Herziene Statenvertaling (HSV)
2

De uitstorting van de Heilige Geest

21En toen de dag

2:1
Lev. 23:15
Deut. 16:9
van het Pinksterfeest vervuld werd, waren zij allen
2:1
Hand. 1:14
eensgezind bijeen.

2En plotseling kwam er uit de hemel een geluid als van een geweldige windvlaag en dat vervulde heel het huis waar zij zaten.

3En aan hen werden tongen als van vuur gezien, die zich verdeelden, en het zat op ieder van hen.

4

2:4
Matt. 3:11
Mark. 1:8
Luk. 3:16
Joh. 14:26
15:26
16:13
Hand. 11:15
19:6
En zij werden allen vervuld met de Heilige Geest en begonnen te spreken
2:4
Mark. 16:17
Hand. 10:46
in andere talen, zoals de Geest hun gaf uit te spreken.

5Nu woonden er Joden in Jeruzalem, godvrezende mannen uit alle volken die er onder de hemel zijn.

6Toen dan dit geluid klonk, kwam de menigte samen en raakte in verwarring, want ieder hoorde hen in zijn eigen taal spreken.

7En zij waren allen buiten zichzelf en verwonderden zich, en zij zeiden tegen elkaar: Zie, zijn het niet allen Galileeërs die daar spreken?

8En hoe kunnen wij hen dan horen, eenieder in onze eigen taal, waarin wij geboren zijn?

9Parthen, Meden en Elamieten en zij die inwoners zijn van Mesopotamië, Judea, Kappadocië, Pontus en Asia,

10Frygië, Pamfylië, Egypte, en de streken van Libië, dat bij Cyrene ligt, alsook de nu hier verblijvende Romeinen, zowel Joden als proselieten,

11Kretenzen en Arabieren, wij horen hen in onze taal over de grote werken van God spreken.

12En zij waren allen buiten zichzelf en raakten in onzekerheid, en de één zei tegen de ander: Wat wil dit toch zeggen?

13Anderen zeiden spottend: Zij zijn vol zoete wijn.

De toespraak van Petrus op de Pinksterdag

14Maar Petrus, die daar met de elf andere apostelen stond, verhief zijn stem en sprak tot hen: Joodse mannen en u allen die in Jeruzalem woont, dit moet u bekend zijn en laat mijn woorden tot uw oren doordringen:

15deze mensen zijn namelijk niet dronken, zoals u vermoedt, want het is pas het derde uur van de dag.

16Maar dit is wat gesproken is door de profeet Joël:

17

2:17
Jes. 44:3
Ezech. 11:19
36:27
Joël 2:28
Zach. 12:10
Joh. 7:38
En het zal zijn in de laatste dagen, zegt God, dat Ik zal
2:17
Hand. 10:45
uitstorten van Mijn Geest op alle vlees; en uw zonen en
2:17
Luk. 2:36
Hand. 21:9
uw dochters zullen profeteren, uw jongemannen zullen visioenen zien en uw ouderen zullen dromen dromen.

18En ook op Mijn dienaren en op Mijn dienaressen zal Ik in die dagen van Mijn Geest uitstorten en zij zullen profeteren.

19En Ik zal wonderen geven in de hemel boven en tekenen op de aarde beneden: bloed, vuur en rookwalm.

20De zon zal veranderd worden in duisternis en de maan in bloed, voordat de grote en ontzagwekkende dag van de Heere komt.

21

2:21
Joël 2:32
Rom. 10:13
En het zal zo zijn dat ieder die de Naam van de Heere zal aanroepen, zalig zal worden.

22Israëlitische mannen, luister naar deze woorden: Jezus de Nazarener, een Man Die u van Godswege aangewezen is door krachten, wonderen en tekenen, die God in uw midden door Hem gedaan heeft, zoals u ook zelf weet,

23deze Jezus,

2:23
Hand. 4:28
Die overeenkomstig het vastgestelde raadsbesluit en de voorkennis van God overgegeven is,
2:23
Hand. 5:30
hebt u gevangengenomen en door de handen van onrechtvaardigen aan het kruis gespijkerd en gedood.

