Herziene Statenvertaling (HSV)
4

De geesten beproeven

41Geliefden,

4:1
Jer. 29:8
Matt. 24:4
Efez. 5:6
Kol. 2:18
geloof niet elke geest,
4:1
Matt. 7:15,16
1 Kor. 14:29
1 Thess. 5:21
maar beproef de geesten of zij uit God zijn;
4:1
Matt. 24:5,24
2 Petr. 2:1
want er zijn veel valse profeten in de wereld uitgegaan.

2Hieraan leert u de Geest van God kennen: elke geest die belijdt dat Jezus Christus in het vlees gekomen is, is uit God;

3en elke geest die niet belijdt dat Jezus Christus in het vlees gekomen is, is niet uit God;

4:3
1 Joh. 2:22
maar dat is de geest van de antichrist,
4:3
1 Joh. 2:18
waarvan u gehoord hebt dat hij komt,
4:3
2 Thess. 2:7
en die nu al in de wereld is.

4Lieve kinderen, u bent uit God en u hebt hen overwonnen, want Hij Die in u is, is groter dan hij die in de wereld is.

5Zij zijn uit de wereld; daarom spreken zij uit de wereld, en de wereld luistert naar hen.

6

4:6
Joh. 8:47
10:27
Wij zijn uit God. Wie God kent, luistert naar ons; wie niet uit God is, luistert niet naar ons. Hieraan herkennen wij de geest van de waarheid en de geest van de dwaling.

Gods liefde drijft tot wederliefde

7Geliefden, laten wij elkaar liefhebben, want de liefde is uit God; en ieder die liefheeft, is uit God geboren en kent God.

8Wie niet liefheeft, kent God niet, want God is liefde.

9

4:9
Joh. 3:16
Rom. 5:8
Hierin is de liefde van God aan ons geopenbaard, dat God Zijn eniggeboren Zoon in de wereld gezonden heeft, opdat wij zouden leven door Hem.

10Hierin is de liefde, niet dat wij God liefgehad hebben,

4:10
Rom. 3:24
2 Kor. 5:19
Kol. 1:19
maar dat Hij ons heeft liefgehad en Zijn Zoon zond
4:10
Rom. 3:25
1 Joh. 2:2
als verzoening voor onze zonden.

11Geliefden, als God ons zo liefhad, moeten ook wij elkaar liefhebben.

12

4:12
Ex. 33:20
Deut. 4:12
Joh. 1:18
1 Tim. 1:17
6:16
Niemand heeft ooit God gezien.
4:12
1 Joh. 3:24
Als wij elkaar liefhebben, blijft God in ons en is Zijn liefde in ons volmaakt geworden.

13Hieraan weten wij dat wij in Hem blijven en Hij in ons, doordat Hij ons van Zijn Geest gegeven heeft.

14En wij hebben gezien en getuigen dat de Vader de Zoon gezonden heeft als Zaligmaker van de wereld.

15Al wie belijdt dat Jezus de Zoon van God is, God blijft in hem, en hij in God.

16En wij hebben de liefde die God tot ons heeft, gekend en geloofd. God is liefde en wie in de liefde blijft, blijft in God, en God in hem.

17Hierin is de liefde bij ons volmaakt geworden, opdat wij vrijmoedigheid mogen hebben op de dag van het oordeel. Want zoals Hij is, zijn ook wij in deze wereld.

18Er is in de liefde geen vrees, maar de volmaakte liefde drijft de vrees uit. De vrees houdt immers straf in, en wie vreest, is niet volmaakt in de liefde.

19Wij hebben Hem lief, omdat Hij ons eerst liefgehad heeft.

20

4:20
1 Joh. 2:4
Als iemand zou zeggen: Ik heb God lief, en hij zou zijn broeder haten, dan is hij een leugenaar. Want wie zijn broeder, die hij ziet, niet liefheeft, hoe kan hij God liefhebben, Die hij niet gezien heeft?

21

4:21
Lev. 19:18
Matt. 22:39
Joh. 13:34
15:12
Efez. 5:2
1 Thess. 4:9
1 Petr. 4:8
1 Joh. 3:23
En dit gebod hebben wij van Hem, dat wie God liefheeft, ook zijn broeder moet liefhebben.