorde dat zijn broeder als gevangene weggevoerd was, bewapende hij zijn geoefende mannen die in zijn huis geboren waren, driehonderdachttien man, en hij achtervolgde hen tot aan Dan.

15Hij verdeelde zich 's nachts tegen hen in groepen, hij en zijn manschappen, en versloeg hen; en hij achtervolgde hen tot aan Hoba, dat links van Damascus ligt.

16En hij bracht alle bezittingen terug, en ook zijn broeder Lot en zijn bezittingen bracht hij terug, evenals de vrouwen en het volk.

17Toen trok de koning van Sodom hem tegemoet, nadat hij teruggekeerd was van het verslaan van Kedor-Laomer en de koningen die bij hem waren, naar het dal Sjave, dat is het tegenwoordige Koningsdal.

Abram en Melchizedek

18

14:18
Hebr. 7:1,2,3
En Melchizedek, de koning van Salem, bracht brood en wijn; hij was een priester van God, de Allerhoogste.

19En hij zegende hem en zei:

Gezegend zij Abram

door God, de Allerhoogste,

Die hemel en aarde bezit!

20En geloofd zij God, de Allerhoogste,

Die overgeleverd heeft

uw tegenstanders in uw hand!

En Abram gaf hem van alles een tiende deel.

21De koning van Sodom zei tegen Abram: Geef mij de mensen, maar houd de bezittingen voor uzelf.

22Maar Abram zei tegen de koning van Sodom: Ik zweer bij de HEERE,14:22 Ik zweer bij de HEERE - Letterlijk: Ik heb mijn hand opgeheven naar de HEERE. God, de Allerhoogste, Die hemel en aarde bezit,

23dat ik niets, van draad tot schoenriem toe, ja, niets van alles wat van u is, zal nemen, zodat u niet kunt zeggen: Ik heb Abram rijk gemaakt.

24Verre daarvan! Alleen wat de knechten gegeten hebben, en het deel van de mannen die met mij meegegaan zijn, Aner, Eskol en Mamre; laten die hun deel nemen!

15

Belofte aan Abram

151Na deze dingen kwam het woord van de HEERE tot Abram in een visioen: Wees niet bevreesd, Abram,

15:1
Ps. 16:6
18:3
19:12
Ik ben voor u een schild, uw loon zeer groot.

2Toen zei Abram: Heere HEERE, wat zult U mij dan geven, aangezien ik kinderloos heenga en de bezitter van mijn huis deze Eliëzer uit Damascus zal zijn?

3Verder zei Abram: Zie, mij hebt U geen nageslacht gegeven, en zie, iemand die in mijn huis geboren is,15:3 iemand die in mijn huis geboren is - Letterlijk: de zoon van mijn huis. zal mijn erfgenaam zijn.

4Maar zie, het woord van de HEERE kwam tot hem: Deze man zal uw erfgenaam niet zijn, maar iemand die uit uw eigen lichaam voortkomt, die zal uw erfgenaam zijn.

5Toen leidde Hij hem naar buiten en zei: Kijk toch naar de hemel en tel de sterren, als u ze kunt tellen. En Hij zei tegen hem:

15:5
Ex. 32:13
Deut. 10:22
Rom. 4:18
Hebr. 11:12
Zo talrijk zal uw nageslacht zijn.

6

15:6
Rom. 4:3,9,18,22
Gal. 3:6
Jak. 2:23
En hij geloofde in de HEERE, en Die rekende hem dat tot gerechtigheid.

De verbondssluiting

7Verder zei Hij tegen hem: Ik ben de HEERE, Die u uit Ur van de Chaldeeën geleid heeft,

15:7
Ps. 105:11
om u dit land te geven om het in bezit te hebben.

8Hij zei: Heere HEERE, waardoor zal ik weten dat ik het in bezit zal krijgen?

9Hij zei tegen hem: Haal voor Mij een driejarige jonge koe, een driejarige geit, een driejarige ram, een tortelduif en een jonge duif.

10Hij haalde al deze dieren voor Hem, deelde ze doormidden en legde de stukken tegenover elkaar; de vogels deelde hij echter niet.

11Er kwamen roofvogels op de kadavers af, maar Abram joeg die weg.

12En het gebeurde, toen de zon bijna onderging, dat er een diepe slaap op Abram viel. En zie, een grote, schrikwekkende duisternis viel op hem.

13Toen zei God tegen Abram: Weet wel

15:13
Ex. 12:40
Hand. 7:6
Gal. 3:17
dat uw nakomelingen vreemdelingen zullen zijn in een land dat niet van hen is; zij zullen hen dienen en men zal hen vierhonderd jaar onderdrukken.