24

2:24
Hand. 10:40
God heeft Hem echter doen opstaan door de weeën van de dood te ontbinden, omdat het niet mogelijk was dat Hij daardoor vastgehouden zou worden.

25Want David zegt over Hem:

2:25
Ps. 16:8
Ik zag de Heere altijd voor mij, want Hij is aan mijn rechterhand, opdat ik niet zou wankelen.

26Daarom is mijn hart verblijd en mijn tong verheugt zich; ja, ook zal mijn vlees rusten in hoop,

27want U zult mijn ziel in het graf niet verlaten en Uw Heilige niet overgeven om ontbinding te zien.

28U hebt mij de wegen ten leven bekendgemaakt. U zult mij vervullen met vreugde door Uw aangezicht.

29Mannenbroeders, het is mij toegestaan over de aartsvader David vrijuit tegen u te zeggen dat

2:29
1 Kon. 2:10
Hand. 13:36
hij én gestorven én begraven is, en dat zijn graf tot op deze dag bij ons is.

30Aangezien hij een profeet was en wist

2:30
2 Sam. 7:12
Ps. 132:11
Luk. 1:32
Hand. 13:23
Rom. 1:3
2 Tim. 2:8
dat God hem met een eed gezworen had dat Hij uit de vrucht van zijn lichaam,2:30 lichaam - Letterlijk: lendenen. voor zover het zijn vlees betrof, de Christus zou doen opstaan om Hem op zijn troon te zetten,

31daarom voorzag hij dit en zei hij over de opstanding van Christus

2:31
Ps. 16:10
Hand. 13:35
dat Zijn ziel niet is verlaten in het graf en dat Zijn vlees geen ontbinding heeft gezien.

32Deze Jezus heeft God doen opstaan,

2:32
Joh. 15:27
Hand. 1:8
waarvan wij allen getuigen zijn.

33Hij dan, Die

2:33
Hand. 5:31
Filipp. 2:9
door de rechterhand van God verhoogd is en
2:33
Hand. 1:4
de belofte van de Heilige Geest ontvangen heeft van de Vader, heeft dit
2:33
Hand. 10:45
uitgestort wat u nu ziet en hoort.

34David is immers niet opgevaren naar de hemelen, maar hij zegt:

2:34
Ps. 110:1
1 Kor. 15:25
Efez. 1:20
Hebr. 1:13
De Heere heeft gesproken tot mijn Heere: Zit aan Mijn rechterhand,

35totdat Ik Uw vijanden neergelegd zal hebben als een voetbank voor Uw voeten.

36Laat dan heel het huis van Israël zeker weten dat God Hem tot een Heere en Christus gemaakt heeft, namelijk deze Jezus, Die u gekruisigd hebt.

De eerste bekeerden

37

2:37
Zach. 12:10
Luk. 3:10
Hand. 9:6
En toen zij dit hoorden, werden zij diep in het hart geraakt en zeiden tegen Petrus en de andere apostelen:
2:37
Hand. 16:30
Wat moeten wij doen, mannenbroeders?

38En Petrus zei tegen hen: Bekeer u en laat ieder van u gedoopt worden in de Naam van Jezus Christus, tot vergeving van de zonden; en u zult de gave van de Heilige Geest ontvangen.

39Want voor u is de belofte en voor uw

2:39
Joël 2:28
kinderen en voor allen
2:39
Efez. 2:13
die veraf zijn, zovelen als de Heere, onze God, ertoe roepen zal.

40En met veel meer andere woorden legde hij getuigenis af en spoorde hij hen aan met de woorden: Laat u behouden uit dit verkeerde geslacht!

41Zij nu die zijn woord met vreugde aannamen, werden gedoopt; en ongeveer drieduizend zielen werden er op die dag aan hen toegevoegd.

42En zij volhardden in de leer van de apostelen en in de gemeenschap, in het breken van het brood en in de gebeden.

43En er kwam vrees over iedereen;2:43 iedereen - Letterlijk: elke ziel. en er werden

2:43
Mark. 16:17
Hand. 5:12
veel wonderen en tekenen door de apostelen gedaan.

