Herziene Statenvertaling (HSV)
18

Paulus in Korinthe

181En hierna ging Paulus uit Athene weg en kwam in Korinthe.

2En hij trof er een Jood aan van wie de naam

18:2
Rom. 16:3
1 Kor. 16:19
2 Tim. 4:19
Aquila was, afkomstig uit Pontus, die onlangs uit Italië gekomen was, en Priscilla, zijn vrouw (omdat Claudius bevolen had dat al de Joden uit Rome weg moesten gaan) en hij ging naar hen toe.

3En omdat hij hetzelfde beroep uitoefende, bleef hij bij hen en

18:3
Hand. 20:34
1 Kor. 4:12
2 Kor. 11:9
12:13
1 Thess. 2:9
2 Thess. 3:8
werkte er; want zij waren tentenmakers van beroep.

4En hij sprak iedere sabbat in de synagoge en probeerde Joden en Grieken te overtuigen.

5En nadat Silas en Timotheüs

18:5
Hand. 17:15
uit Macedonië gekomen waren, werd Paulus er door de Geest toe aangezet tegenover de Joden te getuigen dat Jezus de Christus is.

6Maar toen zij zich verzetten en lasterden, schudde hij het stof van zijn

18:6
Matt. 10:14
Hand. 13:51
kleren en zei tegen hen: Uw bloed zij op uw hoofd, ik ben rein; vanaf nu zal ik naar de heidenen gaan.

7En hij vertrok vandaar en kwam in het huis van iemand met de naam Justus, die God diende en van wie het huis aan de synagoge grensde.

8

18:8
1 Kor. 1:14
En Crispus, het hoofd van de synagoge, geloofde met heel zijn huis in de Heere; en velen van de Korinthiërs die Paulus hoorden, geloofden en werden gedoopt.

9

18:9
Hand. 23:11
En de Heere zei 's nachts door een visioen tegen Paulus: Wees niet bevreesd, maar spreek en zwijg niet,

10want Ik ben met u en niemand zal de hand aan u slaan om u kwaad te doen, want Ik heb veel volk in deze stad.

11En hij verbleef daar een jaar en zes maanden en gaf in hun midden onderwijs in het Woord van God.

12Maar toen Gallio stadhouder van Achaje was, stonden de Joden eensgezind tegen Paulus op en brachten hem voor de rechterstoel.

13Zij zeiden: Deze man haalt de mensen over om God te dienen in strijd met de wet.

14Maar toen Paulus zijn mond wilde openen, zei Gallio tegen de Joden:

18:14
Hand. 25:11
Als er een of ander onrecht of een misdrijf begaan was, o Joden, dan zou ik u met reden verdragen;

15maar als er een geschilpunt is over een woord, over namen en over de wet die onder u geldt, dan moet u het zelf maar zien; want ik wil over deze dingen geen rechter zijn.

16En hij joeg hen van de rechterstoel weg.

17Toen grepen alle Grieken Sosthenes, het hoofd van de synagoge, en sloegen hem vóór de rechterstoel. Gallio trok zich echter niets van deze dingen aan.

Paulus' terugkeer over Efeze naar Jeruzalem

18En toen Paulus er nog vele dagen gebleven was, nam hij afscheid van de broeders en vertrok vandaar per schip, in gezelschap van Priscilla en Aquila, naar Syrië, nadat hij zijn hoofd in Kenchreeën

18:18
Num. 6:18
Hand. 21:23
kaalgeschoren had. Hij had namelijk een gelofte gedaan.

19En hij kwam in Efeze aan en liet hen daar achter; maar zelf ging hij de synagoge binnen en ging in gesprek met de Joden.

20En toen zij hem vroegen langere tijd bij hen te blijven, stemde hij daar niet in toe.

21Maar hij nam afscheid van hen en zei: Ik moet beslist het komende feest in Jeruzalem vieren, maar ik zal bij u terugkeren,

18:21
1 Kor. 4:19
Hebr. 6:3
Jak. 4:15
als God het wil. En hij voer weg uit Efeze.

