Herziene Statenvertaling (HSV)
18

Paulus in Korinthe

181En hierna ging Paulus uit Athene weg en kwam in Korinthe.

2En hij trof er een Jood aan van wie de naam

18:2
Rom. 16:3
1 Kor. 16:19
2 Tim. 4:19
Aquila was, afkomstig uit Pontus, die onlangs uit Italië gekomen was, en Priscilla, zijn vrouw (omdat Claudius bevolen had dat al de Joden uit Rome weg moesten gaan) en hij ging naar hen toe.

3En omdat hij hetzelfde beroep uitoefende, bleef hij bij hen en

18:3
Hand. 20:34
1 Kor. 4:12
2 Kor. 11:9
12:13
1 Thess. 2:9
2 Thess. 3:8
werkte er; want zij waren tentenmakers van beroep.

4En hij sprak iedere sabbat in de synagoge en probeerde Joden en Grieken te overtuigen.

5En nadat Silas en Timotheüs

18:5
Hand. 17:15
uit Macedonië gekomen waren, werd Paulus er door de Geest toe aangezet tegenover de Joden te getuigen dat Jezus de Christus is.

6Maar toen zij zich verzetten en lasterden, schudde hij het stof van zijn

18:6
Matt. 10:14
Hand. 13:51
kleren en zei tegen hen: Uw bloed zij op uw hoofd, ik ben rein; vanaf nu zal ik naar de heidenen gaan.

7En hij vertrok vandaar en kwam in het huis van iemand met de naam Justus, die God diende en van wie het huis aan de synagoge grensde.

8

18:8
1 Kor. 1:14
En Crispus, het hoofd van de synagoge, geloofde met heel zijn huis in de Heere; en velen van de Korinthiërs die Paulus hoorden, geloofden en werden gedoopt.

9

18:9
Hand. 23:11
En de Heere zei 's nachts door een visioen tegen Paulus: Wees niet bevreesd, maar spreek en zwijg niet,

10want Ik ben met u en niemand zal de hand aan u slaan om u kwaad te doen, want Ik heb veel volk in deze stad.

11En hij verbleef daar een jaar en zes maanden en gaf in hun midden onderwijs in het Woord van God.

12Maar toen Gallio stadhouder van Achaje was, stonden de Joden eensgezind tegen Paulus op en brachten hem voor de rechterstoel.

13Zij zeiden: Deze man haalt de mensen over om God te dienen in strijd met de wet.

14Maar toen Paulus zijn mond wilde openen, zei Gallio tegen de Joden:

18:14
Hand. 25:11
Als er een of ander onrecht of een misdrijf begaan was, o Joden, dan zou ik u met reden verdragen;

15maar als er een geschilpunt is over een woord, over namen en over de wet die onder u geldt, dan moet u het zelf maar zien; want ik wil over deze dingen geen rechter zijn.

16En hij joeg hen van de rechterstoel weg.

17Toen grepen alle Grieken Sosthenes, het hoofd van de synagoge, en sloegen hem vóór de rechterstoel. Gallio trok zich echter niets van deze dingen aan.

Paulus' terugkeer over Efeze naar Jeruzalem

18En toen Paulus er nog vele dagen gebleven was, nam hij afscheid van de broeders en vertrok vandaar per schip, in gezelschap van Priscilla en Aquila, naar Syrië, nadat hij zijn hoofd in Kenchreeën

18:18
Num. 6:18
Hand. 21:23
kaalgeschoren had. Hij had namelijk een gelofte gedaan.

19En hij kwam in Efeze aan en liet hen daar achter; maar zelf ging hij de synagoge binnen en ging in gesprek met de Joden.

20En toen zij hem vroegen langere tijd bij hen te blijven, stemde hij daar niet in toe.

21Maar hij nam afscheid van hen en zei: Ik moet beslist het komende feest in Jeruzalem vieren, maar ik zal bij u terugkeren,

18:21
1 Kor. 4:19
Hebr. 6:3
Jak. 4:15
als God het wil. En hij voer weg uit Efeze.

22En toen hij in Caesarea aangekomen was, ging hij naar Jeruzalem, en na de gemeente gegroet te hebben, ging hij naar Antiochië.

23En nadat hij daar enige tijd geweest was, vertrok hij en reisde vervolgens door het land van Galatië en Frygië en hij versterkte alle discipelen.

Apollos in Efeze en in Korinthe

24En een zekere Jood, van wie de naam

18:24
1 Kor. 1:12
Apollos was, een Alexandriër van afkomst, een welsprekend man, die kundig was op het gebied van de Schriften, kwam in Efeze aan.

25Deze was in de weg van de Heere onderwezen en, omdat hij vurig van geest was, sprak en onderwees hij nauwkeurig de zaken van de Heere, maar hij wist alleen van de doop van Johannes.

26En hij begon vrijmoedig te spreken in de synagoge. En toen Aquila en Priscilla hem gehoord hadden, namen zij hem apart en legden hem de weg van God nauwkeuriger uit.

27En toen hij naar Achaje wilde reizen, bemoedigden de broeders hem en schreven aan de discipelen dat zij hem moesten ontvangen. En toen hij daar gekomen was,

18:27
1 Kor. 3:6
bood hij veel hulp aan hen die door de genade geloofden;

28want hij bestreed de Joden krachtig in het openbaar door uit de Schriften te bewijzen dat Jezus de Christus is.