Herziene Statenvertaling (HSV)
12

Helden van David in Ziklag

121Dezen zijn het die naar David in Ziklag kwamen, toen hij nog uitgesloten12:1 uitgesloten - Letterlijk: gebonden. was van de nabijheid van Saul, de zoon van Kis. Zij waren onder de helden, die in die strijd hielpen,

2gewapend met bogen. Zij gebruikten de rechter- en de linkerhand om stenen te slingeren en om pijlen te schieten met de boog. Zij behoorden tot de verwanten van Saul, uit Benjamin:

3Ahiëzer, het hoofd, en Joas, zonen van Semaä, uit Gibea. Vervolgens Jeziël en Pelet, zonen van Azmaveth; Beracha en Jehu, uit Anathoth;

4de Gibeoniet Jismaja, een held onder de dertig, die het bevel voerde over de dertig; Jirmeja, Jahaziël, Johanan en Jozabad uit Gedera;

5Eluzai, Jerimoth, Bealja, Semarja en Sefatja uit Harif;

6Elkana, Jissia, Azareël, Joëzer en Jasobam, de Korachieten;

7Joëla en Zebadja, de zonen van Jeroham, uit Gedor.

8Ook van de Gadieten scheidden sommigen zich af en voegden zich bij David in de bergvesting in de woestijn, strijdbare helden, soldaten gereed voor de strijd, uitgerust met schild en speer. Hun aanblik was als de aanblik van een leeuw en zij waren in snelheid als gazellen op de bergen.

9Ezer was het hoofd, Obadja de tweede, Eliab de derde,

10Mismanna de vierde, Jirmeja de vijfde,

11Attai de zesde, Eliël de zevende,

12Johanan de achtste, Elzabad de negende,

13Jirmeja de tiende, Machbannai de elfde.

14Dezen behoorden tot de nakomelingen van Gad, hoofden van het leger; een van de kleinsten telde voor honderd en de grootste voor duizend.

15Deze zelfde mannen zijn het, die de Jordaan overstaken in de eerste maand, toen die helemaal buiten zijn oevers was getreden;12:15 helemaal buiten zijn oevers was getreden - Letterlijk: vol was aan al zijn oevers. en zij verdreven al de bewoners van de dalen in het oosten en in het westen.

16Ook kwamen er sommigen van de nakomelingen van Benjamin en Juda naar de bergvesting toe, naar David.

17En David ging de vesting uit hun tegemoet, nam het woord en zei tegen hen: Als u met vrede naar mij toe gekomen bent om mij te helpen, dan zal ik één van hart met u zijn.12:17 dan zal ik één van hart met u zijn - Letterlijk: dan zal over u het hart zijn voor eenheid. Maar als het is om mij aan mijn tegenstanders te verraden, terwijl er toch geen geweld in mijn handen is – moge de God van onze vaderen het zien en straffen!

18Toen kwam de Geest over Amasai, het hoofd van de dertig, en hij zei:

Wij zijn de uwe, David,

ja, met u zijn wij, zoon van Isaï.

Vrede, vrede zij u,

en vrede uw helper,

want uw God helpt u.

Toen nam David hen aan, en stelde hen aan tot hoofden over de bende.

19Sommigen van Manasse

12:19
1 Sam. 29:1
liepen over naar David, toen hij met de Filistijnen ten strijde kwam tegen Saul, hoewel zij hen niet hielpen. Want de stadsvorsten van de Filistijnen stuurden hem na beraad weg en zeiden: Hij zou met onze hoofden naar Saul, zijn heer, kunnen overlopen.

20Toen hij naar Ziklag trok, liepen naar hem over uit Manasse: Adnah, Jozabad, Jediaël, Michaël, Jozabad, Elihu en Zillethai – hoofden van de duizenden die Manasse toebehoorden.

21En dezen hielpen David mee tegen die andere benden; want zij waren allen strijdbare helden, en zij waren bevelhebbers in het leger.

22Want er kwamen die tijd van dag tot dag mensen naar David toe om hem te helpen, tot het een groot leger werd, als een leger van God.

Het leger van David te Hebron

23Dit zijn de aantallen van de hoofden van hen die toegerust waren voor het leger; zij waren bij David in Hebron gekomen om het koningschap van Saul op hem te laten overgaan, overeenkomstig het bevel van de HEERE:

24Van de nakomelingen van Juda, die schilden en speren droegen: zesduizend achthonderd, toegerust voor de strijd.

25Van de nakomelingen van Simeon, strijdbare helden in de strijd: zevenduizend en honderd.

26Van de nakomelingen van Levi: vierduizend zeshonderd.

27En Jehojada was leider van de nakomelingen van Aäron, en met hem waren er drieduizend zevenhonderd.

28En Zadok was een jongeman, een strijdbare held; en uit zijn familie waren er tweeëntwintig bevelhebbers.

29En van de nakomelingen van Benjamin, de broeders van Saul: drieduizend; want tot nog toe hield een groot deel van hen het met het huis van Saul.12:29 hield … Saul - Letterlijk: vervulde … (hun) taak ten behoeve van Saul.

30En van de nakomelingen van Efraïm: twintigduizend achthonderd, strijdbare helden, mannen van naam in hun familie.

31En van de halve stam van Manasse: achttienduizend, die met name aangewezen waren om te komen om David koning te maken.

32En van de nakomelingen van Issaschar, die inzicht hadden12:32 die inzicht hadden - Letterlijk: die inzicht kenden. in de tijden om te weten wat Israël moest doen: hun hoofden waren er tweehonderd, met al hun broeders onder hun bevel.

33Uit Zebulon mannen die met het leger uittrokken, uitgerust voor de strijd met allerlei wapentuig: vijftigduizend; en ook om zich met een onverdeeld hart12:33 met een onverdeeld hart - Letterlijk: met geen hart en hart. in slagorde op te stellen.

34En uit Naftali: duizend bevelhebbers, en zevenendertigduizend met hen, met schilden en speren.

35En uit de Danieten, uitgerust voor de strijd: achtentwintigduizend zeshonderd.

36En uit Aser, mannen die met het leger uittrokken om zich voor de strijd op te stellen: veertigduizend.

37En van de overzijde van de Jordaan, van de Rubenieten, Gadieten en de halve stam van Manasse, met allerlei wapentuig voor de strijd: honderdtwintigduizend.

38Al deze strijdbare mannen kwamen in gesloten gelederen en met een volkomen hart naar Hebron om David koning te maken over heel Israël. En ook heel de rest van Israël was één van hart om David koning te maken.

39Zij waren daar bij David drie dagen lang, en aten en dronken, want hun broeders hadden een maaltijd voor hen bereid.

40En ook de naburige stammen – tot aan Issaschar, Zebulon en Naftali toe – brachten voedsel op ezels, op kamelen, op muildieren en op runderen; voedsel als meel, klompen vijgen en rozijnenkoeken, wijn en olie, runderen en kleinvee in overvloed, want er was blijdschap in Israël.