Herziene Statenvertaling (HSV)
2

De laatste bevelen en dood van David

21Toen de dagen van David naderbij kwamen dat hij zou sterven, gebood hij zijn zoon Salomo:

2Ik ga de weg van heel de aarde. Wees dan sterk en wees een man.

3Vervul je taak ten behoeve van de HEERE, je God, door in Zijn wegen te gaan, en door Zijn verordeningen, Zijn geboden, Zijn bepalingen en Zijn getuigenissen in acht te nemen,

2:3
Deut. 17:18
zoals geschreven staat in de wet van Mozes,
2:3
Deut. 29:9
Joz. 1:7
opdat je verstandig zult handelen bij alles wat je doet, bij alles waar je je op richt.

4Opdat de HEERE Zijn woord dat Hij over mij gesproken heeft, gestand zal doen:

2:4
2 Sam. 7:12
Ps. 132:12
Als jouw zonen op hun weg letten, door trouw met heel hun hart en met heel hun ziel voor Mijn aangezicht te wandelen, zal het je niet ontbreken aan een man op de troon van Israël.2:4 zal het … Israël - Letterlijk: zal jou geen man worden afgesneden van op de troon van Israël.

5En ook jíj weet wat Joab, de zoon van Zeruja, mij aangedaan heeft, en wat hij met de twee legerbevelhebbers van Israël gedaan heeft, met

2:5
2 Sam. 3:27
20:10
Abner, de zoon van Ner, en met Amasa, de zoon van Jether: hij heeft hen gedood en oorlogsbloed vergoten in vredestijd. Daarbij bracht hij oorlogsbloed op de gordel die om zijn middel zat, en op de schoenen die aan zijn voeten zaten.

6Handel daarom naar je wijsheid, maar laat zijn grijze haar niet in vrede in het graf neerdalen.

7Maar aan de zonen van

2:7
2 Sam. 17:27
19:31
Barzillaï uit Gilead moet je goedertierenheid bewijzen, zodat zij zullen zijn onder hen die aan jouw tafel eten, want zo traden zij mij tegemoet, toen ik vluchtte voor je broer Absalom.

8En zie, bij jou is ook Simeï, de zoon van Gera, de Benjaminiet uit Bahurim. Hij

2:8
2 Sam. 16:5
19:19
vervloekte mij met een verschrikkelijke vloek, op de dag dat ik naar Mahanaïm ging. Hij kwam echter ook naar de Jordaan, mij tegemoet. Toen zwoer ik hem bij de HEERE: Ik zal u niet met het zwaard doden!

9Maar nu, houd hem niet voor onschuldig, want je bent een wijs man. Jij zult wel weten wat je met hem doen moet om zijn grijze haar met bloed in het graf te doen neerdalen.

10David ging bij zijn vaderen te ruste

2:10
Hand. 2:29
13:36
en werd begraven in de stad van David.

11De tijd2:11 de tijd - Letterlijk: de dagen. nu dat David over Israël geregeerd heeft, is veertig jaar.

2:11
1 Kron. 29:27
Zeven jaar heeft hij in Hebron geregeerd, en in Jeruzalem heeft hij drieëndertig jaar geregeerd.

12

2:12
1 Kron. 29:23
2 Kron. 1:1
Salomo zat op de troon van zijn vader David. Zijn koningschap werd zeer bevestigd.

Adonia, Abjathar, Joab en Simeï gestraft

13Toen kwam Adonia, de zoon van Haggith, bij Bathseba, de moeder van Salomo, en zij zei: Is je komst met vrede? Hij zei: Met vrede.

14Daarna zei hij: Ik heb een vraag aan u. Zij zei: Spreek.

15Toen zei hij: Ú weet dat het koningschap mij toekwam. Heel Israël had zich erop ingesteld2:15 had … ingesteld - Letterlijk: hadden hun gezichten erop gezet. dat ik koning zou worden. Maar het koningschap nam een wending: het is aan mijn broer gekomen,

2:15
1 Kron. 22:9
28:5
want door de HEERE is het aan hem gekomen.

16Nu zou ik u één verzoek willen doen. Wijs mij niet af. Zij zei tegen hem: Spreek.

17Hij zei: Zeg toch tegen koning Salomo – want hij zal u niet afwijzen – dat hij mij Abisag uit Sunem tot vrouw geeft.

18Bathseba zei: Goed, ik zal met de koning over je spreken.

19Zo kwam Bathseba bij koning Salomo om met hem over Adonia te spreken. De koning stond op, ging haar tegemoet en boog zich voor haar neer. Daarna ging hij op zijn troon zitten en liet een stoel voor de koningin-moeder neerzetten en zij ging aan zijn rechterhand zitten.

20Toen zei zij: Ik wil je één klein verzoek doen. Wijs mij niet af. De koning zei tegen haar: Vraag maar, mijn moeder, want ik zal u niet afwijzen.

21Zij zei: Laat Abisag uit Sunem aan je broer Adonia tot vrouw gegeven worden.

22Toen antwoordde koning Salomo en zei tegen zijn moeder: Waarom vraagt u Abisag uit Sunem voor Adonia? Vraag dan ook maar het koningschap voor hem, want hij is mijn broer die ouder is dan ik. Ja, vraag het maar, voor hem, voor de priester Abjathar en voor Joab, de zoon van Zeruja.

23En koning Salomo zwoer bij de HEERE: God mag zó en nog veel erger met mij doen! Voorzeker, ten koste van zijn leven heeft Adonia dit woord gesproken!

