Herziene Statenvertaling (HSV)
26

Het oordeel over Tyrus

261Het gebeurde in het elfde jaar, op de eerste van de maand, dat het woord van de HEERE tot mij kwam:

2Mensenkind, omdat Tyrus van Jeruzalem gezegd heeft: Haha! Ze is verbroken, de poort van de volken! Haar macht is op mij overgegaan. Ik zal vol worden, de stad is verwoest,

3daarom, zo zegt de Heere HEERE: Zie, Ik zál u, Tyrus! Ik zal vele heidenvolken tegen u laten opkomen, zoals de zee zijn golven laat opkomen.

4Die zullen de muren van Tyrus te gronde richten en zijn torens omverhalen. Ja, Ik zal zijn gruis van hem wegvegen en het tot een kale rots maken.

5Het zal een droogplaats voor sleepnetten worden, midden in de zee, want Ík heb het gesproken, spreekt de Heere HEERE. Het zal een buit voor de heidenvolken worden,

6en zijn dochters die op het veld zijn, zullen met het zwaard gedood worden. Dan zullen zij weten dat Ik de HEERE ben.

7Want zo zegt de Heere HEERE: Zie, Ik ga Nebukadrezar, de koning van Babel, de koning der koningen, uit het noorden naar Tyrus brengen, met paarden, strijdwagens en ruiters, en een verzamelde strijdmacht en veel volk.

8Hij zal uw dochters op het veld met het zwaard doden en een schans tegen u maken, een belegeringsdam tegen u opwerpen en schilden tegen u opheffen.

9Het beuken van zijn stormrammen richt hij tegen uw muren, en met zijn houwelen breekt hij uw torens af.

10Vanwege de menigte van zijn paarden, zal hun stof u overdekken. Uw muren zullen beven vanwege het geraas van ruiters, wielen en strijdwagens, wanneer hij door uw poorten zal binnentrekken, zoals men een opengebroken stad binnentrekt.

11Hij zal met de

26:11
Jes. 5:28
Jer. 47:3
hoeven van zijn paarden al uw straten stuktrappen. Uw volk zal hij met het zwaard doden en uw sterke zuilen zullen ter aarde storten.

12Zij zullen uw vermogen roven, uw handelswaren plunderen, uw muren omverhalen en uw begerenswaardige huizen afbreken. Uw stenen, uw hout en uw gruis zullen zij midden in het water werpen.

13Ik zal het

26:13
Jes. 24:7,8
Jer. 7:34
16:9
lawaai van uw liederen doen ophouden en het geluid van uw harpen zal niet meer gehoord worden.

14Ik zal u maken tot een kale rots. U zult een droogplaats voor sleepnetten worden. U zult niet meer herbouwd worden, want Ík, de HEERE, heb gesproken, spreekt de Heere HEERE.

15Zo zegt de Heere HEERE tegen Tyrus: Zullen de kustlanden niet beven bij het geluid van uw val, wanneer de dodelijk gewonde kermt, wanneer in uw midden een slachting wordt aangericht?

16Alle vorsten van de zee zullen van hun tronen afdalen, hun mantels afleggen en hun kleurrijk geborduurde kleding uittrekken. Met verschrikkingen bekleed zullen zij op de grond zitten, elk ogenblik beven en over u ontzet zijn.

17Dan zullen zij over u een

26:17
Openb. 18:9
klaaglied aanheffen en tegen u zeggen:

Hoe bent u uit de zeeën verdwenen,

u, beroemde, dichtbevolkte stad,

die sterk was aan de zee,

zij en haar inwoners,

die schrik voor zich inboezemden

bij allen die om haar heen woonden!

18Nu beven de kustlanden

op de dag van uw val.

Geschrokken zijn de kustlanden, die aan de zee liggen,

vanwege uw ondergang.

19Want zo zegt de Heere HEERE: Wanneer Ik van u een verwoeste stad maak, als steden die niet bewoond worden, wanneer Ik een watervloed op u af laat komen en de grote wateren u zullen bedelven,

20dan zal Ik u laten neerdalen met hen die in de kuil neerdalen, naar het volk van oude tijden af. Ik zal u laten verblijven in de onderste plaatsen van de aarde, bij hen die in de kuil zijn neergedaald, in de verwoeste plaatsen van weleer, zodat u niet bewoond wordt. En Ik zal het sieraad in het land van de levenden herstellen.

