Herziene Statenvertaling (HSV)
21

Bijzondere wetten

211Dit zijn de bepalingen die u hun moet voorhouden.

2Wanneer u

21:2
Deut. 15:12
Jer. 34:14
een Hebreeuwse slaaf koopt, moet hij zes jaar dienen, maar in het zevende mag hij zonder te betalen als vrij man vertrekken.

3Als hij alleen21:3 alleen - Letterlijk: met zijn lichaam. gekomen is, moet hij alleen vertrekken, en als hij getrouwd is,21:3 getrouwd is - Letterlijk: de man van een vrouw is. mag zijn vrouw met hem vertrekken.

4Als zijn meester hem een vrouw gegeven heeft en zij zonen of dochters bij hem gebaard heeft, dan zal de vrouw met haar kinderen aan haar meester blijven toebehoren en moet hijzelf alleen vertrekken.

5

21:5
Deut. 15:16
Maar als de slaaf nadrukkelijk zegt: Ik heb mijn meester, mijn vrouw en mijn kinderen lief, ik wil niet als vrij man vertrekken,

6dan moet zijn meester hem bij de rechters21:6 rechters - Letterlijk: goden of God. brengen. Hij moet hem bij de deur of de deurpost brengen. Zijn meester moet dan met een priem zijn oor doorboren. Zo zal hij hem voor eeuwig dienen.

7Wanneer iemand zijn dochter als slavin verkoopt, dan mag zij niet vertrekken zoals de slaven vertrekken.

8Als zij slecht bevalt in de ogen van haar meester, die haar voor zichzelf bestemd had, moet hij haar laten vrijkopen. Hij heeft niet het recht haar aan een vreemd volk te verkopen, omdat hij haar ontrouw geworden is.

9Maar als hij haar voor zijn zoon bestemt, moet hij haar behandelen volgens de bepaling voor de dochters.

10Als hij voor zichzelf nog een andere vrouw neemt, mag hij haar niet tekortdoen wat betreft voedsel, kleding en huwelijksgemeenschap.

11Als hij deze drie dingen niet voor haar doet, mag zij vertrekken, voor niets, zonder losgeld.

Wetten inzake doodslag

12

21:12
Lev. 24:17
Wie iemand slaat dat hij sterft, moet zeker gedood worden.

13Maar voor het geval dat hij het er niet op toelegde, maar God het zijn hand liet overkomen, zal Ik voor een plaats voor u zorgen waar hij naartoe kan vluchten.

14Maar wanneer iemand moedwillig tegen zijn naaste optreedt en hem met list doodt, moet u hem bij Mijn altaar vandaan halen, zodat hij zal sterven.

Wetten inzake mishandeling

15

21:15
Matt. 15:4
Wie zijn vader of zijn moeder slaat, moet zeker gedood worden.

16Wie een mens ontvoert, of hij hem nu verkocht heeft, of dat hij hem nog in zijn bezit heeft, moet zeker gedood worden.

17

21:17
Lev. 20:9
Spr. 20:20
Matt. 15:4
Mark. 7:10
En wie zijn vader of zijn moeder vervloekt, moet zeker gedood worden.

18Wanneer mannen onenigheid krijgen en de een slaat de ander met een steen of met zijn vuist, zodat hij weliswaar niet sterft, maar wel het bed moet houden –

19als hij weer opstaat en buiten wandelt met zijn staf, gaat hij die hem sloeg, vrijuit. Alleen moet hij diens gedwongen rusttijd vergoeden en hem geheel laten genezen.

20Wanneer iemand zijn slaaf of slavin met de stok slaat dat deze onder zijn hand sterft, moet hij zeker gewroken worden.

21Als de slaaf echter nog een of twee dagen op de been blijft, wordt hij niet gewroken, want het is zijn eigen geld.

