Herziene Statenvertaling (HSV)
1

Afzender, geadresseerden, groet

11Paulus, een apostel van Jezus Christus door de wil van God,

1:1
Rom. 1:7
1 Kor. 1:2
2 Kor. 1:1
aan de heiligen en gelovigen in Christus Jezus die in Efeze zijn:

2

1:2
Gal. 1:3
1 Petr. 1:2
genade zij u en vrede van God, onze Vader, en van de Heere Jezus Christus.

Lofzang op Gods welbehagen in Christus

3Gezegend zij

1:3
2 Kor. 1:3
1 Petr. 1:3
de God en Vader van onze Heere Jezus Christus, Die ons gezegend heeft met alle geestelijke zegen in de hemelse gewesten in Christus,

4

1:4
Joh. 15:16
2 Tim. 1:9
omdat Hij ons vóór de grondlegging van de wereld in Hem uitverkoren heeft,
1:4
Luk. 1:75
Efez. 5:27
Kol. 1:22
2 Tim. 1:9
Tit. 2:12
opdat wij heilig en smetteloos voor Hem zouden zijn in de liefde.

5Hij heeft ons voorbestemd om als Zijn kinderen aangenomen te worden, door Jezus Christus, in Zichzelf, overeenkomstig het welbehagen van Zijn wil,

6tot lof van de heerlijkheid van Zijn genade, waarmee Hij ons begenadigd heeft

1:6
Matt. 3:17
in de Geliefde.

7

1:7
Hand. 20:28
Kol. 1:14
Hebr. 9:12
1 Petr. 1:18
In Hem hebben wij de verlossing, door Zijn bloed, namelijk de vergeving van de overtredingen, overeenkomstig de rijkdom van Zijn genade,

8die Hij ons overvloedig geschonken heeft, in alle wijsheid en bedachtzaamheid,

9toen Hij ons, overeenkomstig Zijn welbehagen, dat Hij in Zichzelf voorgenomen had,

1:9
Rom. 16:25
Efez. 3:9
Kol. 1:26
2 Tim. 1:9
Tit. 1:2
1 Petr. 1:20
het geheimenis van Zijn wil bekendmaakte,

10om in de bedeling van

1:10
Gen. 49:10
Dan. 9:24
Gal. 4:4
de volheid van de tijden alles weer in Christus bijeen te brengen, zowel wat in de hemel als wat op de aarde is.

11In Hem zijn wij ook

1:11
Rom. 8:17
een erfdeel geworden, wij, die daartoe voorbestemd waren, naar het voornemen van Hem Die alle dingen werkt overeenkomstig de raad van Zijn wil,

12opdat wij tot lof van Zijn heerlijkheid zouden zijn, wij, die al eerder onze hoop op Christus gevestigd hadden.

13In Hem bent ook u, nadat u het Woord van de waarheid, namelijk het Evangelie van uw zaligheid, gehoord hebt; in Hem bent u ook, toen u tot geloof kwam,

1:13
Rom. 8:15
2 Kor. 1:22
5:5
Efez. 4:30
verzegeld met de Heilige Geest van de belofte,

14Die het onderpand is van onze erfenis, tot

1:14
Ex. 19:5
Deut. 7:6
14:2
26:18
Rom. 8:23
1 Petr. 2:9
de verlossing die ons ten deel viel,1:14 de verlossing … ten deel viel - Letterlijk: de verlossing van de verkrijging. tot lof van Zijn heerlijkheid.

Christus het hoofd van de gemeente

15

1:15
Filipp. 1:3
Kol. 1:3
1 Thess. 1:2
2 Thess. 1:3
Daarom, omdat ook ik gehoord heb van het geloof in de Heere Jezus onder u, en van de liefde voor alle heiligen,

16houd ik niet op voor u te danken, als ik in mijn gebeden aan u denk,

17opdat de God van onze Heere Jezus Christus, de Vader van de heerlijkheid, u de Geest van wijsheid en van openbaring geeft in het kennen van Hem,

18namelijk verlichte ogen van uw verstand, om te weten wat de hoop van Zijn roeping is, en wat de rijkdom is van de heerlijkheid van Zijn erfenis in de heiligen,

19en wat de allesovertreffende grootheid van Zijn kracht is aan ons die geloven,

1:19
Kol. 2:12
overeenkomstig de werking van de sterkte van Zijn macht,

20die Hij gewerkt heeft in Christus, toen Hij Hem uit de doden opwekte

1:20
Ps. 110:1
Hand. 2:34
1 Kor. 15:25
Kol. 3:1
Hebr. 1:3
10:12
1 Petr. 3:22
en aan Zijn rechterhand zette in de hemelse gewesten,

21ver boven alle overheid en macht en kracht en heerschappij en elke naam die genoemd wordt, niet alleen in deze wereld, maar ook in de komende.

22

1:22
Ps. 8:7
Matt. 28:18
1 Kor. 15:27
Hebr. 2:8
En Hij heeft alle dingen aan Zijn voeten onderworpen en heeft Hem als hoofd over alle dingen gegeven aan de gemeente,

23

1:23
Rom. 12:5
1 Kor. 12:27
Efez. 4:16
5:23
die Zijn lichaam is en de vervulling van Hem Die alles in allen vervult.