Herziene Statenvertaling (HSV)
1

Het visioen van de vier levende wezens

11In het dertigste jaar, in de vierde maand, op de vijfde van de maand, toen ik te midden van de ballingen aan de rivier

1:1
Ps. 137:1
de Kebar was, gebeurde het dat de hemel geopend werd en ik visioenen van God kreeg te zien.

2Op de vijfde van de maand – het was het vijfde jaar van de ballingschap van koning Jojachin –

3kwam het woord van de HEERE uitdrukkelijk tot Ezechiël, de zoon van Buzi, de priester, in het land van de Chaldeeën bij de rivier de Kebar, en de hand van de HEERE was daar op hem.

4Toen zag ik, en zie, een stormwind kwam uit het noorden, een grote wolk, flitsend vuur en een lichtglans eromheen. En uit het midden ervan kwam iets als de schittering van edelmetaal, uit het midden van het vuur.

5Uit het midden daarvan kwam een gedaante van vier levende wezens. Dit was hun uiterlijk: zij hadden de gedaante van een mens.

6

1:6
Ezech. 10:14
Ieder afzonderlijk had vier gezichten en ieder afzonderlijk van hen had vier vleugels.

7Hun voeten waren rechte voeten en hun voetzolen waren als de voetzolen van een kalf, glinsterend als de schittering van gepolijst koper.

8Aan hun vier zijden, onder hun vleugels, waren

1:8
Ezech. 10:8
mensenhanden. Wat betreft hun gezichten en hun vleugels gold van alle vier:

9Hun vleugels raakten elkaar. Zij draaiden zich niet om wanneer zij gingen, zij gingen ieder recht voor zich uit.

10Hun gezicht

1:10
Ezech. 10:14
Openb. 4:7
leek op het gezicht van een mens, bij alle vier van rechts op de kop van een leeuw, bij alle vier van links op de kop van een rund, en alle vier hadden zij de kop van een arend.

11Hun gezichten en hun vleugels waren naar boven uitgestrekt. Ieder had twee vleugels die elkaar raakten, en ieder had twee vleugels die hun lichaam bedekten.

12Zij gingen ieder recht voor zich uit. Waar de Geest heen wilde gaan, daarheen gingen zij. Zij draaiden zich niet om wanneer zij gingen.

13Wat de gedaante van de levende wezens betreft: hun uiterlijk was als brandende kolen in het vuur, als het uiterlijk van fakkels. Dat vuur ging heen en weer tussen de levende wezens. Het vuur had lichtglans en uit het vuur schoot een bliksem.

14En de levende wezens schoten heen en weer als een bliksemschicht.1:14 als een bliksemschicht - Letterlijk: zoals het uiterlijk van een bliksemschicht.

15Toen ik die levende wezens zag, zie, er was een wiel op de grond naast die levende wezens, bij alle vier aan de voorkant ervan.

16

1:16
Ezech. 10:9,10
Het uiterlijk van de wielen en hoe zij gemaakt waren, was als de schittering van een turkoois. Alle vier hadden dezelfde gedaante: hun uiterlijk en hun bouw waren zo, alsof er een wiel midden in een ander wiel zat.

17Wanneer zij gingen, konden zij naar vier zijden gaan. Zij draaiden zich niet om wanneer zij gingen.

18Wat hun velgen betreft: die waren hoog en die waren vreeswekkend. Verder zaten

1:18
Ezech. 10:12
hun velgen rondom vol ogen, bij alle vier.

19

1:19
Ezech. 10:16
Wanneer de levende wezens gingen, gingen die wielen naast hen mee, en wanneer de levende wezens werden opgeheven van de aarde, werden ook de wielen opgeheven.

20Waar de Geest heen wilde gaan, daarheen gingen zij, zij gingen waar de Geest heen wilde gaan. De wielen werden tegelijk met hen opgeheven, want de Geest van de levende wezens was in die wielen.

21Wanneer zij gingen, gingen die ook. Wanneer zij stilstonden, stonden die ook stil. Wanneer zij van de aarde werden opgeheven, werden de wielen tegelijk met hen opgeheven, want de Geest van de levende wezens was in die wielen.

22En boven de hoofden van de levende wezens was iets wat leek op een gewelf, als de schittering van ontzagwekkend ijskristal, vanboven over hun hoofden uitgespannen.

23Onder het gewelf stonden hun vleugels recht naar elkaar toe. Ieder had er twee die hun lichamen vanvoren bedekten, en ieder had er twee die hun lichamen vanachteren bedekten.

24Ik hoorde, toen zij gingen, het geruis van hun vleugels. Het klonk als het bruisen van machtige wateren, als de stem van de Almachtige, als het geluid van een gedruis, als het geluid van een leger. Als zij stilstonden, lieten zij hun vleugels hangen.

25Toen kwam er een stem van boven het gewelf dat boven hun hoofden was. Als zij stilstonden, lieten zij hun vleugels hangen.

