Herziene Statenvertaling (HSV)
12

Sisak verslaat Rehabeam

121En het

12:1
1 Kon. 14:22
gebeurde, toen Rehabeam zijn koningschap gevestigd had en hij sterk geworden was, dat hij de wet van de HEERE verliet, en heel Israël met hem.

2Nu gebeurde het in

12:2
1 Kon. 14:25
het vijfde jaar van koning Rehabeam dat Sisak, de koning van Egypte, optrok tegen Jeruzalem, omdat zij de HEERE ontrouw waren,

3met twaalfhonderd strijdwagens en met zestigduizend ruiters. En het volk dat met hem uit Egypte kwam, Libiërs, Suchieten en Cusjieten, was niet te tellen.

4Hij nam de versterkte steden in, die Juda had, en hij kwam tot aan Jeruzalem.

5Toen kwam de profeet Semaja bij Rehabeam en de vorsten van Juda, die zich vanwege de komst van Sisak in Jeruzalem verzameld hadden, en zei tegen hen: Zo zegt de HEERE: Ú hebt Mij verlaten, daarom heb Ík u ook overgelaten in de handen van Sisak.

6Daarop vernederden de leiders van Israël en de koning zichzelf en zeiden: De HEERE is rechtvaardig.

7En toen de HEERE zag dat zij zich vernederden, kwam het woord van de HEERE tot Semaja: Omdat zij zich hebben vernederd, zal Ik hen niet te gronde richten. Ik zal hen binnenkort ontkoming geven, en Mijn grimmigheid zal niet over Jeruzalem door de hand van Sisak uitgegoten worden.

8Zij zullen hem echter tot dienaren zijn, zodat zij het verschil tussen Mijn dienst en de dienst van de koninkrijken van de landen leren kennen.

9Sisak, de koning van Egypte, trok op tegen Jeruzalem en nam de schatten van het huis van de HEERE en de schatten van het huis van de koning weg, ja, hij nam alles weg. Hij nam ook de gouden schilden weg die Salomo

12:9
1 Kon. 10:16
2 Kron. 9:15
gemaakt had.

10In plaats daarvan maakte koning Rehabeam bronzen schilden en stelde die onder de verantwoordelijkheid12:10 onder de verantwoordelijkheid - Letterlijk: over de hand. van de bevelhebbers van de lijfwachten, die de ingang van het huis van de koning bewaakten.

11En het gebeurde, zo dikwijls als de koning naar het huis van de HEERE ging, dat de lijfwachten kwamen en ze droegen en ze daarna weer terugbrachten naar de wachtruimte voor de lijfwachten.

12Omdat hij zich vernederde, keerde de toorn van de HEERE zich van hem af en richtte Hij hem niet geheel en al te gronde. Er waren in Juda ook nog goede dingen.

13Zo verstevigde koning Rehabeam zijn positie in Jeruzalem en bleef hij regeren.

12:13
1 Kon. 14:21
Rehabeam was namelijk eenenveertig jaar oud toen hij koning werd, en hij regeerde zeventien jaar in Jeruzalem, de stad die de HEERE uit alle stammen van Israël
12:13
2 Kron. 6:6
verkozen had, om Zijn Naam daar te vestigen. De naam van zijn moeder was Naäma, een Ammonitische.

14En hij deed wat slecht was, omdat hij zijn hart er niet op richtte om de HEERE te zoeken.

Dood van Rehabeam

15De geschiedenis van Rehabeam, van het begin tot het einde,12:15 van het begin tot het einde - Letterlijk: het eerste en het laatste. is die niet beschreven in de woorden van de profeet Semaja en de ziener Iddo, volgens het geslachtsregister, evenals de oorlogen tussen Rehabeam en Jerobeam, al hun dagen?

16En Rehabeam ging te ruste bij zijn vaderen en werd begraven in de stad van David. En zijn zoon Abia werd koning in zijn plaats.