22En toen hij in Caesarea aangekomen was, ging hij naar Jeruzalem, en na de gemeente gegroet te hebben, ging hij naar Antiochië.

23En nadat hij daar enige tijd geweest was, vertrok hij en reisde vervolgens door het land van Galatië en Frygië en hij versterkte alle discipelen.

Apollos in Efeze en in Korinthe

24En een zekere Jood, van wie de naam

18:24
1 Kor. 1:12
Apollos was, een Alexandriër van afkomst, een welsprekend man, die kundig was op het gebied van de Schriften, kwam in Efeze aan.

25Deze was in de weg van de Heere onderwezen en, omdat hij vurig van geest was, sprak en onderwees hij nauwkeurig de zaken van de Heere, maar hij wist alleen van de doop van Johannes.

26En hij begon vrijmoedig te spreken in de synagoge. En toen Aquila en Priscilla hem gehoord hadden, namen zij hem apart en legden hem de weg van God nauwkeuriger uit.

27En toen hij naar Achaje wilde reizen, bemoedigden de broeders hem en schreven aan de discipelen dat zij hem moesten ontvangen. En toen hij daar gekomen was,

18:27
1 Kor. 3:6
bood hij veel hulp aan hen die door de genade geloofden;

28want hij bestreed de Joden krachtig in het openbaar door uit de Schriften te bewijzen dat Jezus de Christus is.

19

Paulus in Efeze

191En het gebeurde terwijl

19:1
1 Kor. 1:12
Apollos in Korinthe was, dat Paulus, die de hogergelegen delen van het land doorgetrokken was, in Efeze kwam. Hij trof daar enige discipelen aan

2en zei tegen hen: Hebt u de Heilige Geest ontvangen toen u tot geloof kwam? En zij zeiden tegen hem: Wij hebben niet eens gehoord dat er een Heilige Geest is.

3En hij zei tegen hen: Waarmee bent u dan gedoopt? En zij zeiden: Met de doop van Johannes.

4Maar Paulus zei: Johannes doopte wel

19:4
Matt. 3:11
Mark. 1:4
Luk. 3:16
Joh. 1:26
Hand. 1:5
11:16
een doop van bekering, maar hij zei ook tegen het volk dat zij moesten geloven in Hem Die na hem kwam, dat is in Christus Jezus,

5en nadat zij dat gehoord hadden, werden zij gedoopt in de Naam van de Heere Jezus.

6

19:6
Hand. 8:17
11:15
En nadat Paulus hun de handen opgelegd had, kwam de Heilige Geest op hen; en zij spraken in vreemde talen en profeteerden.

7En het waren bij elkaar ongeveer twaalf mannen.

8En hij ging de synagoge binnen en sprak er vrijmoedig; drie maanden lang sprak hij met hen en probeerde hen te overtuigen van de zaken van het Koninkrijk van God.

9

19:9
2 Tim. 1:15
Maar toen sommigen verhard werden en ongehoorzaam bleven, en tegenover de menigte kwaadspraken van de weg van de Heere, ging hij bij hen weg, en hij zonderde de discipelen af en sprak dagelijks in de school van een zekere Tyrannus.

10En dit gebeurde twee jaar lang, zodat allen die in Asia woonden, het Woord van de Heere Jezus hoorden, zowel Joden als Grieken.

11

19:11
Mark. 16:20
Hand. 14:3
En God deed buitengewone krachten door de handen van Paulus,

12zo zelfs dat, als de zweetdoeken of de doeken die hij om zijn middel droeg, van zijn lichaam op de zieken gelegd werden, de ziekten van hen weken en de boze geesten uit hen weggingen.

De zonen van Sceva

13En enkelen van de rondtrekkende Joodse duivelbezweerders waagden het de Naam van de Heere Jezus uit te spreken over hen die boze geesten hadden. Zij zeiden: Wij bezweren u bij Jezus, Die door Paulus gepredikt wordt.

14Het waren zeven zonen van Sceva, een Joodse overpriester, die dit deden.

15Maar de boze geest antwoordde en zei: Jezus ken ik en van Paulus weet ik af, maar u, wie bent u?

