Herziene Statenvertaling (HSV)
3

Spotters met de wederkomst

31Deze tweede brief, geliefden, schrijf ik u nu. In beide wek ik

3:1
2 Petr. 1:13
door herinnering uw zuivere gezindheid op,

2opdat u zich de woorden herinnert die door de heilige profeten voorheen gesproken zijn, en het gebod van de Heere en Zaligmaker, dat door middel van ons, apostelen, verkondigd is.

3

3:3
1 Tim. 4:1
2 Tim. 3:1
Dit moet u allereerst weten, dat er in het laatste der dagen spotters zullen komen, die naar hun eigen begeerten zullen wandelen

4en zeggen:

3:4
Ezech. 12:22
Waar is de belofte van Zijn komst? Want vanaf de dag dat de vaderen ontslapen zijn, blijven alle dingen zoals vanaf het begin van de schepping.

5Want willens en wetens is het hun onbekend dat door het Woord van God de hemelen er reeds lang geweest zijn, evenals

3:5
Gen. 1:9
Ps. 24:2
de aarde, die uit water oprijst en in water vaststaat.

6

3:6
Gen. 7:10,21
Daardoor is de wereld die er toen was, vergaan, overspoeld door het water.

7

3:7
Vers 10;
Ps. 102:27
Jes. 51:6
Hebr. 1:11
Maar de hemelen die er nu zijn, en de aarde, zijn door hetzelfde Woord als een schat weggelegd
3:7
2 Thess. 1:8
en worden voor het vuur bewaard tot de dag van het oordeel en van het verderf van de goddeloze mensen.

Als een dief in de nacht

8Maar laat vooral dit u niet ontgaan, geliefden,

3:8
Ps. 90:4
dat één dag bij de Heere is als duizend jaar en duizend jaar als één dag.

9

3:9
Hab. 2:3
De Heere vertraagt de belofte niet
3:9
Vers 15;
1 Petr. 3:20
(zoals sommigen dat als traagheid beschouwen),
3:9
Jes. 30:18
Rom. 2:4
maar Hij heeft geduld met ons
3:9
Ezech. 18:32
33:11
1 Tim. 2:4
en wil niet dat enigen verloren gaan, maar dat allen tot bekering komen.

10Maar de dag van de Heere zal komen

3:10
Matt. 24:43,44
1 Thess. 5:2
Openb. 3:3
16:15
als een dief in de nacht. Dan zullen de hemelen met gedruis voorbijgaan en de elementen brandend vergaan, en de aarde en de werken daarop zullen verbranden.

Nieuwe hemelen en een nieuwe aarde

11Als deze dingen dus allemaal vergaan, hoedanig behoort u dan te zijn in heilige levenswandel en in godsvrucht;

12u, die de komst van de dag van God verwacht en daarnaar verlangt,3:12 en … verlangt - Letterlijk: zich haast. de dag

3:12
Ps. 50:3
2 Thess. 1:8
waarop de hemelen, door vuur aangestoken, zullen vergaan en de elementen brandend zullen wegsmelten.

13Maar wij verwachten,

3:13
Jes. 65:17
66:22
Openb. 21:1
overeenkomstig Zijn belofte, nieuwe hemelen en een nieuwe aarde, waar gerechtigheid woont.

14Daarom, geliefden, terwijl u deze dingen verwacht, beijver u om onbevlekt en smetteloos door Hem bevonden te worden in vrede

15

3:15
Rom. 2:4
en beschouw het geduld van onze Heere als zaligheid; zoals ook onze geliefde broeder Paulus, naar de wijsheid die hem gegeven is, u geschreven heeft,

16zoals ook

3:16
Rom. 8:19
1 Kor. 15:24
1 Thess. 4:15
in alle brieven, wanneer hij deze dingen ter sprake brengt. Daaronder zijn sommige zaken die moeilijk te begrijpen zijn, die de onkundige en onstandvastige mensen verdraaien, tot hun eigen verderf, net als de andere Schriften.

Opwekking en lofprijzing

17U dan, geliefden, omdat u dit van tevoren weet, wees op uw hoede, zodat u niet door de dwaling van normloze mensen wordt meegesleept en afvalt van uw eigen vastheid.

18Maar groei in de genade en kennis van onze Heere en Zaligmaker Jezus Christus. Hem zij de heerlijkheid, zowel nu als in de dag van de eeuwigheid. Amen.