Herziene Statenvertaling (HSV)
6

Bevelen van de HEERE aan Mozes

61Toen sprak God tot Mozes en zei tegen hem: Ik ben de HEERE.

2Ik ben aan Abraham, Izak en Jakob verschenen als God de Almachtige, maar met Mijn Naam HEERE ben Ik hun niet bekend geweest.

3Ook heb Ik Mijn verbond met hen gesloten om hun het land Kanaän te geven, het land van hun vreemdelingschap, waarin zij als vreemdeling verbleven.

4Bovendien heb Ik Zelf het gekerm gehoord van de Isra√ęlieten, die de Egyptenaren voor zich laten werken, en Ik heb aan Mijn verbond gedacht.

5Zeg daarom tegen de Isra√ęlieten: Ik ben de HEERE. Ik zal u uitleiden van onder de dwangarbeid van de Egyptenaren. Ik zal u redden uit hun slavernij en u verlossen door een uitgestrekte arm en door zware strafgerichten.

6Ik zal u tot Mijn volk aannemen en Ik zal u tot een God zijn. Dan zult u weten dat Ik de HEERE, uw God, ben, Die u uitleidt van onder de dwangarbeid van de Egyptenaren.

7Ik zal u brengen in het land waarvoor Ik Mijn hand opgeheven heb, dat Ik het aan Abraham, Izak en Jakob geven zou. Ik zal het u in erfelijk bezit geven, Ik, de HEERE.

8Zo sprak Mozes tot de Isra√ęlieten, maar zij luisterden niet naar Mozes door hun moedeloosheid6:8 moedeloosheid - Letterlijk: tekort aan geest. en de harde slavenarbeid.

9Verder sprak de HEERE tot Mozes:

10Ga en spreek tot de farao, de koning van Egypte, dat hij de Isra√ęlieten uit zijn land moet laten gaan.

11Maar Mozes sprak voor het aangezicht van de HEERE: Zie, de Isra√ęlieten hebben niet naar mij geluisterd; hoe zou de farao dan wel naar mij luisteren?

6:11
Vers
29
Ex. 4:10
Bovendien ben ik niet welbespraakt.6:11 niet welbespraakt - Letterlijk: onbesneden van lippen; zie ook vers 29.

12De HEERE sprak echter tot Mozes en tot A√§ron en gebood hun naar de Isra√ęlieten en naar de farao, de koning van Egypte, te gaan, om de Isra√ęlieten uit het land Egypte te leiden.

Geslachtsregister van Mozes en Aäron

13Dit zijn hun familiehoofden:

6:13
Gen. 46:9
Num. 26:5
1 Kron. 5:3
de zonen van Ruben, de eerstgeborene van Isra√ęl, zijn Hanoch en Pallu, Hezron en Charmi. Dit zijn de geslachten van Ruben.

14

6:14
Gen. 46:10
Num. 26:12
1 Kron. 4:24
De zonen van Simeon: Jemuel, Jamin, Ohad, Jachin, Zohar en Saul, de zoon van een Kanaänitische vrouw. Dit zijn de geslachten van Simeon.

15

6:15
Gen. 46:11
Num. 3:17
26:57
1 Kron. 6:1,16
23:6
Dit zijn de namen van de zonen van Levi, met hun afstammelingen: Gerson, Kahath en Merari. De levensjaren van Levi waren honderdzevenendertig jaar.

16

6:16
1 Kron. 6:17
23:7
De zonen van Gerson: Libni en Sime√Į, ingedeeld naar hun geslachten.

17

6:17
1 Kron. 6:18
23:12
De zonen van Kahath: Amram, Jizhar, Hebron en Uzzi√ęl. De levensjaren van Kahath waren honderddrie√ęndertig jaar.

18

6:18
1 Kron. 6:19
23:21
De zonen van Merari: Maheli en Musi. Dit zijn de geslachten van Levi, met hun afstammelingen.

19

6:19
Ex. 2:1
Num. 26:59
Amram nam Jochebed, zijn tante, voor zichzelf tot vrouw, en zij baarde hem Aäron en Mozes. De levensjaren van Amram waren honderdzevenendertig jaar.

20De zonen van Jizhar: Korach, Nefeg en Zichri.

21De zonen van Uzzi√ęl: Misa√ęl, Elzafan en Sithri.

22

6:22
Num. 3:2
26:60
Aäron nam Eliseba, dochter van Amminadab en zuster van Nahesson, voor zichzelf tot vrouw.
6:22
1 Kron. 6:3
24:1
Zij baarde hem Nadab en Abihu, Eleazar en Ithamar.

23De zonen van Korach waren: Assir, Elkana en Abiasaf. Dit zijn de geslachten van de Korachieten.

24Eleazar, de zoon van A√§ron, nam een van de dochters van Puti√ęl voor zichzelf tot vrouw, en zij baarde hem Pinehas. Dit zijn de familiehoofden van de Levieten, naar hun geslachten.

25Deze A√§ron en Mozes zijn het tegen wie de HEERE zei: Leid de Isra√ęlieten uit het land Egypte, ingedeeld naar hun legereenheden.

26Zij zijn het die tot de farao, de koning van Egypte, spraken om de Isra√ęlieten uit Egypte te leiden. Deze Mozes en A√§ron zijn het.

Wonderen

27Het gebeurde op de dag dat de HEERE tot Mozes sprak in het land Egypte,

28dat de HEERE tot Mozes sprak: Ik ben de HEERE. Spreek tot de farao, de koning van Egypte, alles wat Ik tot u spreek.

29Toen zei Mozes voor het aangezicht van de HEERE: Zie,

6:29
Vers
11
Ex. 4:10
ik ben niet welbespraakt. Waarom zou de farao dan naar mij luisteren?