22Wanneer mannen vechten en daarbij een zwangere vrouw treffen dat haar kind geboren wordt,21:22 haar kind geboren wordt - Letterlijk: haar kinderen geboren worden. maar er geen dodelijk letsel is, dan moet de schuldige zeker een boete betalen, zo groot als de echtgenoot van de vrouw hem oplegt. Hij moet die betalen via de rechters.

23Maar als er wel dodelijk letsel is, moet u geven leven voor leven,

24

21:24
Lev. 24:20
Deut. 19:21
Matt. 5:38
oog voor oog, tand voor tand, hand voor hand, voet voor voet,

25brandwond voor brandwond, wond voor wond, striem voor striem.

26Wanneer iemand een oog van zijn slaaf of een oog van zijn slavin raakt dat het verloren gaat, moet hij hem vrij laten gaan als vergoeding voor zijn oog.

27En als hij een tand van zijn slaaf of een tand van zijn slavin uitslaat, moet hij hem vrij laten gaan als vergoeding voor zijn tand.

28

21:28
Gen. 9:5
En wanneer een rund een man of een vrouw stoot dat deze sterft, moet het rund zeker gestenigd worden en mag zijn vlees niet worden gegeten. De eigenaar van het rund gaat echter vrijuit.

29Maar als het rund al eerder21:29 al eerder - Letterlijk: vanaf gisteren en eergisteren; zie ook vers 36. stotig was en zijn eigenaar daarvoor gewaarschuwd was, maar hij het niet bewaakte, en als het dan een man of een vrouw doodt, moet dat rund gestenigd worden, maar ook zijn eigenaar moet ter dood gebracht worden.

30Als hem een afkoopsom wordt opgelegd, moet hij als losprijs voor zijn leven alles geven wat hem wordt opgelegd.

31Stoot het dier een zoon of stoot het een dochter, dan moet tegen het dier volgens deze bepaling gehandeld worden.

32Als het rund een slaaf of slavin stoot, moet de eigenaar aan zijn meester dertig sikkel21:32 Een sikkel is 10 tot 13 gram. zilver geven, en het rund moet gestenigd worden.

33Wanneer iemand een put openlaat of wanneer iemand een put graaft en die niet afdekt, en een rund of ezel valt daarin,

34dan moet de eigenaar van de put daarvoor vergoeding geven. Hij moet aan de eigenaar van het dier geld teruggeven, maar het dode dier zal voor hem zijn.

35Wanneer iemands rund het rund van zijn naaste treft dat het sterft, moet men het levende rund verkopen en de opbrengst daarvan samen delen, en het dode dier moet men ook samen delen.

36Maar als het bekend was dat het rund al eerder stotig was, en zijn eigenaar het niet bewaakte, moet hij het dier volledig vergoeden, een rund voor een rund. Het dode dier zal echter voor hem zijn.

22

Wetten inzake diefstal

221Wanneer

22:1
2 Sam. 12:6
iemand een rund of een stuk kleinvee steelt en het slacht of verkoopt, moet hij vijf runderen als vergoeding geven voor het rund, en vier stuks kleinvee voor het stuk kleinvee.

2Als een dief bij het inbreken betrapt wordt en geslagen wordt dat hij sterft, rust er geen bloedschuld op degene die hem sloeg.

3Maar als de zon over hem opgegaan is, rust er wel bloedschuld op hem. De dief moet alles volledig vergoeden. Heeft hij niets, dan moet hij vanwege zijn diefstal verkocht worden.

4Als inderdaad het gestolene levend in zijn bezit aangetroffen wordt, moet hij het van rund tot ezel, tot kleinvee toe dubbel vergoeden.

5Wanneer iemand een veld of wijngaard laat afgrazen door zijn vee daarin los te laten en dit het veld van een ander afgraast, moet hij het beste deel van zijn eigen veld of het beste deel van zijn wijngaard als vergoeding geven.

6Wanneer een vuur om zich heen grijpt en op de doornstruiken overslaat, zodat een korenhoop, het staande koren of het hele veld verbrand wordt, moet hij die het vuur heeft aangestoken, een volledige vergoeding geven.

