Herziene Statenvertaling (HSV)
28

Het oordeel over de koning van Tyrus

281Het woord van de HEERE kwam tot mij:

2Mensenkind, zeg tegen de vorst van Tyrus: Zo zegt de Heere HEERE: Omdat uw hart hoogmoedig is geworden en u zegt: Ik ben God, ik zit op de zetel van God in het hart van de zeeën – terwijl u

28:2
Jes. 31:3
een mens bent en geen God – geeft u uw hart uit voor het hart van God.

3Zie, u bent wijzer dan Daniël, geen enkel geheim hebben zij voor u verborgen gehouden.

4Door uw wijsheid en door uw inzicht hebt u zich een vermogen verworven en gezorgd voor goud en zilver in uw schatkamers.

5Door uw grote wijsheid in uw handel hebt u uw vermogen vermeerderd en is uw hart hoogmoedig geworden vanwege uw vermogen.

6Daarom, zo zegt de Heere HEERE: Omdat u uw hart uitgeeft voor het hart van God,

7daarom, zie, Ik ga vreemden over u brengen, de

28:7
Jer. 6:23
gewelddadigste van de heidenvolken. Zij zullen hun zwaarden trekken tegen de schoonheid van uw wijsheid en zij zullen uw luister ontheiligen.

8Zij zullen u in het graf doen neerdalen en u zult de dood van een dodelijk gewonde sterven in het hart van de zeeën.

9Zult u werkelijk in de tegenwoordigheid van uw moordenaar blijven zeggen: Ik ben God, terwijl u een mens bent en geen God, en u zich in de macht bevindt van hem die u verslaat?

10U zult de dood van onbesnedenen sterven door de hand van vreemden, want Ík heb gesproken, spreekt de Heere HEERE.

Klaaglied over de koning van Tyrus

11Het woord van de HEERE kwam tot mij:

12Mensenkind, hef een klaaglied aan over de koning van Tyrus, en zeg tegen hem: Zo zegt de Heere HEERE:

U, toonbeeld28:12 toonbeeld - Letterlijk: verzegelaar. van volkomenheid,

vol wijsheid en

28:12
Ezech. 27:3
volmaakt van schoonheid,

13u was in Eden, de hof van God.

Allerlei edelgesteente was uw sieraad:28:13 uw sieraad - Letterlijk: uw bedekking.

robijn, topaas en diamant, turkoois, onyx

en jaspis, saffier, smaragd, beril en goud.

Het werk van uw tamboerijnen en uw fluiten was bij u.

Op de dag dat u geschapen werd, waren ze gereed.

14U was een cherub die zijn vleugels beschermend uitspreidt.

Daarvoor heb Ik u aangesteld.

U was op Gods heilige berg,

u wandelde te midden van vurige stenen.

15Volmaakt was u in uw wegen,

vanaf de dag dat u geschapen werd,

totdat er ongerechtigheid in u gevonden werd.

16Door de overvloed van uw handel

vulde men uw midden met geweld,

en ging u zondigen.

Daarom verbande28:16 verbande - Letterlijk: ontheiligde. Ik u van de berg van God,

en deed Ik u verdwijnen, beschermende cherub,

uit het midden van de vurige stenen.

17Vanwege uw schoonheid werd uw hart hoogmoedig,

u richtte uw wijsheid te gronde vanwege uw luister.

Ik wierp u ter aarde, Ik stelde u voor koningen,

opdat zij op u neer zouden zien.

18Vanwege de overvloed van uw ongerechtigheden door uw oneerlijke handel

ontheiligde u uw heiligdommen.

Daarom deed Ik een vuur uit uw midden oplaaien,

en dat verteerde u.

Ik maakte u tot een hoop as op de grond

voor de ogen van allen die naar u keken.

19Allen onder de volken die u kennen, zijn ontzet over u.

U bent een voorwerp van verschrikking geworden

en u zult niet meer bestaan tot in eeuwigheid.

Het oordeel over Sidon

20Het woord van de HEERE kwam tot mij:

21Mensenkind, richt uw blik op Sidon, en profeteer ertegen.

22Zeg: Zo zegt de Heere HEERE: Zie, Ik zál u, Sidon! Ik zal Mij in uw midden verheerlijken. Dan zullen zij weten dat Ik de HEERE ben, als Ik er strafgerichten voltrek en er geheiligd word.

23Ik zal de pest op de stad afsturen, en bloed op haar straten. De dodelijk gewonden zullen in haar midden vallen door het zwaard, dat van rondom tegen haar is. Dan zullen zij weten dat Ik de HEERE ben.

24Dan zal er voor het huis van Israël geen prikkende doorn of pijnlijke distel meer zijn onder allen die hen omringen en hen verachten. Dan zullen zij weten dat Ik de Heere HEERE ben.

Belofte van herstel voor Israël

25Zo zegt de Heere HEERE: Als Ik het huis van Israël bijeengebracht heb uit de volken waaronder zij verspreid zijn, en Ik door hen voor de ogen van de heidenvolken geheiligd word, dan zullen zij in hun land wonen, dat Ik Mijn dienaar Jakob gegeven heb.

26Zij zullen er onbezorgd wonen, huizen bouwen en wijngaarden

28:26
Jer. 31:5
planten. Ja, zij zullen er onbezorgd wonen, zodra Ik strafgerichten heb voltrokken aan allen die hen verachten onder hen die hen omringen. Dan zullen zij weten dat Ik, de HEERE, hun God ben.