44

2:44
Deut. 15:4
Hand. 4:32
En allen die geloofden, waren bijeen en hadden alle dingen gemeenschappelijk;

45en zij verkochten hun bezittingen en eigendommen

2:45
Jes. 58:7
Hand. 4:35
en verdeelden die onder allen, naar dat ieder nodig had.

46En zij bleven dagelijks

2:46
Hand. 1:14
20:7
eensgezind in de tempel bijeenkomen, en terwijl zij van huis tot huis brood braken, namen zij gezamenlijk voedsel tot zich, met vreugde en in eenvoud van hart;

47en zij loofden God en vonden genade bij heel het volk.

2:47
Hand. 5:14
11:21
En de Heere voegde dagelijks mensen die zalig werden, aan de gemeente toe.

3

De kreupele genezen

31Petrus nu en Johannes gingen samen naar de tempel tijdens het uur van het gebed, het negende uur.

2

3:2
Hand. 14:8
En een man die vanaf de moederschoot kreupel was, werd daarheen gedragen. Men zette hem dagelijks bij de tempelpoort die de Schone genoemd wordt,
3:2
Joh. 9:8
om een liefdegave te vragen aan hen die de tempel binnengingen.

3Toen hij Petrus en Johannes zag op het moment dat zij de tempel zouden binnengaan, vroeg hij of hij een liefdegave mocht ontvangen.

4En Petrus keek hem met Johannes doordringend aan en zei: Kijk ons aan!

5En hij hield de ogen op hen gericht, omdat hij verwachtte iets van hen te ontvangen.

6Petrus zei echter: Zilver en goud heb ik niet, maar wat ik heb, dat geef ik u:

3:6
Hand. 4:10
in de Naam van Jezus Christus de Nazarener, sta op en ga lopen!

7En hij greep hem bij de rechterhand en richtte hem op, en onmiddellijk werden zijn voeten en enkels vast.

8En met een sprong stond hij overeind en liep rond, en hij ging met hen de tempel in, lopend en springend en God lovend.

9En al het volk zag hem lopen en God loven.

10En zij wisten dat hij degene was die voor een liefdegave bij de Schone Poort van de tempel gezeten had; en zij werden vervuld met verbazing en ontsteltenis over wat er met hem gebeurd was.

11En terwijl de kreupele, die genezen was, Petrus en Johannes vasthield, stroomde al het volk bij hen samen in de zuilengang die de zuilengang van Salomo genoemd wordt, en verbaasde zich.

12Toen Petrus dat zag, antwoordde hij het volk: Israëlitische mannen, waarom verwondert u zich hierover, of waarom kijkt u ons zo doordringend aan, alsof wij door onze eigen kracht of godsvrucht hebben bewerkstelligd dat deze man nu loopt?

13De God van Abraham, Izak en Jakob, de God van onze vaderen, heeft Zijn Kind Jezus verheerlijkt, Die u hebt overgeleverd. U hebt Hem verloochend

3:13
Matt. 27:20
Mark. 15:11
Luk. 23:18
Joh. 18:40
vóór Pilatus, toen die oordeelde dat men Hem zou loslaten.

14U echter hebt de Heilige en Rechtvaardige verloochend en gevraagd dat u een moordenaar geschonken zou worden,

15

3:15
Hand. 1:8
2:32
maar de Vorst van het leven hebt u gedood, Die God uit de doden opgewekt heeft, waarvan wij getuigen zijn.

16En Zijn Naam heeft deze man, die u ziet en kent, sterk gemaakt door het geloof in Zijn Naam. En het geloof dat er is door Hem, heeft hem in aanwezigheid van u allen deze volkomen gezondheid gegeven.

17En nu weet ik, broeders, dat u het uit onwetendheid gedaan hebt, evenals uw leiders,

18maar God heeft op die manier vervuld wat Hij

3:18
Jes. 50:6
53:5
Luk. 24:27
bij monde van al Zijn profeten aangekondigd had, namelijk dat de Christus lijden zou.