7Wanneer iemand aan zijn naaste geld of goed in bewaring geeft, en het wordt uit het huis van die man gestolen, moet de dief, als hij gepakt wordt, het dubbel vergoeden.

8Als de dief niet gevonden wordt, moet de eigenaar van dat huis naar de rechters22:8 rechters - Letterlijk: goden of God; zie ook de verzen 9 en 28. gebracht worden om na te gaan of hij zijn hand niet heeft uitgestoken naar de bezittingen van zijn naaste.

9Bij elk geval van verduistering, bij een rund, bij een ezel, bij een schaap, bij een kledingstuk, of bij welk verloren voorwerp dan ook waarvan iemand zegt dat het van hem is, moet hun beider zaak voor de rechters komen. Wie de rechters schuldig verklaren, moet het aan zijn naaste dubbel vergoeden.

10Wanneer iemand aan zijn naaste een ezel of een rund, een schaap of welk dier dan ook in bewaring geeft, en het sterft of het raakt gewond of wordt geroofd, zonder dat iemand het zag,

11dan moet de eed bij de HEERE tussen hen beiden beslissen, of hij zijn hand niet heeft uitgestoken naar de bezittingen van zijn naaste. De eigenaar daarvan is daaraan onderworpen en de ander hoeft het niet te vergoeden.

12Maar als het zonder twijfel van hem gestolen is, moet de ander het aan de eigenaar ervan vergoeden.

13Als het vaststaat dat het verscheurd is, moet hij het meebrengen als bewijs. Het verscheurde dier hoeft hij niet te vergoeden.

14Wanneer iemand van zijn naaste wat te leen vraagt en het raakt beschadigd of het sterft terwijl de eigenaar ervan er niet bij is, moet hij het volledig vergoeden.

15Als de eigenaar ervan erbij geweest is, hoeft hij het niet te vergoeden. Als het gehuurd is, is de schade bij de huur ervan inbegrepen.

16Wanneer iemand een maagd verleidt die niet in ondertrouw is, en hij met haar slaapt, moet hij haar voor zichzelf tot vrouw nemen door volledige betaling van de bruidsschat.

17Maar als haar vader beslist weigert haar aan hem te geven, moet hij een geldsom afwegen die overeenkomt met de bruidsschat voor een maagd.

18

22:18
Deut. 18:10,11
Een tovenares mag u niet in leven laten.

19

22:19
Lev. 18:23
20:15
Ieder die met een dier gemeenschap heeft, moet zeker gedood worden.

20

22:20
Deut. 17:2,3,4,5
Wie aan de goden offert, en niet aan de HEERE alleen, die moet met de ban geslagen worden.

Wetten inzake het gedrag tegenover vreemdelingen, weduwen en wezen

21

22:21
Lev. 19:34
U mag een vreemdeling niet uitbuiten en hem niet onderdrukken, want u bent zelf vreemdelingen geweest in het land Egypte.

22

22:22
Zach. 7:10
U mag geen enkele weduwe of wees onderdrukken.

23Als u hen maar enigszins onderdrukt en zij maar enigszins tot Mij om hulp roepen, zal Ik hun roep zeker verhoren.

24Mijn toorn zal ontbranden en Ik zal u met het zwaard doden en uw vrouwen zullen weduwen en uw kinderen wezen worden.

Wetten inzake rente

25

22:25
Lev. 25:36,37
Deut. 23:19,20
Ps. 15:5
Spr. 28:8
Ezech. 18:8
Als u iemand van Mijn volk, een van de armen onder u, geld leent, dan mag u zich niet als een schuldeiser tegenover hem gedragen. U mag hem geen rente opleggen.

26

22:26
Deut. 24:12,13
Als u het kleed van uw naaste in onderpand neemt, moet u dat aan hem teruggeven voordat de zon ondergaat.

27Dat is immers zijn enige bedekking. Het is de kleding over zijn huid. Waarin zou hij anders moeten slapen? Wanneer hij tot Mij om hulp roept, zal het gebeuren dat Ik het zal horen, want Ik ben genadig!

