Herziene Statenvertaling (HSV)
16

Kwartels en manna

161Zij braken op uit Elim en heel de gemeenschap van de Israëlieten kwam in de woestijn Sin, die tussen Elim en de Sinaï ligt. Dat was op de vijftiende dag van de tweede maand nadat zij uit het land Egypte waren vertrokken.

2En heel de gemeenschap van de Israëlieten morde tegen Mozes en tegen Aäron in de woestijn.

3

16:3
1 Kor. 10:10
De Israëlieten zeiden tegen hen:
16:3
Num. 11:4
Och, waren wij maar16:3 waren wij maar - Letterlijk: wie zal geven dat wij …? door de hand van de HEERE gestorven in het land Egypte, toen wij bij de vleespotten zaten en brood aten tot verzadiging toe! Want u hebt ons uitgeleid naar deze woestijn om heel deze gemeente van honger te laten sterven.

4Toen zei de HEERE tegen Mozes: Zie, Ik zal voor u

16:4
Ps. 78:24
105:40
brood uit de hemel laten regenen. Het volk moet eropuit gaan en de per dag benodigde hoeveelheid16:4 de per dag benodigde hoeveelheid - Letterlijk: de zaak van de dag op zijn dag. verzamelen, zodat Ik het op de proef kan stellen of het naar Mijn wet wandelt of niet.

5En op de zesde dag moet het zijn dat zij bereiden wat zij binnenbrengen, en dat zal het dubbele zijn van wat zij dagelijks verzamelen.

6Toen zeiden Mozes en Aäron tegen al de Israëlieten: Vanavond nog zult u weten dat de HEERE u uit het land Egypte geleid heeft,

7en morgenochtend zult u de heerlijkheid van de HEERE zien, want Hij heeft uw gemor tegen de HEERE gehoord. Want wie zijn wij, dat u tegen óns mort?

8Verder zei Mozes: Als de HEERE u in de avond vlees te eten geeft en in de ochtend brood tot verzadiging toe, dan is dat omdat de HEERE het gemor heeft gehoord waarmee u tegen Hem mort. Want wie zijn wij? Uw gemor is niet tegen ons gericht, maar tegen de HEERE.

9Daarna zei Mozes tegen Aäron: Zeg tegen heel de gemeenschap van de Israëlieten: Kom naar voren, voor het aangezicht van de HEERE, want Hij heeft uw gemor gehoord.

10Terwijl Aäron tot heel de gemeenschap van de Israëlieten sprak en zij zich naar de woestijn keerden, gebeurde het dat,

16:10
Ex. 13:21
zie, de heerlijkheid van de HEERE in de wolk verscheen.

11En de HEERE sprak tot Mozes:

12Ik heb het gemor van de Israëlieten gehoord. Spreek tot hen en zeg: Tegen het vallen van de avond16:12 tegen … avond - Letterlijk: tussen twee avonden. zult u vlees eten, en in de morgen zult u

16:12
Joh. 6:49,58
met brood verzadigd worden. Dan zult u erkennen dat Ik de HEERE, uw God, ben.

13En tegen de avond gebeurde het

16:13
Num. 11:31
Ps. 105:40
dat er kwartels kwamen aanvliegen, die het kamp overdekten, en in de ochtend was er een laag dauw rondom het kamp.

14

16:14
Num. 11:7
Neh. 9:15
Ps. 78:24
105:40
Toen de laag dauw opgetrokken was, zie, over de woestijn lag iets fijns, iets vlokkigs, fijn als de rijp op de aarde.

15Toen de Israëlieten dat zagen, zeiden zij tegen elkaar:

16:15
Joh. 6:31
1 Kor. 10:3
Wat is dat? Want zij wisten niet wat het was. Mozes zei tegen hen: Dit is het brood dat de HEERE u te eten gegeven heeft.

16Dit is het woord dat de HEERE geboden heeft: Ieder moet ervan verzamelen naar wat hij eten kan, een gomer16:16 Een gomer is vermoedelijk tussen de 2 en 4,5 liter. per hoofd, naar het aantal van uw personen. Ieder moet het nemen voor hen die in zijn tent zijn.

