Herziene Statenvertaling (HSV)
8

Het Evangelie in Samaria

81En

8:1
Hand. 22:20
Saulus stemde van harte in met zijn dood. En er ontstond op die dag een grote vervolging tegen de gemeente die in Jeruzalem was;
8:1
Hand. 11:19
en zij werden allen verspreid over de landstreken van Judea en Samaria, behalve de apostelen.

2En godvrezende mannen droegen Stefanus samen naar het graf

8:2
Gen. 23:2
50:10
2 Sam. 3:31
en bedreven grote rouw over hem.

3En

8:3
Hand. 9:1
22:4
26:9
1 Kor. 15:9
Gal. 1:13
1 Tim. 1:13
Saulus begon de gemeente te verwoesten: hij ging de huizen binnen, sleepte mannen en vrouwen mee en leverde hen over in de gevangenis.

4Zij dan die overal verspreid waren,

8:4
Matt. 10:23
Hand. 11:19
trokken het land door en verkondigden het Woord.

5En Filippus daalde af naar de stad van Samaria en predikte hun Christus.

6En de menigten hielden zich eensgezind aan wat door Filippus gezegd werd, omdat zij luisterden en de tekenen zagen die hij deed.

7

8:7
Mark. 16:17
Hand. 5:16
16:18
19:11
Want bij velen die onreine geesten hadden, gingen die er onder luid schreeuwen uit; en veel verlamden en kreupelen werden genezen.

8En er ontstond grote blijdschap in die stad.

Simon de tovenaar

9En een zeker man, van wie de naam Simon was, bedreef reeds hiervoor in de stad

8:9
Hand. 13:6
toverij en deed het volk van Samaria versteld staan, terwijl hij van zichzelf zei dat hij een groot man was.

10Allen, van klein tot groot, hingen hem aan en zeiden: Deze man is de grote kracht van God.

11En zij hingen hem aan, omdat hij hen lange tijd met toverijen versteld had doen staan.

12Maar toen zij Filippus geloofden, die het Evangelie van het Koninkrijk van God en van de Naam van Jezus Christus verkondigde, werden zij gedoopt, zowel mannen als vrouwen.

13En Simon geloofde zelf ook en nadat hij gedoopt was, bleef hij voortdurend bij Filippus; en toen hij de tekenen en grote krachten zag die er gebeurden, stond hij versteld.

14Toen de apostelen die in Jeruzalem waren, hoorden dat Samaria het Woord van God aangenomen had, stuurden zij Petrus en Johannes naar hen toe,

15en toen die aangekomen waren, baden zij voor hen dat zij de Heilige Geest mochten ontvangen.

16(Want Hij was nog op niemand van hen gevallen, maar zij waren alleen gedoopt in de Naam van de Heere Jezus.)

17

8:17
Hand. 6:6
13:3
19:6
1 Tim. 4:14
5:22
2 Tim. 1:6
Toen legden zij hun de handen op en zij ontvingen de Heilige Geest.

18En toen Simon zag dat de Heilige Geest gegeven werd door middel van de handoplegging van de apostelen, bood hij hun geld aan,

19en zei: Geef ook mij deze macht, opdat eenieder wie ik de handen opleg, de Heilige Geest ontvangt.

20Maar Petrus zei tegen hem: Laat uw geld met u naar het verderf gaan,

8:20
Matt. 10:8
omdat u dacht dat Gods gave door geld verkregen wordt!

21U hebt part noch deel aan deze zaak, want uw hart is niet oprecht voor God.

22Bekeer u dan van deze slechtheid van u en bid God of deze gedachte van uw hart u misschien vergeven wordt.

23Want ik zie dat u zo bitter als gal bent8:23 dat u zo bitter als gal bent - Letterlijk: dat u in een bittere gal bent. en een kluwen ongerechtigheid.

24Maar Simon antwoordde en zei tegen hen:

8:24
Num. 21:7
Bidt u voor mij tot de Heere, opdat mij niets overkomt van wat u gezegd hebt.

25Toen zij dan getuigd hadden van het Woord van de Heere en het gesproken hadden, keerden zij terug naar Jeruzalem en verkondigden het Evangelie in veel dorpen van de Samaritanen.

Filippus en de kamerheer

26En een engel van de Heere sprak tot Filippus en zei: Sta op en ga naar het zuiden, de weg op die van Jeruzalem afdaalt naar Gaza, die eenzaam is.

27En hij stond op en ging op weg; en zie, een Ethiopiër, een kamerheer en een machtig heer van de kandakè, de koningin van de Ethiopiërs, die heel haar schatkist beheerde

8:27
Joh. 12:20
en gekomen was om in Jeruzalem te aanbidden,

28keerde terug, en hij zat op zijn wagen en las de profeet Jesaja.

29En de Geest zei tegen Filippus: Ga ernaartoe en voeg u bij deze wagen.

30En Filippus snelde ernaartoe, hoorde hem de profeet Jesaja lezen en zei: Begrijpt u ook wat u leest?

31Maar hij zei: Hoe zou ik dat kunnen, als niemand mij de weg wijst? En hij verzocht Filippus op de wagen te klimmen en bij hem te komen zitten.

32

8:32
Jes. 53:7
En het schriftgedeelte dat hij las, was dit: Hij is als een schaap naar de slachting geleid en zoals een lam stemmeloos is bij de scheerder, zo doet Hij Zijn mond niet open.

33In Zijn vernedering is Zijn oordeel weggenomen en wie zal over Zijn geslacht vertellen? Want Zijn leven wordt van de aarde weggenomen.

34En de kamerheer antwoordde Filippus en zei: Ik vraag u, over wie zegt de profeet dit? Over zichzelf of over iemand anders?

35En Filippus deed zijn mond open en, uitgaande van dat Schriftwoord,

8:35
Luk. 24:45
verkondigde hij hem Jezus.

36En terwijl zij onderweg waren, kwamen zij bij een water. En de kamerheer zei: Kijk, daar is water;

8:36
Hand. 10:47
wat verhindert mij gedoopt te worden?

37En Filippus zei: Als u met heel uw hart gelooft, is het geoorloofd. En hij antwoordde en zei: Ik geloof dat Jezus Christus de Zoon van God is.

38En hij liet de wagen stilhouden, en zij daalden beiden af in het water, zowel Filippus als de kamerheer, en hij doopte hem.

39En toen zij uit het water opgekomen waren, nam de Geest van de Heere Filippus weg; en de kamerheer zag hem niet meer, want hij vervolgde zijn weg met blijdschap.

40Maar Filippus werd aangetroffen in Asdod; en terwijl hij het land doorging, verkondigde hij het Evangelie in alle steden, totdat hij in Caesarea kwam.