28U mag de rechters niet vervloeken, en de

22:28
Hand. 23:3,4,5
leiders van uw volk mag u niet verwensen.

29U mag van uw volheid en van uw overvloed niet achterhouden.

22:29
Ex. 13:2,12
De eerstgeborene van uw zonen moet u Mij geven.

30

22:30
Ex. 23:19
Lev. 22:27
Ezech. 44:30
U moet hetzelfde doen met uw runderen en uw kleinvee; zeven dagen mogen ze bij hun moeder blijven, op de achtste dag moet u ze Mij geven.

31U moet voor Mij geheiligde mensen zijn.

22:31
Lev. 22:8
Ezech. 44:31
Daarom mag u geen vlees eten van een dier dat op het veld verscheurd is. U moet dit voor de honden werpen.

23

Wetten inzake laster en vals getuigenis

231U mag geen vals gerucht verspreiden, en u mag een schuldige niet uw hand reiken door een misdadige getuige te zijn.

2U mag de meerderheid niet volgen in het kwaad, en u mag in een rechtszaak niet zo antwoorden dat u zich schikt naar de meerderheid om zo het recht te buigen.

3

23:3
Lev. 19:15
U mag een arme bij zijn rechtszaak niet voortrekken.

4

23:4
Deut. 22:1,2
Luk. 6:27
Filipp. 2:4
Wanneer u een rund van uw vijand of zijn verdwaalde ezel aantreft, moet u het dier beslist bij hem terugbrengen.

5

23:5
Deut. 22:4
Wanneer u de ezel van iemand die u haat, onder zijn last ziet liggen, moet u zich ervan weerhouden om het aan hem over te laten. U moet de ezel beslist samen met hem overeind helpen.

6

23:6
Deut. 27:19
U mag het recht van de arme onder u niet buigen bij zijn rechtszaak.

7Houd u ver van bedrieglijke zaken. Een onschuldige en een rechtvaardige mag u niet doden, want Ik zal de schuldige niet rechtvaardig verklaren.

8

23:8
Deut. 16:19
1 Sam. 8:3
Spr. 19:6
Pred. 7:7
U mag geen geschenk aannemen, want het geschenk maakt zienden blind en verdraait de woorden van de rechtvaardigen.

9

23:9
Ex. 22:21
Lev. 19:33
Deut. 24:17
U mag de vreemdeling niet onderdrukken, want u kent zelf de gesteldheid23:9 de gesteldheid - Letterlijk: de ziel. van de vreemdeling, omdat u zelf vreemdeling geweest bent in het land Egypte.

10U mag zes jaar uw land bezaaien, en de opbrengst ervan verzamelen,

11

23:11
Lev. 25:4,5
maar in het zevende jaar moet u het met rust laten en het braak laten liggen, zodat de armen onder uw volk kunnen eten; en het overschot ervan kunnen de dieren van het veld eten. U moet hetzelfde doen met uw wijngaard en met uw olijfbomen.

12

23:12
Ex. 20:8
31:13,14
Zes dagen moet u uw werk doen, maar op de zevende dag moet u rusten, zodat uw rund en uw ezel kunnen rusten, en de zoon van uw slavin en de vreemdeling op adem kunnen komen.

13Bij alles wat Ik tegen u gezegd heb, moet u op uw hoede zijn. U mag niet aan

23:13
Num. 32:38
Joz. 23:7
Ps. 16:4
Hos. 2:16
Zach. 13:2
de naam van andere goden denken, die mag niet uit uw mond gehoord worden!

De drie grote feesten

14Driemaal per jaar moet u voor Mij een feest vieren.

15

23:15
Ex. 12:14,15
13:3
Het Feest van de ongezuurde broden moet u in acht nemen. Zeven dagen lang moet u ongezuurde broden eten, zoals Ik u geboden heb, op de vastgestelde tijd in de maand Abib, want in die maand bent u uit Egypte vertrokken.
23:15
Ex. 34:20
Deut. 16:16
Maar men mag niet met lege handen voor Mijn aangezicht verschijnen.