19

3:19
Hand. 2:38
Kom dus tot inkeer en bekeer u, opdat uw zonden uitgewist worden en er tijden van verkwikking zullen komen van het aangezicht van de Heere,

20en Hij Jezus Christus zal zenden, Die tevoren aan u verkondigd is.

21Hem moet de hemel ontvangen tot de tijden waarin alle dingen worden hersteld, waarover God gesproken heeft bij monde van al Zijn heilige profeten door de eeuwen heen.

22Want Mozes heeft tegen de vaderen gezegd:

3:22
Deut. 18:15,18,19
Joh. 1:46
Hand. 7:37
De Heere, uw God, zal voor u een Profeet laten opstaan uit uw broeders, zoals ik; naar Hem moet u luisteren in alles wat Hij tot u zal spreken.

23En het zal zo zijn dat al3:23 al - Letterlijk: elke ziel. wie niet geluisterd zal hebben naar deze Profeet, uit het volk uitgeroeid zal worden.

24En ook al de profeten vanaf Samuel en zovelen als er daarna gesproken hebben, hebben deze dagen aangekondigd.

25U bent kinderen van de profeten en van het verbond dat God met onze vaderen sloot, toen Hij tegen Abraham zei:

3:25
Gen. 22:18
Gal. 3:8
En in uw Nageslacht zullen alle geslachten van de aarde gezegend worden.

26God, Die Zijn Kind Jezus heeft doen opstaan, heeft Hem eerst naar u gezonden om u hierin te zegenen dat Hij ieder van u zou afbrengen van zijn slechte daden.

4

Petrus en Johannes voor het Sanhedrin

41En terwijl zij tot het volk spraken, kwamen de priesters, de bevelhebber van de tempelwacht en de Sadduceeën op hen af,

2geërgerd, omdat zij het volk onderwezen en in Jezus de opstanding uit de doden verkondigden.

3En zij sloegen de handen aan hen en zetten hen gevangen tot de volgende dag, want het was al avond.

4En velen van hen die het Woord gehoord hadden, geloofden, en het aantal mannen werd ongeveer vijfduizend.

5En het gebeurde de volgende dag dat hun leiders en oudsten en schriftgeleerden in Jeruzalem bijeenkwamen,

6ook Annas, de hogepriester, en Kajafas, Johannes, Alexander en allen die tot het hogepriesterlijk geslacht behoorden.

7En toen zij hen in het midden hadden doen staan, vroegen zij:

4:7
Ex. 2:14
Matt. 21:23
Hand. 7:27
Door welke kracht of door welke naam hebt u dit gedaan?

8Toen zei Petrus, vervuld met de Heilige Geest, tegen hen: Leiders van het volk en oudsten van Israël!

9Wanneer wij vandaag ondervraagd worden over de weldaad aan een zieke man bewezen, waardoor hij gezond geworden is,

10laat het dan bij u allen en bij heel het volk Israël bekend zijn dat door de Naam van Jezus Christus, de Nazarener, Die u gekruisigd hebt maar Die God uit de doden opgewekt heeft, dat door Hem deze man hier gezond voor u staat.

11Deze Jezus is de steen die door u,

4:11
Ps. 118:22
Jes. 28:16
Matt. 21:42
Mark. 12:10
Luk. 20:17
Rom. 9:33
1 Petr. 2:7
de bouwers, veracht werd, maar Die de hoeksteen geworden is.

12

4:12
Matt. 1:21
Hand. 10:43
1 Tim. 2:5
En de zaligheid is in geen ander, want er is onder de hemel geen andere Naam onder de mensen gegeven waardoor wij zalig moeten worden.

13Toen zij nu de vrijmoedigheid van Petrus en Johannes zagen en merkten dat zij ongeleerde en eenvoudige mensen waren, verwonderden zij zich en herkenden zij hen als mensen die met Jezus samen geweest waren.

14En omdat zij de man die genezen was, bij hen zagen staan, konden zij er niets tegen inbrengen.

