Herziene Statenvertaling (HSV)
10

De nieuwe stenen tafelen en de ark

101In die tijd zei de HEERE tegen mij:

10:1
Ex. 34:1
Houw twee stenen tafelen voor u uit, net als de eerste, en klim de berg op, naar Mij toe; ook moet u een kist van hout voor u maken.

2En Ik zal op die tafelen de woorden schrijven die op de eerste tafelen stonden, die u verbrijzeld hebt; en dan moet u ze in de kist leggen.

3Daarop maakte ik een kist van acaciahout en hieuw twee stenen tafelen uit, net als de eerste; en ik klom de berg op met de twee tafelen in mijn hand.

4Toen schreef Hij op de tafelen, overeenkomstig de eerste tekst, de Tien Woorden die de HEERE tot u gesproken had op de berg, vanuit het midden van het vuur, op de dag dat u daar bijeenkwam; en de HEERE gaf ze aan mij.

5En ik keerde mij om, daalde de berg af en legde de tafelen in de kist die ik gemaakt had. Daar zijn ze nog steeds, zoals de HEERE mij geboden had.

6(Toen

10:6
Num. 33:30
braken de Israëlieten op uit Beëroth-Bene-Jaäkan naar Mosera. Daar
10:6
Num. 20:28
33:38
stierf Aäron en daar werd hij begraven; en zijn zoon Eleazar diende als priester in zijn plaats.

7Daarvandaan braken zij op naar

10:7
Num. 33:32,33
Gudgod en van Gudgod naar Jotbath, een land vol beken.)

8In die tijd zonderde de HEERE de stam Levi af om de ark van het verbond van de HEERE te dragen, om voor het aangezicht van de HEERE te staan, om Hem te dienen en om in Zijn Naam te zegenen, tot op deze dag.

9Daarom heeft Levi

10:9
Num. 18:20,21Deut. 18:1
Ezech. 44:28
geen aandeel of erfelijk bezit met zijn broeders; de HEERE Zelf is zijn erfelijk bezit, zoals de HEERE, uw God, tot hem gesproken heeft.

10Ík stond dus op de berg, net als de vorige dagen:

10:10
Deut. 9:18
veertig dagen en veertig nachten. De HEERE
10:10
Deut. 9:19
verhoorde mij ook deze keer; de HEERE wilde u niet te gronde richten.

11En de HEERE zei tegen mij: Sta op, ga op reis, voor het volk uit, zodat zij in het land komen dat Ik hun vaderen gezworen heb hun te geven, en zij dat in bezit nemen.

Oproep om God te dienen

12Nu dan, Israël, wat vraagt de HEERE, uw God, van u dan de HEERE, uw God, te vrezen, in al Zijn wegen te gaan, Hem lief te hebben en de HEERE, uw God, te

10:12
Deut. 6:5
Matt. 22:37
Luk. 10:27
dienen, met heel uw hart en met heel uw ziel,

13en de geboden van de HEERE en Zijn verordeningen, die ik u heden gebied, in acht te nemen, u ten goede?

14Zie, van de HEERE, uw God, is de hemel, ja, de allerhoogste hemel,10:14 de allerhoogste hemel - Letterlijk: de hemel der hemelen. de

10:14
Gen. 14:19
Ps. 24:1
115:16
aarde en alles wat erop is.

15Maar alleen voor uw vaderen heeft de HEERE liefde opgevat om hen lief te hebben, en Hij heeft hun nageslacht na hen, u, uit al de volken verkozen, zoals het heden ten dage nog is.

16Besnijd dan de voorhuid

10:16
Jer. 4:4
van uw hart en wees niet langer
10:16
Ex. 32:9
33:3
34:9
Deut. 9:13
halsstarrig.10:16 wees niet … halsstarrig - Letterlijk: verhard de nek niet.

17Want de HEERE, uw God, is de God der goden en de

10:17
Openb. 17:14
Heere der heren; die grote, machtige en ontzagwekkende God, Die
10:17
2 Kron. 19:6,7
Job 34:19
Hand. 10:34
Rom. 2:11
Gal. 2:6
Efez. 6:9
Kol. 3:25
1 Petr. 1:17
niet partijdig is10:17 Die niet partijdig is - Letterlijk: Die geen aangezicht verheft. en geen geschenk in ontvangst neemt,

18Die recht verschaft aan de wees en de weduwe, Die de vreemdeling liefheeft door hem brood en kleding te geven.

19Daarom moet u de vreemdeling liefhebben, want u bent zelf vreemdelingen geweest in het land Egypte.

20De HEERE, uw God, moet u

10:20
Deut. 6:13
Matt. 4:10
Luk. 4:8
vrezen, Hem moet u dienen, aan Hem moet u
10:20
Deut. 13:4
zich vasthouden en bij Zijn Naam moet u zweren.

21Hij is uw lof en Hij is uw God, Die bij u deze grote en ontzagwekkende dingen gedaan heeft, die uw ogen gezien hebben.

22Met

10:22
Gen. 46:27
Ex. 1:5
Hand. 7:14
zeventig zielen trokken uw vaderen naar Egypte, en nu heeft de HEERE, uw God, u zo talrijk gemaakt
10:22
Gen. 15:5
als de sterren aan de hemel.