Herziene Statenvertaling (HSV)
9

91Het gebeurde nu,

9:1
2 Kron. 7:11
toen Salomo de bouw van het huis van de HEERE en het huis van de koning voltooid had,
9:1
2 Kron. 7:11
en toen Salomo al zijn wensen, die hij uit wilde voeren, ten uitvoer had gebracht,

2dat de HEERE voor de tweede maal aan Salomo verscheen,

9:2
1 Kon. 3:5
zoals Hij aan hem in Gibeon verschenen was.

3De HEERE zei tegen hem: Ik heb uw gebed en uw smeekbede gehoord, die u voor Mijn aangezicht gesmeekt hebt. Ik heb dit huis dat u gebouwd hebt, geheiligd

9:3
Deut. 12:11
1 Kon. 8:29
om Mijn Naam daar tot in eeuwigheid te vestigen. Alle dagen zullen Mijn ogen en Mijn hart daar zijn.

4En u, wanneer u voor Mijn aangezicht wandelt, zoals uw vader David met een volkomen hart en in oprechtheid gewandeld heeft, door te handelen overeenkomstig alles wat Ik u geboden heb, en u Mijn verordeningen en bepalingen in acht neemt,

5dan zal Ik de troon van uw koningschap over Israël voor eeuwig bevestigen,

9:5
2 Sam. 7:12,16
1 Kon. 6:12
1 Kron. 22:10
Ps. 132:12
zoals Ik met betrekking tot uw vader David gesproken heb:
9:5
1 Kon. 2:4
Het zal u niet ontbreken aan een man op de troon van Israël.9:5 Het zal … Israël - Letterlijk: Er zal u geen man worden afgesneden van op de troon van Israël.

6Maar

9:6
2 Sam. 7:14
Ps. 89:30,31
als u en uw kinderen zich ooit van achter Mij afkeren en Mijn geboden en Mijn verordeningen, die Ik u voorgehouden heb, niet in acht nemen, maar andere goden gaan dienen en zich voor hen neerbuigen,

7dan zal Ik Israël uitroeien uit het land dat Ik hun gegeven heb, en zal Ik het huis, dat

9:7
Jer. 7:15
Ik voor Mijn Naam geheiligd heb, van voor Mijn aangezicht wegwerpen,
9:7
Deut. 28:37
en zal Israël onder alle volken tot een spreekwoord en een voorwerp van spot worden.

8

9:8
2 Kron. 7:21
En dit huis zal een ruïne worden. Ieder die er voorbijgaat, zal zich ontzetten, sissen van afschuw en zeggen:
9:8
Deut. 29:24
Jer. 22:8
Waarom heeft de HEERE zo gedaan met dit land en met dit huis?

9Dan zal men zeggen: Omdat zij de HEERE, hun God, hebben verlaten, Die hun vaderen uit het land Egypte had geleid. Zij klampten zich vast aan andere goden en gingen zich voor hen neerbuigen en hen dienen. Daarom heeft de HEERE al dit kwaad over hen gebracht.

Voorspoed onder Salomo

10

9:10
2 Kron. 8:1
En het gebeurde na verloop van twintig jaar, waarin Salomo de twee huizen gebouwd had, het huis van de HEERE en het huis van de koning,

11dat koning Salomo aan Hiram twintig steden in het land van Galilea gaf. Hiram, de koning van Tyrus, had Salomo gesteund met cederhout, met cipressenhout en met goud, overeenkomstig al zijn wensen.

12En Hiram vertrok uit Tyrus om de steden te bekijken die Salomo hem had gegeven, maar ze waren niet goed in zijn ogen.

13Daarom zei hij: Wat zijn dat voor steden die u mij gegeven hebt, mijn broeder? En hij noemde ze het land Kabul, zoals het tot op deze dag heet.

14En Hiram stuurde de koning honderdtwintig talent9:14 Een talent is ongeveer 30 kilo; zie ook vers 28. goud.

15Dit nu is de kwestie van de lichting voor de herendienst, die koning Salomo liet opkomen om het huis van de HEERE, zijn eigen huis, de Millo, de muur van Jeruzalem, Hazor, Megiddo en Gezer te bouwen.

16Farao, de koning van Egypte, was namelijk opgetrokken en had Gezer ingenomen en het met vuur verbrand, de Kanaänieten die in de stad woonden, gedood, en het aan zijn dochter, de vrouw van Salomo, als geschenk gegeven.

17Salomo heeft toen Gezer herbouwd, en ook Laag-Beth-Horon,

18

9:18
2 Kron. 8:6
Baälath en Tamor in de woestijn, in dat land,

19al de voorraadsteden die Salomo had, de wagensteden, de ruitersteden, al wat hij maar verlangde te bouwen,9:19 al wat … te bouwen - Letterlijk: en de wens van Salomo, wat hij verlangde te bouwen. in Jeruzalem, op de Libanon en in heel het land van zijn heerschappij.

20Al het volk dat overgebleven was van de Amorieten, Hethieten, Ferezieten, Hevieten, en Jebusieten, die niet bij de Israëlieten behoorden,

21hun nakomelingen, die na hen in het land waren overgebleven en die de Israëlieten niet met de ban hadden kunnen slaan, hen liet Salomo opkomen om in herendienst te werken, tot op deze dag.

22Uit de Israëlieten echter

9:22
Lev. 25:39
stelde Salomo geen slaaf aan. Zij waren immers strijdbare mannen, zijn dienaren, zijn bevelhebbers en zijn officieren: de bevelhebbers over zijn wagens en zijn ruiters.

23Dit waren de opzichters over hen die aangesteld waren en die over het werk van Salomo gingen, vijfhonderdvijftig man, die de leiding hadden over het volk dat het werk verrichtte.

24Zodra

9:24
2 Kron. 8:11
de dochter van de farao vertrokken was uit de stad van David naar haar huis, dat Salomo voor haar had gebouwd, toen heeft hij de Millo gebouwd.

25Salomo bracht driemaal per jaar brandoffers en dankoffers op het altaar dat hij voor de HEERE had gebouwd en ook bracht hij er reukoffers, namelijk op het altaar dat voor het aangezicht van de HEERE stond, toen hij het huis voltooid had.

26Koning Salomo bouwde ook een vloot in Ezeon-Geber, dat bij Eloth ligt, aan de oever van de Schelfzee, in het land Edom.

27En Hiram stuurde zijn dienaren mee met de vloot: scheepslieden, kenners van de zee, samen met de dienaren van Salomo.

28En zij kwamen in Ofir en haalden daar goud vandaan, vierhonderdtwintig talent, en brachten het naar koning Salomo.