15En nadat zij hun bevolen hadden de Raad te verlaten, overlegden zij met elkaar,

16en zeiden:

4:16
Joh. 11:47
Wat zullen wij met deze mensen doen? Want dat er een alom bekend teken door hen is verricht, is duidelijk voor allen die in Jeruzalem wonen, en wij kunnen het niet ontkennen.

17Maar laten wij, opdat het niet nog verder onder het volk bekend raakt, hun met de grootste dreiging gebieden dat zij tot geen enkel mens meer in die Naam mogen spreken.

18En na hen geroepen te hebben, gaven zij hun het bevel helemaal niet meer te spreken of te onderwijzen in de Naam van Jezus.

19Maar Petrus en Johannes antwoordden en zeiden tegen hen:

4:19
Hand. 5:29
Oordeel zelf of het juist is in Gods ogen, meer naar u te luisteren dan naar God.

20Want wij kunnen niet nalaten te spreken over wat wij gezien en gehoord hebben.

21Maar zij dreigden hen nog meer en omdat zij niets konden vinden om hen te straffen, lieten zij hen gaan

4:21
Hand. 5:26
ter wille van het volk; want ze verheerlijkten allen God over
4:21
Hand. 3:7,8
wat er gebeurd was.

22Want de man aan wie dit teken van genezing verricht was, was ouder dan veertig jaar.

Petrus en Johannes losgelaten

23En nadat zij losgelaten waren,

4:23
Hand. 12:12
gingen zij naar hun eigen mensen en berichtten alles wat de overpriesters en de oudsten tegen hen gezegd hadden.

24En toen zij dat gehoord hadden, verhieven zij eensgezind hun stem tot God en zeiden: Heere! U bent de God Die de hemel en de aarde en de zee gemaakt hebt, en alle dingen die erin zijn,

25en Die bij monde van David, Uw knecht, gezegd hebt:

4:25
Ps. 2:1
Waarom woeden de heidenvolken en bedenken de volken wat inhoudsloos is?

26De koningen van de aarde stellen zich op en de vorsten spannen samen tegen de Heere en tegen Zijn Gezalfde.

27

4:27
Matt. 26:3
Mark. 14:1
Luk. 22:2
Joh. 11:47
Want, in waarheid, tegen Uw heilig Kind Jezus, Die U gezalfd hebt, zijn Herodes en Pontius Pilatus samen met de heidenen en de volken van Israël bijeengekomen,

28om alles te doen wat Uw hand en Uw raadsbesluit van tevoren bepaald had dat er gebeuren zou.

29Nu dan, Heere, sla acht op hun bedreigingen en geef Uw dienstknechten met alle vrijmoedigheid Uw Woord te spreken,

30

4:30
Mark. 16:17
doordat U Uw hand uitstrekt tot genezing en er tekenen en wonderen gebeuren door de Naam van Uw heilig Kind Jezus.

31En toen zij gebeden hadden, werd de plaats waar zij bijeenwaren,

4:31
Hand. 16:26
bewogen. En zij werden allen vervuld met de Heilige Geest en spraken het Woord van God met vrijmoedigheid.

Vrijwillige gemeenschap van goederen bij de eerste christenen

32En de menigte van hen die geloofden, was

4:32
Hand. 2:44
1 Petr. 3:8
een van hart en een van ziel;4:32 En de menigte … van ziel - Letterlijk: En van de menigte van hen die geloofden was één hart en één ziel. en niemand zei dat iets van wat hij bezat, van hemzelf was, maar alles hadden zij gemeenschappelijk.

33En de apostelen legden met grote kracht getuigenis af van de opstanding van de Heere Jezus; en er was grote genade over hen allen.

34Want er was ook niemand onder hen die gebrek leed; want allen die landerijen of huizen bezaten, verkochten die en brachten de opbrengst van het verkochte en legden die aan de voeten van de apostelen.

35

4:35
Jes. 58:7
En aan ieder werd uitgedeeld naar dat men nodig had.

36En Joses, die door de apostelen ook Barnabas genoemd werd (wat vertaald betekent: een zoon van vertroosting), een Leviet, afkomstig uit Cyprus,

37had een akker, verkocht die en bracht het geld en legde het aan de voeten van de apostelen.