Herziene Statenvertaling (HSV)
1

Afzenders, geadresseerden, groet

11Paulus, Silvanus en Timotheüs aan de gemeente van de Thessalonicenzen, die in God de Vader en de Heere Jezus Christus is:

1:1
Rom. 1:7
Efez. 1:2
1 Petr. 1:2
genade zij u en vrede van God, onze Vader, en van de Heere Jezus Christus.

2

1:2
Efez. 1:16
Filipp. 1:3
Kol. 1:3
2 Thess. 1:3
Wij danken God altijd voor u allen, wanneer wij aan u denken in onze gebeden,

3en zonder ophouden denken aan

1:3
Joh. 6:29
het werk van uw geloof, de inspanning van uw liefde en de volharding van uw hoop op onze Heere Jezus Christus, voor het aangezicht van onze God en Vader.

4Wij weten immers, geliefde broeders, van uw verkiezing door God.

5

1:5
1 Kor. 2:4
4:20
Want ons Evangelie is niet alleen met woorden tot u gekomen, maar ook met kracht en met de Heilige Geest en met volle zekerheid.
1:5
1 Thess. 2:1
U weet immers hoe wij in uw midden geweest zijn ter wille van u.

6

1:6
1 Kor. 4:16
11:1
Filipp. 3:17
2 Thess. 3:9
Ook bent u navolgers geworden van ons en van de Heere, toen u het Woord aannam te midden van veel verdrukking, met blijdschap van de Heilige Geest,

7zodat u voorbeelden geworden bent voor alle gelovigen in Macedonië en in Achaje.

8Want van u uit heeft het Woord van de Heere luid geklonken; niet alleen in Macedonië en Achaje, maar ook in alle plaatsen heeft uw geloof in God zich verspreid, zodat het niet nodig is dat wij iets daarvan zeggen.

9Want zij vermelden zelf over ons hoezeer wij ingang bij u gekregen hebben en hoe u zich van de afgoden tot God bekeerd hebt om de levende en waarachtige God te dienen,

10

1:10
Hand. 1:11
Filipp. 3:20
2 Thess. 1:10
Openb. 1:7
en Zijn Zoon uit de hemelen te verwachten, Die Hij uit de doden heeft opgewekt, namelijk Jezus, Die ons verlost van de komende toorn.

2

Paulus' omgang met de gemeente

21Want

2:1
1 Thess. 1:5,9
u weet zelf, broeders, van onze komst bij u dat die niet tevergeefs is geweest.

2Maar, hoewel wij tevoren geleden hadden en

2:2
Hand. 16:22
in Filippi smadelijk behandeld waren, zoals u weet, hebben wij toch in onze God vrijmoedigheid gekregen om het Evangelie van God
2:2
Hand. 17:2
tot u te spreken, te midden van veel strijd.

3Want onze vermaning kwam niet voort uit dwaling, of uit onzuivere motieven, en ging ook niet met bedrog gepaard,

4maar, zoals wij door God beproefd zijn om ons het Evangelie toe te vertrouwen, zo spreken wij,

2:4
Gal. 1:10
niet om mensen te behagen, maar God, Die onze harten beproeft.

5Want wij hebben nooit vleiende woorden gebruikt, zoals u weet, en ook geen voorwendsel voor hebzucht.

2:5
Rom. 1:9
9:1
2 Kor. 1:23
11:31
Gal. 1:20
Filipp. 1:8
1 Tim. 5:21
2 Tim. 4:1
God is getuige!

6Wij zochten ook geen eer van mensen, niet van u, ook niet van anderen,

2:6
1 Kor. 9:3
2 Thess. 3:9
hoewel wij, als apostelen van Christus, u tot last hadden kunnen zijn,

7maar wij zijn in uw midden vriendelijk geweest, zoals een voedster haar kinderen koestert.

8Wij waren zo vol verlangen naar u dat wij graag2:8 graag - Letterlijk: het heeft ons behaagd. met u niet alleen het Evangelie van God wilden delen, maar ook onszelf,2:8 onszelf - Letterlijk: onze eigen zielen. omdat u ons lief geworden was.

9

2:9
Hand. 18:3
20:34
1 Kor. 4:12
2 Kor. 11:9
12:13
2 Thess. 3:8
U herinnert zich immers onze inspanning en moeite, broeders. Want terwijl wij nacht en dag werkten om niemand van u tot last te zijn, hebben wij u het Evangelie van God gepredikt.

10U bent getuige, en God, hoe heilig en rechtvaardig en onberispelijk wij geweest zijn bij u die gelooft.

11Zo weet u hoe wij elk van u afzonderlijk opwekten en aanmoedigden, net als een vader zijn kinderen.