24Nu, zo waar de HEERE leeft, Die mij aangesteld heeft

2:24
2 Sam. 7:12,13
en mij op de troon van mijn vader David heeft doen zitten, en Die voor mij een koningshuis gemaakt heeft, zoals Hij gesproken had, voorzeker, Adonia moet vandaag nog ter dood gebracht worden!

25En koning Salomo stuurde door de dienst van Benaja, de zoon van Jojada, een bevel, en deze stak hem neer, zodat hij stierf.

26En tegen de priester Abjathar zei de koning: Ga naar Anathoth, naar uw akkers, want u bent een man des doods. Op deze dag zal ik u echter niet ter dood brengen,

2:26
1 Sam. 22:202 Sam. 15:24
omdat u de ark van de Heere HEERE voor mijn vader David uit gedragen hebt, en omdat u in alles waarin mijn vader onderdrukt werd, ook onderdrukt werd.

27Zo verdreef Salomo Abjathar, zodat hij geen priester van de HEERE meer zou zijn, en

2:27
1 Sam. 2:31
zo liet hij het woord van de HEERE in vervulling gaan dat Hij over het huis van Eli in Silo gesproken had.

28Toen dit gerucht Joab bereikte – Joab had zich immers achter Adonia geschaard, maar achter Absalom had hij zich niet geschaard – vluchtte Joab naar de tent van de HEERE

2:28
1 Kon. 1:50
en greep de hoorns van het altaar vast.

29En aan koning Salomo werd bekendgemaakt dat Joab naar de tent van de HEERE was gevlucht, en zie, hij bevond zich bij het altaar. Toen stuurde Salomo Benaja, de zoon van Jojada, erheen en zei: Ga, steek hem dood.

30Benaja kwam bij de tent van de HEERE en zei tegen hem: Dit zegt de koning: Kom naar buiten. Maar hij zei: Nee, want hier zal ik sterven. En Benaja bracht verslag uit aan de koning en zei: Dit heeft Joab gesproken, ja, dit heeft hij mij geantwoord.

31De koning zei tegen hem: Doe zoals hij gesproken heeft, steek hem dood en begraaf hem, en neem zo het bloed dat Joab zonder reden vergoten heeft, van mij en van het huis van mijn vader weg.

32Zo zal de HEERE zijn bloed op zijn hoofd doen terugkeren, omdat hij twee mannen, rechtvaardiger en beter dan hij, neergestoken en hen met het zwaard gedood heeft, terwijl mijn vader David er niet van wist: Abner, de zoon van Ner, de bevelhebber van het leger van Israël, en Amasa, de zoon van Jether, de bevelhebber van het leger van Juda.

33Zo zal hun bloed op het hoofd van Joab terugkeren, en op het hoofd van zijn nageslacht, voor eeuwig; maar David, zijn nageslacht, zijn huis en zijn troon zullen van de HEERE voor eeuwig vrede hebben.

34Benaja, de zoon van Jojada, ging op weg, stak hem neer en doodde hem. Hij werd begraven in zijn huis in de woestijn.

35En de koning stelde Benaja, de zoon van Jojada, in zijn plaats aan over het leger, en de priester

2:35
1 Sam. 2:35
Zadok stelde de koning aan in de plaats van Abjathar.

36Daarna stuurde de koning een bode en liet Simeï roepen en zei tegen hem: Bouw een huis voor uzelf in Jeruzalem en ga daar wonen. Ga daar echter niet vandaan, waar dan ook heen.2:36 waar dan ook heen - Letterlijk: hierheen of daarheen; zie ook vers 42.

37Want het zal gebeuren, op de dag dat u de stad uitgaat en de beek Kidron oversteekt, dat u zeker weten kunt dat u beslist zult sterven. Uw bloed zal op uw hoofd rusten.

38Simeï zei tegen de koning: Dit woord is goed. Zoals mijn heer de koning gesproken heeft, zo zal uw dienaar doen. En Simeï woonde vele dagen in Jeruzalem.

39Maar na verloop van drie jaar gebeurde het dat twee slaven van Simeï wegliepen, naar Achis, de zoon van Maächa, de koning van Gath. En men vertelde Simeï: Zie, uw slaven zijn in Gath.

40Toen stond Simeï op, zadelde zijn ezel en ging naar Gath, naar Achis, om zijn slaven te zoeken. Simeï ging op weg en bracht zijn slaven uit Gath terug.

41Aan Salomo werd bekendgemaakt dat Simeï uit Jeruzalem naar Gath gegaan en weer teruggekomen was.

42Toen stuurde de koning een bode en liet Simeï roepen en zei tegen hem: Heb ik u niet bij de HEERE laten zweren, u gewaarschuwd en gezegd: Op de dag dat u de stad uitgaat, waar dan ook heen, kunt u zeker weten dat u beslist zult sterven? En u zei tegen mij: Het woord dat ik gehoord heb, is goed.

43Waarom hebt u uw eed bij de HEERE, en het gebod dat ik u heb opgelegd, dan niet in acht genomen?

44Verder zei de koning tegen Simeï:

2:44
2 Sam. 16:5,6,7
Ú weet al het kwaad – waar uw hart weet van heeft – dat u mijn vader David aangedaan hebt. Daarom heeft de HEERE uw kwaad op uw hoofd doen terugkeren.

45Maar koning Salomo is gezegend, en de troon van David zal voor het aangezicht van de HEERE voor eeuwig zeker zijn.

46En de koning gaf Benaja, de zoon van Jojada, bevel en hij ging naar buiten en stak hem neer, zodat hij stierf.

2:46
2 Kron. 1:1
Zo werd het koningschap in de hand van Salomo bevestigd.