26En boven het gewelf dat boven hun hoofden was, was iets met het uiterlijk van een saffiersteen, iets wat leek op een troon. En daarboven, op wat op een troon leek, was iets wat leek op1:26 iets wat leek op - Letterlijk: wat leek op zoals het uiterlijk van. een mens.

27Toen zag ik iets als de schittering van edelmetaal, rondom vanbinnen als het uiterlijk van vuur. Vanaf datgene wat eruitzag als Zijn heupen naar boven, en vanaf datgene wat eruitzag als Zijn heupen naar beneden, zag ik iets als het uiterlijk van vuur met een lichtglans eromheen.

28Zoals het uiterlijk van de regenboog, die in de wolken verschijnt op de dag van de regen, zo was het uiterlijk van de lichtglans rondom. Het was de verschijning van de gedaante van de heerlijkheid van de HEERE.

1:28
Dan. 10:9
Toen ik dat zag, wierp ik mij met mijn gezicht ter aarde, en ik hoorde de stem van Iemand Die sprak.

2

De roeping van Ezechiël

21Hij zei tegen mij: Mensenkind, ga op uw voeten staan, en Ik zal met u spreken.

2Terwijl Hij tot mij sprak,

2:2
Ezech. 3:24
Dan. 10:10
kwam de Geest in mij. Hij deed mij op mijn voeten staan en ik luisterde naar Hem Die tot mij sprak.

3Hij zei tegen mij: Mensenkind, Ik zend u naar de Israëlieten, naar die opstandige volken, die tegen Mij in opstand zijn gekomen.

2:3
Jer. 3:25
Zij en hun vaderen hebben tot op deze zelfde dag tegen Mij overtreden.

4En deze kinderen zijn schaamteloos2:4 schaamteloos - Letterlijk: hard van gezicht. en hardleers.2:4 hardleers - Letterlijk: sterk van hart; zie ook Ezech. 3:7. Ik zend u naar hen toe. U moet tegen hen zeggen: Zo zegt de Heere HEERE.

5En zij, of zij luisteren of dat nalaten – zij zijn immers een opstandig huis –

2:5
Ezech. 33:33
zij zullen weten dat er een profeet in hun midden geweest is.

6Maar u, mensenkind,

2:6
Jer. 1:8,17
Luk. 12:4
wees niet bevreesd voor hen, wees niet bevreesd voor hun woorden, hoewel er prikkels en dorens bij u zijn en u bij schorpioenen verblijft. Wees niet bevreesd voor hun woorden
2:6
Ezech. 3:9
1 Petr. 3:14
en wees niet ontsteld voor hun blik, want zij zijn een opstandig huis!

7Maar u moet Mijn woorden tot hen spreken, of zij luisteren of dat nalaten, want zij zijn opstandig!

8Maar u, mensenkind, luister naar wat Ik tot u spreek. Wees niet opstandig, zoals dit opstandige huis. Doe uw mond open

2:8
Openb. 10:9
en eet wat Ik u geef.

9Toen zag ik, en zie, er was een hand naar mij uitgestoken. En zie, daarin was een boekrol.

10En Hij spreidde die voor mijn gezicht uit: hij was vanvoren en vanachteren beschreven. Er waren klaagliederen, zuchten en weeklachten op geschreven.

3

Ezechiël eet de boekrol op

31Daarna zei Hij tegen mij: Mensenkind,

3:1
Jer. 15:16
Ezech. 2:8
Openb. 10:9
eet wat u aantreft. Eet deze rol op, ga, spreek tot het huis van Israël.

2Toen deed ik mijn mond open en Hij gaf mij die rol te eten.

3Hij zei tegen mij: Mensenkind, geef uw buik te eten, vul uw binnenste met deze rol, die Ik u geef. Toen at ik

3:3
Ps. 19:11
119:103
Openb. 10:10
en hij werd in mijn mond als honing zo zoet.

4Toen zei Hij tegen mij: Mensenkind,

3:4
Jer. 1:17
ga, begeef u naar het huis van Israël en spreek tot hen met Mijn woorden.

5Want u wordt niet gezonden naar een volk met een onbegrijpelijke taal en een moeilijke spraak,3:5 met … spraak - Letterlijk: diep van lip en zwaar van tong; zie ook vers 6. maar naar het huis van Israël,

6niet naar veel volken met een onbegrijpelijke taal en een moeilijke spraak, van wie u de woorden niet kunt verstaan. Als Ik u naar hen gezonden zou hebben, zouden die geluisterd hebben!

7Maar het huis van Israël wil naar u niet luisteren, omdat zij naar Mij niet willen luisteren, want heel het huis van Israël heeft een hard voorhoofd en zij zijn hardleers.3:7 hardleers - Letterlijk: sterk van hart; zie ook Ezech. 2:4.