17En zo deden de Israëlieten, zij verzamelden, de een veel en de ander weinig.

18Zij maten het met de gomer.

16:18
2 Kor. 8:15
Wie veel had verzameld, had niets over, en hem die weinig had verzameld, ontbrak niets. Ieder had zó veel verzameld als hij eten kon.

19En Mozes zei tegen hen: Niemand mag ervan overlaten tot de volgende morgen.

20Maar zij luisterden niet naar Mozes en sommige mannen lieten ervan over tot de volgende morgen. Toen zat het vol wormen en stonk het. Daarom was Mozes erg kwaad op hen.

21Zo verzamelden zij het elke morgen, ieder naar wat hij eten kon, want zodra de zon heet werd, smolt het weg.

22Op de zesde dag gebeurde het dat zij een dubbele hoeveelheid brood verzamelden, twee gomers voor één persoon. Al de leiders van de gemeenschap kwamen dat aan Mozes vertellen.

23Hij zei toen tegen hen: Dat is het wat de HEERE gesproken heeft. Morgen is het de rustdag, de heilige sabbat voor de HEERE! Wat u bakken wilt, bak het, en kook wat u koken wilt, en laat alles wat er overblijft voor uzelf liggen om het tot de volgende morgen te bewaren.

24Zij lieten het staan tot de volgende morgen, zoals Mozes geboden had, en nu stonk het niet en waren er geen maden in.

25Toen zei Mozes: Eet dit vandaag, want vandaag is het de sabbat voor de HEERE. U zult het vandaag buiten niet vinden.

26Zes dagen moet u het verzamelen, maar op de zevende dag is het sabbat. Dan zal het er niet zijn.

27Het gebeurde echter op de zevende dag dat sommigen van het volk eropuit gingen om brood te verzamelen, maar zij vonden niets.

28Toen zei de HEERE tegen Mozes: Hoelang weigert u nog Mijn geboden en Mijn wetten in acht te nemen?

29Zie, omdat de HEERE u de sabbat gegeven heeft, daarom geeft Hij u op de zesde dag brood voor twee dagen. Ieder moet op zijn plaats blijven! Niemand mag er op de zevende dag vanuit zijn verblijfplaats opuit gaan!

30Zo rustte het volk op de zevende dag.

31

16:31
Num. 11:7
Het huis van Israël gaf het de naam manna.16:31 Manna klinkt als de Hebreeuwse uitdrukking voor ‘wat is dat?’ Het was wit als korianderzaad, en de smaak ervan was als van een honingkoek.

32Verder zei Mozes: Dit is het woord dat de HEERE geboden heeft. Vul een gomer ervan om het te bewaren, al hun generaties door, zodat zij het brood zien dat Ik u in deze woestijn te eten heb gegeven, toen Ik u uit het land Egypte leidde.

33Ook zei Mozes tegen Aäron:

16:33
Hebr. 9:4
Neem een kruik en doe daar een volle gomer manna in, en zet die voor het aangezicht van de HEERE om het te bewaren, al hun generaties door.

34Zoals de HEERE Mozes geboden had, zette Aäron het vóór de getuigenis om te bewaren.

35De Israëlieten aten veertig jaar lang het manna,

16:35
Joz. 5:12
Neh. 9:15
totdat zij in bewoond gebied kwamen. Zij aten manna, totdat zij aan de grens van het land Kanaän kwamen.

36Een gomer is een tiende van een efa.16:36 Een efa is een korenmaat van vermoedelijk tussen de 20 en 45 liter.

17

Water uit de rots bij de Horeb

171Daarna brak heel de gemeenschap van de Israëlieten uit de woestijn Sin op en trok van rustplaats tot rustplaats,17:1 van rustplaats tot rustplaats - Letterlijk: naar hun rustplaatsen. op bevel van de HEERE, en zij sloegen hun kamp op in Rafidim. Daar was echter geen water voor het volk om te drinken.

2En het volk kreeg onenigheid met Mozes en zei: Geeft u ons water, zodat wij kunnen drinken!

17:2
Num. 20:3,4
Mozes zei tegen hen: Waarom hebt u onenigheid met mij? Waarom stelt u de HEERE op de proef?