14Maar ook zal Ik over het volk dat zij zullen dienen, rechtspreken en daarna zullen zij

15:14
Ex. 3:22
11:2
12:35,36
met veel bezittingen wegtrekken.

15

15:15
Gen. 25:7,8
Maar ú zult in vrede tot uw vaderen heengaan; u zult in goede ouderdom begraven worden.

16

15:16
Ex. 12:40
De vierde generatie zal hier terugkeren, want de maat van de ongerechtigheid van de Amorieten is tot nu toe niet vol.

17En het gebeurde dat de zon onderging en het donker werd; en zie, er was een rokende oven en een brandende fakkel, die tussen die stukken doorging.

18Op die dag sloot de HEERE een verbond met Abram, en zei:

15:18
Gen. 12:7
13:15
24:7
26:4
Ex. 32:13
Deut. 1:8
34:4
Aan uw nageslacht heb Ik dit land gegeven, van de rivier van Egypte af tot aan de grote rivier, de rivier de Eufraat:

19de Kenieten, de Kenezieten, de Kadmonieten,

20de Hethieten, de Ferezieten, de Refaïeten,

21de Amorieten, de Kanaänieten, de Girgasieten en de Jebusieten.

16

Hagar en Ismaël

161Maar Sarai, de vrouw van Abram, had hem geen kinderen geschonken. Nu had zij een Egyptische slavin, van wie de naam Hagar was.

2Daarom zei Sarai tegen Abram: Zie toch, de HEERE heeft mijn baarmoeder gesloten, zodat ik geen kinderen kan krijgen. Kom toch bij mijn slavin; misschien zal ik uit haar nageslacht krijgen.16:2 nageslacht krijgen - Letterlijk: gebouwd worden. En Abram luisterde naar de stem van Sarai.

3Toen nam Sarai, de vrouw van Abram, Hagar, de Egyptische, haar slavin, nadat Abram tien jaar in het land Kanaän gewoond had, en gaf haar aan Abram, haar man, als vrouw voor hem.

4Hij kwam bij Hagar en zij werd zwanger. Toen zij nu zag dat zij zwanger geworden was, was haar meesteres in haar ogen verachtelijk.

5Toen zei Sarai tegen Abram: De verantwoordelijkheid voor het onrecht dat mij wordt aangedaan, ligt bij jou. Ik heb jou zelf mijn slavin in je schoot gegeven, maar nu zij ziet dat zij zwanger is geworden, ben ik in haar ogen verachtelijk. Laat de HEERE oordelen tussen mij en jou.

6En Abram zei tegen Sarai: Zie, jouw slavin is in jouw macht. Doe met haar wat goed is in jouw ogen. Toen vernederde Sarai haar, zodat zij bij haar wegvluchtte.

7De Engel van de HEERE vond haar bij een waterbron in de woestijn, bij de bron aan de weg naar Sur.

8En Hij zei: Hagar, slavin van Sarai! Waar komt u vandaan en waar gaat u heen? Zij zei: Ik ben op de vlucht voor mijn meesteres Sarai.

9Toen zei de Engel van de HEERE tegen haar: Keer terug naar uw meesteres, en onderwerp u aan haar gezag.16:9 onderwerp … gezag - Letterlijk: verneder u onder haar handen.

10Verder zei de Engel van de HEERE tegen haar: Ik zal uw nageslacht zeer talrijk maken, zodat het vanwege de menigte niet geteld kan worden.

11Ook zei de Engel van de HEERE tegen haar:

Zie, u bent zwanger;

u zult een zoon baren

en u moet hem de naam Ismaël16:11 Ismaël betekent: God hoort. geven,

omdat de HEERE uw verdrukking gehoord heeft.

12En hij zal zijn

een wilde ezel van een mens;

zijn hand zal tegen allen zijn,

en de hand van allen tegen hem;

en

16:12
Gen. 25:18
hij zal wonen tegenover al zijn broeders.

13En zij gaf de HEERE, Die tot haar sprak, de naam: U bent de God Die naar mij omziet! Want zij zei: Heb ik hier dan Hem gezien Die naar mij omgezien heeft?

14Daarom gaf men die put de naam: de

16:14
Gen. 24:62
25:11
put Lachai-Roï;16:14 Lachai-Roï betekent: de Levende Die naar mij omziet. zie, hij ligt tussen Kades en Bered.

15

16:15
Gal. 4:22
Hagar baarde een zoon bij Abram, en Abram gaf zijn zoon, die Hagar gebaard had, de naam Ismaël.

16Abram was zesentachtig jaar oud, toen Hagar Ismaël bij Abram baarde.