21Ik zal van u een voorwerp van verschrikking maken en u zult niet meer bestaan. Wanneer u gezocht wordt, zult u voor eeuwig niet meer gevonden worden, spreekt de Heere HEERE.

27

Klaaglied over Tyrus

271Het woord van de HEERE kwam tot mij:

2En u, mensenkind, hef een klaaglied aan over Tyrus,

3en zeg tegen Tyrus, dat zetelt bij de toegangen naar de zee, dat met de volken handeldrijft in veel kustlanden: Zo zegt de Heere HEERE:

Tyrus, ú hebt gezegd:

Ik ben

27:3
Ezech. 28:12
volmaakt in schoonheid.

4Uw grenzen liggen in het hart van de zeeën.

Zij die u bouwden, maakten uw schoonheid volkomen.

5Van cipressen uit Senir bouwden zij al uw scheepsvloeren,

ceders uit Libanon namen zij om masten voor u te maken.

6Van

27:6
Jes. 2:13
eiken van Basan maakten zij uw roeiriemen,

uw planken maakten zij van ivoor,

ingelegd in cipressenhout,

uit de kustlanden van de Kittiërs.

7Uw zeildoek was van kleurrijk geborduurd fijn linnen uit Egypte,

om als banier voor u te dienen.

Uw dektent was blauwpurper en roodpurper

uit de kustlanden van Elisa.

8Als roeiers had u de inwoners van Sidon en Arvad.

Uw wijzen, Tyrus, die in u waren, díe waren uw matrozen.

9De oudsten van Gebal en zijn wijzen waren bij u.

Zij dichtten de lekken in uw schepen.

Alle zeeschepen en hun zeelieden kwamen bij u

om handel met u te drijven.

10Perzen, Lydiërs en Puteeërs dienden in uw leger als uw strijdbare mannen.

Schild en helm hingen zij bij u op. Díe vormden uw sieraad.

11Arvadieten en Chelekieten waren rondom op uw muren,

en Gammadieten waren op uw torens.

Hun schilden hingen zij rondom aan uw muren.

Díe maakten uw schoonheid volkomen.

12Tarsis deed zaken met u vanwege de overvloed aan allerlei bezittingen: voor zilver, ijzer, tin en lood verhandelden zij uw waren.

13Javan, Tubal en Mesech, díe waren uw handelaars. Zij leverden u slaven27:13 slaven - Letterlijk: mensenzielen. en koperen voorwerpen als handelswaar.

14Uit Beth-Togarma leverde men werkpaarden, rijpaarden en muildieren voor uw waren.

15De Dedanieten dreven handel voor u. Veel kustlanden verkochten uw handelswaar.27:15 uw handelswaar - Letterlijk: de handel van uw hand. Ivoren slagtanden en ebbenhout gaven zij u als schatting terug.

16Syrië deed zaken met u vanwege het vele werk dat u leverde. Smaragden, roodpurper, en kleurrijk geborduurd werk, fijn linnen, koraal en robijnen leverden zij voor uw waren.

17Juda en het land Israël, díe waren uw handelaars in tarwe van Minnit, fijn meel, honing, olie en balsem, die zij als handelswaar aan u leverden.

18Damascus deed zaken met u vanwege het vele werk dat u leverde, vanwege de veelheid van allerlei bezittingen: wijn uit Chelbon en witte wol.

19Vedan en Javan leverden u handelswaar uit Uzal. Smeedijzer, kassia en kalmoes behoorden tot uw handelswaar.

20Dedan was uw handelaar in zadelkleden voor het paardrijden.

21Arabië en alle vorsten van Kedar, die deden zaken met u27:21 met u - Letterlijk: met uw hand. in lammeren, rammen en bokken. Daarin deden zij zaken met u.

