Herziene Statenvertaling (HSV)
5

David koning in Jeruzalem

51Toen

5:1
1 Kron. 11:1
kwamen alle stammen van Israël naar David in Hebron en zeiden: Zie, wij zijn uw beenderen en uw vlees.

2Al eerder,5:2 Al eerder - Letterlijk: zowel gisteren als eergisteren. toen Saul koning over ons was, was ú het die Israël liet uitgaan en ingaan. Ook heeft de HEERE tegen u gezegd:

5:2
2 Sam. 7:7
Ps. 78:71
Ú zult Mijn volk Israël weiden en ú zult tot vorst zijn over Israël.

3Zo kwamen alle oudsten van Israël bij de koning in Hebron. En koning David sloot met hen in Hebron een verbond voor het aangezicht van de HEERE, en zij zalfden David tot koning over Israël.

4Dertig jaar oud was David toen hij koning werd; veertig jaar heeft hij geregeerd.

5

5:5
2 Sam. 2:11
1 Kon. 2:11
1 Kron. 3:4
Te Hebron regeerde hij zeven jaar en zes maanden over Juda, en in Jeruzalem regeerde hij drieëndertig jaar over heel Israël en Juda.

6De koning trok met zijn mannen op naar Jeruzalem, tegen de Jebusieten, die in dat land woonden. Zij zeiden tegen David: U komt hier niet binnen, want zelfs de blinden en de kreupelen zullen u terugdrijven. Dat wil zeggen: David komt hier niet binnen.

7David nam echter de vesting Sion, dat is de stad van David, in.

8David zei namelijk op die dag:

5:8
1 Kron. 11:6
Ieder die de Jebusieten wil verslaan, moet de watergang zien te bereiken. En wat die kreupelen en die blinden betreft, David haat ze met heel zijn ziel.5:8 David … ziel - Letterlijk: de gehatenen van de ziel van David. In de SV volgt een belofte, die evenwel niet in de grondtekst staat, maar ter verduidelijking vanuit 1 Kronieken 11:6 is toegevoegd. Daarom zegt men wel: Een blinde of kreupele zal niet in het huis komen.

9Zo ging David in de vesting wonen en hij noemde die: Stad van David. David bouwde rondom een muur, vanaf de Millo naar de binnenzijde.

10David nam gaandeweg toe in aanzien, want de HEERE, de God van de legermachten, was met hem.

De macht en het gezin van David

11

5:11
1 Kron. 14:1
Hiram, de koning van Tyrus, stuurde boden naar David, met cederhout, timmerlieden en metselaars; zij bouwden een huis voor David.

12David besefte dat de HEERE hem tot koning over Israël bevestigd had en dat Hij zijn koningschap verheven had ter wille van Zijn volk Israël.

13

5:13
1 Kron. 3:9
14:3
David nam nog meer bijvrouwen en vrouwen uit Jeruzalem, nadat hij uit Hebron gekomen was, en bij David werden nog meer zonen en dochters geboren.

14

5:14
1 Kron. 3:514:4
Dit zijn de namen van hen die bij hem in Jeruzalem geboren zijn: Sammua, Sobab, Nathan, Salomo,

15Jibchar, Elisua, Nefeg, Jafia,

16Elisama, Eljada en Elifelet.

David verslaat de Filistijnen

17

5:17
1 Kron. 14:8
Toen de Filistijnen hoorden dat zij David tot koning over Israël gezalfd hadden, trokken alle Filistijnen op om David te zoeken. Toen David dat hoorde, daalde hij af naar de vesting.

18De Filistijnen kwamen en verspreidden zich in het dal Refaïm.

19David vroeg de HEERE: Zal ik optrekken tegen de Filistijnen? Zult U hen in mijn hand geven? En de HEERE zei tegen David: Trek op, want Ik zal de Filistijnen zeker in uw hand geven.

20Toen kwam David in

5:20
Jes. 28:21
Baäl-Perazim.5:20 Baäl-Perazim betekent: bezitter van doorbraken. David versloeg hen daar en zei: De HEERE is voor mij uit door mijn vijanden heen gebroken als een doorbraak van water. Daarom gaf hij die plaats de naam Baäl-Perazim.

21Zij lieten daar hun afgoden achter,

5:21
1 Kron. 14:12
en David en zijn mannen namen ze mee.

22Daarna trokken de Filistijnen opnieuw op en verspreidden zich in het dal Refaïm.

23David vroeg de HEERE om raad. Die zei: U moet niet optrekken; maak een omtrekkende beweging tot achter hen, zodat u bij hen komt van de zijde van de moerbeibomen.

24En laat het gebeuren, wanneer u het geluid van voetstappen in de toppen van de moerbeibomen hoort, dat u zich dan haast; want dan is de HEERE vóór u uit gegaan om het leger van de Filistijnen te verslaan.

25David deed zo, zoals de HEERE hem geboden had, en hij versloeg de Filistijnen van Geba af tot waar u bij Gezer komt.