16En de man in wie de boze geest zich bevond, sprong op hen af en toen hij hen overmeesterd had, bleek hij sterker dan zij, zodat zij naakt en gewond uit dat huis vluchtten.

17En dit werd bij allen bekend, zowel bij de Joden als bij de Grieken die in Efeze woonden. En vrees overviel hen allen, en de Naam van de Heere Jezus werd groot gemaakt.

18

19:18
Matt. 3:6
En velen van hen die geloofden, kwamen hun zondige daden belijden en bekennen.

19Velen ook van hen die toverkunsten uitgeoefend hadden, brachten hun boeken bijeen en verbrandden die in tegenwoordigheid van allen. En men berekende de waarde ervan en kwam uit op vijftigduizend zilverstukken.

20

19:20
Jes. 55:11
Zo nam het Woord van de Heere met kracht toe en werd steeds sterker.

21

19:21
Rom. 15:25
Gal. 2:1
En toen dit alles voorbij was, nam Paulus zich in de geest voor door Macedonië en Achaje te gaan om naar Jeruzalem te reizen. Hij zei: Wanneer ik daar geweest ben, moet ik ook Rome zien.

22En nadat hij twee van hen die hem dienden, naar Macedonië had gestuurd, namelijk Timotheüs en Erastus, bleef hij zelf een tijd lang in Asia.

23

19:23
2 Kor. 1:8
Maar in die tijd ontstond er een niet geringe opschudding over de weg van de Heere.

Demetrius

24Want iemand van wie de naam Demetrius was, een zilversmid, die zilveren tempeltjes van Artemis maakte,

19:24
Hand. 16:16
verschafte aan zijn vakgenoten een niet gering inkomen.

25Hij riep hen bijeen met de arbeiders die zulke dingen maakten, en zei: Mannen, u weet dat wij aan deze bezigheid onze welvaart ontlenen.

26En u ziet en hoort dat deze Paulus een grote menigte niet alleen in Efeze, maar in bijna heel Asia overtuigd en afkerig gemaakt heeft van de goden, door te zeggen dat goden die

19:26
Ps. 115:4
Jer. 10:3
met handen gemaakt worden geen goden zijn.

27En wij lopen niet alleen het gevaar dat ons beroep een slechte naam krijgt, maar ook dat de tempel van de grote godin Artemis als niets beschouwd zal worden, en dat ook de grootheid dreigt te verdwijnen van haar aan wie heel Asia en de wereld eer bewijst.

28Toen zij dan dit hoorden, werden zij vervuld van woede en schreeuwden: Groot is de Artemis van de Efeziërs!

29En heel de stad raakte in opschudding; ze stormden eensgezind naar het theater, waarbij ze

19:29
Hand. 20:4
27:2
Kol. 4:10
Gajus en Aristarchus meesleurden, Macedoniërs, reisgenoten van Paulus.

30En toen Paulus zich onder het volk wilde begeven, lieten de discipelen het hem niet toe.

31En ook sommigen van de oversten van Asia, die met hem bevriend waren, stuurden iemand naar hem toe en riepen hem ertoe op zich niet naar het theater te begeven.

32De één nu riep dit en de ander wat anders, want de vergadering was verward en de meesten wisten niet waarom zij bijeengekomen waren.

33En men liet Alexander uit de menigte naar voren komen, omdat de Joden hem naar voren duwden. En nadat Alexander met zijn hand gewenkt had, wilde hij zich tegenover het volk verdedigen.

34Maar toen zij begrepen dat hij een Jood was, riepen zij allen als met één stem, ongeveer twee uur lang: Groot is de Artemis van de Efeziërs!

35En de stadssecretaris zei, nadat hij de menigte gekalmeerd had: Mannen van Efeze! Welk mens is er die niet weet dat de stad van de Efeziërs de tempelbewaarster is van de grote godin Artemis en van het beeld dat uit de hemel gevallen is?

36Omdat dit alles niet tegen te spreken valt, is het noodzakelijk dat u kalm blijft en niets ondoordachts doet.

