Herziene Statenvertaling (HSV)
16

Offers bij het plaatsen van de ark

161Toen

16:1
2 Sam. 6:17
zij de ark van God de stad binnenbrachten, zetten zij die midden in de tent die David ervoor gespannen had. En zij brachten brandoffers en dankoffers voor het aangezicht van God.

2Toen David klaar was met het brengen van het brandoffer en de dankoffers, zegende hij het volk in de Naam van de HEERE.

3

16:3
2 Sam. 6:19
Hij deelde aan iedereen in Israël, van de man tot de vrouw toe, aan ieder een rond brood, een klomp dadels en een rozijnenkoek uit.

De eredienst bij ark en tabernakel

4En hij stelde voor de ark van de HEERE sommigen uit de Levieten aan als dienaars, om van de HEERE, de God van Israël, melding te maken en Hem te loven en te prijzen.

5Asaf was het hoofd, Zacharja de tweede na hem; verder Jeïel, Semiramoth, Jehiël, Mattithja en Eliab, Benaja, Obed-Edom en Jeïel, met instrumenten als luiten en met harpen. En Asaf liet zich horen met cimbalen,

6maar Benaja en Jahaziël, de priesters, deden dat voortdurend met trompetten voor de ark van het verbond van God.

Psalm van David

7Toen, op die dag, gaf David voor de eerste maal deze psalm om de HEERE te loven door de dienst van Asaf en zijn broeders.

8Loof de HEERE, roep Zijn Naam aan,

maak Zijn daden bekend onder de volken.

9Zing voor Hem, zing psalmen voor Hem,

spreek aandachtig van al Zijn wonderen.

10Beroem u in Zijn heilige Naam,

laat het hart van wie de HEERE zoeken, zich verblijden.

11Vraag naar de HEERE en Zijn kracht,

zoek Zijn aangezicht voortdurend.

12Denk aan Zijn wonderen, die Hij gedaan heeft,

aan Zijn tekenen en de oordelen van Zijn mond,

13nakomelingen van Israël, Zijn dienaar,

kinderen van Jakob, Zijn uitverkorenen.

14Hij is de HEERE, onze God,

Zijn oordelen gaan over de hele aarde.

15

16:15
Gen. 17:9
Denk aan Zijn verbond voor eeuwig,

aan de belofte die Hij gedaan heeft,16:15 de belofte … heeft - Letterlijk: het woord dat Hij geboden heeft. tot in duizend generaties,

16aan het verbond

16:16
Gen. 26:3
dat Hij met Abraham gesloten heeft,

en Zijn eed aan Izak.

17Voor Jakob heeft

16:17
Gen. 28:13
35:11
Hij het vastgesteld als een verordening,

voor Israël tot een eeuwig verbond,

18door te zeggen: Ik zal u het land Kanaän geven,

het gebied dat uw erfelijk bezit is.

19Toen u met weinig mensen was,

ja, met weinigen, en vreemdelingen daarin,

20en zij van volk naar volk zwierven,

en van het ene koninkrijk naar het andere volk,

21

16:21
Gen. 12:20
Ex. 7
8
9
10
11
liet Hij niemand toe hen te onderdrukken,

ook bestrafte Hij koningen omwille van hen en zei:

22Raak Mijn gezalfden niet aan,

doe Mijn profeten geen kwaad.

23Zing voor de HEERE, heel de aarde,

breng de boodschap van Zijn heil van dag tot dag.

24Vertel onder de heidenvolken Zijn eer,

onder alle volken Zijn wonderen.

25Want de HEERE is groot en zeer te prijzen,

en Hij is ontzagwekkend boven alle goden.

26Want al de goden van de volken zijn afgoden,

maar de HEERE heeft de hemel gemaakt.

27Majesteit en glorie zijn voor Zijn aangezicht,

macht en vreugde zijn in Zijn plaats.

28Geef de HEERE, geslachten van de volken,

geef de HEERE eer en macht.

29Geef de HEERE de eer van Zijn Naam,

breng offers en kom voor Zijn aangezicht.

Buig u neer voor de HEERE in Zijn heerlijke heiligdom;

30beef voor Zijn aangezicht, heel de aarde.

Ja, vast staat de wereld, zij zal niet wankelen.

31Laat de hemel zich verblijden en de aarde zich verheugen,

laat men onder de heidenvolken zeggen: De HEERE regeert.

32Laat de zee bulderen met al wat zij bevat,

laat het veld van vreugde opspringen met al wat erin is.

33Dan zullen de bomen van het woud juichen

voor het aangezicht van de HEERE, want Hij komt

om de aarde te oordelen.

34

16:34
Ps. 107:1
118:1
136:1
Loof de HEERE, want Hij is goed,

16:34
Ps. 136:1
want Zijn goedertierenheid is voor eeuwig.

35En zeg: Verlos ons, o God van ons heil,

en breng ons bijeen, en red ons vanuit de heidenvolken,

opdat wij Uw heilige Naam loven

en ons beroemen in Uw lof.

36Geloofd zij de HEERE, de God van Israël,

van eeuwigheid tot eeuwigheid!

En heel het volk zei: Amen! En het prees de HEERE.

De eredienst wordt geregeld

37Zo liet hij daar voor de ark van het verbond van de HEERE Asaf en zijn broeders achter om voortdurend dienst te doen voor de ark overeenkomstig het voorschrift voor elke afzonderlijke dag,16:37 het voorschrift … dag - Letterlijk: de zaak van de dag op zijn dag.

38en ook Obed-Edom met hun broeders, achtenzestig man; met Obed-Edom, de zoon van Jeduthun, en Hosa, als poortwachters,

39en de priester Zadok, en zijn broeders, de priesters, voor de tabernakel van de HEERE op de offerhoogte, die in Gibeon is,

40om de HEERE voortdurend, in de morgen en in de avond, brandoffers te brengen op het brandofferaltaar; en dat overeenkomstig alles wat geschreven staat in de wet van de HEERE, die Hij Israël geboden had.

41En met hen waren Heman en Jeduthun, en de overigen die gekozen waren, die met name aangewezen waren om de HEERE te loven; want Zijn goedertierenheid is voor eeuwig.

42En bij hen waren Heman en Jeduthun, met trompetten en cimbalen voor hen die zich lieten horen, en met instrumenten voor muziek tot eer van God. De zonen van Jeduthun waren echter bij de poort.

43Toen ging al het volk weg, ieder naar zijn huis; en David keerde terug om zijn huis te gaan zegenen.