22De handelaars van Sjeba en Raëma, díe waren uw handelaars in de allerbeste specerijen. Allerlei edelstenen en goud leverden zij u als uw waren.

23Haran, Kanne en Eden, de handelaars van Sjeba, Assur en Kilmad dreven handel met u.

24Zij waren op uw markten uw handelaars in pronkgewaden, in blauwpurperen mantels, voorzien van kleurrijk borduurwerk, in kleden van tweekleurige stof en in stevig gevlochten touwen.

25De schepen van Tarsis vervoerden uw handelswaar voor u.

Zo lag u vol en zeer zwaar bevracht

in het hart van de zeeën.

26Uw roeiers hebben u gebracht

op grote wateren,

de

27:26
Ezech. 17:10
oostenwind heeft u gebroken

in het hart van de zeeën.

27

27:27
Openb. 18:9
Uw bezittingen, uw waren, uw handelswaar, uw zeelieden, uw matrozen, zij die de lekken in uw schepen dichtten, zij die handel met u dreven, al uw strijdbare mannen die bij u waren, samen met heel uw menigte, die in uw midden is, zullen vallen in het hart van de zeeën op de dag van uw val.

28Voor het geluid van het geschreeuw van uw matrozen

27:28
Ezech. 26:10,15
beven de opgezweepte golven.27:28 de opgezweepte golven - Of: weidegronden.

29Allen die roeiriemen vastgrijpen,

dalen af uit hun schepen.

Zeelieden, alle matrozen van de zee:

zij staan aan land.

30Zij laten hun stem over u horen,

bitter schreeuwen zij,

stof werpen zij op hun hoofd,

zij wentelen zich in de as.

31Vanwege u scheren zij zich

27:31
Jer. 48:37
helemaal kaal

en omgorden zij zich met rouwgewaden.

Zij bewenen u, bitter van ziel,27:31 bitter van ziel - Letterlijk: met bitterheid van ziel.

met een bittere rouwklacht.

32Jammerend zullen zij een klaaglied over u aanheffen

en een weeklacht over u zingen:

Wie was als Tyrus, als de verwoeste,

in het midden van de zee?

33Toen uw waren van overzee kwamen,

verzadigde u veel volken.

Met uw vele bezittingen en uw handelswaar

maakte u de koningen van de aarde rijk.

34Nu ligt u in de waterdiepten,

gebroken door de zeeën;

uw handelswaar en heel uw menigte

zijn uit uw midden weggevallen.

35Alle bewoners van de kustlanden zijn ontzet over u,

en hun koningen rijzen de haren te berge,

hun gezichten staan verwrongen.

36Zij die zaken doen onder de volken,

sissen van afschuw over u.

U bent een

27:36
Ezech. 26:21
voorwerp van verschrikking geworden,

en u zult niet meer bestaan tot in eeuwigheid.

28

Het oordeel over de koning van Tyrus

281Het woord van de HEERE kwam tot mij:

2Mensenkind, zeg tegen de vorst van Tyrus: Zo zegt de Heere HEERE: Omdat uw hart hoogmoedig is geworden en u zegt: Ik ben God, ik zit op de zetel van God in het hart van de zeeën – terwijl u

28:2
Jes. 31:3
een mens bent en geen God – geeft u uw hart uit voor het hart van God.

3Zie, u bent wijzer dan Daniël, geen enkel geheim hebben zij voor u verborgen gehouden.

4Door uw wijsheid en door uw inzicht hebt u zich een vermogen verworven en gezorgd voor goud en zilver in uw schatkamers.

5Door uw grote wijsheid in uw handel hebt u uw vermogen vermeerderd en is uw hart hoogmoedig geworden vanwege uw vermogen.

6Daarom, zo zegt de Heere HEERE: Omdat u uw hart uitgeeft voor het hart van God,

7daarom, zie, Ik ga vreemden over u brengen, de

28:7
Jer. 6:23
gewelddadigste van de heidenvolken. Zij zullen hun zwaarden trekken tegen de schoonheid van uw wijsheid en zij zullen uw luister ontheiligen.

8Zij zullen u in het graf doen neerdalen en u zult de dood van een dodelijk gewonde sterven in het hart van de zeeën.