37Want u hebt deze mannen hier gebracht, die geen tempelrovers zijn en uw godin niet gelasterd hebben.

38Als dus Demetrius en zijn vakgenoten tegen iemand iets hebben: er worden rechtszittingen gehouden, en er zijn stadhouders. Laten zij dan een aanklacht tegen elkaar indienen.

39Maar als u over andere zaken iets verlangt, zal daar in een wettige vergadering over beslist worden.

40Want wij lopen gevaar van oproer beschuldigd te worden om wat er vandaag gebeurd is, omdat er geen enkele reden is aan te voeren waarmee wij rekenschap kunnen afleggen van deze oploop. En nadat hij dit gezegd had, liet hij de vergadering uiteengaan.

20

Paulus bezoekt opnieuw Macedonië en Griekenland

201Nadat de opschudding bedaard was, ontbood Paulus de discipelen en, na hen gegroet te hebben,

20:1
1 Tim. 1:3
vertrok hij om naar Macedonië te reizen.

2En toen hij die delen van het land doorgetrokken was en hen met veel woorden bemoedigd had, kwam hij in Griekenland.

3En toen hij daar drie maanden doorgebracht had, en de Joden een aanslag op hem wilden plegen toen hij op het punt stond naar Syrië te varen, vatte hij het plan op terug te keren door Macedonië.

4En tot in Asia vergezelden hem Sopater uit Berea, en van de Thessalonicenzen

20:4
Hand. 19:29
27:2
Kol. 4:10
Aristarchus en Secundus, en
20:4
Hand. 19:29
1 Kor. 1:14
Gajus uit Derbe, en
20:4
Hand. 16:1
Timotheüs, en
20:4
Efez. 6:21
Kol. 4:7
2 Tim. 4:12
Tit. 3:12
Tychikus en
20:4
Hand. 21:29
2 Tim. 4:20
Trofimus uit Asia.

5Dezen waren vooruitgereisd en wachtten ons op in Troas.

6Wij echter vertrokken na de dagen van de ongezuurde broden per schip van Filippi en kwamen binnen vijf dagen bij hen in Troas aan, waar wij zeven dagen verbleven.

Paulus opnieuw in Troas

7En op de eerste dag van de week, toen de discipelen bijeengekomen waren om brood te breken, sprak Paulus hen toe, omdat hij de volgende dag wilde vertrekken; en hij liet zijn toespraak voortduren tot middernacht.

8En er waren veel lampen in de bovenzaal waar zij bijeenwaren.

9En een zekere jongeman, van wie de naam Eutychus was, zat in het venster en werd door een diepe slaap overmand, doordat Paulus zo lang sprak. Hij viel, door de slaap overmand, van de derde verdieping naar beneden en werd dood opgetild.

10Maar Paulus ging naar beneden,

20:10
1 Kon. 17:21
2 Kon. 4:34
wierp zich op hem, sloeg zijn armen om hem heen en zei: Maak geen misbaar, want zijn ziel is in hem.

11En nadat hij weer naar boven gegaan was, brood gebroken en iets genuttigd had, en hij lang, tot het aanbreken van de dag toe, met hen gesproken had, vertrok hij zo.

12En zij brachten de jongen levend mee en werden bovenmate vertroost.

13Wij nu waren vooruitgegaan naar het schip en voeren weg naar Assus, waar wij Paulus aan boord zouden nemen, want zo had hij het ons opgedragen, omdat hijzelf te voet zou gaan.

14En toen hij zich in Assus bij ons gevoegd had, namen wij hem aan boord en gingen naar Mitylene.

15En daarvandaan voeren wij verder en kwamen de volgende dag ter hoogte van Chios, en de dag daarna legden wij aan in Samos en bleven in Trogyllion, en de daaropvolgende dag kwamen wij in Milete aan.

16Want Paulus had zich voorgenomen Efeze voorbij te varen om geen tijd in Asia te hoeven doorbrengen,

20:16
Hand. 21:4,12
want hij haastte zich om, als het mogelijk voor hem was, op de Pinksterdag in Jeruzalem te zijn.