3Het volk smachtte daar naar water en het volk morde tegen Mozes en het zei: Waarom hebt u ons toch uit Egypte laten vertrekken? Om mij, mijn kinderen en mijn vee van dorst te laten omkomen?

4Toen riep Mozes tot de HEERE: Wat moet ik met dit volk doen? Het scheelt niet veel of zij zullen mij stenigen.

5De HEERE zei tegen Mozes: Trek vóór het volk uit, en neem enkelen van de oudsten van Israël met u mee. Neem uw staf,

17:5
Ex. 7:20
waarmee u de Nijl sloeg, in uw hand en ga op weg.

6

17:6
Num. 20:9
Ps. 78:15
114:8
1 Kor. 10:4
Zie, Ik zal daar vóór u op de rots bij de Horeb staan. Dan moet u op de rots slaan, en er zal water uitkomen, zodat het volk kan drinken. En Mozes deed dit voor de ogen van de oudsten van Israël.

7Hij gaf die plaats de naam Massa en Meriba,17:7 Massa betekent: verzoeking; Meriba betekent: onenigheid. vanwege de onenigheid van de Israëlieten en omdat zij de HEERE op de proef gesteld hadden door te zeggen: Is de HEERE nu in ons midden of niet?

Israël verslaat de Amalekieten

8

17:8
Deut. 25:17,18
Toen kwam Amalek en bond de strijd aan met Israël in Rafidim.

9Mozes zei tegen Jozua: Kies mannen voor ons uit en trek op, bind de strijd aan met Amalek. Morgen zal ik op de top van de heuvel staan met de staf van God in mijn hand.

10Jozua deed zoals Mozes tegen hem gezegd had door de strijd aan te binden met Amalek. Mozes, Aäron en Hur klommen echter op de top van de heuvel.

11En het gebeurde, als Mozes zijn hand ophief, dat Israël de overhand had, maar als hij zijn hand neerliet, dat Amalek de overhand had.

12De handen van Mozes werden echter zwaar; daarom namen zij een steen en legden die onder hem, zodat hij erop kon gaan zitten. Aäron en Hur ondersteunden zijn handen, de een aan de ene en de ander aan de andere kant. Zo bleven zijn handen onbeweeglijk, totdat de zon onderging.

13Zo overwon Jozua Amalek en zijn volk met de scherpte van het zwaard.

14Toen zei de HEERE tegen Mozes: Schrijf dit ter gedachtenis in een boek en prent het Jozua in17:14 prent het Jozua in - Letterlijk: leg het in de oren van Jozua.

17:14
Num. 24:20
Deut. 25:17,18,19
1 Sam. 15:2,3
dat Ik de herinnering aan Amalek van onder de hemel geheel zal uitwissen.

15En Mozes bouwde een altaar en gaf het de naam: De HEERE is mijn Banier!

16Hij zei: Voorzeker, de hand op de troon van de HEERE!

17:16
1 Sam. 15:2
De strijd van de HEERE zal tegen Amalek zijn, van generatie op generatie!

18

Jethro bij Mozes

181

18:1
Ex. 2:16
3:1
Toen Jethro, de priester van Midian, de schoonvader van Mozes, alles hoorde wat God voor Mozes en Zijn volk Israël gedaan had, namelijk dat de HEERE Israël uit Egypte geleid had,

2nam Jethro, de schoonvader van Mozes, Zippora, de vrouw van Mozes (nadat deze haar teruggestuurd had),

3met haar twee zonen, van wie

18:3
Ex. 2:22
de naam van de één Gersom was, want, had hij gezegd, ik ben een vreemdeling geweest in een vreemd land.

4En de naam van de ander was Eliëzer, want, had hij gezegd, de God van mijn vader is mij tot hulp geweest en heeft mij gered van het zwaard van de farao.

5Toen Jethro, de schoonvader van Mozes, met diens zonen en diens vrouw bij Mozes in de woestijn kwam, bij de berg van God, waar Mozes zijn kamp had opgeslagen,

6liet hij tegen Mozes zeggen: Ik, je schoonvader Jethro, kom naar je toe met je vrouw en met haar beide zonen die bij haar zijn.