9Zult u werkelijk in de tegenwoordigheid van uw moordenaar blijven zeggen: Ik ben God, terwijl u een mens bent en geen God, en u zich in de macht bevindt van hem die u verslaat?

10U zult de dood van onbesnedenen sterven door de hand van vreemden, want Ík heb gesproken, spreekt de Heere HEERE.

Klaaglied over de koning van Tyrus

11Het woord van de HEERE kwam tot mij:

12Mensenkind, hef een klaaglied aan over de koning van Tyrus, en zeg tegen hem: Zo zegt de Heere HEERE:

U, toonbeeld28:12 toonbeeld - Letterlijk: verzegelaar. van volkomenheid,

vol wijsheid en

28:12
Ezech. 27:3
volmaakt van schoonheid,

13u was in Eden, de hof van God.

Allerlei edelgesteente was uw sieraad:28:13 uw sieraad - Letterlijk: uw bedekking.

robijn, topaas en diamant, turkoois, onyx

en jaspis, saffier, smaragd, beril en goud.

Het werk van uw tamboerijnen en uw fluiten was bij u.

Op de dag dat u geschapen werd, waren ze gereed.

14U was een cherub die zijn vleugels beschermend uitspreidt.

Daarvoor heb Ik u aangesteld.

U was op Gods heilige berg,

u wandelde te midden van vurige stenen.

15Volmaakt was u in uw wegen,

vanaf de dag dat u geschapen werd,

totdat er ongerechtigheid in u gevonden werd.

16Door de overvloed van uw handel

vulde men uw midden met geweld,

en ging u zondigen.

Daarom verbande28:16 verbande - Letterlijk: ontheiligde. Ik u van de berg van God,

en deed Ik u verdwijnen, beschermende cherub,

uit het midden van de vurige stenen.

17Vanwege uw schoonheid werd uw hart hoogmoedig,

u richtte uw wijsheid te gronde vanwege uw luister.

Ik wierp u ter aarde, Ik stelde u voor koningen,

opdat zij op u neer zouden zien.

18Vanwege de overvloed van uw ongerechtigheden door uw oneerlijke handel

ontheiligde u uw heiligdommen.

Daarom deed Ik een vuur uit uw midden oplaaien,

en dat verteerde u.

Ik maakte u tot een hoop as op de grond

voor de ogen van allen die naar u keken.

19Allen onder de volken die u kennen, zijn ontzet over u.

U bent een voorwerp van verschrikking geworden

en u zult niet meer bestaan tot in eeuwigheid.

Het oordeel over Sidon

20Het woord van de HEERE kwam tot mij:

21Mensenkind, richt uw blik op Sidon, en profeteer ertegen.

22Zeg: Zo zegt de Heere HEERE: Zie, Ik zál u, Sidon! Ik zal Mij in uw midden verheerlijken. Dan zullen zij weten dat Ik de HEERE ben, als Ik er strafgerichten voltrek en er geheiligd word.

23Ik zal de pest op de stad afsturen, en bloed op haar straten. De dodelijk gewonden zullen in haar midden vallen door het zwaard, dat van rondom tegen haar is. Dan zullen zij weten dat Ik de HEERE ben.

24Dan zal er voor het huis van Israël geen prikkende doorn of pijnlijke distel meer zijn onder allen die hen omringen en hen verachten. Dan zullen zij weten dat Ik de Heere HEERE ben.

Belofte van herstel voor Israël

25Zo zegt de Heere HEERE: Als Ik het huis van Israël bijeengebracht heb uit de volken waaronder zij verspreid zijn, en Ik door hen voor de ogen van de heidenvolken geheiligd word, dan zullen zij in hun land wonen, dat Ik Mijn dienaar Jakob gegeven heb.

26Zij zullen er onbezorgd wonen, huizen bouwen en wijngaarden

28:26
Jer. 31:5
planten. Ja, zij zullen er onbezorgd wonen, zodra Ik strafgerichten heb voltrokken aan allen die hen verachten onder hen die hen omringen. Dan zullen zij weten dat Ik, de HEERE, hun God ben.