12Wij riepen u ertoe op

2:12
Gen. 17:1
1 Kor. 7:20
Efez. 4:1
Filipp. 1:27
Kol. 1:10
waardig te wandelen voor God, Die u roept tot Zijn Koninkrijk en heerlijkheid.

13Daarom danken ook wij God zonder ophouden dat u, toen u van ons het gepredikte Woord van God hebt ontvangen, het ook aangenomen hebt, niet als een mensenwoord, maar (zoals het werkelijk is) als Gods Woord, dat ook werkzaam is in u die gelooft.

14Want u, broeders, bent navolgers geworden van de gemeenten van God die in Judea zijn, in Christus Jezus, omdat ook u hetzelfde geleden hebt van uw

2:14
Hand. 17:5,13
eigen medeburgers als zij van de Joden,

15

2:15
Hand. 7:52
die zowel de Heere Jezus als
2:15
Matt. 23:37
Luk. 13:34
hun eigen profeten hebben gedood en ons hebben vervolgd. Zij behagen God niet en zijn alle mensen vijandig gezind.

16

2:16
Hand. 17:13
Zij verhinderen ons tot de heidenen te spreken opdat die zalig zouden worden. Zo maken zij voor altijd de maat van hun zonden vol. En de toorn is over hen gekomen tot het einde.

Paulus' verlangen naar de gemeente

17Maar nu wij, broeders, voor een korte tijd van u gescheiden waren – wat betreft het gezicht, niet wat betreft het hart – hebben wij ons des te meer beijverd om uw gezicht te zien, met grote begeerte.

18

2:18
Rom. 1:13
15:22
Daarom hebben wij naar u toe willen komen (althans ik, Paulus), een- en andermaal, maar de satan heeft het ons verhinderd.

19

2:19
2 Kor. 1:14
Filipp. 2:16
4:1
Want wat is onze hoop of blijdschap of erekroon? Bent ook u dat niet voor het aangezicht van onze Heere Jezus Christus bij Zijn komst?

20U bent immers onze heerlijkheid en blijdschap.

3

Goede berichten door Timotheüs

31Daarom, toen wij dit verlangen niet langer konden verdragen, leek het ons beter om alleen in Athene achtergelaten te worden,

2en hebben we

3:2
Hand. 16:1
Rom. 16:21
Filipp. 2:19
Timotheüs gestuurd, onze broeder en Gods dienaar en onze medearbeider in het Evangelie van Christus, om u in uw geloof te versterken en te bemoedigen,

3

3:3
Efez. 3:13
Filipp. 1:14
opdat niemand in verwarring gebracht zou worden in deze verdrukkingen. Want u weet zelf
3:3
Hand. 14:22
2 Tim. 3:12
dat wij hiertoe bestemd zijn.

4Toen wij bij u waren, zeiden wij u immers van tevoren dat wij verdrukt zouden worden, zoals ook gebeurd is – en u weet het.

5Daarom heb ik, omdat ook ik dit verlangen niet langer kon verdragen, hem gestuurd om ten aanzien van uw geloof te weten te komen of de verzoeker u misschien niet verzocht had en onze inspanning tevergeefs zou zijn geweest.

6Maar nu is zojuist Timotheüs bij u vandaan bij ons teruggekomen en heeft ons de goede boodschap gebracht van uw geloof en liefde, en dat u altijd een goede herinnering aan ons hebt en vurig verlangt om ons te zien, zoals wij ook u.

7Daardoor zijn wij over u bemoedigd, broeders, bij al onze verdrukking en nood, vanwege uw geloof.

8Want nu leven wij, indien u staande blijft in de Heere.

9Want welke dank kunnen wij God voor u teruggeven, vanwege al de blijdschap waarmee wij ons over u verblijden voor het aangezicht van onze God?

10

3:10
Rom. 1:10,11
15:23
2 Tim. 1:4
Wij bidden nacht en dag meer dan overvloedig om uw gezicht te mogen zien en om te volmaken wat aan uw geloof ontbreekt.

Paulus' gebed voor de gemeente

11Maar onze God en Vader Zelf, en onze Heere Jezus Christus, moge onze weg naar u toe leiden.

12En ú moge de Heere doen toenemen en overvloedig maken in de liefde tot elkaar en tot allen, zoals ook wij dat zijn tot u,

13

3:13
1 Kor. 1:8
1 Thess. 5:23
2 Thess. 2:17
opdat Hij uw harten zou versterken om onberispelijk te zijn in heiliging voor het aangezicht van onze God en Vader, bij de komst van onze Heere Jezus Christus met al Zijn heiligen.