7Toen ging Mozes naar buiten, zijn schoonvader tegemoet. Hij boog zich en kuste hem. En zij vroegen naar elkaars welstand en gingen de tent binnen.

8Mozes vertelde zijn schoonvader alles wat de HEERE ter wille van Israël met de farao en de Egyptenaren gedaan had, al de moeite die hun onderweg getroffen had, en hoe de HEERE hen gered had.

9Jethro verheugde zich over al het goede dat de HEERE aan Israël gedaan had, dat Hij het gered had uit de hand van de Egyptenaren.

10En Jethro zei: Geloofd zij de HEERE, Die jullie gered heeft uit de hand van de Egyptenaren en uit de hand van de farao, Die dit volk van onder de hand van de Egyptenaren gered heeft!

11Nu weet ik dat de HEERE groter is dan alle goden,

18:11
Ex. 1:10,16,22
5:7
14:18
want in de zaak waarin zij overmoedig handelden, stond Hij boven hen.

12Toen nam Jethro, de schoonvader van Mozes, voor God een brandoffer en slachtoffers, en Aäron en al de oudsten van Israël kwamen erbij om voor het aangezicht van God de maaltijd te gebruiken18:12 de maaltijd te gebruiken - Letterlijk: brood te eten. met de schoonvader van Mozes.

Leiders over het volk

13Het gebeurde dan de volgende dag dat Mozes zitting hield om recht te spreken over het volk. Het volk stond voor Mozes, van de morgen tot de avond.

14Toen de schoonvader van Mozes zag wat hij allemaal voor het volk deed, zei hij: Wat betekent dit wat je voor het volk doet? Waarom houd je alléén zitting, terwijl heel het volk van de morgen tot de avond tegenover je staat?

15Toen zei Mozes tegen zijn schoonvader: Omdat het volk naar mij toe komt om God te raadplegen.

16Wanneer zij een zaak hebben, komt men daarmee naar mij en oordeel ik tussen de een en de ander. Ik maak hun de verordeningen van God en Zijn wetten bekend.

17Maar de schoonvader van Mozes zei tegen hem: Wat je doet, is niet goed.

18Je zult er zeker aan bezwijken, zowel jij als dit volk dat bij je is, want dit is te zwaar voor je. Je kunt dit niet alleen doen.

19Luister nu naar mijn stem. Ik zal je raad geven en God zal met je zijn. Jíj moet het volk bij God vertegenwoordigen18:19 Jíj … vertegenwoordigen - Letterlijk: Wees jij voor het volk tegenover God. en jíj moet de zaken voor God brengen.

20Je moet hun de verordeningen en de wetten voorhouden en hun de weg bekendmaken waarop zij moeten gaan en het werk dat zij moeten doen.

21Jij echter, jij moet daarnaast onder heel het volk omkijken naar bekwame mannen,18:21 bekwame mannen - Letterlijk: mannen van vermogen; zie ook vers 25. godvrezende, betrouwbare mannen, die een afkeer hebben van winstbejag. Je moet leiders over duizend, leiders over honderd, leiders over vijftig en leiders over tien over hen aanstellen.

22Zij moeten altijd over dit volk oordelen. Maar laat het zo zijn dat zij elke grote zaak bij jou brengen, en zelf over elke kleine zaak oordelen. Maak het zo voor jezelf lichter en laat hen die last samen met je dragen.

23Als je dit doet en God het je gebiedt, dan zul je staande kunnen blijven en zal dit hele volk ook in vrede naar zijn woonplaats gaan.

24

18:24
Deut. 1:9
Mozes luisterde naar de stem van zijn schoonvader en deed alles wat hij gezegd had.

25Mozes koos daarom uit heel Israël bekwame mannen en stelde hen aan als hoofd over het volk: leiders over duizend, leiders over honderd, leiders over vijftig en leiders over tien.

26Zij oordeelden altijd over het volk. De moeilijke zaken brachten zij bij Mozes, maar over elke kleine zaak oordeelden zij zelf.

27Toen liet Mozes zijn schoonvader gaan, en deze ging terug naar zijn land.