Afscheid van de ouderlingen in Efeze

17Maar hij stuurde iemand uit Milete naar Efeze en liet de ouderlingen van de gemeente halen.

18En toen zij bij hem gekomen waren, zei hij tegen hen: U weet hoe ik,

20:18
Hand. 19:10
van de eerste dag af dat ik in Asia aankwam, heel de tijd in uw midden geweest ben

19en de Heere gediend heb met alle nederigheid en veel tranen, en onder verzoekingen die mij overkomen zijn door de aanslagen van de Joden;

20hoe ik niets van wat nuttig was, nagelaten heb u te verkondigen en te onderwijzen, in het openbaar en in de huizen,

21en ik heb zowel tegenover Joden als Grieken getuigd

20:21
Matt. 3:2
Mark. 1:15
Luk. 24:47
van de bekering tot God en het geloof in onze Heere Jezus Christus.

22En nu, zie, ik reis, gebonden door de Geest, naar Jeruzalem, en ik weet niet wat ik daar zal tegenkomen,

23behalve dan dat de Heilige Geest van stad tot stad getuigt dat mij boeien en verdrukkingen te wachten staan.

24

20:24
Hand. 21:13
Maar ik maak mij nergens zorgen over, en ook acht ik mijn leven niet kostbaar voor mijzelf, opdat ik mijn loop met blijdschap mag volbrengen, evenals de bediening die ik
20:24
Gal. 1:1
Tit. 1:3
van de Heere Jezus ontvangen heb om te getuigen van het Evangelie van Gods genade.

25En nu, zie, ik weet dat u allen, bij wie ik rondgegaan ben en het Koninkrijk van God gepredikt heb, mijn gezicht niet meer zult zien.

26Daarom betuig ik u op de huidige dag dat ik rein ben van het bloed van u allen,

27want ik heb niet nagelaten u heel het raadsbesluit van God te verkondigen.

28

20:28
1 Petr. 5:2
Zie dan toe op uzelf en op heel de kudde, te midden waarvan de Heilige Geest u tot opzieners aangesteld heeft om de gemeente van God te weiden, die Hij
20:28
Efez. 1:7
Kol. 1:14
1 Petr. 1:19
Openb. 5:9
verkregen heeft door Zijn eigen bloed.

29Want dit weet ik: dat na mijn vertrek

20:29
2 Petr. 2:1
wrede wolven bij u zullen binnenkomen, die de kudde niet sparen;

30

20:30
Ps. 41:10
Matt. 26:21
Hand. 1:17
1 Joh. 2:19
en dat uit uw eigen midden mannen zullen opstaan die de waarheid verdraaien20:30 de waarheid verdraaien - Letterlijk: verdraaide (dingen) spreken. om de discipelen weg te trekken achter zich aan.

31Daarom: wees waakzaam, en bedenk dat ik drie jaar lang, nacht en dag, niet heb opgehouden iedereen onder tranen terecht te wijzen.

32En nu, broeders, ik draag u op aan God en aan het woord van Zijn genade, aan Hem Die bij machte is om u op te bouwen en u een erfdeel te geven onder al de geheiligden.

33

20:33
1 Kor. 9:12
2 Kor. 11:9
12:13
Ik heb niemands zilver of goud of kleding verlangd.

34En u weet zelf dat

20:34
Hand. 18:3
1 Kor. 4:12
1 Thess. 2:9
2 Thess. 3:8
deze handen dienst hebben gedaan om te voorzien in mijn behoeften, en voor hen die bij mij waren.

35Ik heb u in alles laten zien dat men, door zo te arbeiden, het moet opnemen voor de zwakken en de woorden van de Heere Jezus in herinnering moet houden, namelijk dat Hij gezegd heeft: Het is zaliger te geven dan te ontvangen.

36En toen hij dit gezegd had,

20:36
Hand. 21:5
knielde hij neer en bad met hen allen.

37En allen begonnen luid te huilen, vielen Paulus om de hals en kusten hem,

38zeer bedroefd, vooral om het woord dat hij gesproken had, namelijk dat zij zijn gezicht niet meer zouden zien. En zij deden hem uitgeleide naar het schip.