16Ook het Feest van de oogst, van de eerste vruchten van uw werk, van wat u op de akker gezaaid hebt. En het Feest van de inzameling, aan het einde van het jaar, wanneer u de vruchten van uw werk van het veld ingezameld hebt.

17Drie keer per jaar moet alles wat mannelijk onder u is, voor het aangezicht van de Heere HEERE verschijnen.

18U mag het bloed van Mijn offer niet offeren met iets dat gezuurd is, en het vet van Mijn feestoffer mag niet tot de volgende morgen overblijven.

19

23:19
Ex. 34:26
De eerstelingen van de eerste vruchten van uw land moet u in het huis van de HEERE, uw God, brengen.
23:19
Ex. 34:26
U mag een bokje niet koken in de melk van zijn moeder.

De leiding van God

20

23:20
Ex. 33:2
Zie, Ik zend een Engel voor u uit om over u te waken op de weg en u te brengen naar de plaats die Ik gereedgemaakt heb.

21Wees op uw hoede voor Zijn aangezicht en luister naar Zijn stem. Verbitter Hem niet, want Hij zal uw overtredingen niet vergeven, omdat Mijn Naam in het binnenste van Hem is.

22Maar als u aandachtig naar Zijn stem luistert en alles doet wat Ik spreken zal,

23:22
Gen. 12:3
zal Ik de vijand van uw vijanden zijn en de tegenstander van hen die u in het nauw brengen.

23Mijn Engel zal namelijk vóór u uit gaan en u brengen bij de Amorieten en de Hethieten en de Ferezieten en de Kanaänieten en de Hevieten en de Jebusieten, en Ik zal hen uitroeien.

24U mag zich voor hun goden niet neerbuigen en ze niet dienen. U mag niet doen

23:24
Lev. 18:3
overeenkomstig hun werken. Voorzeker, u moet ze volledig omverhalen en hun gewijde stenen helemaal in stukken slaan.

25U moet de HEERE, uw God, dienen.

23:25
Ex. 15:26
Deut. 7:15
Dan zal Hij uw brood en uw water zegenen. Ik zal ziekte uit uw midden doen wijken.

26

23:26
Deut. 7:14
Geen vrouw in uw land zal een miskraam hebben of onvruchtbaar zijn. Ik zal het aantal van uw dagen vol maken.

27

23:27
Ex. 14:24
Joz. 10:10
De schrik voor Mij zal Ik vóór u uit zenden, en al de volken waaronder u komt, zal Ik in verwarring brengen. En Ik zal al uw vijanden voor u op de vlucht doen slaan.23:27 En Ik … doen slaan - Letterlijk: En Ik zal al uw vijanden naar u de nek geven.

28

23:28
Deut. 7:20
Joz. 24:12
Ik zal ook horzels vóór u uit zenden; die zullen de Hevieten, de Kanaänieten en de Hethieten vóór u uit verdrijven.

29Ik zal hen niet in één jaar vóór u uit verdrijven, anders wordt het land een woestenij en worden de wilde dieren van het veld u te talrijk.

30Ik zal hen geleidelijk vóór u uit verdrijven, totdat u zo in aantal toegenomen bent dat u het land in erfbezit kunt nemen.

31

23:31
Num. 34:3,4
Ik zal uw grenzen vaststellen, van de Schelfzee tot aan de zee van de Filistijnen, en van de woestijn tot aan de rivier, want Ik zal de bewoners van het land in uw hand geven, zodat u hen vóór u uit kunt verdrijven.

32

23:32
Ex. 34:12,15
Deut. 7:2
U mag met hen en met hun goden geen verbond sluiten.

33

23:33
Joz. 23:13
Richt. 2:3
Zij mogen niet in uw land blijven wonen, anders zullen zij u doen zondigen tegen Mij. Als u hun goden dient, voorzeker, het zal voor u tot een valstrik worden.