Herziene Statenvertaling (HSV)
15

Profetie van Azaria

151Toen kwam de Geest van God op Azaria, de zoon van Oded.

2En hij ging de stad uit, Asa tegemoet, en zei tegen hem: Luister naar mij, Asa, heel Juda en Benjamin! De HEERE is met u, zolang u met Hem bent.

15:2
1 Kron. 28:9
2 Kron. 33:12
Matt. 7:7
Als u Hem zoekt, zal Hij door u gevonden worden,
15:2
2 Kron. 24:20
maar als u Hem verlaat, zal Hij u verlaten.

3Vele dagen lang was

15:3
Hos. 3:4
Israël zonder de ware God, zonder een priester die onderwees, en zonder de wet.

4

15:4
Deut. 4:29
Maar wanneer zij zich in hun benauwdheid tot de HEERE, de God van Israël, bekeerden en Hem zochten, werd Hij door hen gevonden.

5En in die tijden was er geen vrede voor wie vertrok of wie naar binnen kwam, omdat er grote verwarring onder al de inwoners van die landen heerste.

6Het ene volk werd door het andere volk, de ene stad door de andere stad te gronde gericht, want God had hen met allerlei benauwdheid in verwarring gebracht.

7U dan, wees sterk en verlies de moed niet,15:7 verlies de moed niet - Letterlijk: laat uw handen niet slap worden. want er is loon overeenkomstig uw werk.

De hervormingen van Asa

8Toen Asa deze woorden en de profetie van de profeet Oded hoorde, vatte hij moed en deed de afschuwelijke afgoden uit het hele land van Juda en Benjamin weg, en uit de steden van het bergland van Efraïm die hij ingenomen had. Verder vernieuwde hij het altaar van de HEERE dat vóór de voorhal van de HEERE stond.

9Hij riep heel Juda en Benjamin bijeen, en hen die als vreemdelingen uit Efraïm, Manasse en uit Simeon bij hen verbleven. In groten getale waren zij uit Israël naar hem toe gekomen,15:9 naar hem toe gekomen - Letterlijk: op hem gevallen. toen zij zagen, dat de HEERE, zijn God, met hem was.

10En zij kwamen in Jeruzalem bijeen, in de derde maand, in het vijftiende jaar van de regering van Asa.

11Op die dag offerden zij de HEERE van de buit die zij hadden meegebracht, zevenhonderd runderen en zevenduizend schapen.

12Zij

15:12
Joz. 24:15
Neh. 10:29
gingen een verbond aan, dat zij de HEERE, de God van hun vaderen, zouden zoeken met heel hun hart en met heel hun ziel.

13Ieder dan die de HEERE, de God van Israël, niet zou zoeken,

15:13
Deut. 13:9
zou gedood worden, van jong tot oud, en van man tot vrouw.

14En zij legden een eed af voor de HEERE met luide stem, met gejuich, met trompetten en met bazuinen.

15Heel Juda was verblijd over de eed, want zij hadden met heel hun hart gezworen, en met heel hun verlangen Hem gezocht. Hij werd door hen gevonden, en de HEERE gaf hun rust van rondom.

16Ja, zelfs Maächa, de grootmoeder van koning Asa, zette hij af, zodat zij geen

15:16
1 Kon. 15:13
koningin meer was, omdat zij een gruwelijk beeld van Asjera had gemaakt. Asa hakte haar gruwelijke beeld om, verpulverde en verbrandde het bij de beek Kidron.

17De offerhoogten werden wel niet weggenomen uit Israël, maar toch was het hart van Asa volkomen, al zijn dagen.

18Ook bracht hij de geheiligde gaven van zijn vader in het huis van God, met zijn eigen geheiligde gaven: zilver, goud en andere voorwerpen.

19En er was geen oorlog, tot in het vijfendertigste jaar van de regering van Asa.