8

3:8
Jer. 1:18
Micha 3:8
Zie, Ik zal uw gezicht even hard maken als hun gezicht, en uw voorhoofd even hard als hun voorhoofd.

9Uw voorhoofd zal Ik maken als diamant, harder dan

3:9
Jer. 5:3
steen.
3:9
Jer. 1:8,17
Ezech. 2:6
1 Petr. 3:14
Wees niet bevreesd voor hen en wees niet ontsteld voor hun blik, want zij zijn een opstandig huis!

10Verder zei Hij tegen mij: Mensenkind, al Mijn woorden die Ik tot u spreek, neem ze op in uw hart en luister ernaar met uw oren.

11Ga, begeef u naar de ballingen, naar uw volksgenoten en,

3:11
Ezech. 2:5,7
of zij luisteren, of dat nalaten, spreek tot hen en zeg tegen hen: Zo zegt de Heere HEERE!

12

3:12
Ezech. 8:3
Toen hief de Geest mij op en ik hoorde achter mij een geluid van een groot gedreun: Geloofd zij de heerlijkheid van de HEERE vanuit Zijn plaats!

13En ik hoorde het geluid van de vleugels van de levende wezens die elkaar raakten, het geluid van de wielen vlak bij hen en het geluid van een groot gedreun.

14Toen hief de Geest mij op en voerde mij weg en ik ging weg, bitter bedroefd en hevig ontdaan,3:14 bitter … ontdaan - Letterlijk: bitter door de woede van mijn geest. en de hand van de HEERE was zwaar op mij.

15Zo kwam ik bij de ballingen van Tel-Abib, die bij de rivier de Kebar woonden. Ik verbleef waar zij woonden. Ik verbleef daar ontzet in hun midden,

3:15
Job 2:13
zeven dagen.

Ezechiël tot wachter over het huis van Israël aangesteld

16Het gebeurde na verloop van zeven dagen dat het woord van de HEERE tot mij kwam:

17

3:17
Jes. 62:6
Ezech. 33:7
1 Tim. 3:1
Mensenkind, Ik heb u aangesteld tot wachter over het huis van Israël. Wanneer u uit Mijn mond een woord hoort, moet u hen namens Mij waarschuwen.

18

3:18
Ezech. 33:8
Als Ik tegen de goddeloze zeg: U zult zeker sterven, en u hebt hem niet gewaarschuwd en u hebt niet gesproken om de goddeloze voor zijn goddeloze weg te waarschuwen om hem in het leven te behouden: die goddeloze zal in zijn ongerechtigheid sterven, maar Ik zal zijn bloed van uw hand eisen.

19Maar u, als u de goddeloze waarschuwt en hij zich niet van zijn goddeloosheid en van zijn goddeloze weg bekeert, zal hij in zijn ongerechtigheid sterven, maar u hebt uw leven gered.

20

3:20
Ezech. 18:24
33:12,13
En als een rechtvaardige zich van zijn gerechtigheid afwendt en onrecht begaat en Ik een struikelblok voor hem leg, zal híj sterven. Omdat u hem niet gewaarschuwd hebt, zal hij in zijn zonde sterven. Zijn rechtvaardige daden die hij gedaan heeft, zullen niet meer in herinnering gebracht worden, maar zijn bloed zal Ik van uw hand eisen.

21Maar u, als u de rechtvaardige waarschuwt, opdat de rechtvaardige niet zondigt, en hij inderdaad niet zondigt, zal hij zeker in leven blijven omdat hij gewaarschuwd is, en hebt ú uw leven gered.

De HEERE verschijnt opnieuw

22De hand van de HEERE was daar op mij en Hij zei tegen mij: Sta op, vertrek naar de vallei en daar zal Ik met u spreken.

23Ik stond op en vertrok naar de vallei, en zie, daar stond de heerlijkheid van de HEERE,

3:23
Ezech. 1:3
zoals de heerlijkheid die ik gezien had bij de rivier de Kebar. En ik wierp mij met mijn gezicht ter aarde.

24

3:24
Ezech. 2:2
Toen kwam de Geest in mij en deed mij op mijn voeten staan. Hij sprak met mij en zei tegen mij: Ga naar binnen, sluit u op binnen in uw huis.

25En wat u betreft, mensenkind, zie, zij zouden touwen om u heen slaan en u daarmee binden. Daarom moet u zich niet in hun midden begeven.

26Uw tong zal Ik aan uw gehemelte doen kleven, zodat u stom wordt en u voor hen niet kunt zijn als iemand die bestraft,

3:26
Ezech. 2:5
want zij zijn een opstandig huis!

27Maar als Ik met u spreek, zal Ik uw mond openen en zult u tegen hen zeggen: Zo zegt de Heere HEERE:

3:27
Ezech. 2:5,7
Wie luistert, laat hij luisteren. Wie dat nalaat, laat die het maar nalaten, want zij zijn een opstandig huis!